ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27"

Transkript

1

2 Kf 144 Ks 208 Dnr Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens styrelse. Styrelsen har beslutat att erbjuda Åtvidabergs kommun medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest ekonomisk förening. Kommuninvests syfte är att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemskommunernas finansiering, inte att få stor vinst i bolaget. Kommuninvest står även till medlemmars förfogande för obunden rådgivning samt andra tjänster inom det finansiella området. Kommuninvests tjänster får nyttjas av medlemmarna och av medlemmarna ägda företag. Kommuninvest företräder dessutom sina medlemmar som intresseorganisation inom det finansiella området vilket gynnar hela den kommunala sektorns intressen. Kommuninvests yttersta ambition är att vara ett Kommungäldskontor för alla Sveriges kommuner och landsting. Genom att all upplåning omfattas av kommunal solidarisk borgen och då utlåning endast får ske till medlemmar (eller mot borgen av dessa), sker både upp- och utlåning med kommunal säkerhet. Även övrig finansverksamhet bedrivs med minsta möjliga risktagande. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet beslutar att till kommunstyrelsens sammanträde i november inbjuda representant från Kommuninvest för en presentation inför ett eventuellt medlemskap och samarbete i Kommuninvest.

3 forts Kf 144 forts Ks 208 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Åtvidabergs kommun beslutar anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Åtvidabergs kommun inbetalar till Kommuninvest ekonomisk förening kronor, utgörande kommunens medlemsinsats i föreningen. Åtvidabergs kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. Åtvidabergs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. Kommunfullmäktige beslutar att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Lennart Haraldsson med Sverre Moum som ersättare. Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

4 Kf 145 Ks 210 Dnr Kommunens pensionsåtaganden Ärendebeskrivning Ekonomichefen har vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i april 2007 fått i uppdrag att arbeta fram förslag till försäkringslösning för att trygga kommunens pensionsutfästelser Åtvidabergs kommun redovisar pensioner enligt den s k blandmodellen. Pensioner intjänade t o m Kommunens pensionsförpliktelse för pensioner intjänade t o m redovisas i balansräkningen inom linjen som ansvarsförbindelse och ingår således ej under rubriken avsättningar och skulder. Pensionsförpliktelsen uppgick vid bokslutet för år 2006 till 244,6 mkr. Ökningen år 2006 uppgick till 20,9 mkr. Pensionsförpliktelsens förändring beror på: Centrala antaganden om livslängd Centrala beslut angående kalkylränta Utbetalningar Pensioner intjänade före redovisas som kostnad och belastar resultaträkningen först det år då utbetalning sker. Utbetalningar och kostnader kommer att öka till cirka 2,5 3 ggr nuvarande nivå när pensionsutbetalningarna är som störst. Utbetalda pensioner enligt pensionsförpliktelsen uppgick för år 2006 till cirka 9 mkr. Pensioner intjänade fr o m består av individuella delen och förmånsbestämd ålderspension, FÅP. Individuella delen För löner upp till 7,5 basbelopp utbetalar kommunen årligen cirka 4 % av lönen till den försäkringsgivare som arbetstagaren valt. Årets intjänade pensionsrätt blir utbetalning och kostnad samma år som

5 forts Kf 145 forts Ks 210 rätten intjänas och någon avsättning/skuld uppkommer ej hos kommunen. Pensionskostnader för individuella delen uppgick för år 2006 till crka 11,1 mkr. Förmånsbestämd ålderspension, FÅP För löner över 7,5 basbelopp sker ingen utbetalning till försäkringsgivare istället görs avsättning (jämförbart med skuld) i balansräkningen. Avsättning för FÅP m m uppgick i bokslutet 2006 till cirka 9 mkr. Respektive års intjänad FÅP (förändring av avsättning) belastar resultaträkningen. Utbetalning sker först när pension utfaller och reducerar då avsättningen. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i oktober behandlat ärendet. Intjänade pensioner t o m kommer successivt att inkräkta mer och mer på den kommunala ekonomin i takt med att allt flera som intjänat pension före går i pension. Pensionsutbetalningarna och därmed kostnaderna kommer att öka till ca 2,5 3 ggr nuvarande nivå i mitten av 2020-talet. För att inte skjuta ytterligare utbetalningar på framtiden kan kommunen välja försäkringslösning för FÅP:en. Försäkringslösning innebär att befintlig avsättning inlöses samt att försäkringspremie erlägges för varje års intjänande. Pensionsutbetalning blir på detta sätt en kostnad och utbetalning under intjänandeåret, på samma sätt som individuella delen, ingen ytterligare skuld byggs upp utöver pensionsförpliktelsen. Åtvidaberg kommun har tillsammans med Söderköpings kommun infordrat anbud för upphandling av försäkringslösning avseende FÅP:en.

6 forts Kf 145 forts Ks 210 Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till ekonomichefen att upphandla inlösen av befintlig FÅP (Förmånsbestämd ålderspension) samt försäkringslösning för nyintjänad sådan. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till ekonomichefen att upphandla inlösen av befintlig FÅP (Förmånsbestämd ålderspension) samt försäkringslösning för nyintjänad sådan. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

7 Kf 146 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen Ärendebeskrivning Rapport av ej verkställda beslut enligt 4:1 SoL T f socialchefen rapporterar i skrivelse daterad om de gynnande beslut enligt 4:1 Socialtjänstlagen avseende äldreomsorgen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vid rapporteringstillfället förelåg 7 ej verkställda beslut om permanent bostad i särskilt boende. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar foga informationen till dagens protokoll.

8 Kf 147 Initiativ till kommunal folkomröstning Ärendebeskrivning Enligt Kommunallagen har röstberättigade kommunmedlemmar minst fem procent av de röstberättigade initiativrätt i fullmäktige i ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga. Till kommunen har inkommit krav på en kommunal folkomröstning gällande försäljning av Åtvidabergs Bostads AB. Fullmäktige har att behandla detta ärende och efter beredning ta ställning till om folkomröstning skall hållas eller inte. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar överlämna begäran om kommunal folkomröstning gällande försäljning av Åtvidabergs Bostads AB till kommunstyrelsen för beredning.

9 Kf 148 Motion om att använda en konsekvensanalyslista vid kommunala beslut Ärendebeskrivning Peter Gustafsson väcker vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige en motion om att använda en konsekvensanalyslista vid kommunala beslut. Motionen avser att införa nya rutiner vid beslut i kommunala styrelser, nämnder och utskott genom att använda en konsekvensanalyslista. Om man använder sig av en checklista så minskar man besvären och ibland lidandet för människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Checklistan för funktionshinder bör ingå som analysunderlag för beslut i ärende i kommunstyrelse, fullmäktige och alla andra nämnder och utskott vid samtliga beslut som påverkar människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Motionären anför att denna åtgärd är en landsomfattande aktion hos alla kommuner och landsting och alla andra samverkansorgan som exempelvis Östsam i vår region. Detta är ett led i att få fram ett tänk där människor med funktionshinder finns med i kommande beslutsunderlag. Med hänvisning till ovanstående yrkar motionären att motionen kommer under en snar behandling så att arbetet kommer i gång så fort som möjligt. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

10

11

12

13

14

15

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening

1. Ej redovisade motioner 2. Motion ang. kontanthantering 3. Borgensförbindelse Kommuninvest ekonomisk förening KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-08 Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats för sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum 13 april 2015 kl.09.00 Justerare : Christer Olsson Kommunfullmäktigeärende

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening.

Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Firma. 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Stadgar för NTA Skolutveckling ekonomisk förening Firma 1. Föreningens firma är NTA Skolutveckling ekonomisk förening. Föreningens ändamål och verksamhetens art 2. Ändamålet med föreningens verksamhet

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KS 262 Ärende KS 2013/704

KS 262 Ärende KS 2013/704 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 2013-12-03 KS 262 Ärende KS 2013/704 VA-taxa 2014, Vansbro Teknik AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att VA-taxan höjs fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden

Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden FINANSPOLICY Finanspolicy för Ljusdals kommun med föreskrifter om kommunens medelsförvaltning och finansiering av framtida pensionsåtaganden Kommunfullmäktige 1993-12-06, 200 Rev Kf 211/99, Rev Kf 2001-12-03

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram

Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram E 4 BESLUTSFÖRSLAG Förslag till fler externa finansieringskällor för internbanken medlemskap i Kommuninvest samt certifikatsprogram Kommunstyrelsen föreslås besluta: Kommunstyrelsen beslutar för egen del

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer