Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE (1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013, kl. 18:30. Plats Plenisalen, stadshuset, Vimmerby Kompletterande handlingar till följande ärenden: 9- Finansiering/borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering lo- Vimarhem AB:s nästa byggprojekt bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätort VIMMERBY KOMMUN Kornmunfullmäktige Vimmerby den 23 januari 2013 LEIF LARSSON Ordförande genom ~~/ Therese Jigsved Kanslichef

2 Aren de

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(5) Kommunstyrelsen KS 22 Dnr 199/2011 Kod 370 Finansiering/borgen för Vimmerby Energi & Miljö AB:s investering kraftvärmeverk Tallholmen - revidering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra punlcten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmverk Sammanfattning Som framgår av kommunfullmäktiges beslut 134, , punkt 3, var upplåningen planerad att genomföras under slutet av år På grund av att projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras. Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut 134, , kommer att väljas som finansiering/lösning kommer låneramatt behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte att påverkas men kommunens låneram kommer att öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB:s kommer att minska i motsvarande mån. Ärendet Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kommunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kommunstyrelsens positiva besked meddelades till kommunfullmäktige /~"'~/

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(5) Kommunstyrelsen Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat att godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt att skicka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering. Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kommer omfatta interimsfinansiering/byggnadskreditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad fömtsätts att Vimmerby kommun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till375 miljoner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstmment, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger överglipande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i riskinstmktionen. Riskinstmktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil fömtsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att fömtsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därfor inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3(5) Kornmunstyrelsen De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom räntederivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att: Vimmerby Energi och Miljö AB kornmer ha ett lånebehov på grund av investeringen över en längre tid Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås. Valutasäl{ring En del av investeringen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasäkringen löper. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraftvärmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande. Kommunfullmäktige beslutade , KF 134 följande: l. för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag 2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån och/eller :finansiellleasing 3. uppdra till kornmunstyrelsen att från och med den till och med , för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk 4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375mkravseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(5) Kommunstyrelsen Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Vimmerby Energi och Miljö AB 6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet att teckna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket. 7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband med ränte- och valutasäkringen avseende finansieringen av kraftvärmeverket 8. uppdra åt kommunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för kraftvärmeverket att teckna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäktiges beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Vid dagens sammanträde föreligger ekonomiavdelningens förslag. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 134. Kommunfullmäktiges beslut , KF 244. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id

7 VIMMERBY KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(5) Sändlista Kommunfullmäktige justerare

8

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kommunstyrelsen KS 36 Dnr 51/2012 Kod 735 Vi marhems nästa byggprojekt bör vara ett Trygghemboende i Vimmerby tätort Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta med ändring av kommunstyrelsens beslut , KS 4: att att att uppdra åt Vimarhem AB att utreda byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby tills utredningen förelagts kommunstyrelsen för beslut inte påbörja en byggnation i Vimmerby utredningen ska inlämnas före 30 april2013. Ärendet Vid kommunstyrelsens sammanträde , KS 4, förelåg ett PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M) rörande Vimarhems nästa byggprojekt som bör vara ett Trygghetsboende i Vimmerby tätort. Socialnämndens ordförande Elisabeth Lago Nilsson (KD) deltog på sammanträdet. Vimmerby kommuns allmännyttiga bostadsbolag Vimarhem står i begrepp att bygga ytterligare boende i Vimmerby. Man äger själv två aktuella tanter; kv. Pistolsmeden i korsningen Storgatan!Bondebygatan samt kv. Uven, i mellan Drottninggatan-Kungsgatan, i centrum. Kommunfullmäktige bör uppmana Vimarhem att inrikta nästa byggnation i centralorten på trygghetsboende i kv Uven. "Trygghets boende för 70-plussare är en ren vinstaffår", skriver tidningen Bofast (5/12) när man beskriver byggnation av Trygghetsboende i Luleå kommun. Skälet till vinsten är att kommunen slipper bygga fler omsorgsplatser, trots att man har kostnad för personal, aktivitetslokal och mer hemtjänst. /

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen Man hävdar i Luleå att trygghetsboende i lägenhet fördröjer behovet av kommunal omsorg och därmed sparar man pengar åt samhället. För att :fa flytta till ett särskilt boende krävs myndighetsbeslut av kommunen. Med trygghetsboende byggda av det kommunala bostadsbolaget behövs ingen behovsprovning. Hyresgästerna är relativt friska 70-plussare, d v s över 70 år gamla. Eftersom det råder viss svårighet att få 70 plussare att flytta ur sitt relativt billiga boende i villa till ett trygghetsboende i lägenhet ska de lockas med den gemenskap med andra som ett trygghetsboende bidrar med. Boendekostnaden blir dyrare för den enskilde, som dock i flyttprocessen fått en rimlig slant för sin villa. Villkoret är dock att trygghetsboendet byggs med konceptet gemensamhetslokal samt värdinna och att det byggs centralt så att närhet till övriga centrala funktioner finns. På det sättet blir det attraktivt trots en högre månadskostnad. Olika kommuner har olika koncept för trygghets boende. Det finns kommuner som bygger in restaurang i fastigheten (driven privat) samtmöjlighet att nyttja gemensamma elbilar. Byggs boendet centralt behövs inte detta i Vimmerby, utan man kan nöja sig med att lägenheterna är starkt tillgänglighetsanpassade och att det finns gemensamma lokaler. Ska kommunen eller den enskilde hyresgästen stå för kostnaden av gemensamhetslokalen i huset? Ordförande Micael Glennfalk (M) tycker det kan vara rimligt att kommunen står för den kostnaden. Kommunen sparar in kostnader när väl hyresgästen blir så gammal att omsorg krävs; då bor man redan i tillgängliga och anpassade lägenheter, att omsorgskostnader för kommunen blir mindre än om man bott kvar i sin villa. Trygghetsboendet förvandlas med åren till ett mer utvecklat omsorgsboende och måste därför byggas framtidsinriktat. Exempelvis byggdes Granen i Vimmerby som ett trygghetsboende från bötjan, idag är det kö tilllägenheterna och de som bor där har mycket omsorg. Men enligt uppgift trivs alla och det är attraktivt boende. Seniorbostäder är ett annat boende, anpassat för 55-plussare med exempelvis tröskelfrihet, bredare dörrar, hiss etc. Den typen av boende är också intressant eftersom det också leder till att man kan bo kvar längre i sin lägenhet. När Vimarhem så förtjänstfullt har byggt nytt i Vimmerby har man lyckats väl; lägenheterna har blivit uthyrda och designen och utformningen mycket bra. Men viktigast; man sätter igång en flyttkedja som lösgör annat boende, exempelvis villor i äldre områden.

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kornmunstyrelsen När Virnarhern nästa gång ska bygga nytt är det viktigt att bostäderna anpassas till den växande äldre befolkningens behov. Kritik har väckts att detta skulle innebära kategori boende, men det är just detta som skulle locka de äldre från att lämna sina villor. Just gemenskapen med andra i ungefår samma ålder, möjligheten till aktiviteter i huset, närheten till hemtjänst och service. Att låta äldre flytta in i fastigheter inte tillräckligt anpassade är dels inte tillräckligt attraktivt, dels underlättar det inte kornmunens omsorgsverksamhet utan ytterligare en flytt kanske krävs. Kornmunstyrelsen beslutade att föreslå kornmunfullmäktige att tillskriva kornmunens bostadsbolag Virnarhern att planera för att nästa byggprojekt är en byggnation av Trygghetsboende i Vimmerby. Kornmunstyrelsen beslutade att uppdra åt kommunstyrelsens presiclie att överlägga i frågan med Vimarherns styrelse. Vid dagens sammanträde lyfts ärendet på nytt. Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Kommunstyrelsens beslut , KS 4. Sändlista Kommunfullmäktige i lli/ (/~--;/]/) u'lfte!jf!j Helen Nilsson' justerare 7t:e;>1f:%//l

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Rekrytering kommunchef

Rekrytering kommunchef Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida 2011-09-05 35(36) KS 159 Dnr: 60-2011 Rekrytering kommunchef Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsens beslut KS 77/2011-05-09 pkt 2 upphävs.

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] Kommunstyrelsen 2013-06-10 Tid 2013-06-18, Kl 11:30 Plats Folkets Hus Hallunda, Idun Ärenden Justering BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 148 Botkyrkabyggens försäljning i

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:3 1 (14) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ram för Stockholms läns landstings samlade upplåning inklusive leasing Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingskontorets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer