Kommunal Författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunal Författningssamling"

Transkript

1 Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen , Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef

2 Koncernpolicy för Kävlinge kommun Antagen av Kf , 12/02 Formell bakgrund Kommunallagen Innan en kommun överlämnar verksamhet till ett av kommunen helägt bolag skall kommunfullmäktige fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, utse samtliga styrelseledamöter och minst en lekmannarevisor samt se till att fullmäktige får yttra sig innan bolaget beslutar i ärenden som är av principiell natur eller som på annat sätt är av större vikt (KL 3 kap 17 ). För bolag som kommunen äger tillsammans med någon annan skall kommunfullmäktige före beslut om överlämnande av verksamhet tillse att dessa i rimlig omfattning med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt blir bundna av de villkor som gäller för helägda kommunala bolag (KL 3 kap 18 ). Kommunstyrelsen skall ha uppsikt över verksamhet som bedrivs av kommunens bolag (KL 6 kap 1 ). Fullmäktige skall också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (Kl 3:17). Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt 3 kap. 17 och 18, även verksamheten i de företagen. (Kl 9:9) Granskningsrapport enligt 11 kap. 6 aktiebolagslagen (1975:1385) som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 17 eller 18 skall också fogas till revisionsberättelsen. Lag (1999:621). I kommunens årsredovisning skall lämnas upplysningar om de kommunala bolagens verksamheter (KL 8 kap 16 ). Portalparagrafen i kommunallagens ekonomikapitel (KL 8 kap 1 ) har förändrats på så sätt, att kravet på god ekonomisk hushållning utökats till att även omfatta sådan verksamhet, som kommuner och landsting bedriver i bolag. Kommunstyrelsens reglemente Enligt 3 i kommunstyrelsens reglemente skall kommunstyrelsen fortlöpande ha uppsikt över verksamheten i de bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, 1

3 främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Aktiebolagslagen Aktiebolagslagen gäller för alla typer av aktiebolag, d v s även kommunalt ägda sådana. Uppgifts- och ansvarsfördelningen i ett aktiebolag är annorlunda än vad som gäller för en kommunal förvaltning. Skillnaden härrör från att aktiebolaget är en associationsform som utvecklats för bedrivande av affärsmässig verksamhet. En strikt tolkning av aktiebolagslagen ger vid handen, att aktiebolagets verksamhet syftar till att åstadkomma maximal avkastning på insatt kapital och att en bolagsstyrelse viktigaste uppgift är att ta tillvara det egna bolagets intressen. I ett aktiebolag utgör bolagsordningen den konstitutionella grunden för ägarstyrning. Ägarens befattning med ett bolags angelägenheter inskränker sig enligt aktiebolagslagen till att bestämma bolagsordningens innehåll, utse styrelse och revisorer och på olika sätt ta ställning till om styrelsens och verkställande direktörens förvaltning fullgjorts på ett acceptabelt sätt. Lagen om offentlig upphandling Upphandling för kommunen och dess bolag regleras i lagen om offentlig upphandling. Förekomst Kävlinge kommun har utnyttjat möjligheten att med stöd av bestämmelserna i kommunallagen överlämna vården av vissa kommunala angelägenheter till aktiebolag (KL 3 kap ) och driver sedan ett flertal år tillbaka ett kommunal bostadsbolag. Koncernbegreppet Kävlinge kommun och dess bolag är ingen koncern i aktiebolagsrättslig mening. För att en sådan koncernbildning skall komma till stånd erfordras att ägaren av bolagen är ett aktiebolag. För närvarande finns inga planer på att kommunen skall bilda en koncern enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen och via ett särskilt aktiebolag (moderbolag) utöva en ägarfunktion gentemot sina bolag. Även om en formell koncernbildning (en s k äkta koncern) således inte har skapats, används i denna policy och i andra interna sammanhang (t ex budget, årsredovisning, uppföljningsrapporter m m) begreppet koncern som en samlad beteckning på kommunen och dess bolag. Kommunkoncernen Koncernen Kävlinge kommun omfattar - förutom kommunen - följande enheter (med kommunens ägarandel angiven inom parentes: Kävlinge Kommunala Bostads AB (100%). Utöver ovanstående har kommunen också små aktieandelar i AB Sydvatten ( 4%)och SYSAV (4,23%). Dessutom ingår kommunen i kommunalförbund för Gymnasieskolan tillsammans med Landskrona och Svalövs kommuner (21%).

4 Ekonomiskt ansvar Kommunen har ett omfattande ekonomiskt ansvar för sina bolag. Det rör sig dels om ett normalt ägaransvar, d v s kommunen riskerar det kapital som direkt satsats i bolagen, dels ett betydligt mer långtgående ansvar genom de borgensåtaganden som kommunen tecknat för bolagens upplåning. Bolagen och dess tillgångar är kommunens egendom. Helhetsperspektiv Inom kommunkoncernen skall en helhetssyn råda i fråga om verksamheternas ledning och utförande. Verksamhet som bedrivs i kommunala bolag är per definition kommunal verksamhet. Effektivitet, personal- och lönepolitik, ekonomistyrningsprinciper m m skall därför i princip vara desamma oavsett om kommunens verksamheter drivs i förvaltningsform eller bolagsform. Kommunens bolag har tillkommit för att tillgodose kommunala behov. Valet av aktiebolag som associationsform för bedrivande av vissa verksamheter får inte innebära att det kommunala helhetsperspektivet går förlorat. I situationer där ett enskilt bolags och kommunkoncernens intressen inte sammanfaller skall alltid det som mest gagnar koncernen i dess helhet äga företräde. Om tvist enligt ovan skulle uppkomma ska frågan underställas kommunfullmäktige för avgörande Samverkan mellan kommunen och dess bolag skall ske när detta leder till ekonomiska eller andra fördelar för koncernen i dess helhet. Detta kan vara fallet såväl i fråga om administrativa, finansiella som operativa funktioner. Ägarinflytande Ägaren ska aktivt ta del i bolagets verksamhet och leda styrelsen och verkställande direktören i önskad riktning. Kävlinge kommuns instrument för en sådan styrning är ägardirektiv. Bolagsordningen är i huvudsak av formell natur och behöver sällan ändras, medan ägardirektiven har en större flexibilitet och varieras beroende på hur de yttre förutsättningarna förändras. Underställningsplikt Bolag i koncernen ska tillse att kommunfullmäktige bereds tillfälle att yttra sig innan bolaget beslutar i ärenden som är av principiell betydelse eller annars av större vikt, t ex ifråga om bildande eller köp av bolag, större köp och försäljningar av fastigheter, större byggnationer, köp av aktier i andra bolag och utställande av borgen för andras åtaganden. Om bolag i koncernen kan förväntas lida skada av att avvakta kommunfullmäktiges yttrande i ett ärende enligt ovanstående stycke, äger bolaget efter underhandskontakt med

5 kommunstyrelsens presidium besluta utan att höra kommunfullmäktige. Om ett beslut fattas på detta sätt ska kommunfullmäktige i efterhand informeras om beslutet. Koncernpolicy och ägardirektiv Koncernpolicy och ägardirektiv skall minst en gång/mandatperiod beslutas av kommunfullmäktige för i koncernen ingående bolag och syfta till att säkerställa insyn i samt samordning och kontroll av bolagets verksamhet. Ägardirektiv skall framläggas av kommunens ombud på det kommunala bolagets stämma. Ägardirektiv skall användas för att t ex ange - vilka krav och mål som gäller för bolagens ekonomiska förvaltning t ex avkastningskrav - inom vilka områden samordning och samverkan inom koncernen skall ske - vilka frågor av principiell natur som skall underställas kommunfullmäktige, samt - hur, med vilken frekvens och vid vilka tidpunkter kommunen skall erhålla information om bolagets verksamheter och ekonomi samt planer i övrigt Ägardirektiv skall inte utformas så att styrelsen eller verkställande direktören i ett bolag förlorar sitt förvaltningsansvar enligt aktiebolagslagen eller så att oklarheter om ansvarsfördelningen kan uppstå. Revision Kommunala Bolagsrevisor skall mot bakgrund av det kommunala syftet med resp bolag pröva huruvida verksamheten utövats på ett ändamålsenligt sätt. Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande om denna prövning.

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Företagspolicy för Umeå kommun

Företagspolicy för Umeå kommun Företagspolicy för Umeå kommun 1 Inledning Behovet är stort av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv, i den mycket omfattande och starkt komplexa kommunala verksamheten i Umeå kommun. Denna

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma.

1(2) För kännedom; Fullmäktiges. presidium. Kirunabostäders. revisionsrapport. förhållanden av. Genom gjorts. årsstämma. SLUTDOKUMENTT 2012-12-20 1(2) För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Ägarstyrning av de kommunala företagen och fullgörande av uppsiktsplikten Vi har i egenskap av

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8

Värmdö kommun. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Offentlig sektor KPMG AB 2011-09-15 Antal sidor: 8 över de kommunala bolagen Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 8 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsfråga 1 1.2 Avgränsning 1 1.3 Metod 1 2. Utgångspunkter för granskningen 2 2.1 Uppsikt enlig Kommunallagen

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet

Ägardirektiv GVV AB 2012-04-24. Bolaget som organ för kommunens verksamhet Ägardirektiv för verksamheten i Götene Vatten & Värme Aktiebolag, nedan kallat bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Götene kommun kf 52, 2012-04-23 och fastställda av bolagsstämma 2012-04-24 Bolaget

Läs mer

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor.

Ägardirektiv för. Bolaget som del av den kommunala organisationen. inom sin sektor. Ägardirektiv för Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Trosa Fibernät AB, 556793 1711, nedan kallat bolaget/trofi och är antagna av kommunfullmäktige i Trosa kommun den 2014 03 12, 20, och fastställda

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer