Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000"

Transkript

1 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska dotterbolaget Etamet lönsamt. - Snart går det bra över hela linjen säger VD Peter Sjödahl. Leveranserna under januari september var 159,6 MSEK (149,3 MSEK). Resultatet före skatt för koncernen blev 5,6 MSEK (- 3,4 MSEK) Vinst 2.12 SEK/aktie. (- 1.56). Eget kapital 20:45 SEK/aktie ( 18:22 ). I årets resultat ligger extraordinära intäkter på 3,3 MSEK som är återbetalning av företagsanknutna överskottsmedel från SPP. Checkräkningskrediten på 26 MSEK utnyttjades den 30 september till 25.0 MSEK Investeringar i maskiner var 5.5 MSEK (0.9 MSEK). - The Empires leveranser har ökat med 9 % jämfört med leveranserna från nuvarande verksamhet (exkl. Skultuna) under årets första 9 månader. The Empires verksamhet i Sverige är nu i bra balans och vi räknar med att den positiva trenden i Sverige förstärks under resten av året. Resultatet före skatt för moderbolaget ( = den svenska verksamheten ) blev 7,4 MSEK (- 2,5 MSEK ). Resultatet före skatt för det finska dotterbolaget Etamet blev 1,5 MSEK (- 453 TSEK ). Vi har nu vidtagit åtgärder i Etamet och räknar med att omställningen av bolaget är klar vid årsskiftet. Reijo Siltala, till vardags chef för The Empires största enhet Aluminiumkompaniet går in som VD med uppdraget att fullt ut implementera vårt svenska affärskoncept. Dessutom har bolaget flyttat till nya, rationella lokaler samt investerat i ny produktionsutrustning. Etamet har tagit hem The Empires största order någonsin och vi vet att The Empires koncept är lika slagkraftigt på den finska marknaden som på den svenska. Snart har vi lyckats driva ännu ett startup företag till lönsamhet säger VD Peter Sjödahl. Bokslutskommunikén kommer den 12 februari Ordinarie bolagsstämma den 19 mars, Denna rapport har ej varit föremål för revisionernas granskning. UTDRAG UR BALANSRÄKNINGEN (1 av 2) [ :53:24]

2 Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Officiellt resultat Kommentarer till delårsrapport jan-sep 2000 Koncernens resultaträkning balansräknig Kassa flödesanalys Moderbolagets resultaträkning balansräkning Kassa flödesanalys Skriv ut delårsrapporten Koncernens Moderbolagets DEN FORMELLA resultat resultat RESULTATRÄKNINGEN jan - sept jan - sept Belopp i TSEK Nettoomsättning april-sept (1 av 10) [ :51:33]

3 Råvaror och handelsvaror april-sept Personal- och övriga externa kostnader april-sept Avskrivningar april-sept Rörelseresultat efter avskrivningar april-sept Jämförelsestörande poster * april-sept Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Resultat för januari- mars ** Finansnetto dotterbolag april-sept Finansnetto övrigt april-sept Resultat före skatt Skatt 0 0 Periodens resultat * Företagsanknutna medel från SPP ** Resultat för tiden jan - mars 2000: The Empire, Sverige Oy Etamet Empire Finland Avskrivningar för goodwill Totalt (2 av 10) [ :51:33]

4 KONCERNENS 9 månader Helår RESULTATRÄKNING jan-sept jan-sept jan-dec jan-dec PROFORMA pro forma pro forma pro forma Belopp i TSEK Nettoomsättning Förändring av lager, av produkter i arbete, och färdiga varor Övriga rörelseintäkter Råvaror och handelsvaror Övriga rörelsekostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar * Jämförelsestörande poster ** Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella (3 av 10) [ :51:33]

5 intäkter och kostnader Skatt Periodens resultat Noter till resultatet jan - sept 1999 * Därav det numera utdelade Skultuna Messingsbuk TSEK. ** Fusionering av dotterbolag in i The Empire, omorganisation, konsultinsatser, avgångsvederlag, inkl. reserveringar. Noter till resultatet jan - sept 2000 ** Företagsanknutna medel från SPP TSEK. 9 månader Helår MODERBOLAGETS jan-sept jan-sept jan -dec jan -dec RESULTATRÄKNING pro forma pro forma pro forma PROFORMA Belopp i TSEK Nettoomsättning Förändring av lager, av produkter i arbete och färdiga varor Övriga rörelseintäkter (4 av 10) [ :51:33]

6 Råvaror och handelsvaror Personal- och övriga externa kostnader Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Resultat från andelar i koncernföretag Fusionsresultat Finansnetto, dotterbolag Finansnetto övrigt Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat (5 av 10) [ :51:33]

7 BALANSRÄKNINGAR Koncernens Koncernens Koncernens balansräkning balansräkning balansräkning 30 sept 31 dec 31 dec proforma proforma Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar 1) Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ) varav räntebärande del (6 av 10) [ :51:33]

8 Moderbolagets Moderbolagets Moderbolagets BALANSRÄKNINGAR balansräkning balansräkning balansräkning 30 sept 31 dec 31 dec proforma proforma Belopp i TSEK TILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Fordringar hos dotterbolag Varulager Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar 1) Långfristiga räntebärande skulder Kortfristiga icke räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder ) varav räntebärande del (7 av 10) [ :51:33]

9 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Proforma Proforma Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av inventarier Anläggningstillgångar i under året avyttrat dotterbolag Minskning av fordringar - återbetalning av lämnade lån Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten (8 av 10) [ :51:33]

10 Upptagna lån Amortering av låneskulder Minskning(-)/Ökning(+) av avsättningar exkl latent skatt Kassaeffekt vid utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS Proforma Proforma Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av varulager Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar (9 av 10) [ :51:33]

11 Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Minskning av fordringar - återbetalning av lämnade lån Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av låneskulder Minskning/-)/Ökning(+) av avsättningar exkl latent skatt 406 Kassaeffekt vid utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut Denna rapport har ej varit föremål för revisionernas granskning. (10 av 10) [ :51:33]

12 Untitled Document 30 sep 31 dec 31 dec 31 dec Eget kapital MSEK Totalt sysselsatt kapital MSEK Räntebärande skulder Balansomslutning MSEK Soliditet % Likviditet (oms.tillgångar : korta skulder) Eget kapital per aktie SEK 20:45 18:41 21:91 26:57 Skultuna Messingsbruk delades ut till aktieägarna i mars 1999 vilket förklarar de relativt stora differenserna mellan 1999 och UTDRAG UR RESULTATRÄKNINGEN Jan-sep Jan-sep Helår Helår Helår proforma proforma proforma Leveranser MSEK Resultat före skatt TSEK Vinst/förlust per aktie efter skatt SEK (verklig) (+/- 28 % schablon skatt) I årets resultat ligger extraordinära intäkter på 3,3 MSEK som är återbetalning av företagsanknutna överskottsmedel från SPP. (2 av 2) [ :53:24]

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Väsentliga händelser efter periodens utgång Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Första kvartalet enligt förväntan. 1 januari 31 mars 2015 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 2,6 (19,0) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ)

Bokslutskommuniké 2012 för. Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 2012 för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) Sammanfattning 2012 Året visar en kraftig förbättring av såväl omsättning som resultat jämfört med 2011. Nettointäkterna uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar

Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS 2011 SEPTEMBER 2009 Sammangåendet med StärnaFyrkant ger ett positivt rörelseresultat före avskrivningar Tack vare sammangåendet med StjärnaFyrkant och ökad försäljning med

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer