Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen"

Transkript

1 UTKAST 12 REGIONKANSLIET EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI PLACERINGSREGLER INLEDNING ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER Tillåtna tillgångsslag Övergripande placeringslimiter Aktuella placeringslimiter RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER OCH STRUKTURERADE OBLIGATIONER AKTIER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT Strukturerade produkter Valutasäkring Belåning Likviditet Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit ETIK- OCH MILJÖHÄNSYN VID AKTIV AKTIEFÖRVALTNING FÖRVALTNING AV KAPITALET FÖRVALTNINGSUPPDRAGET UPPFÖLJNING SYFTE HUR SKA UPPFÖLJNING SKE? UTVÄRDERING MOT INDEX FÖRVALTARENS ÅTAGANDE RAPPORTERING MÅNADSRAPPORT ÅRSRAPPORT APPENDIX FÖRVALTNINGSMÅLET VÄRDERING AV PENSIONSÅTAGANDET DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER... 13

3 POLICY GÄLLANDE PENSIONSMEDELSFÖRVALTNINGEN 1 Övergripande förvaltningsstrategi 2 Placeringsregler 2.1 Inledning Förvaltningen av pensionsreservationen ska baseras på en strategi där en säkerhetsnivå och en riskbuffert används. Aktuellt marknadsvärde på tillgångarna i förhållande till värdet av säkerhetsnivån för de pensionsutbetalningar som ska tryggas utgör en riskbuffert för pensionsreservationen (se appendix 7). Vid varje tidpunkt med början år 2010 ska de närmast fyra kommande årens betalningsåtagande säkras till 100 %. De därnäst följande åren till år 2033 ska säkras till 80 %. Den genomsnittliga säkringsnivån sett över hela tidsperioden kommer därmed att uppgå till drygt 80 %. Dessa mått anger skyddsnivåer som aldrig får underskridas. Under uppbyggnadsskedet av pensionsreservationen (år ) gäller den genomsnittliga säkringsnivån. Riskbufferten, vars storlek kan variera, kan investeras i tillgångar med högre avkastning. Minskar riskbufferten måste däremot andelen tillgångar med hög risk minska. Eftersom riskbufferten alltid är mindre för pensionsutbetalningar som ligger nära i tiden i förhållande till de som inträffar längre fram kommer kapitalet att investeras i säkra räntebärande papper med kortare löptid för de närmaste utbetalningarna. Detta kommer av att det inte finns tid att hämta igen en förlust för de utbetalningar som inträffar i närtid, givet ett och samma säkerhetsgolv. Exakta former för hur förvaltningsstrategin ska tillämpas i praktiken ska utformas i ett arbetsdokument som ska ligga till grund för den löpande förvaltningen. Se dokumentet Organisation samt berednings- och beslutsprocesser. Placeringsreglerna är utifrån ovanstående principer indelade i två huvuddelar övergripande placeringsregler och aktuella limiter. De övergripande placeringsreglerna anger den yttre ramen för hur kapitalet kan placeras, d v s den absoluta övre respektive undre gränsen för andelen ränteplaceringar, aktier med mera. De övergripande placeringsreglerna fastställer vidare vilka tillgångsslag och finansiella instrument som det är tillåtet att investera i. För varje tillgångsslag fastställs sedan limiter för minimal och maximal andel av portföljen. De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med beaktande av aktuella marknadsvärden för pensionsreservationen, pensionsåtagandet, riskbufferten samt marknadens risknivå. Här anges hur stor andel som får investeras i olika tillgångsslag vid var gällande tidpunkt. 2.2 Övergripande placeringsregler Tillåtna tillgångsslag En detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag och instrument återfinns längre fram i policyn.

4 Placeringar kan ske i följande tillgångsslag på den svenska marknaden: aktiefonder (även utländska) aktier aktierelaterade instrument (även utländska) bankkonto deposition i bank räntebärande papper räntefonder Med aktierelaterade instrument avses i första hand aktivt förvaltade fonder, aktieindexfonder, aktieindexobligationer samt olika typer av instrument för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna policy Övergripande placeringslimiter Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av portföljens totala marknadsvärde.!" ## " $! "# "# $ "# "# % "'( ) "# *"# % " " + (, -, "# # )# -"# "# "# Aktuella placeringslimiter De aktuella placeringslimiterna ska fastställas med syftet att förvaltningsmålet enligt appendix 7 aldrig får riskeras. Detta innebär att de aktuella placeringslimiterna måste bevakas löpande och uppdateras när behov uppstår. Fördelningen på tillgångsslag kommer därför att variera över tiden. I en viss situation innebär det att andelen aktier inte kan ligga vid maximinivån. I vissa lägen måste andelen vara betydligt lägre för att inte förvaltningsmålet ska äventyras. Om det exempelvis finns risk för att den på förhand definierade procentandelen av respektive pensionsutbetalning vid ett givet tillfälle inte kan täckas, ska en förändring ske av de aktuella placeringslimiterna och portföljens olika tillgångsslag Se appendix 7 för exempel på aktuella placeringslimiter.

5 De aktuella placeringslimiterna måste alltid ligga inom ramen för de övergripande placeringsreglerna. Detta trots att det i vissa situationer kan vara möjligt att, utan att riskera förvaltningsmålet, acceptera en vidare gräns än vad som tillåts i de övergripande reglerna. 2.3 Räntebärande värdepapper och strukturerade obligationer Vid placering i räntebärande värdepapper med en löptid från 2 år och uppåt gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av ränteportföljens marknadsvärde samt maximal andel per emittentkategori. Tabell 2-2 Kreditlimiter för löptider över 2 år %" %" %" %"'()*+,,,* -.*/0 -.*/0 -.*/0 1*." 2!* 23!* 43!* +'./' +++0+' ' "" "" "" "" 1, " (" (" (" 2,++0+ " " " ( %,+0+ " " ( (.,11101 " ( " (,1101 " " " " $"+,*%"0 Vid placering i räntebärande värdepapper med en återstående löptid under 2 år gäller nedanstående limiter. 3'' (

6 Tabell 2-3 Kreditlimiter för löptider under 2 år %"'()*+,,,* 1*." + './'+++0+ ' ' %" -.*/0 5!* "" "" $"+,*%"0 1, "" "" 2,++0+45/50+ /+7 -" " %,+0+ " (.,11101 " ",1101 ( ( Ovanstående gäller rating enligt Standard Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. Placering i värdepapper emitterade av Västra Götalandsregionen eller närstående bolag är inte tillåtet. 2.4 Aktier och aktierelaterade instrument Portföljens aktieplaceringar ska vara i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 5 procent av aktieportföljens marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 5 % av jämförelseindex som anges i tabell 4.1. För dessa får maximalt belopp som investeras motsvara den andel som innehavet utgör av underliggande index Strukturerade produkter Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav. Aktierelaterade instrument ska som huvudregel betraktas som en ränteplacering. Investeringen ska i klassificeras som en obligationsplacering med kreditrisk som motsvarar den strukturerade obligationen. Placering får inte ske i aktierelaterade instrument vars konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk under avsnitt 2.3 3'' -

7 Väl diversifierade strukturerade produkter kan i vissa fall vara konstruerade med andra aktieindex än vad som anges i denna policy. Jämförelseindex för dessa produkter kan i sådana fall anpassas efter den specifika produkten Valutasäkring Valutaexponering innebär kursrisk. Denna kan man välja att säkra. Detta beslut sker tillsammans med förvaltaren vid varje exponering eller vid större förändringar på valutamarknaden Belåning Tillgångarna i regionens portfölj får inte belånas. Normalt ska räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning på portföljens tillgångar återinvesteras i portföljen Likviditet Likviditetsrisken ska begränsas genom att regionen främst ska placera i tillgångar noterade på publika marknadsplatser. Undantag från detta medges i de fall regionen kan tjäna på att bära likviditetsrisk på grund av pensionsreservationens långa horisont, dock med hänsyn tagen till övriga riktlinjer i denna policy Rebalansering vid överträdelse av övergripande limit Vid beräkning av portföljens värde och övergripande limit ska portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en övergripande limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån omgående samt skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas omgående. 2.5 Etik- och miljöhänsyn vid aktiv aktieförvaltning Regionen ska genom sina urvalskriterier för placeringar ta hänsyn till och främja god etik. Placeringar medges ej direkt i företag som har produktionen eller försäljningen av krigsmateriel, pornografi eller tobaks- och alkoholvaror som en väsentlig del av verksamheten. Regionens ställning medför vidare ett ansvar att verka för god etik. De etiska principer som följs ska vara representativa för de flestas uppfattning. Regionen definierar god etik som avståndstagande från kriminalitet, respekt för seriösa affärsmetoder samt demokratiska principer och de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition. Regionen ska ej direktinvestera i bolag som upprepat eller medvetet bryter mot något av dessa kriterier. Investeringar ska inte heller göras i länder som är föremål för, av Sverige sanktionerad, handelsblockad av FN eller EU. )

8 3 Förvaltning av kapitalet 3.1 Förvaltningsuppdraget Kapitalet kan förvaltas internt eller externt och som specialist- eller blandmandat. I nedanstående tabell framgår vilka uppgifter regionen kan sköta själv samt vilka uppgifter som ska hanteras av externa förvaltare och rådgivare. 29 6,, 7 "*"78*("" $*"78*(*? "#/ ""# ""/"#? "#/ ""# ""/"#? "#/ ""# ""?"# +.< ;< : +,.< :;< = > < 1 <' <' < 4 Uppföljning 4.1 Syfte Det övergripande syftet med uppföljningen är att kontrollera att portföljens värdeutveckling följer den stipulerade procentandelen av respektive pensionsutbetalning och att vid varje given tidpunkt kunna täcka utbetalningen, mätt i fasta priser. (Se även appendix 7). 4.2 Hur ska uppföljning ske? Regionens pensionsåtagande ska marknadsvärderas löpande och jämföras med regionens aktuella pensionsreservation inklusive avkastning. Aktuell data om pensionsåtagandet ska hämtas från regionens pensionsadministratör vid behov, dock med beaktande av de eventuella kostnader detta kan innebära. 4.3 Utvärdering mot index Resultatet av förvaltningen ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de olika marknaderna på vilka placeringarna görs. För att utvärdera förvaltare ska vikten i respektive index som det tilldelade förvaltningsmandatet omfattar ligga till grund för utvärderingen. 8

9 Utvärdering kan ske på annat sätt till exempel med absoluta mått av förvaltningen om finansrådet så beslutar. >> <!" ## "+$ Svenska nominella räntebärande värdepapper OMRX Bond eller motsvarande Svenska reala räntebärande värdepapper OMRX Real eller motsvarande * Svenska aktier SIX Portfolio Return eller motsvarande Utländska aktiefonder MSCI World(total return i SEK) eller motsvarande och pensionsåtagandet som jämförelsegrund Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller upphör att noteras ska annat index utses. Finansrådet kan välja andra index som utvärdering ska ske mot. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas till regionstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden. 5 Förvaltarens åtagande Förvaltaren ska åta sig att följa denna policy. 6 Rapportering 6.1 Månadsrapport I samband med ordinarie rapporteringstillfällen ska till regionstyrelsen en skriftlig redogörelse lämnas avseende portföljens förvaltning. Till ekonomiutskottet ska en skriftlig redogörelse lämnas i samband med varje månadsslut. Denna rapport ska minst innehålla nedanstående. Redogörelsen ska innehålla följande: Portföljens totala avkastning under månaden och under året Aktuell risk i portföljen. Denna ska anges i förhållande till riskbegränsningen mot förvaltningsmålet, d v s om den andel av respektive pensionsutbetalning som ska tryggas vid varje given tidpunkt verkligen kan mötas. Procentuell fördelningen på olika tillgångsslag. Jämförelse av avkastningen mot jämförelseindex. Andra mått eller uppföljningar som begärs från Risk Management och/eller finansrådet. 6.2 Årsrapport A = > % B > % ' <)' *

10 '> >,' ' <, = "

11 7 Appendix - Förvaltningsmålet Avsikten är att totalt avsätta 4500 Mkr under perioden Om alla dessa medel skulle avsättas idag skulle de vid en placering i matchande tillgångar räcka till att täcka nedanstående År Garanterat Riskbuffert Totalt År Garanterat Riskbuffert Totalt År Garanterat Riskbuffert Totalt ; ' % < 5 = 3< ' # > % 4 7 > 7.1 Värdering av pensionsåtagandet Ansvarsförbindelsen har mycket lång löptid vilket innebär en stor ränterisk för regionen (se A )/ nedan). Enligt gällande regelverk värderas pensionsåtagandet bokföringsmässigt genom att de framtida pensionsutbetalningarna diskonteras med en ränta som fastställs av Finansinspektionen. En marknadsvärdering av detta åtagande, med hjälp av rådande marknadsränta, visar hur mycket regionen måste sätta av till riskfri ränta idag för att kunna täcka pensionsåtagandet. Om räntan faller behöver regionen följaktligen avsätta mer medel eftersom den lägre räntan ger en sämre avkastning. Motsatt förhållande gäller om räntan stiger. + ""-/"*/" 4 7 )"-)"# : -* 8*)"+*" # % / # % 2,""-/"*/"

12 Marknadsvärderingen visar också att ansvarsförbindelsen, per ränteläget i , var högre än den bokföringsmässiga värderingen vid årsskiftet. Durationen var vid samma tillfälle ca 17 år. Detta innebär att förändringar i marknadsräntan får stort genomslag på ansvarsförbindelsen. En räntesänkning på en procentenhet ökar dess marknadsvärde med ca 19 % och motsvarande minus 15 % vid en räntehöjning om en procentenhet.

13 8 Definitioner av vanligt förekommande termer #" +/ -"+$.." 3< -,.*78;. -1,<*" #% % =.-*" > "#(*#78*"+# %>'> (#)"" % ="<:%*- C < *("#*1%" '< />' #-."* $< #-."*" #*)" % < (*#7*" > / 0=0 > > 1*." D > % 'C > % %" 9 $,."*" %'= >' 0 >##78+ '< >."(*#-1+*( + = >*+*#- '<' ' ' E % 8,+ % *-"+#()*+,4 >7 *-"+#()*+*+#-1+ 5

14 <:""?.*+"+$." *1,," "+$,." <*" #:.*#.".*78; " " 47 3/'3 3 ' < +/ 3A2/53/ +/ > 7B.F4B 7 '=' 4 7 > 4>7 3 => % ;' ' +> >I " "#1 A<-:8 -*+()*+ : B8 -*+()*+ :,-1( -*+()*+ : A<-! -*+()*+ : G5J +++/++ +/111 11/1 +/+ +/1 1/1 2/2 G5H D/ D/(. D/ = D/( ' '.." *)" 3 = < 4D5;7% E $'=

15 "#*" ; > ; > #--."*. 1 #-7**)" %'' ; )",.*78;. ;F5F< +/ 3/;< =,<#1,,+*. A > "+*+((-# 0 *1-1**+,*.+1- % )-*:#.( % > *%" >.</'/<!" ## < 1*#- 0 )*+,,,*#7."+ ' =. = >;.9 %.9/ ;.9 (

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

HJÄRNFONDENS PLACERINGSPOLICY

HJÄRNFONDENS PLACERINGSPOLICY HJÄRNFONDENS PLACERINGSPOLICY HJÄRNFONDENS PLACERINGSPOLICY 1 INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och ansvarsfördelning 2 PLACERINGSREGLER 3 Avkastningsmål

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Riktlinje gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Riktlinje gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2011-12-02 Riktlinje gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI... 3 2 PLACERINGSREGLER...

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 21 maj 2019 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 17 maj 2018 Senast årlig översyn genomförd 17 maj 2018 Inledning Denna sammanställning

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 24 maj 2019 Senast årlig översyn genomförd 24 maj 2019 Inledning Denna sammanställning

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

13 Österåker POLICY. För förvaltning av överlikviditet. Österåkers kommun

13 Österåker POLICY. För förvaltning av överlikviditet. Österåkers kommun 1 13 Österåker POLICY För förvaltning av överlikviditet Österåkers kommun 1 INTRODUKTION 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och avgränsning 3 2 ÖVERLIKVIDITETSFÖRVALTNING 3 2.1 Målformulering 3 2.2 Riskbegränsning

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER. Förslag till EKU

PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER. Förslag till EKU PLACERINGSPOLICY FÖR STOCKHOLMS STAD SAMFÖRVALTADE DONATIONSSTIFTELSER Förslag till EKU 2017-06-21 1. Generella principer Som förvaltare är Stockholms stad skyldig att följa stiftelselagen samt stiftelseförordnandet

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Gotland POLICY. Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby. Telefon +46 (0) E-post

Gotland POLICY. Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE Visby. Telefon +46 (0) E-post POLICY för Region Gotland Fastställd av regionfullmäktige Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2018-05-14 Gäller från 2018-06-01 Ärendenr RS 2018/18 Version [1.0] Region Gotland Besöksadress

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Suicide Zero Placeringspolicy

Suicide Zero Placeringspolicy Suicide Zero Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 27 augusti 2019 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte... 2 Placeringspolicy för Suicide Zero... 2 Förvaltningsmål... 2 Förvaltningsorganisation

Läs mer

Stiftelsen Friends policy för kapitalplacering

Stiftelsen Friends policy för kapitalplacering Stiftelsen Friends policy för kapitalplacering Beslutad av Styrelsen Giltig fr.o.m. Tillsvidare från 2014-07-01 Revidering Vid behov Upprättande och revidering Versionsnummer Datum Fastställd av Författare/funktion

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Förslag till placeringsreglemente

Förslag till placeringsreglemente Förslag till placeringsreglemente Förslag till Placeringsreglemente Kongress 2014 för FASTIGHETSANSTÄLLDAS FÖRBUND 2 Innehåll 1. Organisation för kapitalförvaltningen 2. Övergripande mål och regler 2.1

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Placeringspolicy Antagen av styrelsen den 22 November 2016

Placeringspolicy Antagen av styrelsen den 22 November 2016 Placeringspolicy Antagen av styrelsen den 22 November 2016 Punkt Innehåll Sidan 1. Bakgrund 3 2. Mål 3 3. Organisation och ansvar 3-4 4. Placeringsregler 4 5. Risker 4 6. Belåning 4 7. Etiska regler 4

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos

Placeringsreglemente. antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos Placeringsreglemente Placeringsreglemente (utkast) antaget av kongressen 2013 (reviderat av Sekos representantskapsmöte 2014) PLACERINGSREGLEMENTE för Seko, Service- och kommunikationsfacket 1. Inledning,

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

0 Österåker. Österåkers kommuns styrdokument. Policy för förvaltning av överlikviditet i Österåkers kommun

0 Österåker. Österåkers kommuns styrdokument. Policy för förvaltning av överlikviditet i Österåkers kommun 0 Österåker Österåkers kommuns styrdokument Policy för förvaltning av överlikviditet i Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-02-03, 1:8 Dnr: KS 2013/0413 Kommentar: - P Österåker POLICY För

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Placeringspolicy. Stiftelsen Radiohjälpen

Placeringspolicy. Stiftelsen Radiohjälpen Stiftelsen Radiohjälpen 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1 1.3 Målsättning med medelsförvaltningen 1 1.4 Revidering av policyn 1 2. Ansvarsfördelning 2 2.1 Styrelsen 2 2.2

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014 1 (6) Kommunledningskontoret 20-11-12 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Uppföljning

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Psoriasisförbundet, Gösta A Karlssons 60-års fond och Forskningsfonden

Placeringsriktlinjer för Psoriasisförbundet, Gösta A Karlssons 60-års fond och Forskningsfonden Placeringsriktlinjer för Psoriasisförbundet, Gösta A Karlssons 60-års fond och Forskningsfonden 1. MEDELSFÖRVALTNING 2 1.1 Syfte 2 1.2 Uppdatering av riktlinjerna 2 2. ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅL OCH

Läs mer

GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD. 1 Kommunstyrelsen. Anmälningsärenden kommunstyrelsen

GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD. 1 Kommunstyrelsen. Anmälningsärenden kommunstyrelsen GNESTA KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ÄRENDEBLAD Upprättad: 2018-05-14 Diarienummer: KS.2018.13 1 Kommunstyrelsen Anmälningsärenden kommunstyrelsen Sammanfattning Information och meddelanden som inkommer

Läs mer

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 2016 :::::::::::::::::::::::::::: Riksförbundet HjärtLung 1 Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 1. MEDELSFÖRVALTNING 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet

Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet Sid 1 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Umeå universitet Föredragande Biträdande universitetsdirektör Per Ragnarsson. Sammanfattning Universitetsstyrelsen fastställde placeringspolicy för anknutna

Läs mer

Finansiella riktlinjer i Flens kommun

Finansiella riktlinjer i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:14-040 Finansiella riktlinjer i Flens kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-09-04 111 1 1 Inledning Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2017-02-23 fastställdes finanspolicyn

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

FINANSPOLICY. 1.Syfte med Finanspolicyn. 2. Mål för kapitalförvaltningen. 3. Riktlinjer för kapitalförvaltningen

FINANSPOLICY. 1.Syfte med Finanspolicyn. 2. Mål för kapitalförvaltningen. 3. Riktlinjer för kapitalförvaltningen FINANSPOLICY Fastställd på styrelsemötet i Världsnaturfonden WWF 2017-12-14 1.Syfte med Finanspolicyn Finanspolicyn anger regler och riktlinjer dels för förvaltningen av Stiftelsen Världsnaturfonden WWF

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Kapitalplaceringspolicy

Kapitalplaceringspolicy Kapitalplaceringspolicy 1. Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är att ange regler för förvaltningen av Stiftelsens Världsnaturfonden WWF samlade kapital (moderstiftelsens och

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Policy för förvaltning av överlikviditet i Österåkers kommun Reviderad av Kommunfullmäktige 2018-03-05, 2:6 Dnr: KS 2017/0362 Kommentar: Ersätter tidigare antagen policy

Läs mer

Finanspolicy i Flens kommun

Finanspolicy i Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2017:01-049 Finanspolicy i Flens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23 24 2 1 Inledning Finanspolicyn är ett övergripande dokument och omfattar den verksamhet som

Läs mer

SUNDBYBERGS STAD POLICY FÖR KAPITALFÖRVALTNING

SUNDBYBERGS STAD POLICY FÖR KAPITALFÖRVALTNING SUNDBYBERGS STAD POLICY FÖR KAPITALFÖRVALTNING Antagen av kommunfullmäktige den 31 mars 2014 53 och gäller från och med den 15 april 2014 1 (11) Innehåll 1 SYFTE OCH MÅL... 2 2 FÖRDELNING AV PLACERADE

Läs mer

Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning

Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning Sjöräddningssällskapets riktlinjer för kapitalförvaltning Kontakt; Sjöräddningssällskapet Jeanette Liljedahl jeanette.liljedahl@ssrs.se Ansvarig; Sjöräddningssällskapets styrelse Antagen av Sjöräddningssällskapets

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden

Portföljsammanställning för Landstinget Västerbotten. avseende perioden Portföljsammanställning för avseende perioden Informationen i denna rapport innehåller kurser och värden. Värderingar av instrument är förvaltares rapporterade värden och Investment Consulting Group AB

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2013-11-05 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2013-11-05, kl 16:00 Plats: Stadshuset, gruvsalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer