Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/ Redovisning av finansrapport augusti Ordförandens förslag:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:"

Transkript

1 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti Finansrapport augusti 2004 RS/ Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti 2004 till handlingarna. Bilagor: 1. Finansrapport augusti Utlåtande från revisorerna

2

3 Region Skåne FINANSRAPPORT AUGUSTI 2004

4 2 Finansrapport Inledning Föreliggande rapport redovisar Region Skånes likviditets- och skuldutveckling från årets början fram till den 31 augusti 2004, samt uppdaterad likviditetsprognos för septemberdecember Likvida medel/placeringar De likvida medlen uppgick den 31 augusti till 1035,7 Mkr. Av detta belopp var 931,6 Mkr placerade i penningmarknaden, 98,6 Mkr i bankinlåning och 5,4 Mkr i hand- och växelkassor. Penningmarknadsplaceringarna har hittills under 2004 genererat ca 10,8 Mkr i ränteintäkter och bankinlåning på koncernkontot 0,7 Mkr. Utifrån likviditetsprognosen nedan bedöms ränteintäkterna under 2004 uppgå till ca 16 Mkr. Inlåningsräntan på regionens koncernkonto ligger per 31augusti på 1,90 % (2,65 % vid årsskiftet). Överskottslikviditeten har antingen placerats i penningmarknaden dag för dag eller i korta certifikat. Den genomsnittliga löptiden i placeringsportföljen uppgår till 63 dagar. Genom placeringar i penningmarknaden har en meravkastning på drygt 0,8 Mkr genererats jämfört med bankinlåning på koncernkontot. Likviditetsuppföljning och ny prognos Ursprunglig likviditetsprognos som avsåg hela 2004 är uppdaterad fr. o m maj månad och i denna finansrapport fr. o m september. Den uppdaterade likviditetsprognosen, som redovisas i diagrammet nedan, prognostiserar en likvid behållning vid årets slut om 962 Mkr. Prognosen bygger på kända eller förväntade flöden och är avstämd mot finansieringsbudgeten i delårsrapporten per augusti. Utfall och prognos likvida medel 2004, UB månadsskifte januari februari mars Utfall april maj juni juli augusti september oktober november Ursprunglig och uppdaterad prognos december

5 3 Sedan årsskiftet har den likvida behållningen vid månadsskiftena fluktuerat kraftigt och behållningen vid månadsskiftena har avvikit från de prognostiserade, vilket grundar sig på avvikelser på såväl in- som utbetalningssidan. Prognosavvikelsen t o m april berodde bl. a. en ny utbetalningsrutin för ALF-medlen, samt en ny rutin för betalning av fakturor till Apoteksbolaget vilket höjer behållningen med ca. 150 Mkr per den sista dagen i varje månad jämfört med tidigare år. Under perioden maj t. o m augusti kan avvikelserna bl. a hänföras till lägre utbetalningar för investeringar än beräknat samt att utbetalningarna för personal i form av nettolöner, preliminärskatter och arbetsgivaravgifter har varit lägre än prognostiserat. Låneskuld Den långfristiga låneskulden uppgår per 31 augusti till Mkr, vilket är oförändrat sedan årsskiftet. I detta belopp ingår 356 Mkr avseende långfristig leasingskuld, vilket huvudsakligen utgörs av leasing av Öresundståg. Den totala låneskulden har fram till den siste augusti minskat med 6,7 Mkr till 3 440,8 Mkr genom amortering av kortfristig leasingskuld. Hittills under 2004 uppgår räntekostnaderna för lång upplåning till 74,4 Mkr. Den månatliga räntekostnaden uppgår för närvarande till 8,0 Mkr. Värde i Mkr 31 Augusti December 2003 Förändring Likvida medel Bankinlåning 98,6 126,4-27,8 Handkassor 5,4 4,7 0,7 PM-placeringar 931,6 411,2 520,4 Summa 1035,7 542,3 493,4 Korfristig låneskuld Utnyttjad checkkredit 0,0 0,0 0,0 Reverslån 0,0 0,0 0,0 Kortfr. del av långfr. skuld 103,4 110,1-6,7 Summa 103,4 110,1-6,7 Långfristig låneskuld MTN-lån 565,0 565,0 0,0 Svensk Exportkredit 400,0 400,0 0,0 Depfa Bank 400,0 400,0 0,0 European Investment Bank 1 596, ,0 0,0 Lån, interna bolag 20,0 20,0 0,0 Finansiell leasing 356,4 356,4 0,0 Summa 3337,4 3337,4 0,0 Summa låneskuld 3440, ,5-6,7 Nettolåneskuld -2405, ,2 500,1 Nettolåneskulden har under perioden minskat med 500,1 Mkr i allt väsentligt till följd av den ökade likvida behållningen.

6 4 Räntebindning m.m. Efter vårens sänkningar av reporäntan med 0,75% har korträntorna endast rört sig marginellt. Den viktigaste referensräntan för Region Skånes upplåningskostnader, 3 månaders STIBOR, har pendlat runt 2,20 % sedan Riksbankens senaste sänkning 6 april. Räntorna på de rörliga lånen ligger per 31 augusti på mellan 2,14 och 2,25 % (vid årsskiftet 2,80-2,87 %). Riksbankens sänkningar av reporäntan under vårvintern fick fullt genomslag i regionens låneräntor under juni beroende på låneportföljens räntebindningstid. Motsvarande gäller vid en höjning av reporäntan, de ökade kostnaderna kommer först med flera månaders fördröjning. Räntekostnaderna för helåret 2004 för den långfristiga låneskulden prognostiseras oförändrat till 100 Mkr. P.g.a. räntebindningen får förändrade marknadsräntor endast marginellt genomslag på kvarvarande räntekostnader I nedanstående tabell visas totala låneportföljens genomsnittliga ränta (beloppsvägd, inkl. fasträntelån): Tidpunkt Ränta, % , , , ,16 En allmänt vedertagen bedömning i marknaden är att Riksbanken i denna nedgångsfas sänkte för sista gången och att nästa förändring blir en höjning, vilket nu förutspås ske under kommande vinter. Den 5-åriga swapräntan (långräntan) nådde en botten den siste mars och befinner sig därefter i en stigande trend vilket bl.a. förklaras av förbättrade konjunkturutsikter såväl globalt som i Sverige. I diagrammet nedan redovisas utvecklingen av de för regionens lånekostnader viktigaste räntorna under det senaste året.

7 5 Ränteutveckling ett år SWAP 5Y Reporänta STIBOR 3M 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1,75 5,00 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 3,00 2,75 2,50 2,25 2,00 1, Per 31 augusti är den återstående räntebindningstiden i Regionens låneportfölj i snitt 1,52 år (vid årsskiftet 1,34 år). Räntebindningstiden speglar hur stor andel av lånen i portföljen som har bunden resp. rörlig ränta. Lån med bunden ränta utgör för närvarande ca 35 % av portföljen. Nedan redovisas samtliga ingångna derivatkontrakt. Kontrakten har ingåtts i syfte att förlänga räntebindningen så att denna hålles inom det intervall som Regionens finanspolicy föreskriver. Den återstående räntebindningstiden i låneportföljen är ändå relativt kort ca 1,5 år. Vi gör bedömningen att kommande räntehöjningar blir relativt begränsade samt att skillnaden mellan rörlig och bunden ränta är så stor f n att ytterligare räntebindning inte är motiverad. Instrument Motpart Regionen Regionen erhåller betalar Ränteswap Danske Bank Rörlig Bunden ränta ränta 5,095 % Ränteswap Nordea Rörlig Bunden ränta ränta 4,93 % Räntecap SEB --- Högst 5,15 % Belopp, Mkr Affärsdag Slutförfall Kristianstad den 5 oktober 2004 Mats Welff Regiondirektör Harald Lindström Ekonomidirektör

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 8 1(11) RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26, 97 1 Inledning 1.1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjer i finansfrågor är att: fastställa

Läs mer