Finansrapport april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport april 2014"

Transkript

1 Datum Diarienummer KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel fax e-post: Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning av ramar och riskbegränsningar Not Limiter 2014 enligt policy eller särskilt beslut Inom limit Kortfristig låneskuld Max 30 mkr Långfristig låneskuld Max 620 mkr (KF ) Inom ramen för av Utnyttjad 0 0 fullmäktige godkänd byggnadskreditiv långsiktig upplåning. Långivarandel (%): 1 Kommuninvest Bör inte överstiga 70 % Nej Andel lån med rörlig ränta (%) Max 65 % Räntebindningstid (år) 2 år 3 mån 2 år 7 mån - - Genomsnittlig låneränta (%) 1 2,55 2, Räntekostnad 1 16 Budget 23,3 mkr (KF , ) Kapitalförfall inom 1 Bör spridas med % år (%) varje år Nej Kapitalbindningstid (år) 2 år 5 mån 2 år 8 mån - - Endast hantering av underliggande lån med syfte att Derivatvolym 0 0 förändra räntebindningen. Volymen får inte överstiga den totala låneskulden. Likvidberedskap 2 70,1 Finansiellt mål ca 40 mkr 60,9 Utnyttjad checkräkningskredit Fordonsleasing, aktuell skuld Mars ,7 12,4 Borgensbeslut 3 399,6 399,6 (KF ) Enligt finansavtal max 40 mkr. Enligt finanspolicy max 50 mkr. Max 18 mkr. Redovisas som driftkostnad Max 412,2 mkr (KF ) -

2 Ett axplock från Kommuninvests veckobrev maj 2014 För att vi i framtiden inte ska fortsätta öka våra skulder kan en eventuell inbromsning av priserna på bostäder vara ett alternativ. I dags läget har priserna pressas upp på grund av låga räntor, låga amorteringskrav och brist på bostäder framförallt i storstäderna. Räntorna verkar dock inte återvända upp inom närmsta tiden och med den svaga inflationstakten ser det snarare ut att sänkas i juli. Däremot ser vi ökade krav på amortering samt eventuella höjningar av bolåneräntan då kapitalkraven för bankerna höjs. Efter boomen på slutet av 80-talet till början av 90-talet har svenskt nybyggnation av bostäder varit i dvala men preliminära siffror för 2013 är nya bostäder vilket visar tecken på ändring. I Boverkets markandsenkät Bostadsmarknaden visar att det först och främst är brist på mindre hyresrätter. Kommunernas förväntan för 2014 är nya bostäder alltså en ytterligare ökning från Det verkar som bristen på rätt kompetens för matchandet av nya jobb stämmer väl överens med verkligheten. I en årlig rapport från Arbetsförmedlingen ser de en allt större grupp av arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarkanden. Här är det personer som uppnått maximalt antal ersättningsdagar och nyanlända flyktingar via etableringsuppdraget, som Arbetsförmedlingen haft hand om, som lett till denna utveckling. Därtill är den svaga konjunkturen en stor faktor. För att lösa problemet krävs flera steg av insatser för utbildning och mer tid åt varje individ. Efter 3 år hoppar Portugal av IMF/EU finansiella stödprogram för att stå på egna ben och gör en så kallad ren exit. Premiärminister Pedro Passos Coelho sade att Portugal har finansiella reserver för ungefär ett år vid eventuella externa störningar. Detta är ett gott tecken på att Portugal och Europa är på rätt väg. I slutet av förra veckan kom jobbsiffror in starkare än väntat från USA. Antalet nya jobb utanför jordbrukssektorn ökade med , högsta siffran sedan januari Arbetslösheten sjönk till 6,3 procent vilket är den lägsta siffran sedan september 2008, samma månad då Lehman Brothers kraschade. ORUST KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad Ekonomichef 2

3 Noter finansrapport 1. Låneskuld Kommunens låneskuld uppgick per till 510 mkr ( 510 mkr). Kommunfullmäktige beviljade en nyupplåning inom en låneram upp till 110 mkr. Nyupplåning har ännu inte skett under Till och med april månad uppgick kommunens nettoinvesteringar till 25,7 mkr. Helårsprognosen bedöms till 134,7 mkr av budgeterat 167,5 mkr. Av prognosen på 134,7 mkr bedöms att cirka 70 mkr upparbetats till och med augusti månad och resterande upp till 134,7 mkr under tredje tertialet. Bedömningen är att årets investeringar ryms inom beviljad ram för nyupplåning. Kommuninvest i Sverige AB är långivare till samtliga lån. Enligt finanspolicyn bör maximal andel per långivare inte överstiga 70 %. Bedömningen är att Kommuninvest ger kommunen goda villkor och trygg upplåning. Övriga tillåtna motparter enligt finanspolicyn vid upplåning är: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SBAB, Swedbank och Orusts Sparbank. Motpart lån Låneskuld Låneskuld Förändring Låneskuld Kommuninvest Kommunens skuldportfölj ska vara sammansatt så att kapital- och ränteförfall sprids över tiden. Risken för påtaglig kostnadsökning och ändrade marknadsräntor minimeras på så vis. 3

4 Enligt finanspolicyn bör kapitalförfall spridas så att den totala låneskulden förfaller till betalning med ca % varje år. Under kommande år förfaller fem lån (19 %) varav ett rörligt lån löper på obestämd tid med 60 dagars uppsägning (definieras som kortfristig låneskuld). Hittills under 2014 har ett lån på 15 mkr omsatts och bundits på tre år till rörlig ränta. Under resterande del av 2014 förfaller ytterligare tre fasta lån på totalt 65 mkr. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen är 2 år och 5 månader. Enligt finanspolicyn får maximalt 65 % av den totala låneskulden ha rörlig ränta. Andel fast ränta ska spridas på olika löptider, med en maximal löptid på 10 år. Kommunen hade per april månad 24 lån varav 3 med rörlig ränta (9 %) och resten med fast bunden ränta. Lånens storlek varierar mellan 15 mkr och 45 mkr. Den fasta räntan varierar mellan 1,78 % till 4,03 %. Genomsnittsräntan i nuvarande skuldportfölj är 2,55 %. Helårsprognosen för kommunens finansiella räntekostnader bedöms till cirka 16 mkr av budgeterat 23,3 mkr. Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen är 2 år och 3 månader. Ett fast lån om 15 mkr är bundet till år 2031, vilket innebär att den maximala löptiden på 10 år enligt policyn överskrids. 2. Likvidberedskap och bekräftade kreditlöfte Kommunen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månads bruttoutbetalningar (ca 40 mkr) exklusive checkräkningskredit. Den 30 april hade kommunen 70,1 mkr i likvida medel. Detta är en ögonblicksbild just detta datum. Likviditetsberedskap Likvida medel (kassa bank) Förändring 70,1 60,9 9,2 Bekräftad checkräkningskredit Utnyttjat Utnyttjat Förändring Bekräftat belopp Kvar att utnyttja Orusts Sparbank

5 3. Borgensförbindelser Kommunfullmäktige beslutar om och garantier till förmån för stiftelser, föreningar och andra externa parter. Stiftelsen Orustbostäder Motpart lån Utnyttjad Orust Sparbank Kommuninvest Summa 1,2 398,4 399,6 Utnyttjad Beviljad 2013 Förändring jämfört med beviljad 1,2 398,4 399,6 412,2 12,6 Under första tertialet 2014 har Stiftelsen Orustbostäder omsatt två lån på totalt 23,39 mkr. Inga nya lån har tagits under Övriga sförbindelser Gäldenär Utnyttjad Ingående balans Förändring jämfört med Egna hem 0,9 1,0-0,1 Orust Golfklubb 1,5 1,6-0,1 Henåns IF 0,1 0,1 0,0 Käringön 1:1 0,2 0,2 0,0 Anna Holm Summa 2,7 2,9-0,2 Övriga sförbindelser stäms endast av vid årsskiftet. Ovanstående uppgifter uppdateras därför inte under året. 5

6 Finansiell ordlista Kortfristigt lån Lån som löper på mindre eller lika med 1 år Långfristigt lån Lån som löper på mer än 1 år Likvidberedskap Tillgängliga medel för att möta löpande utbetalningar Långivarandel Andel i % av lånen hos långivare Kapitalbindning Den tid lånet är garanterat (=återstående löptid i befintliga lån) Kapitalförfall inom 1 år Andel i % av den totala låneskulden som förfaller till återbetalning inom 1 år Limit Gräns för risktagande Checkräkningskredit En checkräkningskredit är en kredit, utfärdat av en bank, upp till ett visst belopp utöver beloppet som finns på checkkontot. Man kan säga att det är en form av lån eller finansieringskälla med en kreditgräns som utfärdaren beviljat. En checkräkningskredit fungerar enkelt uttryckt på samma sätt som ett vanligt kreditkort. Portfölj Finansiell tillgång som är placerad i olika värdepapper eller skuld som består av krediter med olika löptider, räntebindning med mera. Räntebindningstid Tidsperiod under vilken räntan på ett lån eller en placering är fast. Derivatinstrument Finansiellt instrument som är kopplat till andra finansiella instrument vid en specifik tidpunkt i framtiden och där kursutvecklingen bestäms av utvecklingen för ett eller flera underliggande instrument. Ett derivatinstrument har alltid två parter och utgör ett slags kontrakt. Ett exempel är swap. Ränteswap Avtal om byte av räntebetalningar från rörlig till fast räntesats och vice versa Byggnadskreditiv Det lån som kan tecknas i samband med husbyggnationer kallas för byggnadskreditiv. 6

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer