Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse Finansrapport September 2013 STK Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Finansrapport september 2013 Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3 september Kommunens räntebärande nettotillgångar uppgick till 516 Mkr. Nettotillgången har därmed minskat med Mkr hittills under I föreliggande rapport redovisas även reviderad likviditetsprognos för månaderna oktober september 2014 samt en framräkning av oktober december 2016 baserad på budget för Nettotillgången väntas uppgå till 312 Mkr den sista december 2013, vilket är en förbättring sedan tidigare prognos med +163 Mkr. Förbättringen beror främst på förbättrat kassaflöde från återbetalning av AFA premier. Ett fortsatt stort negativt kassaflöde prognostiseras för avseende främst investeringsverksamheten. Denna prognos pekar på att kommunens räntebärande nettotillgång förbrukas och övergår i en nettoskuld under prognosperioden.

2 2 (2) Om skuldbegreppet utökas att även omfatta de pensionsavsättningar som skett fr o m 1998, erhålls den samlade nettotillgången som påverkar finansnettot. Nettoskulden inkl. pensionsavsättning uppgår till -986 Mkr den sista september. Avvikelserapportering: Finanspolicyns gränsvärde avseende kapitalbindning överskrids med 1 %-enhet i intervallet 3-5 år. Detta kommer att åtgärdas i samband med kommande upplåning. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Stadskontoret Ekonomiavdelningen FINANSRAPPORT SEPTEMBER 2013 INNEHÅLL Räntebärande nettotillgång Likviditet, lån och kreditlöften Räntenetto Delegationsrapport Reviderad likviditetsprognos Långsiktig prognos över nettotillgång/ -skuld Riskavstämningar mot finanspolicy

4 RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD, , Mkr Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående kvartal LIKVIDITET Likviditet inkl skattekonto varav kort inlåning från koncernbolag Kommunens likvida medel UTLÅNING Lång utlåning inom koncernen Kort utlåning till koncernbolag m fl Övrig lång utlåning Summa utlåning RÄNTEBÄRANDE SKULDER Certifikatupplåning Obligationsupplåning Övrig upplåning 0 Summa skulder NETTOTILLGÅNG (exkl. pensionsavsättning) Pensionsavsättning RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (inkl. pensionsavsättning) Specifikation av räntebärande nettotillgång/nettoskuld framgår av bilaga 2. Avvikelsen mot prognosen beror i huvudsak på för lågt prognostiserade löneutbetalningar. Den räntebärande nettotillgången har minskat med 640 Mkr sedan årsskiftet. Den räntebärande nettoskulden inkl. pensionsavsättning har minskat med 805 Mkr sedan och uppgår nu till Mkr. LIKVIDITET, LÅN OCH KREDITLÖFTEN Internbanken har under perioden januari - september tagit upp lån om sammanlagt 951 Mkr. Nyupplåningen har främst skett genom obligationsemissioner från kommunens EMTN-program. Den totala likviditeten, inklusive förvaltad likviditet för bolag och placeringar, uppgick till 558 Mkr den sista september. Likviditeten var placerad i värdepapper och kontotillgodohavanden enligt bilaga 3 Utöver kassalikviditet har kommunen ej utnyttjade kreditlöften och checkkrediter om Mkr. MKB håller ytterligare Mkr i kreditlöften för sin kortfristiga upplåning.

5 FÖRFALLOSTRUKTUR TILLGÄNGLIG LIKVIDITET, LÅN OCH KREDITLÖFTEN Mkr ,5 år 0,5-1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år Tillgänglig likviditet lån & kreditlöften RÄNTENETTO (januari - september), Mkr Budget Utfall Avvikelse Ränteintäkter - Placeringar & Likvida medel 3,7 5,3 + 1,6 - Utlåning 69,0 83,2 + 14,2 Räntekostnader* - 67,5-53,2 + 14,3 Ränta pensionsskuld - 42,2-28,0* + 14,2 Summa räntenetto - 37,0 7,3 + 44,3 *I räntekostnaden ingår inte aktiverade lånekostnader **I räntekostnaden ingår inte RIPS uppräkning med 106 Mkr Internbankens räntenetto för perioden överstiger budget med 44,3 Mkr. Orsaken till avvikelsen är ökade volymer i utlåning till koncernbolagen samt lägre upplåningskostnader för externa lån.. RISKAVSTÄMMNING/AVVIKELSERAPPORT Avstämning mot finanspolicyns riskmandat framgår av bilaga 1. Avvikelse föreligger avseende kapitalbindningen där utfallet i intervallet 3-5 år överstiger gränsvärdet med 1 % -enhet. Avvikelsen beräknas korrigeras i samband med kommande upplåning. DELEGATIONSRAPPORT Internbanken har under perioden januari-mars fattat delegationsbeslut enligt redovisning i bilaga 4.

6 REVIDERAD LIKVIDITETSPROGNOS Likviditetsprognosen har reviderats för månaderna oktober-december. Nettotillgången den sista december 2013 beräknades i föregående prognos till Mkr. Nettotillgången i den reviderade prognosen bedöms nu till 149 Mkr vid årsskiftet, vilket medför en förbättring med 656 Mkr sedan förra prognosen. Revideringen innebär att nettotillgången för helåret 2013 beräknas minska med totalt 844 Mkr. Därigenom får likviditetsprognosen följande utseende Månad Kommunens Utlämnade lån Låneskuld Nettotillgång likviditet September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September I nedanstående diagram visas utfallet hittills samt prognosen exkl. pensionsavsättningar för resterande del av året avseende kommunens räntebärande nettotillgång RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG / -SKULD 2013, Mkr exkl. pensionsavsättning Dec 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos Utfall

7 Sep -13 Dec -13 Mar -14 Jun -14 Sep -14 Dec -14 Mar -15 Jun -15 Sep -15 Dec -15 Mar -16 Jun -16 Sep -16 Dec -16 LÅNGSIKTIG PROGNOS ÖVER NETTOTILLGÅNG/SKULD I diagrammet nedan visas en prognos över utvecklingen av nettotillgången fr. o m Prognosen bygger för 2013 och delar av 2014 på aktuell likviditetsprognos och för åren på framräkningar baserade på budget Respektive års likviditetsförbrukning under åren är jämnt fördelad över månaderna. LÅNGFRISTIG PROGNOS ÖVER NETTOTILLGÅNG, Mkr Prognos nettotillgång exkl pensionsavs. Prognos nettotillgång inkl pensionsavs. Av diagrammet framgår att nettotillgången exkl. pensionsavsättningar beräknas övergå i en nettoskuld i början av Stadskontorets Ekonomiavdelning Ola Nyberg Finanschef

8 Bilaga 1 RISKAVSTÄMNINGAR MOT FINANSPOLICY FINANSIERINGSRISK Likviditetsreserv Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra den kortsiktiga betalningsförmågan. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, outnyttjade kreditlöften och framtida positiva netton av kassaflöden inom två bankdagar. Tillgänglig likviditet, Mkr Faktiska värden Gräns policy Kassa och bankmedel 558 Placeringar 0 Ej nyttjade back up-faciliteter 800 Chekkredit koncernkonto Swedbank 500 Chekkredit Nordea 100 Chekkredit Handelsbanken 16 Chekkredit SEB 5 Summa tillgänglig likviditet Skulder med förfall inom 6 månader (exkl MKB) -600 Summa > 300 Betalningsberedskap Betalningsberedskap utgör Internbankens prognostiserade lägsta saldo för de kommande sex månadernas kassaflöde. Internbanken ska, vid varje tidpunkt, ha en likviditetsreserv motsvarande det samlade finansieringsbehovet de kommande sex månaderna, dock minst 300 Mkr vid varje givet tillfälle. Gräns i policy Prognos * Minsta tillgängliga likviditet inom 6 månader, Mkr * Avser avläst värde i samband med rapportens upprättande Kapitalbindning Kapitalförsörjningen ska tryggas genom att en låg finansieringsrisk eftersträvas via en god diversifiering avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda likviditetsreserver. Maximalt 50 % av upplåningen får ske via certifikatmarknaden Utfall: 29 % Den genomsnittliga återstående löptiden för förfall av lån och kreditlöften ska vid var tidpunkt överstiga 2 år, men bör ej överstiga 4 år. Utfall: 3,4 år

9 Bilaga 1 (forts) I syfte att minska finansieringsrisken skall löptiderna för kapitalförfall (inkluderat kreditlöften) spridas över åren med en maximal andel förfall enligt nedanstående tabell (gäller på rullande basis) Dock får alltid upp till miljoner kronor förfalla under en enskild 12-månaders period Intervall 0 0,5 år 0,5 år -1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år Max andel % Utfall Mkr Inkl. lånelöften Nettoandel förfall % Kommentar: Policyn överskrids med en procentenhet i intervallet 3-5 år. Detta kommer att åtgärdas i samband med kommande upplåning. RÄNTERISK Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i finansnettot. Ränterisk för staden uppstår i samband med upp- och utlåning, vid placeringar och då man använder sig av räntederivat, såväl mot extern motpart som inom koncernen.. Räntebindning < 1 år 1-3 år 3-5 år > 5 år Maximal andel förfall % Utfall, Mkr Utfall % Kommentar: Nettot av stadens upp- och utlåning understiger miljoner kronor varför finanspolicyns begränsningar inte är tillämpliga. Genomsnittligt återstående räntelöptid (duration) Resultateffekt (12 mån) vid 1 %-enhets ränteförändring Räntebärande tillgångar 2,1 år +/- 13 Mkr Låneskuld 2,3 år +/- 19,1 Mkr Netto +/- 6,1 Mkr Kommentar: Ränterisken mäts som hur 1 % -enhets ränteförändring beräknas påverka kommunens finansnetto de kommande 12 månaderna. VALUTARISK Kommunen har inte någon finansiell exponering mot utländsk valuta.

10 Bilaga 2 SPECIFIKATION AV RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående kvartal LIKVIDITET, Mkr Likviditet exkl skattekonto Skattekonto varav nettoinlåning från koncernbolag VA Syd 112 Visab -8 P-Malmö -22 SSSV 1 MSO 14 Malmö Dramatiska Teater 15 Bellevue Park 3 Södertorpsgården 24 Schyls donation 1 Kockum Fritid 3 Räddningstjänsten Syd 19 Kommunens likvida medel UTLÅNING, Mkr Lång utlåning inom koncernen MKB P-Malmö 567 VA Syd 924 Visab 124 Övrig lång utlåning Summa utlåning LÅNESKULD, Mkr Certifikatlån Obligationslån Summa upplåning

11 Bilaga 3 SPECIFIKATION PLACERINGAR PER KATEGORI EMITTENTKATEGORI BEGRÄNSNINGAR ENL POLICY VÄRDEPAPPER / EMITTENT Belopp, kr Beloppsgräns Löptid Staten Ingen Ingen Fordran på staten (Skattekonto) Delsumma Svenska kommuner, landsting och regioner, samt 400 Mkr / emittent 12 månader Kommuninvest 200 Mkr / emittent 60 månader Delsumma 0 Helägda statliga bolag 100 Mkr / bolag 60 månader Delsumma 0 Banksaldo Swedbank Nordea, S E B, Swedbank, Banksaldo Danske Bank Handelsbanken och Danske Banksaldo Handelsbanken bank samt av dessa banker Banksaldo SEB helägda bostadsinstitut 400 Mkr / bank 12 månader Banksaldo Nordea Delsumma Övriga banker 200 Mkr / bank 12 månader Banksaldo DNB Delsumma Försäkringsinstitut 100 Mkr / bolag 12 månader Delsumma 0 Företag 100 Mkr / bolag 3 månader Delsumma 0 Svenska säkerställda bostadsobligationer 200 Mkr / emittent 60 månader Delsumma 0 Helägda dotterbolags marknadsprogram Inom KF beslutad utlåningsram 120 månader Delsumma 0 TOTALT ETIK Samtliga ovanstående placeringar och motparter uppfyller karven enligt kommunstyrelsens finanspolicy.

12 Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT Löpnr AffärsdatumAffärstyp Slutförfallodatum Belopp Ränta Motpart Certifikatlån ,165 DANSKE Certifikatlån ,164 SWB Certifikatlån ,169 SWB Certifikatlån ,17 SEB Certifikatlån ,163 DANSKE Certifikatlån ,16 SHB Certifikatlån ,163 DANSKE Certifikatlån ,2 DANSKE Certifikatlån ,2 DANSKE Certifikatlån ,15 DANSKE Certifikatlån ,15 DANSKE Certifikatlån ,178 DANSKE Certifikatlån ,172 DANSKE Certifikatlån ,174 DNB Certifikatlån ,142 DANSKE Certifikatlån ,112 SEB Certifikatlån ,167 DNB Certifikatlån ,157 SWB Certifikatlån ,137 SEB Certifikatlån ,14 DANSKE Certifikatlån ,14 DANSKE Certifikatlån ,146 SEB Certifikatlån ,14 DANSKE Delsumma certifikatlån Obligationslån ,305 SWB Obligationslån ,416 SHB Obligationslån ,158 SWB Obligationslån ,565 DANSKE Obligationslån ,565 DANSKE Delsumma certifikatlån SUMMA LÅN Ränteswappar ,227 SHB Ränteswappar ,194 SHB Ränteswappar ,885 SWB Ränteswappar ,216 SWB Ränteswappar ,209 SWB Ränteswappar ,209 SWB Ränteswappar ,206 SWB Ränteswappar ,206 SWB SUMMA RÄNTESWAPPAR 0

13 Bilaga 4 (forts) ÖVRIGA AVTAL Sedan har följande avtal träffats: Avtalstyp Motpart Datum Period ISDA Nordea Tills vidare ISDA Goldman Sachs International Tills vidare

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Wihlborgs växer vidare

Wihlborgs växer vidare Wihlborgs Delårsrapport 2013 Januari Juni Wihlborgs växer vidare Periodens resultat uppgår till 629 Mkr (417), motsvarande ett resultat per aktie om 8,18 kr (5,43) Hyresintäkterna ökade med 7 procent till

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT PROTOKOLL Tid och plats Beslutande Onsdag 19 februari 2014 kl. 10.00-12.00, 13:00-15:00 Sammanh'ädesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Kah'in Järåsen (S), ordförande Ann-Louise

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

FINANSIELL RISKHANTERING INOM SCANIAKONCERNEN

FINANSIELL RISKHANTERING INOM SCANIAKONCERNEN NOT 30 Finansiell riskhantering FINANSIELL RISKHANTERING INOM SCANIAKONCERNEN Scania är i sin verksamhet utöver affärsrisker, exponerad för olika finan siell a risker. De finansiella risker som är av störst

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39. Finanspolicy. för. Värnamo kommun 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-27, 39 Finanspolicy för Värnamo kommun Finanspolicy för Värnamo kommun 2 Innehåll Sid Finansförvaltning i kommunen 3 Mål och riktlinjer 3 Organisation för finansförvaltningen

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer