Finansrapport Finansrapport 3 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)"

Transkript

1 Finansrapport Finansrapport 3 1 (7)

2 Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset Jönköping Tfn Fax (7)

3 Nyckeltal Jönköpings kommunkoncern Nyckeltal Lån Kommunen, Lån Kommunkoncernen Snittränta Kommunkoncernen 2,05% 1,58% Genomsnittlig räntebindning inkl. derivat n/a 2 år och 8 mån Koncernkonto -23,2 247 Jönköpings Rådhus AB Nyckeltal Lån Rådhus AB ikl. Lease och Elmia Vidareutlåning Bolag Snittränta lån Rådhus AB 2,05% 1,53% Toppkonto Låneskuld Per rapportdatum har låneskulden sedan föregående finansrapport för kommunkoncernen minskat med 195 mnkr. (Bolagen utnyttjar istället krediten på sina resp. koncernkonton; i slutet av oktober förföll 200 mnkr som omsattes genom ett nytt lån på motsvarande belopp i början av november via MTN-programmet. Nya lånet kommer att tas med i nästkommande rapportperiod.) Av Kommunkoncernens låneskuld om mnkr har mnkr vidareutlånats till dotterbolagen. Moderbolaget Rådhus AB:s låneskuld uppgår till mnkr. Koncernens räntebärande skulder till banker och kreditinstitut uppgår till mnkr, 70 mnkr är lån av Elmia AB och mnkr lån av Jönköpings Kommun som finansierats via kommunens penningmarknadsprogram. Utöver nämnda låneskuld har Jönköping Energi AB 456 mnkr i upplåning via finansiell leasing avseende kraftvärmeverket på Torsvik. Ränterisk Jönköpings kommunkoncern Ränterisk Enligt riktlinjer Aktuellt värde Genomsnittlig räntebindning inkl. derivat 1,5-4,5 år 1 år och 7 mån Räntebindning inkl. derivat <3M max 40% 15% 3 (7)

4 Samtliga reverslån och derivatavtal tecknas genom moderbolaget Jönköpings Rådhus AB och är medräknade i ovan redovisade räntebindningstider. I låneportföljen ingår inga valutalån. Den genomsnittliga räntan på samtliga lån inom kommunkoncernen är för närvarande 1,6 %, vilket är 0,04 %-enheter lägre än vid föregående rapporttillfälle. Genomsnittränta för moderbolaget ligger kvar på ca 1,5 %. Finansieringsrisk Som ett led av kommunens ratingprocess av Standard & Poor s så har stort fokus lagts på kapitalbindningen som nu ligger över de 2 år och 6 månader som anges i finansföreskrifterna. Låneportföljens genomsnittliga kapitalbindningstid är för närvarande 2 år och 7 månader. Enligt Riktlinjerna så skall kommunen kunna hantera sitt närmaste 3 mån. resp förfall inom 12 månader kalkylerade ny- och refinansieringsbehov genom tillgång till likvida medel, kreditlöften och backup-faciliteter. Aktuella kreditlöften och backup-faciliteter uppgår per rapportdatum till mnkr samt en likviditet på koncernkontot på 247 mnkr. Med ett gemensamt ansvar får högst 40 % av låneskulden förfalla till betalning under kommande 12 månaders period hos de enskilda bolagen och kommunkoncernen i sin helhet. Det aktuella värdet är 24 %. Jönköpings kommunkoncern Finansierings- och Likviditetsrisk (mnkr) Kreditram Utnyttjat Kreditramar 240-0,5 Koncernkonto Backup-facilitet Kreditlöfte SEB Tot: ,5 *Kommunen innehar inga lån som kräver valutasäkring Enligt riktlinjer Aktuellt värde Finansiering för förfall inom 3M max 50% 16% Andel lån med förfall inom 12 mån max 40% 24% Genomsnittlig kapitalbindning minst 2,5 år 2 år, 7 mån Tillgång till likvida Medel, (kreditlöften, koncernkonto) minst 5% 26% *Kommunen innehar inget lån med bindningstid längre än 10 år i enlighet med finansföreskrifterna. 4 (7)

5 Kommunkoncernens förfallostruktur för lån per år, totalt Jönköpings penningmarknadsprogram är utökat och de nya ramarna framgår i tabellen nedan. Per rapportdatum utnyttjas emitterat belopp motsvarande mnkr där mnkr vidareutlånas till de kommunala bolagen och förvaltningarna. Detta är ett komplement till kommunens tidigare lånestruktur med möjlighet att låna till marknadsmässigt bra priser. Jönköpings kommunkoncern Penningmarknadsprogram (mnkr) Enligt Ram Utnyttjat Vidareutlåning till D-Bolag MTN CERT Tot: Motpartsrisk Kommuninvest är koncernens i särklass största långivare. Där ligger nu ca 55 % av kommunkoncernens totala låneportfölj. Enligt finansföreskrifterna får ingen enskild långivare ha mer än 40 %, dock med undantag för Kommuninvest som får ha högst 75 % av låneportföljen. Dexia Kommunbank och DePfa Bank har beslutat att inte fortsätta på den svenska marknaden vilket innebär att våra lån där kommer att lösas allt efter som de förfaller. Jönköpings kommunkoncern Motpartsrisk (mnkr) Kommunkoncernen Motpartsrisk (40% limit) Swedbank % Dexia % DePfa % Nordea % Danske Bank % Handelsbanken % SEB % Kommuninvest % Tot: % 5 (7)

6 5% 2% 2% 5% Swedbank Dexia 12% DePfa Nordea Danske Bank 55% 6% Handelsbanken SEB Kommuninvest 14% Kommuninvest Tot: Motpartsrisk där en enskild motpart enligt riktlinjer får ha högst 40% av kommunens totala låneportfölj / med undanatag för Kommuninvest som har 75% som godkänd nivå. Sedan föregående finansrapport ligger Energibolagen kvar på sin föregående nivå med lån för mnkr. Bostadsbolaget VätterHem har lagt om delar av sina KI-räntelån men ligger dock kvar på samma skuld som föregående period, mnkr. VätterHem har nu möjlighet att självfinansiera större delar av deras framtida kostnader för investeringar. Moderbolaget och delar av koncernen har haft möjlighet att amortera ner sin skuld däribland Högskolefastigheter AB och Rosenlunds fast. AB. Gemensamt för en del av de mindre bolagen är att de ser över sina lån och lägger om dyrare KI-räntelån för att utöka kapitalbindning och sänka sina räntekostnader. Bostad AB Vätterhem Energi - Bolagen Högskolefastigheter i Jönköping AB Rosenlunds Fastighets AB AB Norrahammars Komm Bostäder Jönköpings Kommuns Parkerings AB AB Grännahus AB Bankerydshem Fastighets AB Porfyrvägen Visingsöbostäder AB Södra Munksjö uvt. AB Bottnaryds Bostads AB Fastighets AB Öringen Fastighets AB Överdraget Vidareutlåning till Bolagskoncernen totalt mnkr. 6 (7)

7 Derivatprodukter För att i möjligaste mån skydda koncernen mot oönskade ränteuppgångar har derivatavtal tecknats i form av räntetak/räntegolv och ränteswappar på sammanlagt mnkr. Räntetak som har tecknats på sammanlagt 300 mnkr avser 200 mnkr leasingkontraktet för Kraftvärmeverket och skyddar mot Stibor 3-mån. ränta över 5 %. Dessa förfaller successivt under åren Ränteswappar på 560 mnkr har tecknats för Kraftvärmeverkets långfristiga finansiering och förfaller successivt fram till 2023 i ungefär samma takt som lånets amorteringsplan. Resterande derivatavtal om mnkr har tecknats för att skydda bolagens lån med rörliga räntor och förfaller succesivt fram till Ränteswapparna har en rörlig genomsnittsränta på 0,69 %. Kommunal borgen Kommunfullmäktige har beviljat borgensramar för koncernens upplåning på totalt mnkr, varav mnkr avseende kraftvärmeverket, etapp 1 och mnkr etapp 2. Borgensramarna är för närvarande utnyttjade med sammanlagt mnkr med följande fördelning: 333 mnkr avser banklån för Kraftvärmeverket etapp 1, 456 mnkr avser leasingavtal för Kraftvärmeverket etapp 1, mnkr avser koncernens övriga reverslån och 500 mnkr kredit på koncernkontot i Swedbank. 7 (7)

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB

Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Kommunstyrelsen Utredning finansiella instrument i Vara Bostäder AB Fakta om ränteswappar En ränteswap är ett räntederivat som i sitt praktiska utförande innebär ett avtal om byte av ränta. För en låntagare

Läs mer

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB

Utökad borgensram, SRV Återvinning AB KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-02-20 KS-2014/141 185 1 (2) HANDLÄGGARE Fredrik Berg 08-535 301 39 fredrik.berg@huddinge.se Kommunstyrelsen Utökad borgensram, SRV

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Upplands-Bro Nygård 2:14 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 STENDÖRREN

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111.

Riktlinje. Borgenspolicy för Norrköpings kommun 1997-01-01. Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. Riktlinje 1997-01-01 Borgenspolicy för Norrköpings kommun Gäller från den 1 januari 1997 enligt beslut av kommunfullmäktige 1996-09-19, 111. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET 2 (7) Några specifikt beslutade

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag

en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag en modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag innehåll bakgrund 3 bakomliggande reglering 4 Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag 4 EU:s statsstödsregler 4 Exempel på

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån

LENDO - STORYBOARD. 1. Välkommen & Introduktion till privatlån 1. Välkommen & Introduktion till privatlån Hej och välkommen till Lendo! Hos oss på Lendo kan du låna från 5.000 kr. till 350.000 kr. De lån vi erbjuder är så kallade privatlån, vilket innebär att ingen

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37)

~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) RÄDESPROTOKOLL S~\AN Samman trä desdatum ~ TRANAs KOMMUN 2011-05-31 Sida 11 (37) KOMMUNSTYRELSEN s 83 DnT 282/11 Finansiering/borgen för Tranås Energi AB:s i n vest:2r~!'lg i kraftvär. everk, ksau 112

Läs mer

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken.

Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 1 Åldersfördelningen i föreningen, uppdelat i 5-årsintervall. Rött är kvinnor, blått är män. Alla medlemmar är medräknade, totalt 236 stycken. 2 Utvecklingen de senaste 12 åren av driftkostnader (förvaltning,

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer