Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00"

Transkript

1 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlsson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (K.D) Lis-Astrid Andersson (S) Kl. 09:00-14: Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Övriga närvarande Ersättare Börje Forss (FP) Bo Stigstedt (S) Kl. 09:00-14:50 övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Regina Laine, planarlåteld Hålcan Ilestrand, tf ekonomichef Göran Karlsson, Projeldledare Linköpings Universitet Miklos Hathåzi, samhällsbyggnadschef Peter Sandström, projektledare Bertil Jidflo, byggledare/kontrollant Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Lis-Astrid Andersson och Helen Nilsson Vimmerby 2 september Paragrafer Ordförande Anslag/bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 202 Presentation av nya medarbetare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fattar inget beslut. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar Regina Laine som är ny planarkitekt och Hålcan Ilestrand som är ny t.f. ekonomichef på Vimmerby kommun. De presenterar sig själva, sin bakgrund och sina respektive roller på kommunen. Utdragsbest)rkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 203 Dnr 199/2010 Kod 146 Information om samverkan med Linköpings universitet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Ärendet Vimmerby kommun och Linköpings universitet har under åren 20 Il till 2013 haft ett samverkansavtal för regional tillväxt. I avtalet står det bland annat att "LiU Kontalet är till för kommunen, dess näringsliv och invånare såväl som för universitetets olika verksamhetsområden och skall aletivt medverka till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte mellan universitetet och arbetslivet. Kontorets personal ska fungera som LiU s ansikte utåt och som kontaktförmedlare in till universitetets olika delar." Vid dagens sammanträde deltar projektledare Göran Karlsson från Linköpings universitet. Han ger en övergripande information om kontaletkontoret i Vimmerby där han arbetar. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Samverkansavtal för regional tillväxt, Id 20 l Utdragsbestyrtming

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 204 Dnr 199/2010 Kod 146 Samverkansavtal mellan Vimmerby kommun och Linköpings universitet- diskussion om eventuellt fortsatt samarbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in InnovationskontoretEtts VD Johan Lilliecreutz att delta vid nästa kommunstyrelsesammanträde för att presentera en utvärdering av verksamheten som ingår i samverkansavtalet Ärendet Vimmerby kommun och Linköpings universitet har ett samverkansavtal för regional tillväxt för åren Ett kontaktkontor finns placerat i Vimmerby. Kostnaden för samverkansavtalet är leronor per år. Avtalet har sagts upp och kommunstyrelsen vill ha en utvärdering av verksamheten för att kunna fatta beslut om ett eventuellt fortsatt samarbete med Linköpings universitet. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Samverkansavtal för regional tillväxt, Id 20 l O Sändlista J o han Lilliecreutz, VD InnovationskontorEtt Näringslivsenheten

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 205 Dnr 177/2011 Kod 219 Iordningställande av exploateringsområden, Krönsmon och Östra Ceos, Vimmerby - redovisning och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att l. i enlighet med ny prognos för året avsätta ytterligare 17,2 miljoner kronor för exploateringen av industriområde Krönsmon och Östra Ceos finansiering sker genom upptagande av lån 17,2 miljoner laonor. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, projektledare Peter Sandström och byggledare/kontrollant Bertil Jid:flo. De redovisar det pågående arbetet med att iordningställa de två exploateringsområdena Krönsmon och Östra Ceos. Vid pågående exploatering har det visat sig att arbetet på flera punkter skiljer sig från det som berälmats i anbudet. Nuvarande prognos skiljer sig vad gäller sprängning, vegetationsavtagning och jordmån, jordschakt, stenar och ÄTA-arbeten. Detta gör att prognosen för exploateringskostnaden för året uppgår till 73 miljoner laonor I budget finns beslut fattat om 55,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen bör därför föreslå kommunfullmälctige att besluta tillskjuta medel till projelctet motsvarande den ökade kostnaden, 17,2 miljoner kronor. Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm förslår att kommunstyrelsen i sin tur förslår kommunfullmälctige besluta att i enlighet med ny prognos för året avsätta ytterligare 17,2 miljoner laonor för exploateringen av industriområde Krönsmon och Östra Ceos 2013 samt att finansiering sker genom upptagande av lån 17,2 miljoner kronor. Utdragsbestyrkong

