Diarienummer Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Diarienummer 2011-05-24. Förvaltning Kommunledningskontoret Tomas Nilsson. Kommunledningskontoret. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 Förvaltning Tomas Nilsson Diarienummer Kommunfullmäktige Samverkansavtal Eslövs kommun - VA Syd Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige fattade ett inriktningsbeslut som innebär att Eslövs kommuns VA-verksamhet blir en del av VA Syd från och med Även styrdokument och tidplan för samverkan, som också skall antas av Malmö, Lund och Burlöv godkändes av kommunfullmäktige den 18 april. Inför beslutet redovisades en rapport som beskriver konsekvenser med för- och nackdelar och även vissa kostnadskonsekvenser fanns beskrivna. Information och förhandling med de fackliga organisationerna genomfördes inför kommunfullmäktiges behandling av ärendet. Enligt upprättad tidplan ska Malmö, Lund och Burlövs kommunfullmäktige prövat och godkänt hemställan om Eslövs medlemskap fram till den 16 maj. Eslövs kommunfullmäktige fattar därefter sitt ställningstagande den 20 juni. Va Syds förbundsfullmäktige beslutar i andra delen av augusti att godkänna Eslövs medlemskap. Enligt Va Syds hemställan till de nuvarande medlemmarna i Va Syd ska Eslövs kommunfullmäktige den 20 juni ta ställning till förslaget till samverkansavtal vilket tidigare inte behandlats politiskt samt ytterligare belysa särskilda frågor som de fackliga organisationerna påtalat. 1 (5)

2 Beslutsunderlag har underhand stämt av den pågående beslutsprocessen i de tre nuvarande medlemskommunerna. Samtliga kommuner kommer att ha behandlat VA Syds hemställan med anledning av Eslövs medlemskap före behandlingen av ärendet i kommunfullmäktige i Eslövs kommun. MBL förhandlingar kring samgåendet med Va Syd är inledda och ajournerade i avvaktan på mera information från Va Syd. Förhandlingarna skall återupptas den Ett informationsmöte där Va Syd informerar berörd personal kommer att hållas tidigare samma dag. Vid detta möte kommer även fackliga representanter från Va Syd att närvara. I dagsläget finns inga kända frågor som berör förhållanden som regleras i samverkansavtalet. Inflytande Eslövs kommun erhåller en politisk representation i förbundsfullmäktige med 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare av 16 ordinarie och lika många ersättare. I förbundsstyrelsen erhålls 1 ordinarie och 1 ersättare av 8 ordinarie och 8 ersättare. Eslövs kommun har att utse representation till förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse i Va Syd. Utformning av samverkansavtalet önskar lyfta fram några ytterligare frågor av vikt för samverkansavtalet som bör hanteras i den kommande avtalsprocessen. 1. Ägandet av VA-anläggningar enligt 5.1 överlåtes till VA Syd 1 jan 2012 till bokförda värden. Hur den ekonomiska regleringen ska hanteras framgår inte i avtalet. Frågan är väsentlig eftersom anskaffnings/-bokfört värde uppgår till ca 140 miljoner kronor (föregående årsskifte). Motsvarande reglering ska ske enligt 5.2 övriga materiella resurser. 2. Va Syd föreslås i punkt 3.3 överta Procordias skuld till kommunen på ca 31,5 miljoner (föregående årsskifte). Va Syd har därmed att lösa skulden till kommunen eller överta skulden gentemot Eslövs kommun och erlägga ränta och amorteringen motsvarande gällande avtal med Procordia eller rak amortering med slutreglering (5)

3 3. Kommunalförbundet utnyttjar i första hand förbundsmedlemmarna för finansiering av verksamheten. Malmö kommun fungerar idag som bank till förbundet. Enligt föreslaget samverkansavtal 7.3 står det VA Syd fritt att välja annan finansiär än Eslövs kommun. En finansiering av VA-investeringar via annan medlemskommun eller lån på annat sätt föranleder intäktsbortfall för Eslövs kommun med ca 5,1 miljoner per år. Kommunen erhåller därmed ett betydligt försämrat finansnetto. I samverkansavtalet bör därför huvudprincipen enligt förbundsordningen 12.2 och 12.3 gälla. Investeringsmedel ställs till förbundets förfogande mot kommunens gällande internränta precis som idag. En annan lösning d v s med Malmö kommun som internbank skulle dessutom öka kostnaderna för Va kollektivet. 4. Enligt 8.2 ska erforderliga resurser från Eslövs kommuns IT-enhet bidra med kompetens och verksamhetskännedom till VA Syd. Dubbelriktad kommunikation ska upprättas för gemensamma tjänster, applikationer och data. Hårdvara och verksamhetsspecifika licenser i Eslövs kommun ska överlåtas till VA Syd. Ekonomisk reglering framgår inte av avtalet samt hur löpande kostnader ska hanteras. Det är väsentligt av VA kollektivet även fortsättningsvis bär sina kostnader i förhållande till skattekollektivet i Eslöv. I avtalet ska därför införas att Va Syd årligen ska erlägga ersättning till Eslövs kommun. Ersättningsnivån för 2012 bör regleras i avtalet. Därefter kan troligen årlig indexering nyttjas. 5. Enligt 4.2 ska kommunen som utgångspunkt inför en särskild reglering svara för intjänade pensioner fram till övertagandetidpunkten. Enligt kollektivavtal är det den arbetsgivare där den anställde finns vid tid för pension som bär pensionsåtagandet gentemot den enskilde. Tidigare arbetsgivare svarar för löpande kostnadsbidrag (livslångt). I samverkansavtalet ska framgå att VA Syd övertar hela pensionsåtagandet och pensionsskulden för de anställda. Detta gäller även de som gått i pension och även personal som inte övertas av förbundet (för intjänad förmån under Va-tid). Pensionsskulden är förhållandevis låg eftersom Va kollektivet löpande sedan 1998 inbetalt löpande premie till KPA motsvarande intjänad 3 (5)

4 förmån. Rätt kollektiv svarar därmed för VA kollektivets pensionsskuld. 6. Överlåtelse av biogasanläggning Ellingeverket bör särskilt uppmärksammas i avtalet. Anläggningen är en integrerad del av reningsprocessen och ägandet övergår till VA Syd med Ellingeverket i övrigt. VA Syd bör även ges ett ansvar för att engagera sig i den pågående utvecklingen av biogasverksamheten på Ellingeverket och inleda samverkan med Lunds Energi. 7. Enligt 18.1 avgörs tvist mellan förbundet och dess medlemmar genom skiljeförfarande vilket är kostsamt. Bör om möjligt ändras till svensk domstol. 8. VA Syd upprättar delårsrapporten för 8 månader medan kommunen har 7 månader. I kommunens delårsrapport kan därmed inte längre VA ingå. 9. Kommunens lån till Sydvatten regleras inte i förslaget till avtal. VA Syd har enligt uppgift övertagit dessa lån för Malmö och Lund. Va Syd svarar för alla kontakter och tekniska arbetsuppgifter gentemot Sydvatten. Kommunerna har kvar ägandet av Sydvatten. Ett lika gränssnitt bör med fördel skapas för Eslövs kommun. Va Syd övertar därmed Sydvattens skuld till Eslövs kommun på 36,3 miljoner vid föregående årsskifte. Ränta erläggs enligt kommunens internränta jämte amortering. Övrig effekt som inte berör samverkansavtalet En ytterligare effekt blir att kommunens kassaflöde påverkas negativt med i genomsnitt 5 miljoner per månad vilket kan få likviditetseffekter under vissa perioder under året. 4 (5)

5 Beredning Ovanstående punkter bedöms kunna inrymmas i samverkansavtalet utan att övriga kommuner behöver ta ställning till avtalet på nytt. Förbundsmötet i augusti prövar frågan slutligen. tillstyrker förslaget till samverkansavtal med beaktande av ovanstående punkter. Förslag till beslut - Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget till samverkansavtal med beaktande av ovanstående punkter att uppdra åt kommunledningskontoret att upprätta ett slutligt samverkansavtal Eje Ringborn Kommundirektör Tomas Nilsson Ekonomichef 5 (5)

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01

FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 Sidan 1 av 6 FÖRBUNDSORDNING FÖR BERGSLAGENS KOMMUNALTEKNIK GÄLLANDE FROM 2014-03-01 1 NAMN, SÄTE OCH MEDLEMMAR Kommunalförbundets (förbundet) namn är Bergslagens kommunalteknik med säte i Nora kommun

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-10-16 11 (15) 164 LÖNESAMVERKAN I SOTENÄS, MUNKEDAL OCH LYSEKILS KOMMUNER - INFORMATION Dnr: LKS 2012-270-106 De fem kommunerna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Katrineholms kommuns författningssamling. Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Katrineholms kommuns författningssamling Nr 5.03 Förbundsordning för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund Ändrad av kommunfullmäktige 2003-06-16, 164, 2004-10-18, 149, 2006-12-18, 33, 2009-05-18, 84

Läs mer

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL

nedan gemensamt benämnda Aktieägarna, har denna dag träffat följande AKTIEÄGARAVTAL Mellan 1. Sydvatten AB (556100-9837), Hyllie Stationstorg 21, 215 32 Malmö, 2. VA SYD (222000-2378), Box 191, 201 21 Malmö, och 3. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (556765-3786), Box 2022, 250 02

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen

Sammanträdesdatum 2014-02-06. VafabMiljö; begäran om kommunal borgen n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-02-06 >." ~' : s t LI 0 23 (25) Dnr 2013/123 40 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige

Datum _. Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige I llj ~. Landstinget DALARNA BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Central förvaltning 2015-06-15- Datum _ 16 Sida 1 (7) Ekonomienhet 000122 Dnr LD15/01538 Uppdnr 1079 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland

Driftform för ambulanshelikopter i samverkan med Landstinget i Värmland I ~ landstinget II DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet ~ila&a ls 2BA BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2014-04-07 Sida 1 (6) Dnr LD12/01796 Uppdnr 759 2014-03-24 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:59 LS 1105-0669 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Minskning av aktiekapital i AB Storstockholms Lokaltrafik och avveckling av Lidingöbolaget Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund Gäller fr o m 2006-12-19 Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 1 Medlemskommuner 1 Medlemskommuner Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 07.30-08.05 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-8.55 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Stadgar 2008 2008 Stadgar

Stadgar 2008 2008 Stadgar 2008 Stadgar Stadgar Industrifacket Metall Antagna vid IF Metalls kongress den 13 16 maj 2008 Gäller från och med den 1 juni 2008 1 Innehåll Förbundets ändamål och uppgifter 1 Namn... 4 2 Ändamål och uppgifter...

Läs mer

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen

Fullvärdigt medlemskap förutsätter att medlemmen 1 ÄNDAMÅL Sveriges Tvätteriförbund är en ideell förening. Som branschorganisation har man till ändamål att främja den svenska tvätteri- och textilservicenäringens utveckling samt ta tillvara och stödja

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer