Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK Sammanfattning Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2013 samt ställning och avstämning mot limiter per Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna. Beslutsunderlag G-Samförvaltade stiftelser rapport 2013 Tjänsteskrivelse FINANSIELL RAPPORT jan-dec 2013 FÖR SAMFÖRVALTADE STIFTELSER Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas kapital under 2013 samt ställning och avstämning mot limiter per Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utgick under 2013 med 42 Mkr. Stiftelsekapitalet har ökat med 202 Mkr tack vare stigande fondkurser. Andra icke-finansiella utbetalningar, t ex utbetalningar av bidrag till destinatärerna från stiftelserna, har minskat kapitalet med 39 Mkr. Därigenom har de samförvaltadestiftelsernas kapital netto ökat med 163 Mkr från Mkr till Mkr Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om utdelning ur kapitalförvaltningen 2014 med 3,32 kr per fondandel. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör

2 Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör 2 (2)

3 Ola Nyberg Tel Fax E-post Till kommunstyrelsen SAMFÖRVALTADE STIFTELSER, RAPPORT AVSEENDE KAPITALFÖRVALTNINGEN JANUARI DECEMBER 2013 BAKGRUND Av placeringspolicyn för de samförvaltade stiftelserna framgår att rapportering till kommunstyrelsen ska ske tertialvis av stiftelsekapitalets utveckling och ställning samt att en avstämning mot beslutade limiter ska redovisas. Denna rapport omfattar utvecklingen av stiftelsernas kapital under januari-december 2013 samt ställning och avstämning mot limiter per UTVECKLING AV KAPITAL OCH FONDER Tabell 1 Utveckling marknadsvärde Årets förändring Totalt kapital, Mkr Utvecklingen av marknadsvärdet för det totala stiftelsekapitalet framgår av tabell 1 ovan. Förändringen av kapitalet under januari-december uppgår till Mkr. Av årets förändring svarar utdelningar från stiftelserna och andra icke-finansiella in- och utbetalningar för - 39 Mkr. Kvarvarande förändring om Mkr utgörs av stigande fondkurser. De samförvaltade stiftelserna har erhållit utdelning om sammanlagt 42 Mkr, vilka utgör den summa som är möjlig för stiftelserna att dela ut under 2014 (föregående år: 42 Mkr). Tabell 2 Avkastning Avkastning Index Avvikelse Svenska aktier + 27,2 % + 27,3 % - 0,1 % Utländska aktier + 25,4 % + 25,2 % + 0,2 % Räntebärande värdepapper - 0,7 % - 1,8 % + 1,1 % TOTALT + 15,2 % + 14,7 % + 0,5 %

4 16% Paraplyfonden Avkastning jämfört med index 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 Avkastning Index Avkastningen för fonden enligt ovan är beräknad för perioden januari-december. På motsvarande sätt är totalindex beräknat utifrån den andel som resp. tillgångsslag i fonden skall utgöra enligt riktvärdet i policyn och med de index som är relevanta för denna förvaltning. Dessa index utgörs till 45 % av OMX GES Ethical Sweden Gross, vilket är ett index som inkluderar utdelningar och där ingen aktie utgör mer än 10 % av innehavet, till 20 % av statsskuldväxelindex, till 16 % av ett blandat obligationsindex, till 4 % av realränteindex, samt till 15 % av Socially Responsible World Index on MSCI World Net, ett globalt aktieindex som inkluderar utdelningar. Avkastningen beräknas för respektive fondinnehavs slutkurser per Totalavkastningen för hela det förvaltade kapitalet uppgick till + 15,2 % vilket var 0,5 % - enheter bättre än jämförelseindex. 2

5 Utveckling av fondförmögenhet sedan start 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% Konsumentprisindex Fondkapital Utvecklingen, efter utdelningar, av fondförmögenheten sedan starten jämfört med KPI framgår av diagrammet ovan. En genomgång av förvaltningen utförd av Agenta AB för perioden till utvisar att förvaltningen har varit framgångsrik och genererat en avkastning väl i nivå med AP-fonder och Livförsäkringsbolag till lägre kostnader. Av genomgången har stadskontoret dragit slutsatsen att befintligt förvaltningsupplägg med passivförvaltning ska fortsätta. AVSTÄMNING MOT LIMITER De underliggande fondernas placeringsbestämmelser utgör den huvudsakliga kontrollen att riskexponeringen i förvaltningen håller sig inom de limiter som beslutats i placeringspolicyn. Tabell 3 Fördelning per tillgångsslag Tillgångsslag Marknadsvärde Mkr Gränsvärden % Riktvärden % Faktiska värden % Aktier 941, ,4 Varav utländska 238, ,5 Räntebärande 574, ,5 värdepapper Likviditet 16, ,1 Totalt 1 531,9 100,0 3

6 Tabell 4 Övriga begränsningar svenska aktier (andel av marknadsvärdet för den svenska aktiefonden) Gräns policy Verkligt utfall 1. Innehav Large Cap-listan min. 85% 91,4 % 2. Innehav Mid Cap-listan max 10% max 10 % 7,0 % 3. Innehav Small Cap-listan max 5% max 5% 1,6 % 4. Innehav av enskild aktie max 10% 10,6 % 5. Summan av enskilda aktier mellan 5%-10% max 40% 30,0 % Kommentar: Vid årsskiftet utgjorde innehavet i H&M 10,6 % av den svenska aktiefondens totala värde, vilket strider mot Samförvaltade stiftelsers placeringspolicy. Det strider dock inte mot aktiefondens regelverk. Eftersom aktiefonden är en indexfond, så tillåts den ha upp till 30 % i ett enskilt innehav. Tabell 5 Övriga begränsningar räntebärande placeringar (andel (%) av marknadsvärdet för de svenska räntefonderna) Låntagare / Emittent Max per Max per Varav löptider Varav löptider Varav löptider emittent kategori < 1 år 1-5 år > 5 år Policy Utfall Policy Utfall Policy Utfall Policy Utfall Policy Utfall 1. Svenska staten Svenska kommuner och Kommuninvest 3. Säkerställda bostadsobligationer 4. Statliga och kommunala bolag 5. Banker och bostadsfinansieringsinstitut 6. Övriga kreditmarknadsoch försäkringsinstitut, företag Tabell 6 Begränsningar avseende återstående löptid, räntebärande placeringar Gräns policy Riktvärde Verkligt utfall Duration, månader

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner

Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner Sida 1(1) Datum Revisionen Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Placeringspolicy för pensioner KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret

ÅRSREDOVISNING. Budgetåret ÅRSREDOVISNING Budgetåret 2003 Innehåll Förvaltningsberättelse....................................3 PPM:s verksamhet......................................3 Utbetalning av pensioner.................................4

Läs mer

Anmälningsärenden (KS/2014:3)

Anmälningsärenden (KS/2014:3) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-05-05 Dnr KS/2014:3 Anmälningsärenden (KS/2014:3) Beslut Kommunstyrelsen har tagit del av informationen. Ärendet Följande anmäls till kommunstyrelsen: Finansrapporter

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer