TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2"

Transkript

1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K Dnr Reglemente för placering och förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Senast ändrad den 18 oktober Inledning Kommunfullmäktige i Tomelilla kommun har beslutat att avsätta medel för framtida pensionsåtaganden. Dessa medel ska förvaltas av extern kapitalförvaltare. Syfte med föreskrifterna Syftet med placeringsföreskrifterna är att minska de långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som följer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv ska därför anläggas på portföljens förvaltning. Kapitalet ska förvaltas så att efterfrågad avkastning uppnås till minsta möjliga risk. Utgångspunkten för placeringsföreskrifterna är diversifieringsprincipen och matchningsprincipen. Diversifieringsprincipen innebär att riskerna ska spridas genom att portföljen innehåller olika tillgångsslag och olika emittenter. Matchningsprincipen innebär att risktagandet ska vara anpassat till den placeringshorisont och det avkastningskrav som gäller i förhållande till utbetalningarna. Mål Målet med kapitalförvaltningen är att genom aktiv förvaltning skapa en optimal tillväxt för portföljen. Avkastningsmålet är att nå en real avkastning om fyra procent per år sett över rullande femårsperioder. Detta avkastningskrav ska ses långsiktigt men bör 1 (8)

2 utvärderas varje år för att säkerställa att det överensstämmer med kommunens långsiktiga strategi samt marknadens förutsättningar. Uppdatering av föreskrifterna Dessa föreskrifter ska löpande hållas uppdaterade med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. 2 Placeringsregler Tillåtna tillgångsslag Tillåtna tillgångsslag vid placering är 1. Ränterelaterade finansiella instrument, t.ex. räntebärande värdepapper, investeringsfonder eller motsvarande vilka i huvudsak placerar i räntebärande värdepapper och premieobligationer, både svenska och utländska 2. Aktierelaterade finansiella instrument, både svenska och utländska, t.ex. konvertibla skuldebrev, depåbevis, konvertibla vinstandelsbevis, teckningsoptioner och aktieindexobligationer vilka i huvudsak placerar på aktiemarknaden. 3. Likvida medel i svensk valuta, d.v.s. medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. 4. Alternativa investeringar. Placeringar i alternativa instrument får göras i hedgefonder förvaltade av svenska fondbolag eller utländska bolag som har motsvarande tillstånd inom EES. Fonderna måste vara föremål för regelbunden handel. Strukturerade produkter bör kapitalsäkras till 90 procent. I syfte att effektivisera förvaltningen av tillgångarna eller att skydda tillgångarna får kapitalet placeras genom handel med optioner och terminskontrakt, dock endast under förutsättning att de riskbegränsningar som fastställs i dessa föreskrifter inte överskrids. Portföljen skall vara fullinvesterad, d.v.s. andelen likvida medel skall vara minimal (max 10 procent). Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i placeringsföreskrifterna och som står under tillsyn från finansinspektionen eller annat behörigt organ i EU-land. Vid placering i värdepappersfond skall beaktas att portföljens limiter ligger inom de gränser som föreskrifterna anger för de olika tillgångsslagen. Andelen aktierelaterade finansiella instrument tillåts uppgå till 75 procent och räntebärande ska minst uppgå till 20 procent. Andelen alternativa investeringar tillåts uppgår till 10 procent. Belåning Portföljens tillgångar får ej belånas. 2 (8)

3 Riskhantering Vid placering av medel ska hänsyn tas till likviditetsrisk kreditrisk ränterisk kursrisk valutarisk motpartsrisk Likviditetsrisk Ett värdepapper kan inte omsättas i likvida medel vid önskad tidpunkt, till önskat pris eller önskad volym, utan att förlora nämnvärt i värde. Policy - limit för enhandsengagemang Finansiella tillgångar - aktier, obligationer, etc. - hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av portföljens totala marknadsvärde. Limiten ska även tillämpas inom respektive tillgångsslag. Följande undantag gäller. Räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor emitterade, eller garanterade, av svenska staten får uppgå till 100 procent den svenska ränteportföljens marknadsvärde. Kreditrisk i räntebärande värdepapper Låntagaren fullgör inte sina betalningsförpliktelser, dvs. låntagaren genomför räntebetalningar eller amorteringar endast till viss del, inte alls, eller vid fel tidpunkt. Policy Exempel på placeringar i räntebärande värdepapper är nominella och reala obligationer, statsskuldväxlar, bankcertifikat och företagscertifikat. Vid placering i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av den svenska ränteportföljens marknadsvärde. 3 (8)

4 Kategori Emittent/värdepapper Max andel per emittentkategori, % Max andel per emittent, % 1. Svenska staten, statliga verk och helägda dotterbolag Svenska kommuner och landsting samt dess helägda bolag Svenska banker och dess helägda kreditmarknadsbolag Svenska företagsobligationer med lägst rating A enligt Standard & Poor Svenska företagscertifikat med lägst rating K Ränterisk Marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller (stiger) när det allmänna ränteläget stiger (faller). Graden av ränterisk ökar med värdepapperets återstående löptid. Begreppet duration används för att ange en tillgångs räntekänslighet. Med duration avses det vägda genomsnittet av alla framtida betalningar för ett räntebärande värdepapper, eller en portfölj av sådana värdepapper, uttryckt i antal år. Ju högre durationen är, desto högre är ränterisken. Policy Placeringar i svenska räntebärande värdepapper får ha en sammanvägd duration på två (2) till fem (5) år. Placeringar i utländska räntebärande värdepapper får ha en sammanvägd duration på högst sju (7) år. Kursrisk i aktier Marknadsvärdet på en aktie faller. 4 (8)

