Placeringspolicy för Region Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placeringspolicy för Region Värmland"

Transkript

1 Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: Ersätter placeringspolicy daterad den: Innehållsförteckning 1. Syfte Målsättning Uppdatering Regelverk & Etiska ställningstaganden Organisation & ansvarsfördelning Tillåtna värdepapperskategorier (produkter) Tillgångsallokering Risker Belåning Motparter Extern förvaltare Jämförelseindex Rapportering Rebalansering vid överträdelse av limit Sida 1

2 1. Syfte Denna placeringspolicy reglerar förvaltningen av stadigvarande medel tillhörande Region Värmland nedan kallad regionen, som inte behövs för att säkerställa löpande likviditet. Riktlinjerna i detta dokument utgör ett regelverk för medelsförvaltningen och ska fungera som en handbok i det dagliga arbetet för de personer, inom och utanför regionen, som arbetar med placeringarna i portföljförvaltningen. 2. Målsättning Målet är att den långsiktiga avkastningen på de förvaltade medlen ska uppgå till KPI +3 procentenheter i genomsnitt över en femårsperiod. Medlen ska placeras till lägsta möjliga risknivå som krävs för att uppnå avkastningskravet. 3. Uppdatering Uppdateringen ska ske med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen, förändringar i portföljförvaltningsverksamheten samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Översyn sker vid behov. 4. Regelverk & Etiska ställningstaganden I sin portföljförvaltning är regionen skyldig att följa placeringspolicy. I övrigt gäller arbetsordning och styrsystem som styr regionens arbete. Förutom ovanstående ska investeringarna vara förenligt med Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI) och ILO:s konventioner och riktlinjer för multinationella företag. UNPRI i korthet: skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete hälsa och säkerhet på arbetsplatsen respekt och främjande av civila och politiska rättigheter regler med hänsyn till miljön regler för affärsverksamhet, marknadsföring, kvalitet och säkerhet av företagets produkter. ILO:s konventioner och riktlinjer i korthet: frihet att bilda och ansluta sig till en facklig organisation (ILO konvention nr 87) och rätten till kollektiva förhandlingar (ILO nr 98) förbud mot slav och tvångsarbete (ILO nr 29 och ILO nr 105) förbud mot barnarbete (ILO nr 138 och ILO nr 182) förbud mot diskriminering mot individer baserat på t.ex. hudfärg, kön, religion, sexuell läggning eller politisk uppfattning (ILO nr 100 och nr 111) ILO:s trepartsdeklaration för multinationella företag, i enlighet med dess medbestämmanderelaterade delar i enlighet med dess paragrafer nr Organisation & ansvarsfördelning Regionstyrelsen: fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av policyn följer upp resultat och tillgångsfördelning jämfört med placeringspolicyn Sida 2

3 Ekonomichef med regiondirektör som ersättare: ansvarar för att förvaltningen bedrivs på ett effektivt sätt inom ramen för placeringspolicy svarar för den ekonomiska redovisningen av förvaltningen ansvarar för att styrelsen regelbundet får rapporter om medelsförvaltningen ansvarar för beredning av förslag på ändringar av policyn ansvarar för fördelningen mellan likvida medel i extern förvaltning respektive intern förvaltning 6. Tillåtna värdepapperskategorier (produkter) Aktierelaterade värdepapper: Börshandlade aktier och teckningsrätter, investeringsfonder och börshandlade fonder utan hävstång. Räntebärande värdepapper: Certifikat, obligationer, investeringsfonder och börshandlade fonder utan hävstång. Derivat: Endast covered-calls (såld köpoption på innehavd aktie) eller vid handel med räntepapper i utländsk valuta. Strukturerade produkter: Ingår i tillgångsslaget långa räntor. Emittentens rating ska lägst vara A- enligt Standard & Poor s. Endast produkter med 100% kapitalgaranti av det nominella beloppet och utan överkurs. Strukturerade produkter vars avkastning beskattas som fordringsrätter är tillåtna utan kapitalgaranti. Alternativa produkter: Hedge-, fastighets-, private equity- och råvaruexponering. Enbart via investeringsfonder. 7. Tillgångsallokering För att minska risken i portföljen är det viktigt att diversifiera innehaven i portföljen. Den allmänna inriktningen i portföljen är att kapitalet ska placeras så att: God riskspridning erhålls mellan olika tillgångsslag God riskspridning erhålls inom varje tillgångsslag God geografisk riskspridning inom varje tillgångsslag God tidsmässig riskspridning inom tidsbestämda placeringar Sida 3

4 De medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt följande: Portföljsammansättning Vikter Tillgångsslag Anmärkning Min Norm Max Aktier Enstaka aktier enbart via diskretionär förvaltning. 0% 20% 30% Alternativa Långa räntor (löptid > 1 år) Korta Räntor (löptid < 1 år) Enbart tillgångar med låg korrelation till resterande portfölj. 0% 20% 30% Se tabell nedan 0% 40% 60% Ej lägre rating än A-1 enligt Standard & Poor's 5% 20% 100% De aktuella placeringslimiterna fastställs med syftet att uppnå det långsiktiga förvaltningsmålet. Maximumgränserna är fastställda med avsikt att begränsa förlustrisk och risken för att urholka kapitalet. Normalnivån indikerar placeringens strategiska fördelning, dvs portföljens fördelning när det inte finns någon taktisk över- eller undervikt i något tillgångsslag. Långa räntor Vikter Emittent Min Norm Max A. Svenska staten, svenska kommuner/ landsting/helägda dotterbolag och bostadsobligationer 0% 50% 100% B. Företagsobligationer, Investment Grade. Värdepapper med rating lägst BBB- enligt Standard & Poor s kreditbetyg C. Företagsobligationer, High Yield. Värdepapper med rating lägst B- enligt Standard & Poor s kreditbetyg 0% 40% 60% 0% 10% 30% Max löptid för varje enskilt räntepapper är 8 år i kategori A och 5 år i kategori B och C. Totala ränteportföljens duration får inte överstiga 6 år. 8. Risker Marknadsrisken minskas genom ovanstående portföljsammansättning (se punkt 7) mellan tillgångsslagen. Bolagsrisken minskas genom diversifiering inom varje tillgångsslag. Max 10% av medlen inom ett specifikt tillgångsslag får placeras i ett enskilt företag eller emittent. Denna begränsning gäller samtliga tillgångsslag utom placering i värdepapper utgivna av svenska staten eller på konto i svenska banker med minst A-1 (enligt Standard & Poor s) som kortsiktig rating. Valutarisken minskas genom att samtliga räntepapper ska vara denominerade i svenska kronor eller termins-/swap-säkrade. Ränterisken minskas genom ovanstående durations-bestämmelser. Likviditetsrisken minimeras genom att placeringar endast får ske i värdepapper som är regelbundet omsatta på börs eller annan likvärdig handelsplats. Kreditrisken minskad genom ovanstående koncentrationsbestämmelser (se bolagsrisk) Sida 4

5 9. Belåning Medlen får ej belånas. 10. Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: Värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn enligt 1 kap 3 P1 lagen (1991:98) om värdepappersrörelse. 11. Extern förvaltare Uppdraget att svara för placeringen av hela eller delar av det kapital som ryms inom ramen för placeringspolicyn kan ges till en eller flera externa förvaltare. 12. Jämförelseindex Avkastningen för de externt placerade medlen för regionen ska bedömas genom jämförelse mot följande sammanvägda index som motsvarar normalsituationen för de tillåtna tillgångsslag och fastställda placeringsnivåer. Jämförelseindex Tillgångsslag Index Andel Aktier SIX Return Index 10% MSCI World Net Return 10% Alternativa MSCI World Net Return OMRX T-BILL 6% 14% Långa räntor OMRX T-BOND 40% Korta räntor OMRX T-BILL 20% 13. Rapportering Ansvarig extern förvaltare ska varje månad sammanställa och redovisa en rapport med minst följande innehåll: Marknadsvärdet för hela portföljen och för de enstaka tillgångarna var för sig Orealiserade vinster och förluster per tillgång Avkastning totalt och per tillgångsslag under senaste månad och under året Aktuell avkastning jämfört med fastställt jämförelseindex Fördelning av medel på olika tillgångsslag Förändringar i innehavet av värdepapper och likvida medel under senaste månaden 14. Rebalansering vid överträdelse av limit Vid beräkning av portföljens värde ska dess tillgångar marknadsvärderas. Om en limit överträdes ska tillgångar justeras (köp/sälj) så snart det kan ske Sida 5

6 Bilaga 1 Definitioner Allokering - fördelning mellan olika tillgångsslag som aktier, korta räntor och obligationer i ett sparande. Alternativa investeringar - samlingsbenämning på finansiella investeringar som har en låg korrelation med traditionella investeringar. Covered call derivatstrategi där den utfärdade köpoptioner sänker den totala risken, jämfört med att enbart inneha det underliggande instrumentet. Derivatinstrument - riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper. Diskretionär förvaltning - investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, inom vissa avtalade ramar. Diversifiering - fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Duration - en räntebärande portföljs vägda genomsnittliga återstående löptid Emittent - utgivare och garant av finansiella instrument. Förvaringsinstitut kapitalförvaltare, bank eller annat kreditinstitut där förvärvade värdepapper kan deponeras. Hedgefond - fond som har friare placeringsregler än exempelvis aktiefonder. Vanligt med ett absolutavkastningsmål. High Yield skuld lägre rating och med högre sannolikhet för betalningsinställelse Index - mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling jämfört med marknadens startvärde. Investment Grade skuld med hög rating och låg sannolikhet för betalningsinställelse Korrelation - anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler/tillgångar. Hög korrelation innebär att tillgångarna rör sig åt samma håll och ungefär lika mycket. Likvida medel likvida tillgångar som kan omsättas med kort varsel. Likviditet - mått på omsättningen, i ett instrument eller på en marknad Sida 6

7 Löptid - återstående tid till ett värdepapper förfaller till betalning. Marknadsvärde - värdet av en tillgång eller portfölj till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Obligation - skuldebrev med ursprunglig löptid överstigande ett år. Option - derivat instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen ifråga. Placeringshorisont - den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen skall vara investerade. Portfölj - ett kapital eller en förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. Private Equity - placeringar i onoterade tillgångar såsom direktinvesteringar i infrastruktur eller i mindre bolag. Rating - av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Rebalansering - existerande portföljen viktas om för att återigen vara i balans policyn. Standardavvikelse - statistiskt mått på hur kraftigt värdet på ett värdepapper eller en marknad avviker från dess medelvärde. Strukturerade produkter - består vanligtvis av en obligation och en option. En del av det investerade beloppet placeras i en nollkupongsobligation för att återbetala det nominella beloppet på slutdagen. Den resterande delen placeras i en option som ger exponering mot det valda tillgångsslaget som till exempel en specifik marknad, en utvald bransch eller olika slags tillgångar. SWAP derivatinstrument där avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra. Teckningsrätt värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission. Termin - ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och försäljning av en viss mängd, av en viss vara med likvid vid en bestämd framtida tidpunkt. Tillgångsslag aktier, alternativa investeringar, långa och korta räntor är exempel på tillgångsslag Sida 7

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel 1(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Giltighet och uppdatering... 4 1.3

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING 1 (13) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING... 4 3 ADMINISTRATION... 5 4 RIKTLINJER

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer