Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00"

Transkript

1 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 Micael Glennfalk (M), ordförande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlsson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (K.D) Lis-Astrid Andersson (S) Kl. 09:00-14: Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Övriga närvarande Ersättare Börje Forss (FP) Bo Stigstedt (S) Kl. 09:00-14:50 övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Regina Laine, planarlåteld Hålcan Ilestrand, tf ekonomichef Göran Karlsson, Projeldledare Linköpings Universitet Miklos Hathåzi, samhällsbyggnadschef Peter Sandström, projektledare Bertil Jidflo, byggledare/kontrollant Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Lis-Astrid Andersson och Helen Nilsson Vimmerby 2 september Paragrafer Ordförande Anslag/bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Protokollets förvaringsplats Underskrift

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 202 Presentation av nya medarbetare Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen fattar inget beslut. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar Regina Laine som är ny planarkitekt och Hålcan Ilestrand som är ny t.f. ekonomichef på Vimmerby kommun. De presenterar sig själva, sin bakgrund och sina respektive roller på kommunen. Utdragsbest)rkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 203 Dnr 199/2010 Kod 146 Information om samverkan med Linköpings universitet Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen får information. Inget beslut fattas. Ärendet Vimmerby kommun och Linköpings universitet har under åren 20 Il till 2013 haft ett samverkansavtal för regional tillväxt. I avtalet står det bland annat att "LiU Kontalet är till för kommunen, dess näringsliv och invånare såväl som för universitetets olika verksamhetsområden och skall aletivt medverka till kontaktskapande, kompetenshöjning och kunskapsutbyte mellan universitetet och arbetslivet. Kontorets personal ska fungera som LiU s ansikte utåt och som kontaktförmedlare in till universitetets olika delar." Vid dagens sammanträde deltar projektledare Göran Karlsson från Linköpings universitet. Han ger en övergripande information om kontaletkontoret i Vimmerby där han arbetar. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Samverkansavtal för regional tillväxt, Id 20 l Utdragsbestyrtming

4 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 204 Dnr 199/2010 Kod 146 Samverkansavtal mellan Vimmerby kommun och Linköpings universitet- diskussion om eventuellt fortsatt samarbete Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att bjuda in InnovationskontoretEtts VD Johan Lilliecreutz att delta vid nästa kommunstyrelsesammanträde för att presentera en utvärdering av verksamheten som ingår i samverkansavtalet Ärendet Vimmerby kommun och Linköpings universitet har ett samverkansavtal för regional tillväxt för åren Ett kontaktkontor finns placerat i Vimmerby. Kostnaden för samverkansavtalet är leronor per år. Avtalet har sagts upp och kommunstyrelsen vill ha en utvärdering av verksamheten för att kunna fatta beslut om ett eventuellt fortsatt samarbete med Linköpings universitet. Ärendet diskuteras. Beslutsunderlag Samverkansavtal för regional tillväxt, Id 20 l O Sändlista J o han Lilliecreutz, VD InnovationskontorEtt Näringslivsenheten

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 205 Dnr 177/2011 Kod 219 Iordningställande av exploateringsområden, Krönsmon och Östra Ceos, Vimmerby - redovisning och finansiering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att l. i enlighet med ny prognos för året avsätta ytterligare 17,2 miljoner kronor för exploateringen av industriområde Krönsmon och Östra Ceos finansiering sker genom upptagande av lån 17,2 miljoner laonor. Ärendet Vid dagens sammanträde deltar samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi, projektledare Peter Sandström och byggledare/kontrollant Bertil Jid:flo. De redovisar det pågående arbetet med att iordningställa de två exploateringsområdena Krönsmon och Östra Ceos. Vid pågående exploatering har det visat sig att arbetet på flera punkter skiljer sig från det som berälmats i anbudet. Nuvarande prognos skiljer sig vad gäller sprängning, vegetationsavtagning och jordmån, jordschakt, stenar och ÄTA-arbeten. Detta gör att prognosen för exploateringskostnaden för året uppgår till 73 miljoner laonor I budget finns beslut fattat om 55,8 miljoner kronor. Kommunstyrelsen bör därför föreslå kommunfullmälctige att besluta tillskjuta medel till projelctet motsvarande den ökade kostnaden, 17,2 miljoner kronor. Förslag till beslut Administrativ chef Helena Sjöholm förslår att kommunstyrelsen i sin tur förslår kommunfullmälctige besluta att i enlighet med ny prognos för året avsätta ytterligare 17,2 miljoner laonor för exploateringen av industriområde Krönsmon och Östra Ceos 2013 samt att finansiering sker genom upptagande av lån 17,2 miljoner kronor. Utdragsbestyrkong

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(2) Beslutsunderlag Muntlig presentation av samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, projektledare Peter Sandström och byggledare/kontrollant Bertil Jidflo. Tjänstesla ivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrknhg

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) KS 206 Dnr 164/2013 Kod 174 Taxa för sotning och brandskyddskontroll för Vimmerby kommun från och med Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att Vimmerby kommuns sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa upprälmas med l, 72 % från och med l. Ärendet Vimmerby-kommun-har-sina-taxor-för-rengöring (sotning) och brandskyddskontroll kopplade till det index som årligen lämnas via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Index för 2013 finns publicerat via SKL:s cirkulär 13:29. Enligt cirkuläret gäller en upprälming med l, 72 % för de kommuner som även år 2012 tillämpade sotningsindex. Kommunfullmälctige har tidigare beslutat, vid sammanträdet KF l 04, att sotningstaxan i framtiden ska kopplas med automatik till det sotningsindex som lämnas via SKL. Förslag till beslut BrandchefTommy Lindström föreslår att Vimmerby kommuns sotningstaxa och brandskyddskontrolltaxa upprälmas med 1,72% från och med Helen Nilsson (S) yrkar bifall till förslaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse upprättad av räddningschef Tommy Lindström, Id Brandskyddskontrolltaxa 2013, Id Nya objektspriser i sotningstaxan upprälmade enligt sotningsindex för 2013, Id SKL:s cirkulär 13:29 sotningsindex 2013, Id sotningstaxa 2013, Id Sändlista Räddningstjänsten

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 1(3) KS 207 Dnr 166/2013 Kod 351 Utredning av ny lösning för avloppsfrågan för livsmedelsindustrin i samarbete med Abro och Arla- uppdrag Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att 1. ge samhällsbyggnadschef Mildos Hathazi i uppdrag att utarbeta en uppdragsbeskrivning för utredning av fabriksnära reningsverk. Uppdragsbeskrivningen ska också innehålla förslag om möjlig placering av framtida reningsverk. 2. Förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger ett PM från ordförande Micael Glennfalk (M) rörande reningsverket och det ihållande problemet med lukt därifrån. I Vimmerby ligger reningsverket granne med bostadsområde, industrier, handel och riksväg. Detta gör att toleransnivån egentligen är att luleten ska stanna innanför reningsverkets staket. Med nuvarande belastning är detta svårt att lösa. Rekommendationen för nya reningsverk är att de byggs minst l 000 meter från bebyggelse. Ordföranden sicriver att Vimmerby kommun inte är ensam om att ha problem med lul<t fi:ån sitt reningsverk. Problemen har man löst på olika sätt; Henriksdals reningsverk i Stockholm flyttas rakt in i ett berg för att lukten ska byggas bort, i Ullared byggs reningsverket på en ny plats, i Lidköping försöker man bygga över hela sitt reningsverk, i Vik i Are är verket helt nybyggt och luletar ändå och Simsholmens Reningsverk i Jönköping fortsätter kämpa med problemen likt Vimmerby. Vimmerbys reningsverk är byggt för personekvivalenter men eftersom vår livsmedelsindustri är så tung så närmar vi oss nu gränsen. Mycket mer kan reningsverket inte ta emot. Ordföranden understryker att arbetet med att avhjälpa lulcten ständigt pågår. Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) har systematislet försölct bygga Utdragsbestyrkong

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sidnr 2(3) bort lukten. Man redovisar arbetet med jämna mellanrum. VEMAB har samtal med de bästa av landets konsulter, man samarbetar med många andra reningsverk med samma problem och utbyter erfarenheter. Vid investeringar på 1990-talet var bland annat Åbro med och lade stora pengar med en egen ledning direkt till verket. Lukten försvann en tid men kom tillbaka i och med Arla-etableringen. Att bygga ett nytt reningsverk skulle kosta V A-kollektivet l 00-tals miljoner. En fördubblad V A-taxa kanske inte ens skulle räcka. I sitt PM undrar ordföranden om det finns mer att göra; om vi kan jobba parallellt jobba på andra spår. Han föreslår att man vänder på steken och ser vad vi kan göra nära de stora avloppskällorna, i form av fabriksnära reningsverk. Arla har nyligen byggt en egen mindre avloppsanläggning för att ta hand om utökningen. Kan man göra samma sak på Åbro? Om man kan bygga mindre reningsverk vid Åbro och Arla kanske nuvarande reningsverk kan vara kvar och klara det mänsldiga avloppet utan besvärande lukter. Ordföranden anser att kommunen ska samverka med de två industrierna för att få till stånd fabriksnära avloppsreningsverk som bygger på biologisk rening. Ordföranden avslutar sitt PM med "Vimmerby kommuns mångåriga industriavtal går ut Fram till dess måste vi lösa avloppsfrågan för vår livsmedelsindustri. stanken från verket påskyndar processen, vi bör komma igång med parallella spår redan nu. VEMAB:s arbete bör fortsätta, men politiskt har avloppsfrågan flera dimensioner." Ärendet diskuteras. Ledamöterna anser att frågan om fabriksnära reningsverk måste utredas noggrant och att saldmnniga personer ska utreda och presentera förutsättningar, kostnader och fördelar/nackdelar för olika alternativ. Prioriteten ska vara att avhjälpa lukten. Ledamöterna diskuterar vilka förutsättningar som gäller vid placering av ett eventuellt framtida nytt reningsverk. Det är mycket viktigt att tänka långsiktigt så att placeringen inte krockar med exempelvis planerade bostadsområden. Här måste man stämma av med arbetet med Översiktsplanen för staden. Helen Nilsson (S) påpekar vikten av att VEMAB informerar allmänheten om det pågående arbetet med att avhjälpa lukten. Utdragsbestyrkong

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(3) Förslag till beslut Ordförande Micael Glennfalk (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att i samarbete med Arla och Åbro diskutera och utreda möjligheten tilllokala reningsverk vid respektive industri, där våtmark kan utnyttjas i processen. anslå l Mnkr i investeringsbudgeten för för genomförande av utredningen. att uppdra åt samhällsbyggnadschefen att rekrytera lämplig konsult för arbetet. Efter diskussion under sammanträde formulerar kommunstyrelsen nytt förslag till beslut: ge samhällsbyggnadschef Mildos Hathåzi i uppdrag att utarbeta en uppdragsbeskrivning för utredning av fabriksnära reningsverk. Uppdragsbeskrivningen ska också innehålla förslag om möjlig placering av framtida reningsverk. Förslaget redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober Beslutsunderlag PM upprättat av ordförande Micael Glennfalk (M), Id Sändlista Samhällsbyggnadschef Miklos Hathazi Ordförande Mikael Glennfalk (M) Vimmerby Energi och Miljö AB- för kännedom

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄI)ESPROTOKOLL sidnr 1(1) KS 208 Kommunchefen informerar Kommunstyrelsen får information. Ärendet leder inte till något beslut. Sammanfattning Kommunchef Carolina Leijonram informerar om pågående arbete inom kommunstyrelseförvaltningen. Utdrags bestyrkn i ng

12 VIMMERBY KOMMVN SAMMANTRÅDESPROTOKOLL sidnr 1(5) Kornmunstyrelsen KS 209 Dnr 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333, Vimmerby kommun Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen godkänner kreditavtal mellan skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Ärendet Vimmerby Energi och Miljö AB (VEMAB) planerar att bygga ett nytt kraftvärmeverk på Tallholmen. Kornmunstyrelsen och kommunfullmäktige har informerats om ärendet under 2011 och kornmunstyrelsen ställde sig positiv till en förfrågan om förhandsbesked av kommunal borgen för byggnationen. Kornmunstyrelsens positiva besked meddelades till kornmunfullmäktige Informationsmöten om kraftvärmeverket har hållits den 8 maj 2012 och arbete pågår med att ta fram en ny detaljplan för området och att erhålla erforderliga tillstånd för verksamheten. VEMAB:s styrelse har beslutat att godkänna investering i kraftvärmeverket Tallholmen inom investeringsramen fyrahundra miljoner kronor, att för att beslutet skall träda i kraft måste alla erforderliga tillstånd vara klara, att VEMAB:s VD och ordförande ges i uppdrag att efter slutförhandlingar teckna kontrakt med entreprenörer för byggnation av kraftvärmeverket på Tallholmen samt att slåeka beslutet vidare till ägarna för yttrande. Vid kommunstyrelsens sammanträde förelåg en skrivelse från Vimmerby Energi och Miljö AB angående finansiering. Upphandlingen av finansieringen har påbörjats under maj månad och upphandlingen kornmer omfatta interimsfinansiering/byggnadslaeditiv samt långfristig finansiering i form av lån alternativt leasing. För att uppnå lägsta möjliga räntekostnad förutsätts att Vimmerby kornmun lämnar borgen för Vimmerby Energi och Miljös förpliktelser gentemot finansiärerna alternativt att Vimmerby kommun lånar upp motsvarande belopp för vidareutlåning till Vimmerby Energi

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 2(5) och Miljö eller till dess leasingfinansiär. Volymen för borgen alternativt lån kan bestämmas till milj o ner kronor. Räntesäkring En del av såvällåne- som leasingfinansiering kan komma att löpa med rörlig ränta. Enligt finanspolicyn skall ränteriskerna begränsas. Detta kan ske i form av olika ränteinstrument, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Finanspolicy Kommunfullmäktige antog en ny finanspolicy som anger övergripande regler för hur finansverksamheten i kommunkoncernen skall bedrivas och rapporteras. Detaljerade riktlinjer för det finansiella risktagandet återfinns i risldnstruktionen. Riskinstruktionerna avseende räntederivat avger att skuldportföljens genomsnittliga räntebindning skall vara 3 år med en tillåten avvikelse på max +/- 12 månader. En investering i ett nytt kraftvärmeverk är en långsiktig investering i sig och generar ett långsiktigt finansieringsbehov. Investeringen är primärt känslig för förändringar i räntemarknaden under de första 5 åren, och då det är önskvärt att kunna leverera en stabil förutsägbar avkastning anses det lämpligt att säkra de finansiella kostnaderna på bästa möjliga sätt initialt så att förutsägbarhet uppnås. Riskinstruktionen går därför inte att till fullo tillämpa på den aktuella finansieringen. De finansiella riskerna, främst i form av ränterisk, bör hanteras genom råntederivat som kan komma att överstiga de fyra år som anges i finanspolicyn. Därför förordas att Vimmerby Energi & Miljö AB ges undantag, för den aktuella finansieringen av nytt kraftvärmeverk, från finanspolicyn att nyttja räntederivat som överstiger finanspolicyns riskinstruktioner med motiveringen att: Vimmerby Energi och Miljö AB kommer ha ett lånebehov på grund av investeringen över en längre tid. Genom användandet av räntederivat kan en säkrare och mer förutsägbar avkastning uppnås. Valutasälrring En del av investerit:j.gen i kraftvärmeverket kan komma att betalas i utländsk valuta. Enligt finanspolicyn skall valutariskerna begränsas. Detta sker i första hand genom valutasäkring i form av valutaterminer och valutaoptioner, vilket i sin tur kan komma att kräva säkerhet i form av kommunal borgen. Omfattningen av den kommunala borgen varierar mellan bankerna, men utgör i normalfallet viss del av det totala valutabeloppet Borgen gäller således under den begränsade tid som valutasålaingen löper.

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 3(5) Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogjorde Roger Carlsson, VD för Vimmerby Energi och Miljö AB, för det planerade kraftvärmeverket på Tallholmen och förslaget till finansiering/borgen för dess genomförande. Kommunfullmäktige beslutade , KF 134 följande: l. för att genomföra finansieringen skall kommunen höja låneramen från 920 till l 295 msek enligt föreliggande förslag 2. byggandet av ett nytt kraftvärmeverk skall finansieras med lån ochfeller finansiellleasing 3. uppdra till kommunstyrelsen att från och med den till och med , för kommunens rälrning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp upp till det belopp som beslutas av kommunfullmäktige avseende finansieringen av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk 4. bevilja Vimmerby Energi och Miljö AB om detta skulle bli aktuellt, borgen på maximalt 375mkravseende finansieringen (gällande både lån och leasing) av nytt kraftvärmeverk 5. Vimmerby kommun som alternativ till borgen kan låna ut maximalt 375 msek till Vimmerby Energi och Miljö AB:s eller dess leasegivare förutsatt att leasegivaren pantsätter leasingavtalet till kommunen så att motpartsrisken blir Vimmerby Energi och Miljö AB 6. ge Vimmerby Energi och Miljö AB undantag från gällande finanspolicy första punkten möjlighet att tedrna längre räntederivat än att skuldportföljens genomsnittliga räntebindningstid blir över 4 år. Detta undantag skall endast gälla räntesäkring av finansiering av det nya kraftvärmeverket. 7. bevilja kommunal borgen för de förpliktelser Vimmerby Energi och Miljö AB ikläder sig i samband medränte-och valutasäkringen avseende finansieringen av kraftvärmeverket 8. uppdra åt kmmnunstyrelsen i samband med undertecknandet av slutgiltig finansiering för kraftvärmeverket att tedrna borgen, så som för egen skuld, förutsatt att Vimmerby Energi och Miljö AB i enlighet med fullmäl<tiges beslut den 25 juni 2012 presenterat en slutgiltig investeringskalkyl som visar på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats.

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 4(5) Som framgår av kommunfullmäktiges beslut 134, , punkt 3, var upplåningen planerad att genomföras under slutet av år På grund av att projektet har fördröjts har inte upplåningen kunnat genomföras som planerat varför punkt 3 behöver ändras. Om alternativet enligt punkt 5, kommunfullmäktiges beslut 134, , kommer att väljas som finansiering/lösning kommer låneramatt behöva ändras. Den totala låneramen på l 256 mnkr kommer inte att påverkas men kommunens låneram kommer att öka medan Vimmerby Energi och Miljö AB :s kommer att minska i motsvarande mån. Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med kommunstyrelsens förslag att ändra punkten 3 i kommunfullmäktiges beslut 134, , enligt följande: uppdra till kommunstyrelsen att för kommunens räkning ta upp nya, eller omsätta, lån det vill säga låna upp belopp till det belopp som beslutats av kommunfullmäktige avseende finansiering av Vimmerby Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärmeverk. Vid kommunstyrelsens sammanträde deltog VD Roger Carlsson, VEMAB, controller Marie Arvidsson, VEMAB, Oscar Backman och Fredrik Juul, Bois & Partners för att informera om finansieringen för kraftvärmeverket. Projektkalkyl och investeringskalkyl presenterades och investeringskalkylen visade på lönsamhet i nivå med det som tidigare presenterats. Då samtliga dokument ej var helt klara fattade kommunstyrelsen inte något beslut vid detta sammanträde. Det föreligger behov att kommunstyrelsen godkänner upprättat kreditavtal mellan Skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Till kreditavtalet hör också ett antal bilagor; leasingkontrakt, formulär för begäran om utbetalning, amorteringsplan och pantavtal Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved förslår att kommunstyrelsen godkänner kreditavtal mellan skandinaviska Enskilda Banken och Vimmerby kommun. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 134. Kommunfullmäktiges beslut , KF 244. Tjänsteskrivelse upprättad av ekonomichef Staffan Leijon, Id

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammantradesdatum 5(5) Kommunstyrelsens beslut , KS 22. Kommunfullmäktiges beslut , KF 8. Kommunstyrelsens beslut , KS 60. Kreditavtal, Id Tjänsteslaivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista skandinaviska Enskilda Banken Ekonomiavdelningen Vimmerby Energi och Miljö AB Utdragsbestyrtming

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 210 Dnr 112/2013 Kod 721 Ny gruppbostad som ersättning för gruppbostaden Furugatan 1 - anvisa Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av grupp bostad. Reservationer Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Ärendet Socialnämnden aviserar till kommunstyrelsen att en ny gruppbostad behövs som ersättning för gruppbostaden med adress Furugatan l. Detta med anledning av störningar redan nu för dem som bord är och till följd av arbetet med Astrid Lindgrens trädgårdar. Socialnämndens bedömning är att planeringen inte kan avvakta till budget Med anledning av att utemiljön vid Astrid Lindgrens Näs håller på att utvecklas genom Astrid Lindgrens trädgårdar uppstår negativa konsekvenser för de boende i gruppbostaden på fastigheten Furan 3. Störningsmomenten ökar genom att besöksantalet stiger och aktiviteterna till kulturmiljön utvecklas. Det är alltså ingen bra boendemiljö för personer med funktionsnedsättning och därför måste en ersättningsbostad på annan lämplig plats uppföras. Ägare till fastigheten är Vimarhem AB och hyresgäst är socialnämnden inom Vimmerby kommun. Samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi framför i sin tjänsteskrivelse att en lämplig plats för ny byggnad är södra delen av Gästgivarehagen, där det redan idag finns en antagen detaljplan för bostäder. Han föreslår att det är lämpligt att Vimarhem AB får uppdraget att utreda, projektera och uppföra en ny byggnad som gruppbostad på del av fastigheten Vimmerby 3:3 inom södra delen av Gästgivarehagen med gällande detaljplan som underlag. Ef-

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 2(2) tersom utemiljön vid Astrid Lindgrens Näs håller på att utvecklas snabbt genom Astrid Lindgrens trädgårdar är det viktigt att ärendet får en snabbt och effektiv behandling. Ärendet diskuteras. Den politiska viljan från socialdemokraterna och vänsterpartiet är att Gästgivarhagen ska fmisätta att utvecldas och menar att en placering av en gruppbostad på det föreslagna området kan hejda den långsiktiga planeringen och utvecldingen. Enligt ledamöterna i S och V finns det ett bättre alternativ för gruppbostad; fastigheten Lansen 9, också kallad "Vitsippan". Där finns möjlighet att få plats med två boenden. Enligt ordföranden står socialnämnden bakom förslaget att förlägga en gruppbostad i Gästgivarhagen, och det är även förenligt med gällande detaljplan för området. Förslag till beslut Samhällsbyggnadsavdelningen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt Vimarhem AB att utreda, projektera och uppföra ny byggnad som gruppbostad på del av fastigheten Vimmerby 3 :3 inom område; södra delen av Gästgivarehag en. Alliansen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Oppositionen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anvisa fastigheten Lansen 9, "Vitsippan", åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Beslutsgång Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut. Han ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag att anvisa fastigheten Vimmerby 3:3 inom område södra delen av Gästgivarehagen åt Vimarhem AB för uppförande av gruppbostad. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut , SN 54. Tjänsteskrivelse upprättad av samhällsbyggnadschef Miklos Hathåzi, Id Sändlista VimarhemAB Samhällsbyggnadsavdelningen

19 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 211 Dnr 124/2012 Kod 109 Motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. bifalla motionen 2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och en attraktiv arbetsgivare. Sammanfattning Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) har genom motion väckt frågan om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. De anser att Vimmerby kommun behöver förbättra sig som arbetsgivare. De vill att en bred arbetsgrupp tillsätts som tar fram förslag till hur den goda arbetsplatsen ska se ut och att en strategi tas fram för hur varje medarbetare ska utvecldas med tidsplanering och kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Ärendet Under våren 2012 väckte Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Alma Svensson (C) en motion om Vimmerby kommun som den goda arbetsplatsen. Vimmerby kommun har en stor andel arbetstagare som snart ska gå i pension och ersättas av yngre personal. Motionärerna vill att Vimmerby kommun grundligt förebereder sig för denna omställning och även ser till att befintlig personal trivs och förblir frisk och arbetsför. De sicriver att personalens uthållighet och hälsa är avgörande för dess prestationer och trivsel. De tycker också att det är viktigt att personal på alla nivåer kan utvecklas på ar. betsplatsen i samråd med sin chef och utifrån arbetstagarens önskemål och ambitioner. De föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en bred arbetsgrupp som tar fram ett förslag till hur Vimmerby ska bli "Den goda arbetsplatsen" utifrån erfarenheter från andra kommuner, tidigare erfarenheter från den egna kommunen samt aktuell forskning på området

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 2(2) arbetsgruppen tar fram en strategisk plan i flera punkter bland annat en strategi för hur varje medarbetare ska utvecklas samt en tidsplanering med kostnadsförslag som kan hanteras i budgetarbetet Kommunfullmäktige remitterade vid sammanträdet , KF 88, motionen till kommunstyrelsen för beredning. Enligt delegation från kommunstyrelsen remitterade kanslicheftherese Jigsved motionen till personalavdelningen för beredning och framtagande av förslag till beslut. Vid dagens sammanträde föreligger personalavdelningens skrivelse. Av denna framgår att även omvärlden kommer att ha stora pensionsavgångar och stora rekryteringsbehov. Därför gäller det för Vimmerby att profilera sig och bli en förstidassig arbetsgivare. Det viktigaste för att kunna rekrytera de spetskompetenser kommunen har behov av framåt är att ha goda ambassadörer i medarbetarna. Är medarbetarna stolta över sin arbetsgivare så rekommenderar de arbetsgivaren till andra. Kommunstyrelsen har tidigare avslagit förslag till friskvårdsbidrag men menat att frågan kan lyftas igen vid budgetprocessen. Kommunen har idag endast en förmån, utöver vad som avtalats centralt, och det är besök hos läkare på betald arbetstid. Personalavdelningens bedömning är att i konkurrensen om kompetenta medarbetare och med tanke på de pensionsavgångar som är förestående behöver kommunen ha fler konkurrensfördelar. Vi behöver se över vad dagens förmån kostar och vilka eventuella andra förmåner och möjligheter som finns. Förslag till beslut Personalchef Monica Bergh föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen och besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till hur Vimmerby kommun ska bli den goda arbetsplatsen och ett attraktiv arbetsgivare. Beslutsunderlag Motion väckt av Ingela Nilsson Nachtweij (C) och Anna Svensson (C), Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 88. Remiss upprättad av kanslicheftherese Jigsved, Id Tjänsteslcrivelse upprättad av personalchefmonica Bergh, Id Sändlista Kommunfullmäktige

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sirlnr Sammantrlldesdatum 1(4) KS 212 Dnr 176/2012 Kod 109 Motion - En helt avgiftsfri skola, tack! Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. bifalla motionen 2. ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Sammanfattning Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) har genom motion väckt frågan om att införa en helt avgiftsfri skola. Drygt vart tionde barn i Sverige lär enligt uppgift leva under knappa ekonomiska förhållanden. I april månad 2012 fanns i Vimmerby kommun 60 hushåll med barn som fick ekonomiskt bistånd. För många barn är det viktigt att kunna smälta in i gruppen, att inte avvika. Att leva under ekonomisk knapphet kan därför innebära lidande för barn. Slcolan borde vara en fredad zon där barn vistas på lika villkor. Därför måste skolan vara helt avgiftsfri. Andra kommuner har hittat goda lösningar för att ha en helt avgiftsfri skola och kristdemokraterna vill att Vimmerby kommun ska bli en kommun med helt avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar skall kunna delta i det som skolan anordnar. Elisabeth Lago Nilsson (KD), Gudrun Brunegård (KD) och Torbjörn Sandberg (KD) yrkar att fullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att se över sina avgifter i skolan och arbeta i syfte att få en helt avgiftsfri skola i Vimmerby kommun. Ärendet Motionen om en helt avgiftsfri skola remitteras till barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och ungdomsrådet för yttrande senast Ä ven kultur- och fritidsnämnden har fått motionen för yttrande.

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar

Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kornrnunstyrelseförvaltningen, Kansliavdelningen TIG KUNGÖRELSE 2013-01-23 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- kompletterande handlingar Tid Måndagen den 28 januari 2013,

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

1(1) Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25 juni 2012 klockan 17:00-17:45.

1(1) Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25 juni 2012 klockan 17:00-17:45. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdattll11 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga l1ärvarande Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby Måndag 25

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Sammanträdesprotokoll Sida 1(16) Plats och tid Tunasalen, tisdagen den 20 september 2016 kl 09:00-12:00 Ajournering: 09:10-09:30 Beslutande Ledamöter Tomas Peterson (M), Ordförande Helen Nilsson (S), 1:e

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 17 juni 2014 Klockan 09:00-12:00, 13:00-15:25 Ajournering 09:05-10:05 Beslutande Ledamöter Micael Glennfalk

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 30 september 2013 1 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslijurist KUNGÖRELSE 2013-09-18 1(3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

cfl9:et():uaansötrt1.

cfl9:et():uaansötrt1. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm Sanunanträdesdatum 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ

Vimmerby kommun. www. vimmerby.se 1(1) KUNGÖRELSE 2012-10-26. Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen, kansliavdelningen TJ KUNGÖRELSE 2012-10-26 1(1) Kommunfullmäktiges sammanträde- extra ärende Tid Måndag 29 oktober 2012, kl. 18:30. Plats Plenisalen,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 7 juni 2011, Vimmerby. Klockan 11 :00-12: 1 O, 13: 15-16:55. Beslutare Micael Glennfalk (m),

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan

Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan Sammanträdesdatum 1(10) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Sevederummet, Stadshuset, Vimmerby Torsdag 1 oktober 2015 Klockan 13.15-14.35. Annika Högberg (S), ordförande

Läs mer

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA)

Irene Homman (S) ordförande Tomas Fredén (S) Lars-Erik Granholm (KOSA) Svante Hanses (KOSA) Kommunstyrelsen 2016-12-12 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-09.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Irene Homman (S) ordförande Tomas

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Sammanträdesprotokoll Sida 1(23) Plats och tid Sevederummet, måndagen den 10 oktober 2016 kl 13:00-16:30 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll s Tid och plats Måndagen den 10 september 2012 kl. 18.00 20.40 Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Gunilla Lindberg (FP), ordförande fr o m 32 Sivert Åkerljung (KD) Ann-Britt Fransson (M) Johan

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2017-03-13 Tid och plats 13 mars 2017, 18:30-20:30 Sessionssalen Ajournering 19:35-19:45 KF 19 Beslutande Se bilaga 1. Övriga närvarande Caroline Depui, kommunchef Lotta Strömbäck, kommunikationschef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Kommunala pensionärsrådet 2010-05-17 1(9) Vimmerby kommun, Stadshuset, Tunasalen 17 maj 2010, klockan 13.00-15.05. Plats och sammanträdestid Beslutare Elisabeth

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-01-28. Plenisalen, måndagen den 28 januari 2013, kl18.30-19.25

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013-01-28. Plenisalen, måndagen den 28 januari 2013, kl18.30-19.25 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(2) Plats och sammanträdestid Plenisalen, måndagen den 28 januari 2013, kl18.30-19.25 Beslutare Sesida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolirra Leijonram Kanslichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Bam- och ungdomsnämnden

Bam- och ungdomsnämnden S~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bam- och ungdomsnämnden 2011-02-02 Sidnr 1(15) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby onsdagen den 2 februari 2011 Klockan 08.30-14.30 Beslutare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-27 1 Innehållsförteckning Ärende 62 Godkännande av dagordning... 3 63 Budget 2015 - drift... 4 64 Budget 2015 - investering... 6 65 Personalfrågor... 7 2014-08-27 2 Plats och tid ande Ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program.

128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september Information Tingsryds kommuns ungdomspolitiska program. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-10-26 126 Meddelanden. 127 Anmälan om delegationsbeslut. 128 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport september 2011. 129 Budget 2012. 130 Redovisning av simkunnighet i

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40

Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 1 Utställningshallen, Partille Kulturum 18:00 18:40 15-22 Plats och tid Paragrafer Lotten Winström Carlsson (FP) Eva Magnusson (S) Mikael Carlsson (M) Jan Norberg (S) Jannike Hallonqvist (MP) Ordförande

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-02-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.30 Beslutande Klas Håkanson (M) 9-16, Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF), Andreas Granlöf (S), Martina Jansson (S), Sven-Eric

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen kl. 17.30-17.50 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2013-11-21 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.05 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice

Läs mer

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29

1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 Arende VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(2) Kommunstyrelsen 2011-11-29 KS 549 Dm 187/2010 Kod 001 Lokalvårdsorganisationen Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer