Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare"

Transkript

1 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson, Lennart Pettersson, Tommy Risarp, Yvonne Wretman, Maria Lind, Anders Byström, Anna-Greta Andersson, Christina Ekström, Peter Gustafsson, Sofia Bortkiewicz, Ylva Engström och Anders Hydén. Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga Ej tjänstgörande Övriga deltagande Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Thomas Lidberg och Sören Söderström Kommunledningsförvaltningen Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Anita Sjösvärd Hans Andersson Thomas Lidberg Sören Söderström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Åtvidabergs kommunfullmäktige Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagning Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Underskrift

2 Ordningsfråga Peter Gustafsson ställer i anslutning till dagens sammanträde en ordningsfråga. Peter Gustafsson anför att han som fullmäktigeledamot inte äger tillträde till sessionssalen i Åtvidabergs kommun på lika villkor som övriga i församlingen. Detta trots en omfattande renovering och omorganisation av lokaliteter och möbelbyte. Lagar och paragrafer som finns har inte följts. Peter Gustafsson anför att han som fullmäktigeledamot kan kräva att fullmäktigemötet bordlägges och tas upp när man har lokaler som är tillgängliga för exempelvis rullstolsburna. Peter Gustafsson anhåller om en diskussionsomgång innan dagens ärendelista påbörjas. Ordföranden meddelar att han avser att genomföra detta fullmäktigemöte men att vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige få en redovisning av representant från kultur- och samhällsbyggnadsförvaltningen hur ombyggnationen genomförts, om eventuella brister finns och hur dessa skall rättas till.

3 Kf 11 Dnr Årsredovisning 2007 Åtvidabergs Bostads AB Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger årsredovisning för Åtvidabergs Bostads AB jämte revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Vid sammanträdet föreligger även lekmannarevisorernas granskning av Åtvidabergs Bostads AB. Kommunfullmäktiges handläggning Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet presenterar styrelseordföranden bolagets årsredovisning. Lekmannarevisor Åke Andersson redogör muntligt för granskningsrapporten. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för Åtvidabergs Bostads AB gällande verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar med anledning av den uppkomna kontrollbalanssituationen att verksamheten inom bolaget skall drivas vidare. Kommunfullmäktiges beslut får även utgöra direktiv till stämmoombudet.

4 Kf 12 Dnr Årsredovisning 2007 Åtvidabergs Industribyggen AB Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreligger årsredovisning för Åtvidabergs Industribyggen AB jämte revisionsberättelse för 2007 års verksamhet. Vid sammanträdet föreligger även lekmannarevisorernas granskning av Åtvidabergs Industribyggen AB. Kommunfullmäktiges handläggning Vid kommunfullmäktiges behandling av ärendet presenterar styrelseordföranden bolagets årsredovisning. Bolagets styrelseordförande redovisar vidare en skrivelse från den auktoriserade revisorn avseende frågan om nedskrivningsbehov i Åtvidabergs Industribyggen. Lekmannarevisor Åke Andersson redogör muntligt för granskningsrapporten. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar godkänna årsredovisning för Åtvidabergs Industribyggen AB gällande verksamhetsåret Kommunfullmäktige beslutar att styrelsens ledamöter och verkställande direktör beviljas ansvarsfrihet för 2007 års verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar med anledning av den uppkomna kontrollbalanssituationen att verksamheten inom bolaget skall drivas vidare. Kommunfullmäktiges beslut får även utgöra direktiv till stämmoombudet.

5 Kf 13 Dnr Information Åtvidabergs Vatten AB Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 augusti 2007 beslutat att kommunens va- och renhållningsverksamhet skall bolagiseras i två separata bolag, ett för va-verksamhet och ett för renhållningsverksamhet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar VD Pär Ericsson en redovisning av Åtvidabergs Vatten ABs verksamhet och ekonomi samt framtidsfrågor.

6 Kf 14 Dnr Information Åtvidabergs Renhållning AB Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 augusti 2007 beslutat att kommunens va- och renhållningsverksamhet skall bolagiseras i två separata bolag, ett för va-verksamhet och ett för renhållningsverksamhet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde lämnar VD Pär Ericsson en redovisning av Åtvidabergs Renhållning ABs verksamhet och ekonomi samt framtidsfrågor.

7 Kf 15 Ks 41 Dnr Återbudgetering och omdisponeringar - investeringsbudget År 2007 uppgick investeringsbudgeten till kronor samt ett separat beslut avseende inköp av stadsnätet på kronor. Av dessa har kronor använts. Beloppet kronor har i november 2007 i samband med kompletteringsbudgeten återbudgeterats. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att kronor återbudgeteras för att kunna användas till redovisade investeringar. Till ärendet bifogas dels budgetförslag efter återbudgetering och omdisponeringar, dels budgetförslag beslutat i november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna återbudgetering om kronor för redovisade investeringar. Kommunfullmäktige beslutar godkänna omdisponeringar jämfört med investeringsbudget enligt kompletteringsbudget Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

8 Kf 16 Ks 76 Dnr Ägartillskott, nedskrivning och försäljning av Åtvidabergs Bostads AB Socialdemokraterna och Moderata Samlingspartiet har i sitt manifest inför nuvarande mandatperiod framhållit vikten av att arbeta för en avveckling av de kommunala bolagen Åtvidabergs Industribyggen AB och Åtvidabergs Bostads AB. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 29 augusti 2007 beslutat att lämna ägardirektiv till Åtvidabergs Industribyggen AB och Åtvidabergs Bostads AB innebärande att bereda en försäljning av hela eller delar av dessa kommunala bolag. Försäljningsprocessen har inletts med värdering och utformning av prospekt som beskriver båda bolagens finansiella läge och innehav. Dessa prospekt har sedermera lämnats ut till intresserade efter att de tecknat en sekretessförbindelse. Arbetet har fortsatt med att välja bland de indikativa bud som inkommit. Genomgång av inkomna slutbud samt förhandlingar med intressenter har därefter skett. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i februari 2008 konstateras att förhandlingarna avseende i första hand Åtvidabergs Bostads AB är inne i ett slutskede. Kommunstyrelsens handläggning Vid sammanträde med kommunstyrelsen den 5 mars 2008 föreligger ett förslag till avtal för försäljning av Åtvidabergs Bostads AB Åtvidabergs Bostads AB har i bokslut för år 2007 gjort nedskrivningar av anläggningstillgångar om 15 miljoner kronor. Nedskrivningar medför att kontrollbalanssituation uppkommer i bolaget. Åtvidabergs kommun tillför via skuldebrev 15 miljoner kronor som ägartillskott. I kommunens redovisning för år 2007 görs nedskrivning motsvarande ägartillskottet om 15 miljoner kronor.

9 forts Kf 16 forts Ks 76 Bostadsbolaget säljs den 28 februari med tillträdesdag den 1 april. Kommunen betalar skuldebrev om 15 miljoner kronor till bolaget före den 1 april. Kommunen köper bolagets fordran avseende försålda fastigheter i Falerum för 5,5 miljoner kronor före den 1 april. Före tillträdesdag löser bolaget med egen likviditet lån som överstiger fastighetsvärdet. Kommunen övertar därefter bolagets lån mot banker och kreditinstitut om ca 128 miljoner kronor mot att skuldebrev upprättas mellan kommunen och bolaget om ca 124,5 miljoner kronor. Av totalt belopp som köpare erlägger till kommunen för bolaget, avräknas krona för krona mot bolagets skuld till kommunen. Köpeskilling därutöver utgör ersättning för aktierna i bolaget enligt nedanstående: Totalt belopp som betalas till kommun 128,4 Varav lån till kommunen att reglera på tillträdesdagen 124,5 Varav köpeskilling för aktier 3,9 Beräkning av realisationsförlust för försäljning av aktier: Köpeskilling för aktier 3,9 Nedskrivning Differens mellan övertagna lån och reglering på tillträdesdag -3,5 Försäljningsomkostnader Bokfört värde på aktier -2,1 Realisationsförlust för försäljning av aktierna 16,7

10 forts Kf 16 forts Ks 76 Nedskrivning om 15 miljoner kronor belastar år 2007 som jämförelsestörande post. Differens mellan realisationsförlust och nedskrivning (16,7 15,0) = - 1,7 miljoner kr belastar år 2008 som jämförelsestörande post. Ovanstående realisationsförlustberäkning beaktar ej försäljningsomkostnad. Eventuell förtidsinlösenavgift har ej heller beaktats. Kommunstyrelsens handläggning Ärendet behandlas på nytt vid ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 17 mars Lennart Haraldsson föreslår att en försäljning genomföres av Åtvidabergs Bostads AB enligt upprättat avtal om överlåtelse av aktier. Nils Holmberg tillstyrker en försäljning av Åtvidabergs Bostads AB. Lars Rasch yrkar avslag på förslaget om en försäljning av Åtvidabergs Bostads AB. Han avser att återkomma vid ärendets behandling i kommunfullmäktige. Lennart Pettersson meddelar att han avser att återkomma vid ärendets behandling i kommunfullmäktige. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Lennart Haraldssons yrkande jämte Lars Rasch avslagsyrkande varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lennart Haraldssons förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att genomföra försäljning av Åtvidabergs Bostads AB enligt upprättat avtal om överlåtelse av aktier. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen mot bakgrund av nedskrivningar om 15 miljoner kronor i bolaget per bokslut 2007 tillför

11 forts Kf 16 forts Ks miljoner kronor som ägartillskott. Ägartillskottet tillförs genom upprättande av skuldebrev mellan kommunen och bolaget. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen gör nedskrivning motsvarande ägartillskott om 15 miljoner kronor i bokslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag betalar bolaget 15 miljoner kronor och att skuldebrevet därmed makuleras. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag köper fordran från bolaget avseende försäljning av fastigheter i Falerum för 5,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag övertar samtliga lån inom bolaget. I det fall att långivare ej godkänner övertagande av lån så löses lånet/lånen genom att kommunen upptar nytt lån med motsvarande belopp. Kommunfullmäktige beslutar uppdra till ekonomichefen att lösa lån motsvarande de övertagna lånen från bolaget. Reservation Lars Rasch anmäler reservation mot kommunstyrelsens beslut till förmån för sitt yrkande. Kommunfullmäktiges handläggning Sverre Moum yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande ändring: I Aktieöverlåtelseavtalet 10 skall det stå Åtvidaberg Tangenten 3 istället för Åtvidaberg Tangenten 1. Lars Rasch yrkar med stöd av Rune Tessin, Roy Wasniowski och Berit Rodenteg avslag till en försäljning av kommunens bostadsbolag. Lennart Haraldsson yrkar med stöd av Nils Holmberg och Harald Magnusson bifall till kommunstyrelsens förslag.

12 forts Kf 16 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag jämte Lars Rasch m fl avslagsyrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer därefter proposition på Sverre Moums ändringsyrkande, varvid han finner att kommunfullmäktige bifallit detta yrkande. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att genomföra försäljning av Åtvidabergs Bostads AB enligt upprättat avtal om överlåtelse av aktier. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen mot bakgrund av nedskrivningar om 15 miljoner kronor i bolaget per bokslut 2007 tillför 15 miljoner kronor som ägartillskott. Ägartillskottet tillförs genom upprättande av skuldebrev mellan kommunen och bolaget. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen gör nedskrivning motsvarande ägartillskott om 15 miljoner kronor i bokslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag betalar bolaget 15 miljoner kronor och att skuldebrevet därmed makuleras. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag köper fordran från bolaget avseende försäljning av fastigheter i Falerum för 5,5 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att kommunen före tillträdesdag övertar samtliga lån inom bolaget. I det fall att långivare ej godkänner övertagande av lån så löses lånet/lånen genom att kommunen upptar nytt lån med motsvarande belopp. Kommunfullmäktige beslutar uppdra till ekonomichefen att lösa lån motsvarande de övertagna lånen från bolaget.

13 forts Kf 16 Reservation Lars Rasch, Leif Carlzon, Christer Johansson, Anne-Louise Aspanius, Rune Tessin, Roy Wasniowski, Ninni Ahlf och Berit Rodenteg anmäler reservation mot kommunfullmäktiges beslut till förmån för Lars Rasch m fl yrkande.

14 Kf 17 Ks 54 Motioner under beredning Enligt arbetsordning för kommunfullmäktige skall kommunstyrelsen årligen vid sammanträde i april och oktober redovisa de motioner, vilkas beredning inte slutförts. Nedan redovisas de motioner vilkas beredning inte slutförts och vilket kommunalt organ som bereder respektive motion. Motion angående förberedelser för en lokal finansiell samordning mellan försäkringskassan, landstinget och kommunen Kommunstyrelsen har år 2002 överlämnat motionen till kommunledningsförvaltningen för att utreda förutsättningarna för en lokalt förankrad och styrd finansiell samordning i kommunen Motion om att använda en konsekvensanalyslista vid kommunala beslut Kommunstyrelsen har vid sammanträde i december 2007 beslutat överlämna motionen till kommunledningsförvaltningen för handläggning. Enligt kommunallagen bör en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar foga redovisningen till dagens protokoll. Kommunfullmäktiges handläggning Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

15 Kf 18 Rapporteringsskyldighet enligt socialtjänstlagen Rapport av ej verkställda beslut enligt 4:1 SoL T f socialchefen rapporterar i skrivelse daterad om de gynnande beslut enligt 4:1 Socialtjänstlagen avseende äldreomsorgen som ej verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Vid rapporteringstillfället förelåg 3 ej verkställda beslut om permanent bostad i särskilt boende. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar foga informationen till dagens protokoll.

16 Kf 19 Valärende anhållan om entledigande Lars-Erik Nilsson har i skrivelse av den 13 februari 2008 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i valberedningen. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller anhållan om entledigande. Till ny ledamot i valberedningen utses Åsa Mellvin.

17 Kf 20 Valärende anhållan om entledigande Leif Carlzon har i skrivelse av den 21 februari 2008 anhållit om entledigande från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för Åtvidabergs Industribyggen AB och Åtvidabergs Bostads AB. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige bifaller anhållan om entledigande.

18 Kf 21 Länsstyrelsens beslut att utse ny ersättare i kommunfullmäktige Vid dagens sammanträde föreligger länsstyrelsens beslut att utse ny ersättare för Kristdemokraterna. Ny ersättare Whashin Kang Björk Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar foga meddelandet till dagens protokoll.

19

20

21

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00

Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2015-03-18 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 18 mars, 2015 klockan 19.00 20.00 Beslutande Närvarande 26 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00.

Lena Fagerlund, biträdande kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Mats-Gunnar Eriksson och Gösta Frost Kansliet, 2014-10-22, kl. 15:00. Kommunfullmäktige 2014-10-20 Sammanträdesdatum Sida 1-17 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 20 oktober 2014, kl. 18:30-19:25. ande Ordförande Bernt Persson (S) 102 och Peter Helander (C) 103-114

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Kommunfullmäktige 2014-11-27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter klockan 18.00 20.05 Ajournering klockan 18.45 19.30 Beslutande M Margareta Lövgren M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer