Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars Rasch (KP), Kenneth Axelsson (M) och Brittmari Svensson (S). Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, bilaga Ej tjänstgörande Närvarorätt Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare, bilaga Jonas Fredriksson, biträdande kommunsekreterare Utses att justera Elisabeth Edlund (S) och Astrid-Marie Jonsson (C) Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen, Underskrifter Sekreterare Paragrafer Jonas Fredriksson Ordförande Justerare Hans Andersson Elisabeth Edlund Astrid-Marie Jonsson Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Jonas Fredriksson Datum då anslaget tas ned

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2(18) Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden Informationsärenden Förändringar av kungörelsen Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående tidsaspekter för behandling av motioner Motion Utredning om Långbrottskolans framtid Treårsplan Regionförbundet ÖSTSAM Valnämnden arvodering Riktlinjer för biståndshandläggning Kommunalförbundet ITSAMs upplåningsbehov för investeringar Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motionshantering Valärende Valärende kompletteringsval Valärende kompletteringsval Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden Informationsärenden Förändringar av kungörelsen Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående tidsaspekter för behandling av motioner Motion Utredning om Långbrottskolans framtid Treårsplan Regionförbundet ÖSTSAM Valnämnden arvodering Riktlinjer för biståndshandläggning Kommunalförbundet ITSAMs upplåningsbehov för investeringar Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motionshantering Valärende Valärende kompletteringsval Valärende kompletteringsval

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3(18) Informationsärenden Forskning inom socialt arbete Fil dr Maria Wolmesjö Kommunalförbundet ITSAM VD Alberto Necovski

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4(18) Kf 76 Förändringar av kungörelsen Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan enligt följande: Sammanträdet inleds med följande informationer: Forskning inom socialt arbete Fil dr Maria Wolmesjö Kommunalförbundet ITSAM VD Alberto Necovski 77 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande besvarande 78 Motion Utredning om Långbrottsskolans framtid besvarande 79 Treårsplan , Regionförbundet ÖSTSAM beslut om medlemsbidrag 80 Valnämnden arvodering 81 Riktlinjer för biståndshandläggning 82 Kommunalförbundet ITSAMs upplåningsbehov för investeringar - borgensåtagande 83 Fråga till kommunstyrelsens ordförande - besvarande 84 Valärende

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5(18) Kf 77 Dnr 2012-KS0501/094 Fråga till kommunfullmäktiges ordförande angående tidsaspekter för behandling av motioner Ärendebeskrivning Rune Tessin (MP) anhåller om att få ställa en fråga till kommunfullmäktiges ordförande Hans Andersson (S) om tidsaspekten för behandling av motioner. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Rune Tessins fråga framgår av bilaga till kommunfullmäktiges protokoll. Hans Andersson avger svar på frågan enligt följande: Det finns inte några formella krav på hur beredningen av ett ärende ska gå till utöver vad som framgår av kommunallagens regler om beredningstvång och kommunfullmäktiges arbetsordning. Det är ytterst kommunfullmäktige som slutligt avgör om ett ärendes beredning är av en sådan omfattning och kvalitet att den ger ett tillräckligt underlag för att fullmäktige ska kunna gå till beslut.

6 Sammanträdesprotokoll Sida 6(18) Kf 78 Ks 115 Dnr 2012-KS0367/093 Motion Utredning om Långbrottskolans framtid Ärendebeskrivning Rune Tessin (MP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj väckt ett ärende genom motion angående Långbrottsskolans framtid - alternativt ny skola. Motionären anför att Långbrottsskolans framtid är utredningens namn men ämnet behandlas endast på s av 76. I avsnittet återfinns även alternativet Park Långbrott som är ett försök till kompensation vid en nedläggning. Utredningen behandlar genomgående frågan med målet Nedläggning av Långbrottsskolan. Förslagen om skolflytt till Facetten, Facetten + och Centralskolan jämförs dessutom konsekvent med renovering och drift av den gamla Långbrottsskolan. Exempelvis framhålls de föreslagna lokalerna som bättre än Långbrottsskolans, trots att en ny skola erbjuder bättre anpassade eller lika bra lokaler. I en rättvis jämförelse bortfaller nästan alla fördelar för centraliseringsalternativen mot en ny skola. Motionären framhåller att motionen med kalkyl för ny Långbrottsskola är avsedd att omgående tas med i den fortsatta utredningen parallellt och likställt med Facetten +. Med anledning av ovanstående yrkar Miljöpartiet enligt följande: I praktiken återstår endast två alternativ om grundskolan, ny Långbrottsskola eller Facetten +. Miljöpartiets förslag bör tas med omgående när arbetet med att utreda dessa två alternativ nu fortsätter. Den formella behandlingen av en motion bör inte hindra att utredarna omgående använder motionens innehåll som komplettering i utredningen. En studieresa till Passivhuscenter i Alingsås före sommaruppehållet vore mycket värdefull för information inför alla framtida kommunala byggplaner och upphandlingar. I direktiv till ett eventuellt beslut om upphandling bör krav ställas att minst ett förslag med en beprövad passivhuskonstruktion finns med. Ett beslut om att riva gamla Långbrottsskolan under sommaren behövs för att ej försena fortsatta beslut. Motionen bör läggas ut på kommunens hemsida som ett välbehövligt komplement till redovisad utredning. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid nämnda sammanträde beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

7 Sammanträdesprotokoll Sida 7(18) forts Kf 78 Ks 115 Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sammanträde i juni 2012 behandlat föreliggande motion och dess yrkanden. Planerings- och ekonomiutskottet anser dock att motionens intentioner mer är att betrakta som ett inlägg i den fortsatta politiska beredningen av ärendet och därmed skall ses som en politisk inlaga Vid ärendeberedningen inför kommunstyrelsen föreslås att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen då dess intentioner mer är att betrakta som ett inlägg i den fortsatta politiska beredningen av ärendet och därmed skall ses som en politisk inlaga. Motionen får därmed anses besvarad. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess intentioner mer är att betrakta som ett inlägg i den fortsatta politiska beredningen av ärendet och därmed skall ses som en politisk inlaga. Motionen får därmed anses besvarad. Yrkanden Rune Tessin (MP) yrkar med stöd av Bertil Jonsson (SD) att motionen remitteras till samhälls- och fastighetsförvaltningarna för korrekt behandling. Lars-Erik Nilsson (M) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Lennart Haraldsson (S) yrkar bifall för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. Propositionsordning Ordföranden konstaterar att det förutom kommunstyrelsens förslag föreligger yrkanden från Rune Tessin (MP) och Bertil Jonsson (SD). Ordföranden ställer proposition på om kommunfullmäktige är redo att avgöra ärendet idag varpå han finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet idag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då dess intentioner mer är att betrakta som ett inlägg i den fortsatta politiska beredningen av ärendet och därmed skall ses som en politisk inlaga.

8 Sammanträdesprotokoll Sida 8(18) forts Kf 78 Ks 115 Reservationer / Särskilda yttranden / Icke-deltagande i beslut Rune Tessin (MP) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt yrkande. Expediering Rune Tessin

9 Sammanträdesprotokoll Sida 9(18) Kf 79 KS 116 Dnr 2012-KS0367/093 Treårsplan Regionförbundet ÖSTSAM Ärendebeskrivning ÖSTSAMS förbundsfullmäktige har fastställt Treårsplan och vidare beslutat att sända den till förbundets medlemmar för beslut om medlemsbidrag Beloppen i treårsplanen med förslag till budgetram för 2013 är upprättade i 2012 års prisläge. Medlemmarna och Regionförbundet har tidigare kommit överens om hur Regionförbundets budget skall kompenseras för pris- och löneökningar. Enligt överenskommelsen skall indexuppräkningen mellan åren ske efter hur Regionförbundets ekonomi fördelas på personalkostnader respektive övriga omkostnader. Fördelningen görs dels för den egna verksamheten, dels för den överförda verksamheten, där fördelningen sker efter hur dessa kostnader fördelas hos kulturinstitutionerna. Detta innebär att en fördelning av personalkostnader och övriga omkostnader baserat på föregående års bokslut görs inför varje nytt budgetår. Index för personalkostnader fastställs av landstinget i mars/april året före det aktuella budgetåret. Index för övriga kostnader inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting. Indexet för övriga kostnader är SKLs prognos för nettoprisindex (NPI) som tas fram i april och revideras i september för det aktuella budgetåret. Slutligen vägs de ovan beskrivna pris- och löneindex samman till ett index/en procentsats. Det sammanvägda indexet för 2013, som beloppen i det föreliggande förslaget till budgetram för 2013 i 2012 års prisnivå skall räknas upp med, är 2,2 procent. Åtvidabergs kommuns beslut om medlemsbidrag för 2013 skall vara Regionförbundet ÖSTSAM tillhanda senast den 1 september Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslag till medlemsbidrag för år 2013, vilket för Åtvidabergs kommuns del uppgår till kronor. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslag till medlemsbidrag för år 2013, vilket för Åtvidabergs kommuns del uppgår till kronor. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslag till medlemsbidrag för år 2013, vilket för Åtvidabergs kommuns del uppgår till kronor. Expediering Regionförbundet Östsam

10 Sammanträdesprotokoll Sida 10(18) Kf 80 Ks 118 Dnr 2012-KS0476/024 Valnämnden arvodering Ärendebeskrivning Enligt gällande arvodesbestämmelser utgår årsarvode till ordförande och vice ordförande i valnämnden endast valår. Arvodeskommitténs handläggning Arvodeskommittén har vid sammanträde den 26 juni 2012 behandlat ärendet, varvid ordföranden lägger fram ett förslag som innebär att arvode skall utbetalas till valnämndens presidium varje år, oavsett om det är valår eller inte. Valnämnden sammanträder vid behov löpande, nu senast i maj Arvodeskommitténs förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att årsarvode till ordförande respektive vice ordförande i valnämnden skall utbetalas varje år. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att årsarvode till ordförande respektive vice ordförande i valnämnden skall utbetalas varje år. Yrkanden Bertil Jonsson (SD) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för sitt yrkande att de år det inte är valår ska förrättningsarovde, ersättning för förlorad arbetsinkomst och reseersättning utbetalas till valnämndens ordförande respektive vice ordförande. Kerstin Gustavsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Bertil Jonssons (SD) yrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att årsarvode till ordförande respektive vice ordförande i valnämnden skall utbetalas varje år. Reservationer Bertil Jonsson (SD) anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt yrkande. Expediering Kommunsekreterare HR-avdelningen

11 Sammanträdesprotokoll Sida 11(18) Kf 81 Ks 119 Dnr 2012-KS0389/700 Riktlinjer för biståndshandläggning Ärendebeskrivning Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag till nya riktlinjer avseende handläggning inom äldre- och handikappomsorgen. Förslaget utgår från idag gällande lagstiftning. Tidigare riktlinjer är antagna av socialnämnden Syftet med riktlinjerna är att vara en vägledning och anvisning om tillämpningen av lagstiftning, mål och policys som kan vara av betydelse för att bedöma vilka insatser som kan bli aktuella för att tillgodose den enskildes behov. Riktlinjerna skall ge handläggarna stöd för en rättssäker handläggning och skall tjäna som vägledning och bidra till att beslut som fattas av olika handläggare blir så lika som möjligt när förutsättningarna är lika. Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vård- och omsorgsutskottet har vid sitt sammanträde i juni 2012 behandlat utarbetat förslag till nya riktlinjer. Vård- och omsorgsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för handläggning inom äldre- och handikappomsorgen i enlighet med föreliggande förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för handläggning inom äldre- och handikappomsorgen i enlighet med föreliggande förslag. Yrkanden Tomas Lidberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjer för handläggning inom äldre- och handikappomsorgen i enlighet med föreliggande förslag. Expediering Vård- och omsorgsförvaltningen

12 Sammanträdesprotokoll Sida 12(18) Kf 82 Ks 120 Dnr 2012-KS0473/045 Kommunalförbundet ITSAMs upplåningsbehov för investeringar Ärendebeskrivning Kommunalförbundet ITSAM har hittills finansierat gjorda investeringar med egna medel. Det är flera stora investeringsprojekt uppstartade som t ex IDHA projektet, nytt PA system och dokumentproduktion. Ytterligare investeringar är planerade och kommer efterhand att initieras. För att klara likviditeten framöver krävs extern upplåning för att finansiera dessa investeringar. Bedömningen är ett upplåningsbehov på SEK de kommande fem åren. Kommunalförbundet kommer, genom en förenklad upphandling, ansöka om lån. Kommunalförbundet ITSAM har inte själva några säkerheter varpå en borgen krävs för att upplåning skall få ske. I stadgarna för Kommunalförbundet ITSAM sägs det beträffande lån och borgen följande i förbundsordningen 11 rörande kostnadstäckning; I den mån förbundets kostnader inte täcks genom intäkter, skall dessa finansieras genom bidrag från medlemmarna. Bidragets storlek skall beräknas så att kostnaden skall fördelas efter invånarantal, varvid 1 november året innan verksamhetsåret skall vara bas. Samma fördelning ska ske för borgen som medlemmarna ingår för förbundet. Förbundet får för sin verksamhet uppta checkkredit om högst 5 miljoner kronor. Andra lån får förbundet inte uppta utan medlemmarnas godkännande. Utan medlemmarnas godkännande får förbundet inte heller köpa eller försälja fast egendom, ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser eller bilda eller förvärva andelar/aktier i företag. Stadgarna kräver ett beslut av medlemskommunen som ger kommunalförbundet rätt att utöver ovan nämnda checkkredit ta upp ytterligare lån till investeringar. Långivaren kräver även en borgensförbindelse från medlemskommunen. Vidare behövs ett regressavtal för att reglera ansvarsfördelningen mellan medlemskommunerna. Kommunal borgensavgift EU:s statsstödsregler omfattar inte bara de kommunala bostadsaktiebolagen, utan motsvarande regler gäller även annan verksamhet som bedrivs av kommunala företag på en konkurrensutsatt marknad. Företagsbegreppet används även för offentliga myndigheter när de utövar någon form av ekonomisk aktivitet. Med statsstöd avses alla insatser av ekonomisk art som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna eller ge en ekonomisk fördel för visst företag eller viss produktion. En åtgärd vidtagen av kommunen innebär en ekonomisk fördel om en privat investerare inte skulle ha utfört åtgärden ifråga på samma villkor. En fråga är således om kommunalförbundet bedriver verksamheten på en konkurrensutsatt marknad. I annat fall är det mer fråga om en allmännyttig tjänst som i princip inte omfattas av statsstödsreglerna. Kommuner har ett offentligt uppdrag som framgår av kommunallagen. I denna lag regleras även den verksamhet som kommunalförbund bedriver.

13 Sammanträdesprotokoll Sida 13(18) forts Kf 82 Ks 120 Kommuner och landsting får lämna över vårdnaden av kommunala angelägenheter till kommunalförbund. Av kommunallagen 8 kap 23 framgår att om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen utifrån de olika medlemmarnas andel av skulden utifrån det ansvar som anges i förbundsordningen. Sammantaget garanterar således kommunerna i kommunalförbundet att förbundet kan reglera sina skulder. Kommunerna har således ett ansvar för att kommunalförbundet kan fullgöra sina förpliktelser. Frågan är då om en borgen från dessa kommuner innebär att det uppkommer en ytterligare form av stöd för vilken en borgensavgift skall utgå. Bedömningen är att inte så är fallet och förslaget är att inte någon borgensavgift skall tas ut från medlemskommunerna på Kommunalförbundet ITSAM. ITSAMs direktion har behandlat ärendet och därvid beslutat att föreslå medlemskommunerna fatta nedanstående beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kommunalförbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar. att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet ITSAMs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att ingen kommunal borgensavgift skall tas ut från Kommunalförbundet ITSAM att upprätta regressavtal mellan Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun samt Ödeshögs kommun för ovan beslutade borgensåtagande att ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners fullmäktigebeslut Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sammanträde den 6 augusti 2012 behandlat ärendet och därvid beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta i enlighet med ITSAMs direktions förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kommunalförbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar.

14 Sammanträdesprotokoll Sida 14(18) forts Kf 82 Ks 120 Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet ITSAMs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att ingen kommunal borgensavgift skall tas ut från Kommunalförbundet ITSAM. Kommunfullmäktige beslutar att upprätta regressavtal mellan Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun samt Ödeshögs kommun för ovan beslutade borgensåtagande. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners fullmäktigebeslut Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Kommunalförbundet ITSAM rätten att via beslut i direktion uppta lån om maximalt SEK för finansiering av investeringar. Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Kommunalförbundet ITSAMs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om SEK, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige beslutar att ingen kommunal borgensavgift skall tas ut från Kommunalförbundet ITSAM. Kommunfullmäktige beslutar att upprätta regressavtal mellan Boxholms kommun, Kinda kommun, Vimmerby kommun, Ydre kommun, Åtvidabergs kommun samt Ödeshögs kommun för ovan beslutade borgensåtagande. Kommunfullmäktige beslutar att ovanstående beslut gäller under förutsättning av samtliga kommuners fullmäktigebeslut Expediering Kommunalförbundet ITSAM

15 Sammanträdesprotokoll Sida 15(18) Kf 83 Dnr 2012-KS0426/094 Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motionshantering Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2012 inkom en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående motionshantering från Rune Tessin (MP). Vid nämnda sammanträde beslutades att frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti Rune Tessins (MP) fråga framgår av bilaga till kommunfullmäktiges protokoll. Lennart Haraldsson (S) avger svar på frågan enligt följande: Svar på frågan har behandlats tidigare under sammanträdet. Behandlingen av motionen är rätt utförd.

16 Sammanträdesprotokoll Sida 16(18) Kf 84 Dnr 2012-KS001/118 Valärende Ärendebeskrivning Camilla Wallin (M) har i skrivelse per den 22 augusti 2012 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i demokratiberedningen. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller anhållan om entledigande. Till ny ledamot i demokratiberedningen utses Kjell Myrén (M), Västantorpsvägen 17, Åtvidaberg. Expediering Kjell Myrén Demokratiberedningen

17 Sammanträdesprotokoll Sida 17(18) Kf 85 Dnr 2012-KS001/118 Valärende kompletteringsval Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har att utse ny ordförande i fullmäktiges valberedning efter Anders Brissman, (S) som beviljats entledigande från sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges beslut Till ledamot tillika ordförande i kommunfullmäktiges valberedning utses Kerstin Gustavsson (S), Smultronvägen 7, Åtvidaberg. Expediering Kerstin Gustavsson Kommunfullmäktiges valberedning

18 Sammanträdesprotokoll Sida 18(18) Kf 86 Dnr 2012-KS001/118 Valärende kompletteringsval Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare i miljönämnden efter Rosa Jonsson, (C), som beviljats entledigande från sitt uppdrag. Kommunfullmäktiges beslut Till ny ersättare i miljönämnden utses Dag Petersson, (C), Sjövik Hannäs Expediering Dag Petersson Miljönämnden

19

20

21

22

23

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl 18.00 19.10 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, den 26 november 2014, kl 13.30 15.00 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Richard Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00. Närvarande Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-26 Sammanträdestid 16.00-18.00 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Marcelle Farjallah (S) 2:e v ordf

Läs mer

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer.

Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 26 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 6 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2011-11-23 Plats och tid Utvecklingscenter, Ed onsdagen den 23 november, 2011 klockan 19.00 22.00 Beslutande Närvarande 24 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-24 Blad 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret i Strömsund, sammanträdesrum Almen, klockan 08.00-15.15 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer