Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26"

Transkript

1 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och ta utgångspunkt i ett socialt och etiskt ansvarstagande där avkastningen på förbundets tillgångar säkerställs utifrån fasställda gränser för finansiella risker som de beskrivs i denna policy. Kapitalförvaltningen ska vara effektiv vilket innebär att kapitalet ska vara placerat på ett sådant sätt att riskerna sprids och att bästa möjliga uthålliga kapitalavkastning uppnås. Kapitalförvaltningen ska bedrivas på ett etiskt ansvarsfullt sätt i enlighet med förbundets grundläggande värderingar som de uttrycks i förbundets Policy för socialt och etiskt ansvar. Förvaltning ska även, i tillämpliga delar, beakta Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå. Genom detta uppnås en önskvärd balans mellan finansiella, miljömässiga och sociala hänsyn. Kyrkans Akademikerförbund ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Det kapital KyrkA förvaltar ska långsiktigt bidra till delfinansiering av verksamhet och säkerställa förbundets ekonomiska åtaganden i relation till medlemmarna vid eventuell arbetsmarknadskonflikt. 1.2 Syfte med policyn Syftet med placeringspolicyn är att ange regler för hur förvaltningen av KyrkAs kapital ska bedrivas och fungerar som en handbok i det dagliga arbetet för de personer som arbetar med förvaltningen. Placeringspolicyn anger bland annat: i vilka tillgångar kapitalet får placeras de etiska restriktioner som ska beaktas i förvaltningen hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras hur ansvaret för förvaltningen fördelas 1.3 Mål för förvaltningen Målet för kapitalförvaltningen är att en årlig avkastning uppnås som överstiger förändringen i konsumentprisindex (KPI) med fyra procentenheter över en rullande femårsperiod. 1.4 Uppdatering av policyn Placeringspolicyn ska löpande hållas uppdaterade med hänsyn till aktuella förhållanden inom förbundet samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Placeringspolicyn ska senast den 30 september varje år fastställas av förbundsstyrelsen. 2 Etiska placeringsregler Människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken är två grundläggande moraliska principer som är vägledande i arbete med förbundets kapitalförvaltning. Förbundet ska i sin kapitalförvaltning sträva efter att vara en ansvarsfull investerare. Det innebär att placeringar ska bedömas utifrån såväl etiska som ekonomiska och finansiella aspekter. 2.1 Människovärdesprincipen Principen om alla människors lika värde är fundamental både för en kristen etik och för det demokratiska samhället. Varje människa ska behandlas med respekt och får inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. Mänskliga rättigheter kan motiveras utifrån människovärdesprincipen som också ställer krav på aktiva insatser för att främja andra människors väl. 1

2 2.2 Förvaltarskapstanken Enligt den kristna förvaltarskapstanken uppfattas de tillgångar som människor förfogar över som Guds gåvor att brukas i medmänniskans tjänst. Förvaltarskapet innebär ett ansvar för att använda och bruka tillgångarna på ett hållbart och ansvarsfullt sätt med utgångspunkt i deras egenvärde och med ansvar för framtida generationers behov. 2.3 KyrkAs ansvar i ett globalt perspektiv KyrkAs placeringar ska eftersträva att de resurser som tas i bruk utifrån de investeringar som görs används på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar utveckling av det globala samhället och att resurser som finns i begränsad omfattning används med ansvar. 2.4 FNs principer för ansvarfulla investerare De principer och regler som är fastställda i FNs olika program med koppling till verksamheter och investeringar som t ex Global Compact och PRI (Principles for Responsible Investment) samt allmänt vedertagna ESG (Environmental, Social and Governance) är vägledande för förbundets placeringar. 2.5 Investeringar i ansvarsfulla företag KyrkA ska investera i företag som strävar efter att respektera följande principer i sin verksamhet: Verkar för en ansvarfull styrning och ledning av företag och verksamhet Eftersträvar god finansiell avkastning Utgår från internationella och nationella regler och överenskommelser som syftar till att skydda människor och miljö Värnar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö samt motverkar mutor och korruption Bidrar till nytta för människor och samhälle genom att ta ekonomiskt och socialt ansvar Tar hänsyn till kommande generationers behov vid användning av begränsade resurser 2.6 Aktiv uteslutning av investeringsobjekt En kristen människosyn med ansvar för andra människors väl motiverar en återhållsamhet vid placeringar i vissa branscher. Förbundet ska därför undvika att placera i företag med väsentlig del av omsättningen från alkohol, tobak, spel, vapen och produktion av pornografi. Vägledande för förbundets ställningstagande i dessa bedömningar är de utgångspunkter och principer som finns Finanspolicy för Svenska kyrkans nationella nivå beträffande aktiv uteslutning av investeringsobjekt. Innehav i derivatinstrument och strukturerade produkter, baserade på marknadsindex som inte innebär ett direkt ägande i underliggande tillgångar och som används till att effektivisera förvaltningen eller för att skydda mot oönskad riskexponering, undantas från reglerna ovan. Undantaget gäller även placeringar i indexfonder och hedgefonder. 3 Placeringsregler Utgångspunkten för förbundets finansiella portfölj är att den ska vara väl diversifierad och strategiskt allokerad mellan olika tillgångsslag och marknader för att garantera en stabil och sund finansiell avkastning. 3.1 Tillåtna tillgångsslag Kapitalet får placeras i följande tillgångar: Svenska aktier, depåbevis och aktierelaterade instrument, t ex konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis och teckningsoptioner Utländska aktier Räntebärande värdepapper och tillgångar säkrade i svensk valuta Alternativa investeringar 2

3 3.2 Strategisk tillgångsfördelning Portföljens värde och limiter ska beräknas genom att portföljens tillgångar värderas till marknadsvärde. Om limit överskrids, skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det kan ske på ett ändamålsenligt sätt. Om limit underskrids skall tillgångar på motsvarande sätt anskaffas så snart det kan ske. Vid extrema marknadssituationer kan avvikelser göras från limiterna. Detta beslutas vid varje tillfälle mellan KyrkA och berörd förvaltare. Procenttalen i nedanstående tabell anger lägsta respektive högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt får utgöra. Fördelningen av tillgångsslagen avser varje förvaltare individuellt och inte för det sammanlagda portföljinnehavet. Tillgångsslag Min Max Jämförelseindex Aktier 20% 75% - varav svenska aktier (i totalportföljen) - varav utländska aktier (i totalportföljen) 10 % 40 % Six Portfolio Return Index 10 % 35 % MSCI All Country World Index Net (i SEK) Räntebärande värdepapper 25% 80% 50 % OMRX T-bill 50 % OMRX Bond Alternativa investeringar 0% 30% OMRX T-bill 3.3 Tillåtna placeringar Placeringar får ske i följande produkter: Fonder som står under Finansinspektionens eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn och som omfattas av lagstiftning som bygger på EU:s UCITS-direktiv Fonder som regleras av särskild lagstiftning om kollektiva investeringar och står under offentlig tillsyn, gör investeringar i finansiella instrument, tillämpar principen om riskspridning samt medger inlösen av fondandelarna minst en gång per månad. Om särskilda skäl föreligger kan investering göras i annan typ av produkt. Detta beslutas vid varje tillfälle mellan KyrkA och berörd förvaltare Svenska aktier Placeringar får göras i börsnoterade svenska aktier, depåbevis och aktierelaterade instrument avseende bolag med säte eller notering i Sverige, alternativt i investeringsfonder som huvudsakligen placerar i sådana värdepapper som står under tillsyn av myndighet eller vid av myndigheter auktoriserad marknadsplats (börs). Placering i svenska aktier får även ske genom förvärv av andelar i investeringsfonder som i huvudsak placerar sina medel i svenska aktier och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land Utländska aktier Utländska aktierelaterade placeringar ska ske via placeringar i värdepappersfonder, med placeringsinriktning i utländska aktierelaterade värdepapper och som står under myndighets tillsyn. 3

4 3.3.3 Räntebärande värdepapper Placeringar i räntebärande papper ska ske genom förvärv av andelar i investeringsfonder som står under tillsyn av myndighet. Dessa fonder ska placera sina medel i obligationer eller andra räntebärande värdepapper utgivna i svensk valuta eller värdepapper som i huvudsak valutasäkras till svensk valuta. Den genomsnittliga kreditvärdigheten skall vara tillfredställande. Den genomsnittliga ränterisken, uttryckt som duration, i KyrkAs placeringar i räntebärande värdepapper får uppgå till högst sex år Alternativa investeringar Placering får ske i strukturerade produkter: där det nominella beloppet kaptialgaranteras av nordisk bank vid köp får överkursen maximalt uppgå till 10 % av nominellt belopp där det finns en tydlig prissättning där det finns en godtagbar likviditet, d v s det ska vara möjligt att omsätta värdepappret på andrahandsmarknaden och att likviditeten garanteras av emittenten I hedgefonder som definieras som multistrategifonder och som står under tillsyn av myndighet. 3.4 Enhandsengagemang Marknadsvärdet av finansiella tillgångar - aktier, obligationer, etc. - hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av kapitalets totala marknadsvärde. Följande undantag gäller: Räntebärande värdepapper emitterade, eller garanterade, av svenska staten får uppgå till 100 procent. Högst 25 procent av tillgångsslaget räntebärande papper får utgöras av skuldförbindelser utgivna enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer, under förutsättning att det sammanlagda värdet av fondens innehav av sådana skuldförbindelser är högst 80 procent av ränteportföljens värde. 3.5 Handel och transaktioner Värdepappersaffärer får endast göras med svensk bank eller annat svenskt värdepappersinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn eller med utländsk bank eller annat värdepappersinstitut som står under tillsyn av motsvarande slag. 3.6 Förvaring Kyrkans Akademikerförbunds tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut, som har finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. 3.7 Extern förvaltning KyrkAs kapital ska förvaltas av en eller flera utomstående kapitalförvaltare där följande gäller: förvaltaren har finansinspektionens tillstånd för förvaltning enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, eller är utländsk institution som har motsvarande tillstånd och står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ förvaltarens uppdrag ska vara baserat på skriftligt avtal förvaltaren ska åta sig att följa tillämpliga delar av denna placeringspolicy 4

5 4 Rapportering och utvärdering 4.1 Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att informera om förvaltningens resultat och kapitalets exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy. 4.2 Rapportering Månadsvis ska kapitalförvaltare rapportera till KyrkA om kapitalets: avkastning under månaden och under året procentuell fördelning på olika tillgångsslag innehav av värdepapper till marknadsvärde förändringar i innehavet av värdepapper under månaden genomsnittliga duration för innehavet av räntebärande värdepapper eventuella avvikelser från denna placeringspolicy, avvikelsens orsak samt vidtagen åtgärd eller förslag till åtgärd. 4.3 Utvärdering På totalnivå ska avkastningen utvärderas mot kapitalförvaltningens mål, d.v.s. att förvaltningen skall nå en årlig avkastning som överstiger förändringen i KPI med fyra procentenheter. På tillgångsslagsnivå ska utvärdering ske i relation till fastslagna index. 5 Förvaltningsstruktur KyrkAs Policy för socialt och etiskt ansvar, finansiella ställning, kompetens, resurser och interna system utgör grund för förbundets förvaltningsstruktur där följande utgångspunkter speciellt ska beaktas: Förbundet ska använda kapitalförvaltare med erforderligt tillstånd från Finansinspektionen eller motsvarande myndighet Vid val av förvaltare ska i möjligaste mån företag som tecknat kollektivavtal väljas Minst två externa förvaltare ska anlitas 6 Ansvarsfördelning Förbundsstyrelsen i KyrkA ansvarar för att: årligen, senast den 30 september, uppdatera och fasställa placeringspolicyn anlita och avveckla kapitalförvaltare Förbundsordförande och kanslichef ansvarar gemensamt för beslut om: avvikelse från limitgränserna i enlighet med undantaget i punkten 3.2 Strategisk tillgångsfördelning avvikelse från tillåtet produktval i enlighet med undantaget i punkten 3.3 Tillåtna placeringar Beslut om avvikelse i punkterna 3.2 och 3.3 enligt ovan ska rapporteras till förbundsstyrelsen vid följande sammanträde. Förbundets kanslichef ansvarar för: att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse med denna placeringspolicy att utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn att utarbeta förslag till att anlita och avveckla kapitalförvaltare löpande hålla kontakt med kapitalförvaltare 5

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN Ersätter riktlinjer för medelsförvaltning i Järfälla kommun fastställda 2003-09-08, 121, och riktlinjer för kapitalförvaltning fastställda 2010-06-07, 47. 2014-01-16 2014-01-16

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18

Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18 Finanspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2007-05-24 Ändringar införda till och med KF 2014-12-18 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Risker... 2 1.3 Mål... 3 2. KONTROLL OCH

Läs mer

Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel 1(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Giltighet och uppdatering... 4 1.3

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer