Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Oasmia Pharmaceutical AB (publ)"

Transkript

1 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN Krt m bkslut för periden Kncernens nettmsättning ökade till (853) tkr. Resultat efter skatt uppgick till (-7 307) tkr. Resultatet per aktie var negativt Rörelseresultatet uppgick till ( ) tkr. Likviditeten uppgick till 274% (130%) Sliditet 91% (92%) Utdelning per aktie föreslås bli 0 kr. Väsentliga händelser under periden Den humana fas I/II studien för cancerläkemedlet Paclical avslutades. Resultaten visar att Paclical ger färre biverkningar ch kan därmed ges i högre ds än mtsvarande prdukter sm idag finns på marknaden. Studieresultaten kmmer att presenteras vid Eurpean Cancer Cnference (ECCO 14) i Barcelna under september Prdukten går nu in i fas III. Resultatet av de kliniska studierna för Paclical Vet, Oasmias första prdukt inm Animal health, presenterades vid Eurpean Sciety f Veterinary Onclgy i Cambridge, mars Resultaten är mycket psitiva ch indikerar att prdukten har str ptential. Paclical Vet befinner sig nu i klinisk fas III studier ch har rönt strt internatinellt intresse. Målet är att avsluta pågående fas III studier ch ansöka m registrering för EU under andra halvåret I dag finns ingen registrerad kemterapi inm veterinärmrådet. Oasmia har stra möjligheter att bli först i världen med att registrera cytstatika för hund.

2 2 (9) Oasmia befinner sig i långtgående förhandlingar med flera internatinella läkemedelsblag angående licensiering av Paclical ch Paclical Vet. Bekräftelser av prduktprtföljens ptential sm erhållits under periden genm de gda studieresultaten, har bidragit till framsteg i dessa förhandlingar. Oasmia har vidare förberett ytterligare tre prdukter för inträde i klinisk fas. Dessa prdukter bygger på samma plattfrm sm Paclical. Samtliga prdukter skyddas av internatinella patent sm löper ut 2023 ch framåt. Marknaden för dessa prdukter tillsammans mtsvarar 80 % av all standardbehandling av cancer i världen. Oasmia har förstärkt sin rganisatin inm alla mråden. Antalet anställda har ökat med 10 persner under periden. Blaget planerar ytterligare rekrytering under 2007, främst inm avdelningen för klinisk frskning men även inm avdelningen för R&D. Dtterblaget Qdxx Pharma har, p g a försenade handläggningstider hs berörda myndigheter (12-14 mån), nu etablerat sin verksamhet ch utvecklas helt enligt plan. Under periden har Oasmia förvärvat 51% av GlucGene Pharma AB. Syftet med förvärvet är att vidareutveckla de substanser för cancerbehandling sm upptäckts av GlucGene för att därmed stärka Oasmias nklgiprtfölj ch företagets långsiktiga frskning. GlucGenes frskning ch utveckling fkuserar på användning av nya xylcider för cancerbehandling. Blaget har prjekt i pre-klinisk fas med substanser sm har ptential inm behandling av hjärntumörer. Oasmias utveckling under periden har varit mycket psitiv, framför allt vad gäller erhållna bekräftelser av prduktprtföljens signifikans ch ptential. Oasmia har genmfört alla förberedelser för att byta lista för blagets aktie till NGM Equity. Bytet planeras till den 14 september Från 1 maj 2007 använder Oasmia sm ett led i dessa förberedelser IFRS-standard för sin redvisning.

3 3 (9) Finansiering Blagets verksamhet har finansierats via medel från företagets aktieägare. Antal utestående aktier Antalet aktier uppgår till st. Investeringar Under verksamhetsåret har investering gjrts i utvecklingen av prdukten Paclical med tkr samt materiella anläggningstillgångar tkr. Resultat, ställning ch kassaflöde Resultat Likviditet 274 % 130 % Sliditet 91 % 92 % Kassaflöde Ansvarsförbindelser ch ställda panter Oasmia har ansvarsförbindelser gentemt dtterblaget Qdxx Pharma AB m 8 MSEK. Persnal Kncernen har under periden haft 23 anställda i medeltal. Vid peridens utgång var antalet anställda 30. Ersättning till ledande befattningshavare Ersättning till ledande befattningshavare har utgått med 543 tkr.

4 4 (9) Framtida utveckling Marknaden för Oasmias nklgiprtfölj är 20 miljarder USD, med en tillväxt m 14% under Av detta står taxaner, till vilken grupp Oasmias prdukt Paclical tillhör, för 1,8 miljarder USD. Vad gäller prdukten Paclical Vet uppgår marknaden (beräknad på antalet hundar över 6 år där 40 % får cancer, i USA ch Eurpa) uppgår till 1.5 miljarder USD. Paclical befinner sig i ett avancerat stadium av klinisk fas ch genmgår förberedelser för kliniska studier för registrering. Marknadens strlek, Oasmias gedigna patentprtfölj samt det stra intresse prtföljen rönt bland ledande läkemedelsblag innebär att Oasmias ledning bedömer blagets ptential sm mycket str. Mderblaget Verksamheten i mderblaget Oasmia Pharmaceutical AB (publ) består av frskning, utveckling ch prduktin av egna läkemedel inm framför allt nklgi. Blagets nettmsättning uppgick till 973 tkr ch resultatet efter finansnett till tkr. Resultatutvecklingen berr på att blaget under periden har investerat i prduktinsanläggningar ch rganisatinsutveckling, samt klinisk utveckling för prdukten Paclical. Under periden har en väldigt begränsad försäljning ägt rum då blagets prdukter ej är registrerade. Likvida medel uppgår till tkr. Blagets upplåning uppgår till 0 kr. Redvisningsprinciper Denna bkslutsrapprt har upprättats i enlighet med Årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Frskning ch utveckling Utgifter för frskning kstnadsförs medelbart. Utgifter sm rör prduktutveckling för Oasmias prdukt Paclical har balanserats sm immateriella tillgångar i den mfattning de med hög säkerhet förväntas generera framtida eknmiska fördelar. Anskaffningsvärdet för sådana immateriella tillgångar skrivs av över den bedömda nyttjandeperiden. Andra utvecklingsutgifter kstnadsförs i takt med att de uppkmmer.

5 5 (9) Kncernresultaträkning Maj- April 2007 Maj- April 2006 Nv- April 2007 Nv- April 2006 Nettmsättning Aktiverat arbete för egen räkning Rörelsens kstnader Råvarr ch förnödenheter Övriga externa kstnader Persnalkstnader Av- ch nedskrivningar av materiella ch immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekstnader Rörelseresultat Resultat från finansiella tillgångar Resultat från finansiella skulder Summa resultat från finansiella pster Resultat efter finansiella pster Skatt på peridens resultat Minritetens andel i peridens resultat 0 Peridens resultat Resultat per aktie, före utspädning neg neg neg neg Resultat per aktie, efter utspädning neg neg neg neg Antal aktier, före utspädning (i tusental) Antal aktier, efter utspädning i tusental Genmsnittligt antal aktier, före utspädning i tusental Genmsnittligt antal aktier, efter utspädning i tusental Peridens avskrivningar uppgår till

6 6 (9) Kncernbalansräkning TILLGÅNGAR 30 april april 2006 Anläggningstillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Frdringar Kassa ch bank Summa msättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Minritetsintresse Minritetsintressen Långfristiga skulder Checkräkningskredit Krtfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Summa krtfristiga skulder Summa eget kapital ch skulder Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser

7 7 (9) Förändringar i kncernens eget kapital Maj-April 2006/2007 Maj-April 2005/2006 Ingående eget kapital enl balansräkning per 30 april Peridens resultat Erhållet Aktieägartillsktt Förändring i minritetens andel Eget kapital vid peridens utgång

8 8 (9) Kassaflödesanalys för kncernen Maj-April 2006/200 7 Maj-April 2005/200 6 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för pster sm inte ingår i kassaflödet, m.m Övriga ej likviditetspåverkande pster 56 0 Ränta, utdelningar ch skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dtterföretag 0-25 Förvärv av övriga anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållet/lämnat kncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Likvida medel vid årets början Kursdifferens i likvida medel 0 0 Likvida medel vid peridens slut

9 9 (9) Uppgifter m blaget Bkslutsrapprten avges av verkställande direktör Julian Aleksv, efter bemyndigande från styrelsen. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har rganisatinsnummer Huvudkntrets adress, telefnnummer ch hemsida är: Vallngatan UPPSALA Frågr beträffande rapprten besvaras av Julian Aleksv, Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning med 0 SEK per aktie. Årsredvisning ch rdinarie blagsstämma Årsredvisningen kmmer att publiceras senast den 31 augusti ch kmmer att finnas tillgänglig på företagets hemsida, för nedladdning. Årsredvisningen kan beställas från Oasmia Pharmaceutical AB på tel eller via e-pst Ordinarie blagsstämma kmmer att hållas fredagen den 7 september i blagets lkaler, Vallngatan 1, Uppsala. Kallelse till blagsstämman distribueras senast fyra veckr innan stämman. Nästa rapprttillfälle Kvartalsrapprt för periden 1 maj - 31 augusti publiceras den 18 september Undertecknande B Cederstrand, Claes Piehl, Peter Ström, Julian Aleksv Bkslutsrapprten har granskats av blagets revisrer, Öhrlings PricewaterhuseCpers.

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret maj 2011- april 2012 RÄKENSKAPSÅRET 1 maj 2011 30 april 2012 Koncernens nettoomsättning uppgick till 891 tkr (106) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD

FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj juli 2010 FAS III-STUDIEN MED PACCAL VET GENOMFÖRD KORT OM KVARTALET 1 maj 2010 31 juli 2010 Koncernens nettoomsättning uppgick till 42 tkr

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2011 Positiv trend i kundflöde och ett fortsatt förbättrat kunderbjudande Första kvartalet Intäkterna ökade med 4 procent till 20,9 (20,2) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Noteringsprospekt

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Noteringsprospekt Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Noteringsprospekt Notering NGM Equity 18 september 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 Riskfaktorer 5 Introduktion 6 Oasmia i korthet 7 Produkter 8 Marknad för Human

Läs mer

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820

Conpharm Aktiebolag (publ) Org.nr 556229-2820 Org.nr 556229-2820 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Conpharm Aktiebolag (publ) avger härmed följande årsredovisning. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider

Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Jeeves ökar försäljningen trots tuffa tider Januari december 008 Intäkterna från den löpande verksamheten uppgick till 58,3 Mkr (30,) och ökade med % (9) Programintäkterna uppgick till 5, Mkr (,4) och

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Halvårsrapport. 2014-01-01 till 2014-06-30

Halvårsrapport. 2014-01-01 till 2014-06-30 Halvårsrapport 2014-01-01 till 2014-06-30 Med Bolaget eller A1M Pharma avses A1M Pharma AB (publ) med organisationsnummer 556755-3226. Sammanfattning av halvårsrapport koncernen Första halvåret (2014-01-01

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T

D E L Å R S R A P P O R T 2013-01-01 till 2013-09-30 D E L Å R S R A P P O R T NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) I 556595-6538 I www.neurovive.se I ir@neurovive.se Intresset för NeuroVives produktportfölj med cyklofilinhämmare

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31

Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Kvartalsrapport 2015-01-01 till 2015-03-31 Sammanfattning av kvartalsrapport Första kvartalet (2015-01-01 till 2015-03-31) Nettoomsättningen uppgick till 1 483 943 SEK (1 609 979). Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 FORTNOX AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 2012 Q2 Andra kvartalet 2012 (jämfört med samma period föregående år) Omsättningen ökade till 13 494 tkr (10 141 tkr), motsvarande en tillväxt med 33

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Första halvåret, januari juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1 267 Tkr (826 Tkr) Periodens resultat uppgick till 5 095 Tkr (- 3 076 Tkr) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

COT - Clean Oil Technology AB

COT - Clean Oil Technology AB Årsredovisning för COT - Clean Oil Technology AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter

Läs mer