5 Policy Placeringar får göras i aktier, depåbevis och aktierelaterade instrument som är noterade på Stockholmsbörsen.. Maximalt 10 procent av den svenska aktieportföljens marknadsvärde får utgöras av aktier, som inom ett år från emission avses bli noterade på Stockholms fondbörs (nyintroduktioner). Placering i utländska aktier noterade på utländsk börs får endast ske genom förvärv av andelar i globala aktiefonder. Valutarisk Värdet av placeringar denominerade i utländsk valuta faller i värde på grund av en depreciering (försvagning) av placeringsvalutan eller en appreciering (förstärkning) av den svenska kronan mot placeringsvalutan. Policy För att skapa bred geografisk spridning och god valutaexponering gäller att tillgångarna som investeras utanför Sverige ska spridas på ett stort antal länder och valutor så att kursrörelserna mot den svenska valutan begränsas. Motpartsrisk Motparten (till exempel banker och fondkommissionärer) fullföljer inte erhållna uppdrag på avsett sätt. Policy - transaktioner Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är 1. värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kap 3 p. 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse 2. utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn under myndighet eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten då det normala förfarandet är ett annat, exempelvis vid nyemissioner. 5 (8)

6 Policy - förvar Portföljens tillgångar ska förvaras hos värdepappersinstitut, som har finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p. 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Andelar i värdepappersfonder registreras dock normalt hos fondbolaget, utan leverans till värdepappersinstitutet. Policy - extern förvaltare Vid extern förvaltning av hela eller delar av portföljens tillgångar gäller att 1. förvaltaren ska vara ett svenskt värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p. 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse, 2. sådant uppdrag ska grundas på skriftligt avtal där förvaltaren bland annat åtar sig att följa dessa placeringsföreskrifter, 3. avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp skriftligen med tjugo (20) bankdagars uppsägningstid. 3 Etisk hänsyn Av etiska skäl ska placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak eller vapentillverkning. 4 Rapportering och utvärdering Rapportering Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och dess exponering i relation till de fastställda limiterna i dessa föreskrifter. Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med portföljen ska omedelbart rapportera till närmast högre befattningshavare om händelser som inte betraktas som normala i placeringsverksamheten. 6 (8)

7 Månadsvis ska kapitalförvaltare rapportera till kommunen (kommunstyrelsens arbetsutskott) om portföljens: avkastning under månaden och under året i absoluta tal och i jämförelse med bestämt index aktuellt marknadsvärde per innehav samt totalt för portföljen de förvaltade medlens tillgångsfördelning i detalj vid senaste månadsskiftet förändringar i innehavet av värdepapper under månaden genomsnittlig löptid och räntekänslighet för innehavet av räntebärande värdepapper per noteringsvaluta risk (standardavvikelse) eventuella avvikelser från dessa föreskrifter, avvikelsens orsak samt vidtagen åtgärd eller förslag till åtgärd. Utvärdering Resultat av förvaltning ska regelbundet utvärderas i förhållande till ett relevant jämförelseindex med nedanstående sammansättning: Tillgångsslag Index vid utvärdering av delportfölj Andel av index vid utvärdering av totalportfölj Räntemarknad OMRX-BOND 25% Aktiemarknad HMNI Swedish Treasury Bills SIX Return Index Net of Rax (SIX NRX) SIX Return Index (SIX RX) Morgan Stanley TR World Index 0 % 65 % 0% 45 % 20 % Alternativa investeringar STIBOR 30 dagar 10 % 7 (8)

8 I syfte att möjliggöra en kontrollerad uppbyggnad av portföljen, sker ingen utvärdering av förvaltningen jämfört med ovanstående index under de två första månaderna av ett förvaltningsuppdrag. Startvärden för index fastställs vid dagens slut den sista bankdagen i andra månaden. 5 Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser i enlighet med Kommunallagen 8 kap 2-3a. Kommunstyrelsen ansvarar inför kommunfullmäktige att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse med dessa föreskrifter. Kommunstyrelsen ansvarar för att bedöma behovet av att uppdatera föreskrifterna. Kommunstyrelsen beslutar om anlitande och avveckling av extern förvaltare. Arbetsutskottet ansvarar för att initiera och utarbeta förslag till uppdatering av föreskrifter. Gemensam administration företräder kommunen gentemot extern motpart, genomför upphandling och utvärdering av extern förvaltare samt initierar och utarbetar förslag till uppdatering av placeringsföreskrifterna. 6 Övrigt Vid tveksamhet om tolkningen av placeringsföreskrifterna ska förfrågan göras hos Utveckling och Ledning, Tomelilla kommun. Dessa föreskrifter gäller från och med 1 oktober 2009 och tillsvidare. Om Sverige blir medlem i den europeiska monetära unionen ska riktlinjerna arbetas om. 8 (8)

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11

OXELÖSUNDS KOMMUN FINANSPOLICY. 1 av 11 FINANSPOLICY 1 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning 3 1.2 Mål för finansverksamheten 3 1.3 Organisation av finansförvaltningen 4 1.3.1 Kommunen och de kommunala

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer