Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse"

Transkript

1 Kallelse/föredragningslista Kungörelse Kommunfullmäktige Tid , kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Ärende 1. Kungörelse av sammanträdet 1 2. Upprop 1 3. Val av justeringsmän och bestämmande av tid 1 för justering av protokollet 4. Valärenden 3 5. Kommunstyrelsens förslag till bestämmelser om 5-15 omställningsstöd och pension för förtroendevalda 6. Kommunstyrelsens förslag till regler för partistöd Kommunstyrelsens förslag till antagande av tillgänglighetsplan 8. Kommunstyrelsens förslag till köp och exploaterings avtal för kvarteret Trehörningen i Kävlinge tätort 9. Meddelanden 69 Boriana Åberg Ordförande Mats Svedberg Kanslichef Kävlinge kommun Kullagatan 2, Kävlinge

2 Föredragningslista Ärende 1 Kungörelse av sammanträdet Ärende 2 Upprop av kommunfullmäktige Ärende 3 Val av justeringsmän och bestämmande av tid för justering av protokollet

3 Ärende 4 Valärenden

4 Ärende 5 Kommunstyrelsens förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2014/128 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), enligt bilaga, antas i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings förslag Ärendebeskrivning Sveriges Kommuner och Landsting har antagit förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Beslutsunderlag Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Pensionsvillkorför förtroendevalda Yrkanden Johan Ericsson (M) och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag.

5 Ärende 6 Kommunstyrelsens förslag till regler för partistöd Behandlas vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunalt partistöd KS 2014/242 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Regler för partistöd i Kävlinge kommun enligt bilaga antas. Höjningen av stödet för 2015 finansieras genom kommunstyrelsens anslag till förfogande och fr. o m 2016 arbetas ökningen i budgeten för partistödet. Ärendebeskrivning Nya regler för kommunalt partistöd har förts in i kommunallagen. Reglerna ska tillämpas fr.o.m. mandatperioden Reglerna i kommunallagen ska kompletteras med lokala bestämmelser och förtydliganden. Till nyheterna i regelverket hör att Stödet kan bara utbetalas till parti i egenskap av juridisk person Stödet är knutet till representationen Användningen av stödet ska årligen redovisas Redovisningen ska granskas av granskningsman, utsedd av mottagaren Kommunfullmäktige ska fatta årliga beslut om utbetalningen Partisstöd kan vägras om redovisningen ej sker inom utsatt tid. Vid beredningen av ärendet har föreslagits att grundstödet ska höjas till ca kr och samtidigt knytas till utvecklingen av prisbasbeloppet. Föreslagna förändringar innebär att anslaget för partistöd blir permanent kr högre och att partistödet för 2015 blir högre inledningsvis p.g.a. utbetalning av partistöd till parti som ej längre finns med i kommunfullmäktige. Totalt ökar kostaden för 2015 med ca kr. Beslutsunderlag Kommunalt partistöd, bilaga Kommunkansliet Mikael Persson Kommundirektör Mats Svedberg Kanslichef

6 Ärende 7 Kommunstyrelsens förslag till antagande av tillgänglighetsplan Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2013/69 Tillgänglighetsplan Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Tillgänglighetsplan för Kävlinge kommun antas, enligt bilaga. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har skickat förslag till handikapplan på remiss. Fem remissyttranden har inkommit, nämligen från Handikappades Samorganisation HSO och synskadades riksförbund SRF, vidare från bildningsnämnden, socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden. Bilagt föreligger förslag till tillgänglighetsplan för Kävlinge kommun. Revideringar framgår av att borttagen text är överstruken och åtföljd av ny text i kursiv stil. Beslutsunderlag Yttrande - Handikapplanen Tekniska nämndens beslut 32/2014, Remiss Handikapplan för Kävlinge kommun Socialnämndens beslut 65/2014, Handikapplan - remiss Miljö- och byggnadsnämndens beslut 34/2014, Remiss Handikapplan för Kävlinge kommun Bildningsnämndens beslut 43/2014, Remiss handikapplan för Kävlinge kommun (yttrande) Förslag till handikapplan Yrkanden Roland Palmqvist (S) yrkar på namnändring av planen från Handikapplan till Tillgänglighetsplan. Johan Ericsson (M), Peter Rugarn (KD) och Carina Ingelsson (FP) yrkar bifall till föreliggande förslag med Roland Palmqvists (S) förslag av namnändring. Beslutsgång Ordföranden ställer lagda yrkanden och förslag under proposition och finner att kommunstyrelsen bifallit föreliggande förslag med Roland Palmqvists (S) förändringsyrkande.

7 Ärende 8 Kommunstyrelsens förslag till köp och exploateringsavtal för kvarteret Trehörningen i Kävlinge tätort Protokoll fört vid kommunstyrelsens sammanträde KS 2014/222 Köp och exploateringsavtal, kvarteret Trehörningen, Kävlinge tätort Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat köp- och exploateringsavtal, enligt bilaga, mellan Kävlinge kommun och Er-Ho Huset 9 ( ), om försäljning av fastigheten Kävlinge Trehörningen 15. Kommunen säljer fastigheten Kävlinge Trehörningen 15 och köpeskillingen uppgår till kronor. Ärendebeskrivning Hösten 2005 initierade Kävlinge kommun en exploateringsförfrågan/ markanvisningstävling med syfte att sälja den i Kävlinge centralt belägna marken mellan Unionsgatan och Kvarngatan. Av fem inlämnade förslag utmärkte sig Seniorgårdens förslag mest. Förslaget omfattar dels gatuhus i tre- fyra våningar och dels ett punkthus i nio våningar. En detaljplan togs fram för att möjliggöra byggnationen i enlighet med markanvisningstävlingen. Detaljplanen antogs juni 2008 och planen vann laga kraft i februari Under hösten 2013 kontaktade Seniorgården/JM kommunen då de inte längre ser möjligheter att realisera sitt projekt. Seniorgården/JM vill därför frånträda det avtal man har med kommunen. Under vintern och våren 2014 finner kommunen den nu aktuella intressenten som är intresserad av att förvärva fastigheten och bygga i enlighet med gällande detaljplan. Er- Ho bygg AB tillsammans med Brinova Omsorg AB avser att bygga 56 hyreslägenheter i tre byggnader. Byggnaderna kommer att vara två, tre och nio våningar höga. Kommunen säljer fastigheten Kävlinge Trehörningen 15 och köpeskillingen uppgår till kronor.

8 Beslutsunderlag Köp- och exploateringsavtal, Trehörningen 15, Kävlinge tätort Köp- och exploateringsavtal, Trehörningen 15 Bilaga 1 - Miljöteknisk markundersökning Bilaga 2 - Köparens bebyggelseförslag Yrkanden Johan Ericsson (M) yrkar med instämmande av Carina Ingelsson (FP), Roland Palmqvist (S) och Peter Rugarn (KD) bifall till föreliggande förslag. Deltar ej i beslut Erik Nordmark (SD) deltar ej i beslut rörande köp och exploateringsavtal, kvarteret Trehörningen.

9 Ärende 9 Meddelanden a. Beslut kommunstyrelsen 81/14, Direktiv angående personlig assistans: det kommunala utförandet av personlig assistans ska för närvarande inte konkurrensutsättas. b. Rapport över ej verkställda beslut SoL avseende 2:a kvartalet-14, Socialtjänsten, : - bifall kontaktperson SoL: 1 st. - bifall öppenvårdsverksamhet: 1 st. - bifall öppenvårdsverksamhet: 1 st. c. Rapport över ej verkställda beslut enligt 9 och rapportering enligt 28 f-g om stöd och service till vissa funktionshindrade avseende 2:a kvartalet 2014, Socialtjänsten, : Inga ej verkställda beslut att rapportera. d. Dom angående detaljplan för Ålstorp 8:74, Växjö tingsrätt, : Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. e. Kommunstyrelsens beslut 96/14, Prövning av KKB:s verksamhet 2013: verksamheten i KKB Fastigheter AB har under 2013 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. f. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att under året hitta rutiner for hur förskolans viktiga pedagogiska uppdrag kopplas mot det pågående arbetet med Framtidens skola. Redovisades muntligen vid sammanträdet av Gunilla Fridh och Rose-Marie Bergman, KS 110/14

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-06-18 1 (15) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 2014-06-18, kl. 15:00-15:25 Ajournering - Beslutande Pia Almström (M), ordförande Carina Ingelsson (FP) Roland Palmqvist (S) Leif Skytte (M) Johan

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(32) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset sammanträdesrum Harrie, kl. 15:00-16:10 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Larserik Johansson

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13

PROTOKOLL 1(39) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum: 2012-11-13 PROTOKOLL 1(39) Plats och tid Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Närvarorätt enligt särskilt beslut Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-09-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-09-10 Ärendelista 164 Närvarorätt för utomstående 165 Markanvisningsavtal för bostäder i Skummeslöv och Våxtorp 166 Svar på motion om betygsresultat i engelska 167

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-10-12 1 (33) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 12 oktober 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tisdagen den 27 november 2012, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Staffan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer