Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret Dnr Ks Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag avseende lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag för 2015 tillstyrks. FÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 1. Kommunkoncernens sammanlagda långfristiga lån under år 2015 får inte överskrida kronor. 2. Låneram fastställs enligt redovisad förteckning. 3. Det sammanlagda borgensbeloppet för Linköpings Stadshus AB samt bolag inom Stadshus AB under år 2015 skall uppgå till högst kronor. 4. Beslutet gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om nya ramar från år Samtliga tidigare, ännu ej utnyttjade, beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen återkallas. SAMMANFATTNING Enligt gällande finanspolicy skall kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2015 föreslås till mnkr. Linköpings Stadshus AB har för 2015 begärt en låneram på mnkr. Bolaget önskar höja borgensramen till mnkr för att inte få begränsningar i rörelseutrymmet. Kommunledningskontoret föreslår att även låneramen bör vara mnkr för att återspegla Stadshus önskan om höjd borgensram. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till mnkr dessutom föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till mnkr. Total Borgensomslutning föreslås till mnkr. Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2015 och gäller till dess kommunfullmäktige beslutar om ny ram för år 2016.

2 2 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Enligt gällande finanspolicy skall Kommunfullmäktige årligen fastställa låneram för kommunen och kommunens bolag. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige dels fastställer en gemensam låneram för hela kommunkoncernen, dels fastställer låneram för Linköpings kommun, Linköpings Stadshus AB samt en gemensam låneram för dotterbolagen inom Linköpings Stadshus AB. Som underlag finns Stadshus AB:s förslag till låneram, bolagens redovisning av treårsplaner för år , budget för 2015 samt investeringar för år Bolagens redovisning av treårsplaner samt investeringar är godkända av Kommunfullmäktige i december Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ges kommunen möjlighet att gå i borgen för Linköpings Stadshus AB s lån men inte för bolagen inom Linköpings Stadshus AB. Detta är i sig ett inkonsekvent ställningstagande. Bolagen lånar idag på marknaden med en implicit borgen, dvs marknadsaktörerna och även ratinginstituten förutsätter att Linköpings kommun, som ägare till bolagen, kommer att skydda sin investering genom att stödja bolagen om bolagen mot förmodan skulle få problem att uppfylla sina åtaganden. Det är därför rimligt att kommunen ges möjlighet att omvandla den implicita borgen till ett reellt borgensåtagande som då kan utgöra underlag för transfereringar från bolagen till kommunen. En borgensavgift är avdragsgill för bolagen och avdragsrätten är inte omdiskuterad på det sätt som avdragsrätt för räntor på internlån har varit. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgensramen för bolagen inom Linköpings Stadshus AB föreslås uppgå till mnkr dessutom föreslås borgensramen för Linköpings Stadshus AB uppgå till mnkr Total Borgensomslutning föreslås till mnkr. Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktiges beslut om lån- och borgensram får en giltighet som sträcker sig över 2015 och gäller till dess Kommunfullmäktige beslutar om ny ram för år Låneomslutning 2015 Ramen för låneomslutning för 2014 var mnkr. Högsta ram för kommunkoncernens låneomslutning för 2015 föreslås till mnkr, ökningen kommer sig av att låneramen för Linköpings Stadshus AB är högre 2015 jämfört med 2014 till följd av ökad vidareutlåning till dotterbolagen samt ökad lånereserv för att kortfristigt överbygga låneförfall, samt att låneramen för Tekniska verken, Stångåstaden och Lejonfastigheter är högre 2015 jämfört med 2014 till följd av ett ökat investeringsbehov vilket tidigare redovisats i treårsplanerna för (KF ). Fördelning enligt nedan (externa lån): Låneram Linköpings Stadshus AB Låneram dotterbolag inom Linköpings Stadshus AB Total låneomslutning mnkr mnkr mnkr

3 3 Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige fastställer en låneram för kommunen och dess bolag som omfattar den tillåtna låneomslutningen. Ett sådant förfarande innebär möjlighet för kommunens bolag att arbeta aktivt med låneportföljer utan att hämmas av kommunala beslut om viss högsta tillåtna låneomsättning under ett år. Förutom lånebehovet för kommunens och bolagens nyinvesteringar beräknas bolagen refinansiera befintliga lån enligt gällande låneavtal. Borgensomslutning Kommunledningskontoret föreslår att ramen för sammanlagd borgen till kommunens bolag 2015 fastställs till mnkr vilket är högre än för 2014 till följd av utökad borgensram gällande Linköpings Stadshus AB samt utökad borgensram för bolagen inom Linköpings Stadshus AB som gör att kommunen ges möjlighet att teckna borgen för samtliga lån som bolagen inom Linköpings Stadshus AB tar upp på marknaden. Borgen för bolag inom Stadshus AB Borgen för Linköpings Stadshus AB Summa borgensomslutning mnkr mnkr mnkr Kommunledningskontoret föreslår att Kommunfullmäktige fastställer en borgensram som motsvarar borgensomslutningen enligt ovan. Upphävande av tidigare beslut om lån- och borgensram Kommunfullmäktige fastställde för 2014 en ram för lån eller kommunal borgen. För att underlätta hantering av kommunens och bolagens lån- och borgensadministration föreslår Kommunledningskontoret att Kommunfullmäktige i samband med fastställande av ny lån- och borgensram för 2015 också beslutar att återkalla tidigare, ännu ej utnyttjade beslut om kommunal borgen till de kommunala bolagen. Den nu föreslagna lån- och borgensramen skulle därmed komma att utgöra det samlade behovet av extern långfristig finansiering för kommunkoncernen. SAMRÅD I ärendet har samarbete med tjänstemannaledningen hos Linköpings Stadshus AB skett som tillstyrker förslaget till beslut. MBL Ingen facklig information påkallad. KOMMUNLEDNINGSKONTORET Joakim Kärnborg Peder Brandt

4 4 Beslutet skickas till: Linköping Stadshus AB, Sofie Moosberg Ekonomiavdelningen, M Wahlström Bilaga Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget Sammanställning låneram Underlag för borgensram från Linköpings Stadshus AB

5 5 Sammanställning nettoinvesteringar enligt budget Mnkr Bolagen inom Stadshus AB Tekniska Verken Stångåstaden Lejonfastigheter Sankt Kors Arenabolaget NuLink 0 0 ResMex FlygMex Linköpings Stadshus AB 0 0 Investeringsram bolagen inom Stadshus AB 2 652, Summa Sammanställning låneram Mnkr Stadshus moderbolagets - "egna" skulder tillkommer dotterbolagens upplåning Reserv Låneram för Linköpings Stadshus Tekniska Verken Stångåstaden Lejonfastigheter Sankt Kors ResMex FlygMex 20 0 Reserv 0 0 Avgår intern finansiering från Stadshus AB Låneram dotterbolag Summa

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792

KF 276 26 NOV 2012. Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 KF 276 26 NOV 2012 Nr 276. Ansökan om förlängning av kommunal borgen avseende AB UTK-hallen KSN-2012-0792 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medge

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111.

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. Riktlinje 1997-01-01 Borgenspolicy för Norrköpings kommun Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET 2 (7) Några specifikt beslutade

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15

8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 14 (46) Sammanträdesdatum 2015-04-27 Dnr KS 2015/109 8 Svar på Tornbergets framställan om kapitalförstärkning. Bilaga 66.15 Ärende

Läs mer

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013

Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 13 februari 2013 Sidan 3 av 117 Ärende 1 Sidan 4 av 117 Sidan 5 av 117 Sidan 6 av 117 Ärende 2 Sidan 7 av 117 Sidan 8 av 117 Sidan 9 av 117 Sidan 10

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram

Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Styrelsens för Loomis AB (publ) förslag till beslut om införande av ett incitamentsprogram Bakgrund och motiv I Loomis AB finns det för närvarande ett löpande incitamentsprogram som beslutades av årsstämmorna

Läs mer