ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2010-08-25"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg Onsdagen den 25 augusti 2010, kl Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lennart Pettersson, Tommy Risarp, Kenneth Axelsson, Maria Lind, Christer Johansson, Roy Wasniowski, Per Johansson, Per-Eric Andersson och Sri Kvape Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga Ej tjänstgörande Övriga deltagande Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Elisabeth Edlund och Lillies Rydberg Kommunledningsförvaltningen Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Hans Andersson Elisabeth Edlund Lillies Rydberg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Kf 68 Ks 111 Dnr 2010-KS Förlagslån Kommuninvest Ärendebeskrivning Från Kommuninvest ekonomisk förening föreligger en inbjudan att teckna en del i föreningens förlagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av medlemmarna. Åtvidabergs kommun blev medlem i Kommuninvest år Kommuninvest har snabbt utvecklats till att vara den största långivaren till kommunsektorn i Sverige och uppfattas både i Sverige och internationellt som Kommungäld. I föreningens stadgar betonas att alla kommuner och landsting skall kunna erbjudas medlemskap och som medlem också kunna förvänta sig att Kommuninvest även i ekonomiskt svåra tider skall kunna erbjuda bra finansieringslösningar. För att kunna leva upp till den fastlagda visionen, behövs ett större kapital som bland annat - ökar förmågan att klara krissituationer, utan att behöva använda det solidariska borgensåtagandet. - innebär att Kommuninvests kapitalisering inte framstår som för svag i jämförelse med andra aktörer på marknaden. - säkerställer högsta möjliga rating och därmed kunna uppnå de långsiktigt bästa finansieringsvillkoren för medlemmarna. Kommuninvest ekonomisk förening har därför vid årsstämman beslutat förstärka kapitaliseringen i det helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB genom att ta upp ett förlagslån på högst mkr från medlemmarna i föreningen.

3 Föreningen avser därefter att i sin tur vidareutlåna dessa medel till bolaget i form av ett förlagslån. Syftet är att öka kapitalbasens storlek till att motsvara minst 1 procent av balansomslutningen senast Det åstadkoms med det aktuella förlagslånet i kombination med att nya vinstmedel ackumuleras och att medlemsinsatser från nya medlemmar används för att förvärva nyemitterade aktier i bolaget. Beslutet har föregåtts av en omfattande utredning som har presenterats på ett 20-tal medlemssamrådsmöten. Vid medlemssamråden har de deltagande kommunerna och landstingen haft en positiv inställning till förslaget och förväntas teckna sin andel av lånet eller mer. Föreningen betonar att kapitalökningen inte är föranledd av några inträffade förluster och inte heller kommer att få användas för att ta större risk i kreditmarknadsbolaget. Det skall utgöra en buffert som inte får intecknas för risker som sammanhänger med den normala löpande verksamheten. Åtvidabergs kommun har erbjudits att teckna 2,1 mkr av detta förlagslån. Beloppet motsvarar vår kommuns andel av hela förlagslånet, baserat på vår andel av föreningens kapital. Det är också möjligt att därutöver teckna sig för ett extra belopp, utöver denna så kallade pro rata-del. Om några medlemmar väljer att inte teckna sin del i lånet, kan de medlemmar som tecknat sig för mer än sin del, få extra tilldelning. På sådana överteckningsdelar utgår en extra ränta på 2 procentenheter. Räntan på förlagslånet fastställs först efter teckningstidens utgång och har indikativt angivits till följande nivåer. Lånedel Indikativ ränta per Ränta på pro rata-delen 3 månaders STIBOR + 1,22 % Ränta på övertecknat och tilldelat belopp 3 månaders STIBOR + 3,22 %

4 forts Kf 68 forts Ks 111 Räntebasen 3 månaders STIBOR är rörlig och motsvarade 0,48 % per Den genomsnittliga 3 månaders STIBOR-nivån under perioden uppgick till 5,73 % beräknat på respektive årsgenomsnitt. Förlagslån är ett förmånsrättsligt efterställt lån utan säkerhet. Det omfattas inte av Kommuninvests solidariska borgensåtagande. Räntan på lånet är fördelaktig, men räntebetalningen kan skjutas upp om låntagaren får ekonomiska problem. Det aktuella lånet har låg likviditet och får inte utan föreningens medgivande överlåtas till någon annan än den som är medlem i föreningen. Lånets formella villkor och en beskrivning av de risker man bör beakta framgår av bilagda erbjudande. Det erbjudna förlagslånet kan inte betraktas som en vanlig standardiserad placeringsform, utan är, när det gäller ändamål och risk mer att jämföra med insatskapital eller aktiekapital och är mycket långfristigt till sin karaktär. Det är direkt sammankopplat med kommunens medlemskap i Kommuninvest. Av dessa skäl förordas att beslutet om att delta i emissionen fattas av kommunfullmäktige. Lånets löptid är 30 år. Som framgår av de allmänna villkoren för lånet, kan det under vissa förutsättningar återbetalas eller återköpas i förtid. Kommunen kan teckna sig för förlagslånet under perioden Likviddag för utbetalning av lånevalutan är satt till Teckningsanmälan är bindande. Deltagandet i förlagslånet är frivilligt. Om kommunen avstår från att delta, erbjuds vår del av lånet till andra medlemmar som vill teckna större belopp. Föreningens styrelse har rätt att avbryta emissionen om den befarar att dess syfte inte kan uppnås. Kommuninvest uppger att det skulle kunna ske om en allt för stor del av medlemmarna avstår från att delta. Det

5 forts Kf 68 forts Ks 111 bedöms som viktigare att lånet har ett brett stöd hos medlemmarna, än att just den planerade lånesumman inflyter. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i juni 2010 behandlat ärendet. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Åtvidabergs kommun beslutar om förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 2,1 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom ianspråktagande av rörelsekapitalet. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Åtvidabergs kommun beslutar om förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunfullmäktige beslutar, att genom förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut högst 2,1 miljoner kronor på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars 2010.

6 forts Kf 68 forts Ks 111 Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av utlåningen skall ske genom ianspråktagande av rörelsekapitalet. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

7 Kf 69 Ks 112 Dnr 2010-KS Treårsplan för Regionförbundet ÖSTSAM Ärendebeskrivning Från Regionförbundet ÖSTSAM föreligger förslag till treårsplan med beskrivning av verksamhet och ekonomi. Beloppen i treårsplanen med förslag till budgetram för 2011 är upprättade i 2010 års prisläge. Medlemmarna och Regionförbundet har tidigare kommit överens om hur Regionförbundets budget skall kompenseras för pris- och löneökningar. Enligt överenskommelse skall indexuppräkningen mellan åren ske efter hur Regionförbundets ekonomi fördelas på personalkostnader respektive övriga omkostnader. Fördelningen görs dels för den egna verksamheten, dels för den överförda verksamheten, där fördelningen sker efter hur dessa kostnader fördels hos kulturinstitutionerna. Detta innebär att en fördelning av personalkostnader och övriga omkostnader baserat på föregående års bokslut görs inför varje nytt budgetår. Index för personalkostnader fastställs av landstinget i mars/april året före det aktuella budgetåret. Index för övriga kostnader inhämtas från Sveriges Kommuner och Landsting. Indexet för övriga kostnader är SKLs prognos för nettoprisindex som tas fram i april och revideras i september för det aktuella budgetåret. Slutligen vägs de ovan beskrivna pris- och löneindex samman till ett index/en procentsats. Det sammanvägda indexet för 2011, som beloppen i det utskickade förslaget till budgetram för 2011 i 2010 års prisnivå skall räknas upp med, är 1,9 procent. Förbundsfullmäktige har den 29 april 2010 fastställt Treårsplanen och därvid beslutat tillställa den förbundets medlemmar för beslut om medlemsbidrag 2011 samt ge möjlighet för medlemmarna att lämna synpunkter på Regionförbundets verksamhet som underlag för kommande treårsplaner. Åtvidabergs kommuns ställningstagande och beslut om medlemsbidrag för 2011 skall vara Regionförbundet ÖSTSAM tillhanda senast den 1 september 2010.

8 forts Kf 69 forts Ks 112 Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Regionförbundet ÖSTSAMs plan för verksamhet och ekonomi har underställts samtliga förvaltningar och kommunstyrelsens planerings- och ekonomiutskott under beredningen. Vid beredningen inför kommunstyrelsen föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Åtvidabergs kommun inte har något att erinra mot föreliggande förslag till treårsplan för Regionförbundet ÖSTSAM samt tillstyrker förslaget till medlemsbidrag för Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Åtvidabergs kommun har inget att erinra mot föreliggande förslag till treårsplan för Regionförbundet ÖSTSAM. Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka förslag till medlemsbidrag för år Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet antecknat att miljöpartiet stöder reservationen mot förbundsfullmäktiges beslut att fastställa styrelsens förslag till treårsplan anmäld av socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet till förmån för deras tilläggsförslag till förbundsstyrelsens förslag till treårsplan. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag

9 Kf 70 Ks 113 Dnr 2010-KS Grebo skola - vattenskadade byggnader Ärendebeskrivning Två byggnader inom Grebo skolområde utsattes för vattenläckage med ett par veckors mellanrum under senvintern Den ena byggnaden används som matsal, mottagningskök och administrativa lokaler för skolexpeditionen, Den andra används som idrottshall, omklädning samt träslöjd. Konsulter togs in för att utreda konsekvenser och kostnader enligt tre alternativ: 1. Att återställa byggnaderna till skicket de hade före vattenskadan, innefattande en tidigare planerad utbyggnad av matsalen och vissa uppgraderingar av ytskikt m m. Kostnad cirka 6 miljoner kronor. 2. Att riva matsalsbyggnaden och bygga till gymnastik/slöjdbyggnaden med lokaler som ersätter den rivna byggnaden. Kostnad cirka 17 miljoner kronor. 3. Att riva båda byggnaderna och bygga upp en ny som ersätter de rivna byggnaderna. Kostnad cirka 25 miljoner kronor. Anbud har därefter tagits in enligt alternativ 1. Ett enklare och mer yteffektivt alternativ 2 gick också med ut på förfrågan. Anbuden, som öppnades vecka 24, indikerade cirka 5 miljoner kronor för alternativ 1 och cirka 9,5 miljoner kronor för alternativ 2. Fastighetschefen har tillsammans med konsulter gått igenom byggnadernas möjligheter i samband med upprättande av förfrågningsunderlagen och tillsammans med olika entreprenörer under anbudstiden. Det har visat sig att matsalsbyggnaden inte bara skadats av det nu aktuella läckaget, det finns röt- och mögelskador sedan tidigare, bland annat i syllen. Fastighetschefen vill, med stöd av de konsulter och entreprenörer som varit på plats, starkt avråda från att bygga enligt alternativ 1 med risk för att bygga in problem som visar sig senare.

10 forts Kf 70 forts Ks 113 Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i juni 2010 behandlat de alternativa förslag till åtgärder som redovisats för att återställa de skadade byggnaderna inom Grebo skolområde och förordar ett enklare alternativ 2. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar att anvisa en investeringsbudget om 9,5 miljoner kronor för att genomföra ett enklare och mer yteffektivt alternativ 2. Kommunstyrelsens handläggning Lars-Erik Nilsson och Kerstin Gustavsson yrkar bifall till planerings- och ekonomiutskottets förslag. Astrid-Marie Jonsson yrkar att i samband med byggnationen möjliggöra för ett framtida större kök för fullständig matlagning. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lars-Erik Nilssons m fl yrkande jämte Astrid-Marie Jonssons tilläggsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lars-Erik Nilssons m fl yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att anvisa en investeringsbudget om 9,5 miljoner kronor för att genomföra ett enklare och mer yteffektivt alternativ 2. Reservation Astrid-Marie Jonsson anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt tilläggsyrkande.

11 forts Kf 70 forts Ks 113 Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet antecknat att miljöpartiet stöder Astrid-Maries tilläggsyrkande. Kommunfullmäktiges handläggning Lennart Haraldsson och Lars-Erik Nilsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Astrid-Marie Jonsson vidhåller sitt yrkande i kommunstyrelsen och föreslår med stöd av Rune Tessin att i samband med byggnationen möjliggöra för ett framtida tillagningskök. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag jämte Astrid-Marie Jonssons m fl tilläggsyrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att anvisa en investeringsbudget om 9,5 miljoner kronor för att genomföra ett enklare och mer yteffektivt alternativ 2. Reservation Nils Holmberg, Astrid-Marie Jonsson, Sören Söderström, Dag Pettersson, Inga-Lill Karlsson, Johan Knutsson, Lillies Rydberg, Sofia Bortkiewicz, Berit Rodenteg och Rune Tessin anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Astrid-Marie Jonssons m fl yrkande.

12 Kf 71 Ks 114 Dnr 2010-KS Satsning på En-till-En, en dator per elev Ärendebeskrivning En kommun med framåtanda behöver utbilda eleverna för nutidens och framtidens arbetsmarknad, där datorer och IT är naturliga arbetsredskap. Varje elev i skolår 6 9 på Alléskolan och varje elev på ungdomsgymnasiet på Bildningscentrum föreslås därför bli utrustad med en bärbar dator från och med hösten Datorerna leasas till en kostnad av 253 kronor per månad per dator. Eleverna har datorerna till låns och de byts ut vart tredje år. Antalet elever som berörs av satsningen uppgår till drygt För att kunna genomföra satsningen behövs en uppgradering av nätverken på Alléskolan och Bildningscentrum samt dragning av elledningar och installation av grenuttag för att möjliggöra laddning av datorerna. Dessa engångskostnader beräknas uppskattningsvis uppgå till cirka 1,5 miljoner kronor. Dessutom kommer kostnader för viss kompetensutveckling. Leasingkostnaden för datorerna beräknas för höstterminen 2010 uppgå till cirka 1,2 miljoner kronor. Den totala årliga leasingkostnaden beräknas från och med 2011 uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor. Bakom satsningen ligger följande motiv som framgår av barn- och utbildningschefens tjänsteskrivelse. Förbättra elevernas studieresultat och måluppfyllelse Utveckla skolans lärmiljö Öka elevernas vilja och lust att lära Förbättra elevernas och pedagogernas digitala kompetens Öka möjligheterna för en likvärdig skola Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i juni 2010 behandlat ärendet. Sören Söderström meddelar att centerpartiet återkommer i ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.

13 forts Kf 71 forts Ks 114 Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att varje elev i skolår 6 9 på Alléskolan och varje elev på ungdomsgymnasiet på Bildningscentrum utrustas med bärbar lånedator från och med hösten Kommunstyrelsen beslutar att anvisa max 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för leasing av datorerna höstterminen Kostnad för 2011 skall beaktas i kommande kompletteringsbudget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel uppgående till 1,5 miljoner kronor för elektriska installationer och uppgradering av nätverk för Alléskolan och Bildningscentrum. Kommunstyrelsens handläggning Elisabeth Edlund och Åsa Merving yrkar bifall till planerings- och ekonomiutskottets förslag. Astrid-Marie Jonsson yrkar avslag till planerings- och ekonomiutskottets förslag med följande motivering. Teknik kan inte ersätta goda pedagoger. Kommunens satsning på pedagogers fortbildning och kompetensutveckling är idag kanske inte vad man borde önska sig. En satsning på fortbildning och kompetensutveckling av pedagoger är klokare och ger nog för kommunen, pedagoger och elever mer positiva effekter över tid än att ensidigt göra denna stora datasatsning. Centerpartiet vill utnyttja det av majoriteten utpekade ekonomiska utrymme för satsningar till att avsätta en miljon kronor per år under nästa mandatperiod att läggas till ett kompetensutvecklingskonto. Centerpartiet vill dock se en upprustning av datastandarden och vill ha fler datorer i våra skolor och avsätter till det en miljon kronor per år under nästa mandatperiod av samma utpekade budgetutrymme. Lars Rasch och Anne-Louise Aspanius biträder Astrid-Marie Jonssons yrkande.

14 forts Kf 71 forts Ks 114 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Elisbeth Edlunds m fl yrkande jämte Astrid-Marie Jonssons m fl avslagsyrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Elisabeth Edlunds m fl yrkande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att varje elev i skolår 6 9 på Alléskolan och varje elev på ungdomsgymnasiet på Bildningscentrum utrustas med bärbar lånedator från och med hösten Kommunstyrelsen beslutar att anvisa max 1,2 miljoner kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för leasing av datorerna höstterminen Kostnad för 2011 skall beaktas i kommande kompletteringsbudget. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel uppgående till 1,5 miljoner kronor för elektriska installationer och uppgradering av nätverk för Alléskolan och Bildningscentrum. Reservation Astrid-Marie Jonsson, Lars Rasch och Anne-Louise Aspanius anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för Astrid-Marie Jonssons avslagsyrkande. Anteckning till protokollet Anders Byström begär och får till protokollet antecknat att folkpartiet stöder kommunstyrelsens beslut och förslag till kommunfullmäktige. Rune Tessin begär och får till protokollet antecknat att miljöpartiet stöder Astrid-Marie Jonssons m fl avslagsyrkande.

15 forts Kf 71 Kommunfullmäktiges handläggning Sverre Moum yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel uppgående till 1,5 miljoner kronor för elektriska installationer och uppgradering av nätverk för Alléskolan och Bildningscentrum.

16 Kf 72 Ks 115 Dnr 2010-KS Motion Affischering inför 2010 års val Ärendebeskrivning Rune Tessin har vid dagens sammanträde med fullmäktige väckt ett ärende genom motion avseende affischering inför 2010 års val. Motionären anför som förslag att kommunen bibehåller de affischeringsplatser som anvisades vid förra valet. Motiveringen för nytt förslag är enligt motionären att något bärande skäl för att minska antalet platser för affischering är svårt att se. Det är en demokratisk begränsning som väsentligt minskar väljarnas möjligheter att ta del av partiernas budskap. Allra viktigast är att plakaten täcker leder mot centrum från olika riktningar. Först då har alla möjlighet att passera något av dem. Motionären anför vidare att den största bristen i beslutat förslag är att vägarna till centrum är uselt täckta. Tre av de platser som beslutats av kommunstyrelsen ligger i rad i endast en riktning. Den fjärde ligger bortom de områden där majoriteten i Sunneboområdet bor. Motionären föreslår fem platser som täcker de naturliga vägarna till centrum: Infart mot torget från söder, järnvägsgatan till ICA-torget-Netto Stallet, leden mot söder-sydväst vid Stallet Sunnebovägen österut före järnvägsövergången eller mittemot längs cykel/gångbanan Oxtorgsgatan framför Willys, vår andra stora dagligvaruhandel Louisevägen, till vänster eller till höger på slänten upp från torget Enligt motionären kan lokal affischering inte göra någon skada. Låt det enskilda partiet välja självt. Det är troligt att samtliga partier endast väljer ett mindre antal platser totalt att satsa på. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktige har vid nämnda sammanträde beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

17 forts Kf 72 forts Ks 115 Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Planerings- och ekonomiutskottet har vid sitt sammanträde i juni 2010 behandlat motionen. Planerings- och ekonomiutskottet konstaterar därvid att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde i juni 2010 beslutat att godkänna fyra valaffischeringsplatser inom Åtvidabergs tätort i samband med 2010 års val. Utskottet föreslår dock att motionens intentioner skall beaktas inför 2014 års val. Planerings- och ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar vidhålla kommunstyrelsens beslut att godkänna följande fyra affischeringsplatser inom Åtvidabergs tätort att användas av partierna vid 2010 års val: Sunnebovägen Hengränd Söderleden Järnvägsgatan (Ålundaplan) Järnvägsgatan Adelswärdsgatan Söderleden Kaplansgatan Kommunfullmäktige beslutar att motionens intentioner skall beaktas i samband med 2014 års val. Motionen får därmed anses besvarad. Kommunstyrelsens handläggning Lennart Haraldsson yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med planerings- och ekonomiutskottets förslag. Lars Rasch yrkar avslag på motionssvaret och föreslår att partierna ges möjlighet att använda samma antal affischeringsplatser inom tätorten som förelåg vid 2006 års val.

18 forts Kf 72 forts Ks 115 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch yrkande, varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar vidhålla kommunstyrelsens tidigare beslut att godkänna följande fyra affischeringsplatser inom Åtvidabergs tätort att användas av partierna vid 2010 års val: Sunnebovägen Hengränd Söderleden Järnvägsgatan (Ålundaplan) Järnvägsgatan Adelswärdsgatan Söderleden Kaplansgatan Kommunfullmäktige beslutar att motionens intentioner skall beaktas i samband med 2014 års val. Motionen får därmed anses besvarad. Anteckning till protokollet Rune Tessin begär och får till protokollet antecknat att miljöpartiet anser att de tidigare beslutade platserna utökas med motionens Sunnebovägen före järnvägen, Oxtorgsgatan och Louisevägen. Kommunfullmäktiges handläggning Rune Tessin yrkar att kommunstyrelsens tidigare beslut om fyra affischeringsplatser inom Åtvidabergs tätort skall utökas med platserna Sunnebovägen före järnvägen, Oxtorgsgatan och Louisevägen.

19 forts Kf 72 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag jämte Rune Tessins yrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar vidhålla kommunstyrelsens tidigare beslut att godkänna följande fyra affischeringsplatser inom Åtvidabergs tätort att användas av partierna vid 2010 års val: Sunnebovägen Hengränd Söderleden Järnvägsgatan (Ålundaplan) Järnvägsgatan Adelswärdsgatan Söderleden Kaplansgatan Kommunfullmäktige beslutar att motionens intentioner skall beaktas i samband med 2014 års val. Motionen får därmed anses besvarad. Reservation Rune Tessin anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för sitt yrkande.

20 Kf 73 Dnr 2010-KS Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående utvärdering av fritidsgårdsverksamhet jämte behov under veckoslutsnätter Ärendebeskrivning Rune Tessin anhåller om att få ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande Lennart Haraldsson. Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Rune Tessins fråga framgår av bilaga till kommunfullmäktiges protokoll. Lennart Haraldssons svar på frågan framgår av bilaga till kommunfullmäktiges protokoll.

21

22

23 Kf 74 Dnr 2010-KS Motion kollektivtrafik Ärendebeskrivning Lillies Rydberg har vid dagens sammanträde med fullmäktige väckt ett ärende genom motion angående kollektivtrafik. Motionären anför att det har från resenärer och andra framkommit en hel del synpunkter på att den nya sträckningen av linje 530 och 30 medfört betydande försämringar för resenärerna. För att förbättra kollektivtrafiken för resenärerna föreslår Folkpartiet liberalerna att ny hållplats för linje 30 anläggs i anslutning till cirkulationsplatsen Järnvägsgatan Stenhusgatan samt att linjesträckning linje 530 omprövas för att bättre tillgodose västra delen av samhällets tillgänglighet till kollektivtrafik. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.

24

25

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Folkets Hus Amazon, Flen

Folkets Hus Amazon, Flen 126 Plats och tid Folkets Hus Amazon, Flen Kl 18.00-20.20 Beslutande Stefan Zunko (s), ordf Björn Berglöv (s) Lars-Erik Lordh (s) Bengt Eriksson (kd), 1:e vo Anders Jonsson (c) Sirkka Mäenpää (m) Agneta

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening

Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Mars 2010 Bilaga A Inbjudan till teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Detta erbjudande är inte ett prospekt i den mening som anges i lagen om handel med finansiella instrument

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.

OBS! Handlingen sparas och medtages till KS och KF! Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8. KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum 2010-02-15 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 24 februari 2010, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Ärenden till

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24

PROTOKOLL 1(28) Sammanträdesdatum: 2008-11-24 1(28) Plats och tid: A-salen Medborgarhuset Alafors, klockan 18:30 22:00 Närvarande ledamöter: Inga-Lill Andersson, (s) ordf Jan Skog (m) Elisabeth Mörner (m) Ingemar Serneby (m) Leif Gustafsson (m) Dan

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer