Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos"

Transkript

1 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader. Den upprättade delårsrapporten omfattar januari-juni och grundas på faktisk redovisning t o m Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse periodiserats. Samma periodiseringar, av väsentlig betydelse, som görs vid årsbokslutet har också gjorts i delårsrapporten. Augusti prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har använts vid bedömning av årsprognos för skatter och bidrag. Någon sammanställd redovisning i likhet med årsredovisningen har inte upprättats. I delårsrapporten lämnas inte någon information om verksamheten och ekonomin i de kommunala bolagen och kommunalförbunden. De kommunala bolagens delårsrapporter behandlas som separata ärenden i kommunfullmäktige. Kommunens delårsrapport består av förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys. I delårsrapportens driftredovisning och investeringsredovisning finns årsprognoser för förvaltningarna och i resultaträkningen finns prognos för kommunen som helhet. Nämndernas verksamhetsberättelser presenteras i bilaga. Delårsbokslut Delårsresultatet visar ett överskott på 5,1 Mkr, vilket är en minskning med 0,4 Mkr jämfört med motsvarande period förra året. Förklaras med bättre skatteintäkter och finansnetto samt mindre pensionskostnader och avskrivningar än budgeterat. Periodens nettoinvesteringar uppgår till 9,3 Mkr, vilket är en ökning med 6,6 Mkr jämfört med januari-juni Nettolåneskulden uppgår till 78,4 Mkr. Låneskulden har ökat med 24,7 Mkr sedan årsskiftet och förklaras med investeringsutgifter till VA-utbyggnaden söder om Bergkvara. Några viktiga händelser under första halvåret är samarbetsprojektet mellan Faurecia, Torsås kommun och Regionförbundet i Kalmar för att underlätta och stödja omställningen i samband med nedläggningen av företagets produktion i Torsås, beslut om att påbörja planering och genomförande av en etappvis renovering av Torskolan samt rekrytering av nya förvaltningschefer.

3 3 Helårsprognos Budgetavvikelser i nettokostnader, Mkr Kommunstyrelsen -1,3 Ökade kostnader för KLT(terminskort), hamnen och chefsrekryteringar. Bygg- och miljönämnden 0 Tekniska nämnden - skattefinansierad verksamhet -0,3 Ökade kostnader för vinterväghållning och gatubelysning samt extra underhåll i småbåtshamnen. Extra statligt driftsbidrag till enskilda vägar pga den stränga vintern har minskat budgetavvikelsen något. Tekniska nämnden- affärsdrivande verksamhet -0,5 Högre slamkostnader på reningsverk och energikostnader på pumpstationer samt reningsverk än beräknat. Kostnaderna för köp av vatten från Kalmar kommun har också blivit högre än beräknat. Socialnämnden -3,9 Intäkter beräknas överskrida budgeten med 0,5 Mkr extern försäljning. Personalkostnaderna bedöms underskrida budgeten med 2,9 Mkr. Främst pga vidtagna åtgärder med reviderade scheman inom äldre- och handikappomsorg men även pga att placering i familjehem budgeteras som en personalkostnad men ibland sker placering via ett företag och fakturorna konteras då som köp av tjänst. Övriga kostnader beräknas överskrida budget med 7,3 Mkr pga ökade kostnader för försörjningsstöd, utredningskostnader inom IFO samt att det budgeterade sparbetinget inte fullt ut kommer att nås under Bildningsnämnden 0 Korrespondensgymnasiet överskott 1 Mkr. Grundskolan befaras gå med underskott på ca 0,7-0,8 Mkr beroende på minskade intäkter och ökade kostnader för elevassistenter och vikarier samt en utökning med en tjänst på resursskolan. Kompetensutveckling inom Lärarlyftet innebär ökade kostnader. Bildningskontoret beräknas gå med underskott på 160 Tkr bl a beroende på en tillfällig utökning av tjänsten som administratör med 20% samt merkostnader i samband med pensionsavgång. Centrala poster (pensioner m m) 2,0 Lägre pensionskostnader än budgeterat. Avskrivningar 1,0 Endast avslutade investeringar belastas med avskrivningar. Skatteintäkter 4,5 Kommunal utjämning -0,7 Justering periodiserad fastighetsavgift Finansiella kostnader 1,3 Mindre kostnader för låneräntor än budgeterat. Summa 2,1

4 4 Årsprognosen pekar på ett positivt resultat 2,1 Mkr, vilket är 2,1 Mkr bättre än budget. Avvikelsen beror främst på ökade skatteintäkter, justering av periodiserad fastighetsavgift avseende 2009, bättre finansnetto samt mindre pensionskostnader och avskrivningar än budgeterat. Nämnderna lämnar ett totalt budgetunderskott på 6 Mkr, se kommentarer på sidan 2. Årsprognos för nettoinvesteringar beräknas till 31,3 Mkr, vilket i så fall skulle innebära en positiv budgetavvikelse på 11,2 Mkr. I prognosen ingår att investeringsbudget för ny ledningsplats och förbifart Torsås ej kommer att utnyttjas under året. Årsprognosen för nettolåneskulden är 78,4 Mkr, vilket i så fall är en ökning med 24,7 Mkr jämfört med bokslut Finansoron försvagar kommunernas ekonomi Den senaste tidens finansiella oro har föranlett Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i augusti 2011 att revidera ned prognosen för nästa års ekonomiska tillväxt. Den ekonomiska utvecklingen väntas leda till oro hos såväl företag som hushåll i Sverige, med dämpad investeringstakt och mer återhållsamma hushåll som följd. Läget på den svenska arbetsmarknaden försvagas därmed, vilket är den främsta förklaringen till att SKL reviderar ner sin prognos för gällande ökning av det kommunala skatteunderlaget nästa år från 4,2 till 3,3%. Kommunernas skatteintäkter beräknas nu bli 3 miljarder kronor lägre än vad som prognostiserades i maj. Delårsbokslut personalekonomi 2011 Sjukfrånvaro, jämförelse 2011/2010: Förvaltning Sjukfrånvaro % Sjukfrånvaro % Kommunstyrelsen 3,53 4,87 Bildningsförvaltningen 5,03 3,68 Socialförvaltningen 6,65 6,23 Samhällsbyggnadsförvaltning 1,31 2,57 Totalt över kommunen 5,57 4,97 Förändringen av sjukfrånvaron förändrad rutin för sjukanmälan. Den totala sjukfrånvaron i kommunen under perioden 1 januari till 30 juni 2011 var 5,57 %. Under motsvarande period 2010 var sjukfrånvaron 4, 97 %. Denna höjning var förväntad. Från och med 1 januari 2011 har kommunen ändrat rutinerna vid sjukanmälan. Tidigare kunde personal välja att vid sjukdom i stället för att sjukskriva sig ta ut semester eller kompensationsledighet. Från och med 2011 gäller att vid sjukfrånvaro måste personalen sjukanmäla sig. Anledningen till den genomförda förändringen var att vi vill ha en korrekt bild av den verkliga sjukfrånvaron. För att mildra den ekonomiska konsekvensen för personal som drabbas av karensdag finns möjlighet att ta ut innestående semester och kompensationstid i pengar i samband med karensdag.

5 5 Tjänster, jämförelse 2011/2010: Förvaltning Kommunstyrelsen Bildningsförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltning Personer 2011 Tjänster 2011 Personer , ,9 Tjänster , , , , , ,3 Total över hela kommunen , ,4 Måluppfyllelse Finansiella mål Nedan framgår en kortfattad avstämning mot kommunens finansiella mål som fastställts i budget God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv Begränsa nettokostnaderna till högst 98% av skatteintäkter och kommunal utjämning över en konjunkturcykel. Självfinansiera de skattefinansierade investeringarna till 100% över en konjunkturcykel. Utfall i prognos 2011 Halvår 97 %. Helårsprognos 99,4%. Nyupplåning 24,7 Mkr VA-utbyggnad söder om Bergkvara. Måluppfyllelse Målet är över en konjunkturcykel(en rullande femårsperiod). För måluppfyllelse förutsätts god budgetföljsamhet hos nämnderna. Prognosen pekar på att målet kommer att uppnås under innevarande verksamhetsår. Mål för verksamheten I budget 2011 saknas kommunövergripande mål att följa upp. Ny målstyrningsmodell är under framtagande. Nämndernas verksamhetsberättelser Nämndernas verksamhetsberättelser presenteras i bilaga. Här kommenteras nämndens uppgifter, viktiga händelser och ändrade förutsättningar, resultatredovisning och analys samt framtiden. Torsås Kent Frost Ekonomichef

6 6 Finansiella rapporter - halvårsbokslut Resultaträkning Delår Delår Utveckl Bokslut Tkr Not / Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunal utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Driftredovisning Delår Delår Bokslut Tkr Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden- skattefin vht Tekniska nämnden-affärsdriv vht Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Centrala poster (pensioner, central lönepott m m) Nettokostnader Investeringsredovisning Delår Delår Bokslut Tkr Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden- skattefin vht Tekniska nämnden-affärsdriv vht Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Nettokostnader

7 7 Kassaflödesanalys Delår Delår Bokslut Tkr Den löpande verksamheten Årets resultat Av- och nedskrivningar Gjorda avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av skuld Kortfristiga placeringar Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

8 8 Balansräkning Delår Delår Bokslut Tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Fordringar Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Andra avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Soliditet exkl pensionsskuld 49,7% 47,4% 46,7%

9 9 Notförteckning - halvårsbokslut Delår Delår Tkr Not 1 - Verksamhetens intäkter Försäljningsmedel taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenader Försäljning anläggningstillgångar Övriga intäkter Summa Not 2 - Verksamhetens kostnader Personal exkl pensionskostnader Pensionskostnader därav pensionsutbetalningar inkl förvaltningsavgifter därav särskild löneskatt därav förändring pensionsskuld därav pensionsförsäkring därav särskild löneskatt avsättning pensioner därav individuell del inkl löneskatt Bidrag Entreprenad och köp av verksamhet Konsulttjänster Lokal- och markhyror, fastighetsservice Övriga kostnader Summa Not 3 - Skatteintäkter Skatteintäkter Mellankommunal kostnadsutjämning Skatteavräkning Summa

10 10 Delår Delår Tkr Not 4 - Kommunal utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Struktur-/införandebidrag 0 0 Regleringsbidrag/-avgift Kommunal fastighetsavgift Konjunkturstöd Avgift LSS-utjämning Summa Not 5 - Finansiella intäkter Utdelningar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa Not 6 - Finansiella kostnader Räntekostnader Ränta på pensionskostnader Övriga finansiella kostnader -2 0 Summa

11 11 Finansiella rapporter - helårsprognos Resultaträkning Delår Bokslut Budget Delår Prognos Avvikelse Tkr mot budget Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Kommunal utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Driftredovisning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Tkr mot budget Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden- skattefin vht Tekniska nämnden-affärsdriv vht Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Centrala poster (pensioner, central lönepott m m) Nettokostnader Investeringsredovisning Bokslut Budget Prognos Avvikelse Tkr mot budget Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Tekniska nämnden- skattefin vht Tekniska nämnden-affärsdriv vht Socialnämnden Barn- och utbildningsnämnden Nettokostnader

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun

Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning. Salems kommun Årsredovisning 2009 Del 1 Ekonomisk redovisning Salems kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Förvaltningsberättelse 3 Ekonomiska nyckeltal 8 Koncernöversikt 9 Redovisningsprinciper 11 Sammanställningar: Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport 2011-08-31

Delårsrapport 2011-08-31 Delårsrapport 2011-08-31 Innehållsförteckning OMVÄRLDSANALYS 3 EKONOMISK ANALYS 4 BALANSKRAVSAVSTÄMNING 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 4 FINANSIELLA MÅL 5 DELÅRSBOKSLUT JANUARI-AUGUSTI 5 VERKSAMHETSMÅL 7

Läs mer

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År".3 190,31. 113. " fe YIAO 11 45- ip

TIERPS KOMMUN. Delårsrapport 2014. Jel. År.3 190,31. 113.  fe YIAO 11 45- ip TIERPS KOMMUN Delårsrapport 2014 Jel LO \ 190,31. 113 År".3 " fe YIAO 11 45- ip Fem år i sammandrag 2010 2011 2012 2014 Nettokostnader (mnkr) 585,1 617,7 574,5 621,7 663,4 därav avskrivningar (mnkr) 29,2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Innehåll INLEDNING Kommunledningen har ordet 3 Sammanfattning 4 Fem år i sammandrag 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Avstämning av kommunens övergripande mål 6 Finansiell analys

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret

Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret Delårsrapport 2015:1 - perioden januari-april - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Nettokostnaderna för kommunens verksamheter uppgick till 1 570 miljoner under årets första fyra månader.

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UTVÄRDERING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 UTVÄRDERING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011

DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 2011 rapport per 31 augusti ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 725- - 09-29 DELÅRSRAPPORT per 31 augusti 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING rapport per 31 augusti Förvaltningsberättelse... 3 Sammanfattning

Läs mer

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos

2012-08-15. Delårsbokslut 2012. Januari-juni med helårsprognos 2012-08-15 Delårsbokslut 2012 Januari-juni med helårsprognos Innehållsförteckning Femårsöversikt sid 2 Ekonomichefens sammanfattning och kommentarer sid 3 Måluppfyllelse för strategikartan sid 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Söderhamns kommun April 2009 Robert Heed Josefin Loqvist Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Revisionsfråga och

Läs mer

Delårsrapport Augusti 2014

Delårsrapport Augusti 2014 Delårsrapport Augusti 2014 inkl. prognos för helåret 2014-09-29 1 Inledning Delårsrapporten en beskrivning av viktiga händelser under periodens åtta månader, en redogörelse för mål och resultat utifrån

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2013

delårsrapport januari - mars 2013 delårsrapport januari - mars 2013 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld God ekonomisk hushållning Ekonomi - Finansiell analys Kommunen 3 Delårsbokslut januari mars

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret

Delårsrapport 2010:2. - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret Delårsrapport 2010:2 - perioden januari-augusti 2010 - prognos för helåret 1 SAMMANFATTNING DELÅRSBOKSLUTET Utfallet för perioden januari-augusti innebär ett positivt resultat med 236 miljoner. Resultatet

Läs mer