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Beslutsunderlag Muntlig presentation av samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, projektledare Peter Sandström och byggledare/kontrollant Bertil Jidflo. Tjänstesla ivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrknhg

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 206 Dnr 164/2013 Kod 174 Taxa för sotning och brandskyddskontroll för Vimmerby kommun från och med Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommuns sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa upprälmas med l, 72 % från och med l. Ärendet Vimmerby-kommun-har-sina-taxor-för-rengöring (sotning) och brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Index för 2013 finns publicerat via SKL:s cirkulär 13:29. Enligt cirkuläret gäller en upprälming med l, 72 % för de kommuner som även år 2012 tillämpade sotningsindex. Kommunfullmälctige har tidigare beslutat, vid sammanträdet KF l 04, att sotningstaxan i framtiden ska kopplas med automatik till det sotningsindex som lämnas via SKL. Förslag till beslut BrandchefTommy Lindström föreslår att Vimmerby kommuns sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa upprälmas med 1,72% från och med Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef Tommy Lindström, Id Brandskyddskontrolltaxa 2013, Id Nya objektspriser i sotningstaxan upprälmade enligt sotningsindex för 2013, Id SKL:s cirkulär 13:29 sotningsindex 2013, Id sotningstaxa 2013, Id Sändlista Räddningstjänsten

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(3) KS 207 Dnr 166/2013 Kod 351 Utredning av ny lösning för avloppsfrågan för livsmedelsindustrin i samarbete med Abro och Arla- uppdrag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge samhällsbyggnadschef Mildos Hathazi i uppdrag att utarbeta en uppdragsbeskrivning för utredning av fabriksnära reningsverk. Uppdragsbeskrivningen ska också innehålla förslag om möjlig placering av framtida reningsverk. 2. Förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger ett PM från ordförande Micael Glennfalk (M) rörande reningsverket och det ihållande problemet med lukt därifrån. I Vimmerby ligger reningsverket granne med bostadsområde, industrier, handel och riksväg. Detta gör att toleransnivån egentligen är att luleten ska stanna innanför reningsverkets staket. Med nuvarande belastning är detta svårt att lösa. Rekommendationen för nya reningsverk är att de byggs minst l 000 meter från bebyggelse. Ordföranden sicriver att Vimmerby kommun inte är ensam om att ha problem med lul<t fi:ån sitt reningsverk. Problemen har man löst på olika sätt; Henriksdals reningsverk i Stockholm flyttas rakt in i ett berg för att lukten ska byggas bort, i Ullared byggs reningsverket på en ny plats, i Lidköping försöker man bygga över hela sitt reningsverk, i Vik i Are är verket helt nybyggt och luletar ändå och Simsholmens Reningsverk i Jönköping fortsätter kämpa med problemen likt Vimmerby. Vimmerbys reningsverk är byggt för personekvivalenter men eftersom vår livsmedelsindustri är så tung så närmar vi oss nu gränsen. Mycket mer kan reningsverket inte ta emot. Ordföranden understryker att arbetet med att avhjälpa lulcten ständigt pågår. Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) har systematislet försölct bygga Utdragsbestyrkong

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 2(3) bort lukten. Man redovisar arbetet med jämna mellanrum. VEMAB har samtal med de bästa av landets konsulter, man samarbetar med många andra reningsverk med samma problem och utbyter erfarenheter. Vid investeringar på 1990-talet var bland annat Åbro med och lade stora pengar med en egen ledning direkt till verket. Lukten försvann en tid men kom tillbaka i och med Arla-etableringen. Att bygga ett nytt reningsverk skulle kosta V A-kollektivet l 00-tals miljoner. En fördubblad V A-taxa kanske inte ens skulle räcka. I sitt PM undrar ordföranden om det finns mer att göra; om vi kan jobba parallellt jobba på andra spår. Han föreslår att man vänder på steken och ser vad vi kan göra nära de stora avloppskällorna, i form av fabriksnära reningsverk. Arla har nyligen byggt en egen mindre avloppsanläggning för att ta hand om utökningen. Kan man göra samma sak på Åbro? Om man kan bygga mindre reningsverk vid Åbro och Arla kanske nuvarande reningsverk kan vara kvar och klara det mänsldiga avloppet utan besvärande lukter. Ordföranden anser att kommunen ska samverka med de två industrierna för att få till stånd fabriksnära avloppsreningsverk som bygger på biologisk rening. Ordföranden avslutar sitt PM med "Vimmerby kommuns mångåriga industriavtal går ut Fram till dess måste vi lösa avloppsfrågan för vår livsmedelsindustri. stanken från verket påskyndar processen, vi bör komma igång med parallella spår redan nu. VEMAB:s arbete bör fortsätta, men politiskt har avloppsfrågan flera dimensioner." Ärendet diskuteras. Ledamöterna anser att frågan om fabriksnära reningsverk måste utredas noggrant och att saldmnniga personer ska utreda och presentera förutsättningar, kostnader och fördelar/nackdelar för olika alternativ. Prioriteten ska vara att avhjälpa lukten. Ledamöterna diskuterar vilka förutsättningar som gäller vid placering av ett eventuellt framtida nytt reningsverk. Det är mycket viktigt att tänka långsiktigt så att placeringen inte krockar med exempelvis planerade bostadsområden. Här måste man stämma av med arbetet med Översiktsplanen för staden. Helen Nilsson (S) påpekar vikten av att VEMAB informerar allmänheten om det pågående arbetet med att avhjälpa lukten. Utdragsbestyrkong

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att i samarbete med Arla och Åbro diskutera och utreda möjligheten tilllokala reningsverk vid respektive industri, där våtmark kan utnyttjas i processen. anslå l Mnkr i investeringsbudgeten för för genomförande av utredningen. att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att rekrytera lämplig konsult för arbetet. Efter diskussion under sammanträde formulerar kommunstyrelsen nytt förslag till beslut: ge samhällsbyggnadschef Mildos Hathåzi i uppdrag att utarbeta en uppdragsbeskrivning för utredning av fabriksnära reningsverk. Uppdragsbeskrivningen ska också innehålla förslag om möjlig placering av framtida reningsverk. Förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi Ordförande Mikael Glennfalk (M) Vimmerby Energi och Miljö AB- för kännedom

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄI)ESPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 208 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsen får information. Ärendet leder inte till något beslut. Sammanfattning Kommunchef Carolina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen. Utdrags bestyrkn i ng

12 VIMMERBY KOMMVN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr 1(5) Kornmunstyrelsen KS 209 Dnr 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333, Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen godkänner kreditavtal mellan skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Ärendet Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kornmunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kornmunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kornmunstyrelsens positiva besked meddelades till kornmunfullmäktige Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat att godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt att slåeka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering. Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kornmer omfatta interimsfinansiering/byggnadslaeditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts att Vimmerby kornmun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(5) och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till milj o ner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i risldnstruktionen. Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen. De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom råntederivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att: Vimmerby Energi och Miljö AB kommer ha ett lånebehov på grund av investeringen över en längre tid. Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås. Valutasälrring En del av investerit:j.gen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasålaingen löper.

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(5) Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraftvärmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande. Kommunfullmäktige beslutade , KF 134 följande: l. för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag 2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån ochfeller finansiellleasing 3. uppdra till kommunstyrelsen att från och med den till och med , för kommunens rälrning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk 4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375mkravseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk 5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Vimmerby Energi och Miljö AB 6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet att tedrna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket. 7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband medränte-och valutasäkringen avseende finansieringen av kraftvärmeverket 8. uppdra åt kmmnunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för kraftvärmeverket att tedrna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäl<tiges beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 4(5) Som framgår av kommunfullmäktiges beslut 134, , punkt 3, var upplåningen planerad att genomföras under slutet av år På grund av att projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras. Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut 134, , kommer att väljas som finansiering/lösning kommer låneramatt behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte att påverkas men kommunens låneram kommer att öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB :s kommer att minska i motsvarande mån. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk. Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog VD Roger Carlsson, VEMAB, controller Marie Arvidsson, VEMAB, Oscar Backman och Fredrik Juul, Bois & Partners för att informera om finansieringen för kraftvärmeverket. Projektkalkyl och investeringskalkyl presenterades och investeringskalkylen visade på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Då samtliga dokument ej var helt klara fattade kommunstyrelsen inte något beslut vid detta sammanträde. Det föreligger behov att kommunstyrelsen godkänner upprättat kreditavtal mellan Skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Till kreditavtalet hör också ett antal bilagor; leasingkontrakt, formulär för begäran om utbetalning, amorteringsplan och pantavtal Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved förslår att kommunstyrelsen godkänner kreditavtal mellan skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 134. Kommunfullmäktiges beslut , KF 244. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 5(5) Kommunstyrelsens beslut , KS 22. Kommunfullmäktiges beslut , KF 8. Kommunstyrelsens beslut , KS 60. Kreditavtal, Id Tjänsteslaivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista skandinaviska Enskilda Banken Ekonomiavdelningen Vimmerby Energi och Miljö AB Utdragsbestyrtming

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 210 Dnr 112/2013 Kod 721 Ny gruppbostad som ersättning för gruppbostaden Furugatan 1 - anvisa Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av grupp bostad. Reservationer Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ärendet Socialnämnden aviserar till kommunstyrelsen att en ny gruppbostad behövs som ersättning för gruppbostaden med adress Furugatan l. Detta med anledning av störningar redan nu för dem som bord är och till följd av arbetet med Astrid Lindgrens trädgårdar. Socialnämndens bedömning är att planeringen inte kan avvakta till budget Med anledning av att utemiljön vid Astrid Lindgrens Näs håller på att utvecklas genom Astrid Lindgrens trädgårdar uppstår negativa konsekvenser för de boende i gruppbostaden på fastigheten Furan 3. Störningsmomenten ökar genom att besöksantalet stiger och aktiviteterna till kulturmiljön utvecklas. Det är alltså ingen bra boendemiljö för personer med funktionsnedsättning och därför måste en ersättningsbostad på annan lämplig plats uppföras. Ägare till fastigheten är Vimarhem AB och hyresgäst är socialnämnden inom Vimmerby kommun. Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi framför i sin tjänsteskrivelse att en lämplig plats för ny byggnad är södra delen av Gästgivarehagen, där det redan idag finns en antagen detaljplan för bostäder. Han föreslår att det är lämpligt att Vimarhem AB får uppdraget att utreda, projektera och uppföra en ny byggnad som gruppbostad på del av fastigheten Vimmerby 3:3 inom södra delen av Gästgivarehagen med gällande detaljplan som underlag. Ef-

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) tersom utemiljön vid Astrid Lindgrens Näs håller på att utvecklas snabbt genom Astrid Lindgrens trädgårdar är det viktigt att ärendet får en snabbt och effektiv behandling. Ärendet diskuteras. Den politiska viljan från socialdemokraterna och vänsterpartiet är att Gästgivarhagen ska fmisätta att utvecldas och menar att en placering av en gruppbostad på det föreslagna området kan hejda den långsiktiga planeringen och utvecldingen. Enligt ledamöterna i S och V finns det ett bättre alternativ för gruppbostad; fastigheten Lansen 9, också kallad "Vitsippan". Där finns möjlighet att få plats med två boenden. Enligt ordföranden står socialnämnden bakom förslaget att förlägga en gruppbostad i Gästgivarhagen, och det är även förenligt med gällande detaljplan för området. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Vimarhem AB att utreda, projektera och uppföra ny byggnad som gruppbostad på del av fastigheten Vimmerby 3 :3 inom område; södra delen av Gästgivarehag en. Alliansen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Oppositionen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Lansen 9, "Vitsippan", åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 54. Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, Id Sändlista VimarhemAB Samhällsbyggnadsavdelningen

19 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 211 Dnr 124/2012 Kod 109 Motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och en attraktiv arbetsgivare. Sammanfattning Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) har genom motion väckt frågan om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. De anser att Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. De vill att en bred arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag till hur den goda arbetsplatsen ska se ut och att en strategi tas fram för hur varje medarbetare ska utvecldas med tidsplanering och kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Ärendet Under våren 2012 väckte Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) en motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. Vimmerby kommun har en stor andel arbetstagare som snart ska gå i pension och ersättas av yngre personal. Motionärerna vill att Vimmerby kommun grundligt förebereder sig för denna omställning och även ser till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför. De sicriver att personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. De tycker också att det är viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på ar. betsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. De föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby ska bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 2(2) arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare ska utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträdet , KF 88, motionen till kommunstyrelsen för beredning. Enligt delegation från kommunstyrelsen remitterade kanslicheftherese Jigsved motionen till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. Vid dagens sammanträde föreligger personalavdelningens skrivelse. Av denna framgår att även omvärlden kommer att ha stora pensionsavgångar och stora rekryteringsbehov. Därför gäller det för Vimmerby att profilera sig och bli en förstidassig arbetsgivare. Det viktigaste för att kunna rekrytera de spetskompetenser kommunen har behov av framåt är att ha goda ambassadörer i medarbetarna. Är medarbetarna stolta över sin arbetsgivare så rekommenderar de arbetsgivaren till andra. Kommunstyrelsen har tidigare avslagit förslag till friskvårdsbidrag men menat att frågan kan lyftas igen vid budgetprocessen. Kommunen har idag endast en förmån, utöver vad som avtalats centralt, och det är besök hos läkare på betald arbetstid. Personalavdelningens bedömning är att i konkurrensen om kompetenta medarbetare och med tanke på de pensionsavgångar som är förestående behöver kommunen ha fler konkurrensfördelar. Vi behöver se över vad dagens förmån kostar och vilka eventuella andra förmåner och möjligheter som finns. Förslag till beslut Personalchef Monica Bergh föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och ett attraktiv arbetsgivare. Beslutsunderlag Motion väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 88. Remiss upprättad av kanslicheftherese Jigsved, Id Tjänsteslcrivelse upprättad av personalchefmonica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sirlnr Sammantrlldesdatum 1(4) KS 212 Dnr 176/2012 Kod 109 Motion - En helt avgiftsfri skola, tack! Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Sammanfattning Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att införa en helt avgiftsfri skola. Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållanden. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. För många barn är det viktigt att kunna smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet kan därför innebära lidande för barn. Slcolan borde vara en fredad zon där barn vistas på lika villkor. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och kristdemokraterna vill att Vimmerby kommun ska bli en kommun med helt avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar skall kunna delta i det som skolan anordnar. Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) yrkar att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Ärendet Motionen om en helt avgiftsfri skola remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Ä ven kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande.

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00. Ordförande Cecilia Vilhelmsson Birgitta Gunnarsson Kommunstyrelsen 2015-05-20 1 (31) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 9:30-16:00 Beslutande Cecilia Vilhelmsson, S ordförande, ej 137, Thony Andersson, S, Monika Gideskog, M, Birgitta Gunnarsson, C,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare

2014-09-29. Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander, sekreterare 1 (58) Sammanträdestid Kl. 13.00 16.30 Sammanträdesplats Beslutande Övriga deltagande Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Britta Själander,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer