Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy."

Transkript

1 Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt värde på ca 100 miljoner kronor. Denna policy avser den till kapitalet största portföljen, kommunstyrelsens samplacerade donationsstiftelser, som för närvarande har tillgångar motsvarande ca 65 miljoner kronor. Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. 1.2 Målformulering Följande mål för förvaltningen har fastställts. 1. Att långsiktigt bibehålla det reala värdet på den förvaltade portföljen. 2. Att uppnå högsta möjliga årliga utdelningsbara avkastning. 1.3 Syfte med placeringspolicyn Placeringspolicyn utgår ett regelverk för donationsmedelsförvaltningen och fungerar dessutom som en handbok i det dagliga arbetet för personer, inom och utanför kommunen, som arbetar med placeringarna i portföljen. 1.4 Uppdatering av placeringspolicyn Placeringspolicyn skall löpande hållas uppdaterad, med hänsyn till aktuella förhållanden inom kommunen samt beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Kommunstyrelsen skall varje år göra en bedömning av behovet av att uppdatera placeringspolicyn. 1.5 Placeringshorisont och risktolerans Placeringshorisonten för förvaltningen är långsiktig. Det årliga utdelningsbehovet fordrar dock en balans mellan tillgångarnas egenskaper på kort sikt såväl som på lång sikt. Portföljen skall förvaltas på ett sätt som söker minimera fluktuationer i värdet över placeringshorisonten och som överensstämmer med uppställda mål. För att uppnå de långsiktiga placeringsmålen, är kommunen beredd att acceptera vissa kortsiktiga värdefluktuationer. Kommunen är medveten om att den valda förvaltningsstrategin i ett historiskt perspektiv från 1972 och framåt i de sämsta utfallen har inneburit en negativ avkastning på 12 procent över en rullande 12ämånadesperiod samt i sämsta fall en positiv avkastning på totalt 2 procent över en rullande treårsperiod. 1.6 Riskhantering För att minimera förvaltningsrisker skall kapitalförvaltningen tillämpa principerna om matchning respektive diversifiering. Matchningsprincipen strävar efter att balansera tillgångsportföljen mot skuldsidan. Det innebär främst att man anpassar duration och risktagande i placeringarna till den placeringshorisont och struktur som gäller för de framtida åtaganden.

2 Diversifieringsprincipen används för att fördela en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. 2. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRELNING 2.1 Schematisk bild över organisation och ansvarsfördelning Delegering Rapportering Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens kontor/ Internbanken Intern förvaltare Extern/a förvaltare 2.2 Kommunfullmäktiges ansvar Det är kommunfullmäktiges ansvar att 1. fastställa placeringspolicyn samt förändringar i densamma 2. utse revisorer för stiftelserna 2.3 Kommunstyrelsens ansvar Det är kommunstyrelsens ansvar att 1. förvaltningen sker i överensstämmelse med stiftelselagen och donatorernas vilja 2. ge Internbanken i uppdrag att förvalta eller upphandla förvaltare i enlighet med placeringspolicyn 3. besluta om att avveckla förvaltare, som inte uppfyller målen enligt avsnitt försäkra att likvida medel hålls tillgängliga för de utbetalningar som stiftelserna har att uppfylla 5. fastställa regler för intern kontroll 6. bedöma behovet av att uppdatera placeringspolicyn 7. besluta om förändring av förvaltningsstruktur enligt avsnitt Internbankens ansvar Det är internbankens ansvar att 1. vara företrädare gentemot extern motpart 2. genomföra upphandling och utvärdering av förvaltare 3. föreslå val, eller i förekommande fall avveckling, av förvaltare 4. vid varje tillfälle vara beredd att rapportera om portföljens exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy till kommunstyrelsen 5. finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy 6. initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn 7. utarbeta rutiner för intern kontroll (se avsnitt 2.6) 8. att svara för den dagliga redovisningen av transaktioner i donationsmedelsförvaltningen samt framtagande av underlag för rapportering

3 2.5 Intern kontroll Med intern kontroll avses de kontrollmoment som ingår i administrationen av donationsmedelsförvaltningen. Kontrollen förutsätter att det finns erforderliga system och rutiner för instruktioner rapportering och uppföljning ansvarsfördelning i organisationen inventering av tillgångar redovisning 2.6 Attestinstruktion Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestinstruktion. 2.7 Revision Revision skall ske enligt bestämmelser i stiftelselagen. Kommunfullmäktige utser revisorerna för stiftelserna. 3. FAKTA OM KOMMUNENS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 3.1 Juridisk status för donationsmedelsförvaltning Portföljen består av långsiktiga tillgångar och som redovisas inom linjen i kommunens balansräkning. Portföljen är ingen egen juridisk enhet. Respektive stiftelse med ett visst urkundsändamål är dock en egen juridisk enhet och upprättar egna årsredovisningar. 3.2 Totala tillgångar Portföljen har för närvarande ett värde på ca 65 miljoner kronor. Portföljen hade per 15 januari 1999 ett kapital motsvarande kronor fördelar i följande tillgångar enligt nedanstående tabell: Tillgångar Procentuell andel Svenska aktier 54 Svenska obligationer 40 Likvida medel 6 Totalt 100 Utöver dessa placeringar finns dels ett innehav i ett aktieindexlån motsvarande nominellt 5 miljoner kronor, dels fastigheter som är donerade till vissa stiftelser.

4 Aktieindexlånet, kallad Totalobligation Global, är emitterat av Kommuninvest och förfaller Totalobligationen är uppdelad dels på en räntebärande del (50%) med global inriktning. Den räntebärande delen ger den 30/12 varje år en utdelning under obligationens löptid med början Vid förvaltning av portföljens övriga tillgångar exklusive fastigheter skall särskild hänsyn tas till Totalobligationens kreditrisk, ränterisk samt limiter för tillgångsslag (se avsnitt ). De donerade fastigheterna ingår inte i den förvaltade portföljen och omfattas därmed inte av denna placeringspolicy. Fastigheternas värde och påverkan i portföljens förmögenhet berörs först vid eventuella försäljningar. Justering av innehav till portfölj som utgörs av tillgångsslagen enligt avsnitt beräknas starta under andra kvartalet Aktieindexlånet och fastighetsinnehavet påverkas dock inte av denna omplaceringsfas. 3.3 Tillsyn och lagregler Tillsynsmyndighet för kommunens donationsmedelsförvaltning är länsstyrelsen. Förvaltningen av stiftelserna regleras av donationsurkunderna, stiftelselagen och denna placeringspolicy. 3.4 Årlig utdelning till stiftelserna De stiftelser som berörs i den samförvaltande portföljen har årligen ett utdelningsbehov på uppskattningsvis 2-3 miljoner kronor i syfte att uppfylla donationernas/stiftelsernas urkundsändamål. Intäkter i form av arrende från fastighetsbeståndet kompenserar till viss del portföljens årliga utdelningsbehov med ca 0,5 miljoner kronor per år. 3.5 Årlig direktavkastning Det normala förfarandet i portföljen är att använda den årliga direktavkastningen till att täcka stiftelsernas årliga utdelningsbehov. Förutom ränteintäkter, utdelningar på aktier och eventuella arrendeintäkter på fastigheter kan högst 25 procent av omplaceringsresultatet användas för att komplettera stiftelsernas utdelningsbehov. 4. PLACERINGSREGLER Strategisk tillgångsfördelning Taktisk tillgångsfördelning Val av värdepapper Regler för placeringsverksamheten kan delas upp i tre avsnitt: Strategisk tillgångsfördelning. Taktisk tillgångsfördelning och Val av värdepapper. Strategisk tillgångsfördelning er de övergripande riktlinjerna, bl a normalposition i den långsiktiga tillgångsfördelningen, index och limiter för maximi- och minimiposition samt tillåtna tillgångsslag. Taktisk tillgångsfördelning syftar till att visa vilken förvalningsstruktur som gäller, generalist och/eller specialist, aktiv eller passiv förvaltning, vilka principer som gäller vid beräkning av portföljens värde samt eventuella krav på rebalansering.

5 Val av värdepapper talar om vilka limiter som gäller vid placering i enskilda värdepapper, derivat eller värdepappersfonder. 4.1 Strategisk tillgångsfördelning Tillåtna tillgångsslag Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag 1. Svenska räntebärande värdepapper 2. Svenska aktier och aktierelaterade instrument såsom exempelvis konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning, teckningsoptioner samt depåbevis 3. Utländska aktier (endast i värdepappersfonder med placeringsinriktning definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder enligt motsvarande definition) 4. Likvida medel i svensk och utländsk valuta Derivatinstrument specificerade i avsnitt får utnyttjas i förvaltningen. Utöver detta tillåts derivat i form av aktieindexoptioner i samband med aktieindexlån. Vidare tillåts värdepapperslån. Värdepappersfonder avseende tillgångsslagen ovan får utnyttjas i förvaltningen. Skall placering ske i andra tillgångar än de ovan uppräknade skall kommunfullmäktige fatta särskilt beslut därom Limiter för tillgångsslagen Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel, som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt skall få utgöra av portföljens totala markandsvärde. I tabellen framgår även den långsiktiga strategiska fördelningen mellan tillgångsslagen i form av normal position. Tillgångsslag Portföljen totalt, % Min Normal Max Svenska räntebärande värdepapper Duration 0,5 år 2,5 år 5,0 år Aktier varav svenska aktier varav utländska aktier Likvida medel

6 Kommentar till tabellen ovan: Andelen räntebärande värdepapper kan totalt variera mellan 40 och 80 procent av portföljens totala marknadsvärde. Durationen kan variera från 0,5 till 5 år. Normalläget är 2,5 år, vilket sedan styr valet av index (se avsnitt 6.2.2). Andelen aktier eller aktierelaterade instrument kan variera mellan 20 och 60 procent av portföljens totala marknadsvärde. Portföljen skall innehålla minst 10 procent svenska respektive 10 procent utländska aktier. Är 60 procent placerat i aktier får svenska aktier maximalt svara för 40 procentenheter, varvid 20 procentenheter skall vara investerat i utländska aktier. Alternativt får utländska aktier maximalt svara för 40 procentenheter, varvid 20 procentenheter skall vara investerade i svenska aktier. Efter uppstartsfasen får den högsta andelen likvida medel vara 10 procent med undantag som följer av gällande likvidschema vid avyttring av värdepapper Valutaexponering och geografisk spridning För den totala utländska portföljen, dvs utländska aktieportföljen och likvida medel i utländsk valuta sammantaget, gäller limiterna i tabellen nedan vad avser valutaxeponering. För den totala utländska portföljen, dvs utländska aktieportföljen och likvida medel i utländsk valuta sammantaget, gäller limiterna i tabellen nedan vad avser valutaexponering. Valuta Maximal andel av den utländska portföljens marknadsvärde, % USD, EURO (var för sig) 75 CHF, GBP, JPY (var för sig) 25 Övriga valutor Beräkning av portföljens värde och limit samt över- och undervärden av limit Vid beräkning av portföljens värde och limit, skall portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn skall tas till den risk som överskridandet innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. Vidare skall över- respektive underskridandet rapporteras snarast till internbanken Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är 1. värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kapitel 3 p. 1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.

7 2. utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är ett annat exempelvis vid nyemissioner Förvar Portföljens tillgångar skall förvaras hos 1. värdepappersinstitut, som har finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 3 kap 4 p. 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. 2. utländska institutioner som har tillstånd liknande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 4.2 Taktisk tillgångsfördelning Strategisk tillgångsfördelning Ansvar: Kommunen Taktisk tillgångsfördelning Ansvar: Kapitalförvaltaren Val av värdepapper Ansvar: Kapitalförvaltaren Förvaltningsstruktur Följande förvaltningsstruktur gäller för donationsmedelsförvaltningen: Portföljen skall förvaltas som ett generalistuppdrag, dvs en kombinerad aktie- och ränteportfölj. Undantag från ovanstående förvaltningsstruktur beslutas av kommunstyrelsen Krav på följsamhet till den strategiska tillgångsfördelningen - avser generalistuppdrag Kapitalförvaltaren agerar fritt inom ramen för tillåtna tillgångslag enligt avsnitt samt enligt angivna limiter för tillgångsslagen i avsnitt Regel för avyttring av tillgångar vid utbetalningar Det normala förfarandet vid uttag för att täcka stiftelsernas utbetalningar enligt urkundsändamål är att det avyttras tillgångar. Avyttringen bör göras proportionellt mot den totala portföljen vid den aktuella 4.3 Val av värdepapper Enhandsengagemang för den totala portföljen Finansiella tillgångar - aktier, obligationer, etc - hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av portföljens totala marknadsvärde.

8 Limiten gäller med de undantag som anges i avsnitt Enhandsengagemang inom respektive tillgångsslag Limiten i skall även tillämpas inom respektive tillgångsslag. Det innebär att en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av marknadsvärdet av den svenska ränteportföljen, den svenska aktieportföljen respektive den utländska aktieportföljen. Följande undantag gäller 1. Svenska ränteportföljen: Räntebärande värdepapper, särskilda villkor gäller för kategori A- C enligt avsnitt Svenska aktieportföljen: Aktier, som utgör mer än 10 procent av jämförelseindex som anges i avsnitt 6.2.2, får utgöra maximalt 15 procent av den svenska aktieportföljens marknadsvärde. 3. Aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning får förvärvas, om förvärvet grundas på portföljens tidigare innehav. Om sådant förvärv sker, skall bestämmelserna i avsnitt andra stycket tillämpas Belåning Portföljens tillgångar får ej belånas med undantag får sådan tillfällig belåning som följer av gällande likvidschema vid avyttring av värdepapper Svenska räntebärande värdepapper Vid placering i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av den svenska ränteportföljens marknadsvärde Emittent/värdepapper Max andel Max andel peremittentkategori, % peremittent, % A. Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper B. Kommuninvest, svenska kommuner(1) och landsting C. Svenska banker och bostadsfinansieringsinstitut D. Värdepapper med rating om lägst AA eller Aa1 respektive lägst K-1 eller P-1 (2) (1) Placering i värdepapper emitterade av Norrköpings kommun är ej tillåtet. (2) Rating enligt Standard & Poors eller Moodys.

9 Om låntagaren har rating från både Standard & Poors och Moodys krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå Aktier och aktierelaterade instrument Portföljens placeringar skall vara börsnoterade aktier. Dock får placeringar göras i värdepapper som inom ett år från emission avses bli börsnoterade. Avseende placeringar på Stockholms Fondbörs gäller följande limiter: Aktier och aktierelaterade Max andelav aktieportföljen, % instrumentpå Stockholms Fondbörs A-listan 100 O-listan 20 OTC-listan 10 Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av den svenska aktieportföljens marknadsvärde. Notera att, aktier som utgör mer än 10 procent av jämförelseindex som anges i avsnitt får utgöra maximalt 15 procent av den svenska aktieportföljens marknadsvärde. Placering i utländska aktier skall ske i värdepappersfonder med placeringsinriktning definierad som globala aktier eller med en sammansättning av fonder eller indexkorgar enligt motsvarande definition Likvida medel Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlånig. Övrig tidsbunden inlåning hänförs tillgångsslaget räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar enligt avsnitt Värdepappersfonder Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land. Vid placering i värdepappersfond skall beaktas portföljens limiter om tillgångsslagens andelar i avsnitt Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag, s k blandad fond, skall fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag. Värdepappersfonds innehav av enskilda värdepapper skall ej sammanräknas med portföljens innehav enligt avsnitt och Etiska hänsyn Placeringar medges ej i företag som har produktion eller försäljning av krigsmaterial eller tobaks- och alkoholvaror som sin huvudsakliga verksamhet. FN-konventionen angående de mänskliga rättigheterna ska följas av motparter och de företag där investeringar sker.

10 4.3.9 Derivatinstrument och värdepapperslån För att effektivisera förvaltningen och i syfte att öka avkastningen eller kurssäkra en placering får portföljens förvaltare utnyttja derivatinstrument, dvs optioner, terminer och financial futures i vilka portföljen är tillåten att placera medel, eller index avseende sådana värdepapper. Positioner i dessa finansiella instrument kan medföra ett ökat risktagande jämfört med direkt placering i aktuellt värdepapper, om positionen ej avser att kurssäkra en befintlig placering. För att minska dessa risker gäller följande begränsningar. 1. Allmänt Handel med instrumenten i detta avsnitt får inte ske på sådant sätt, att portföljen avviker eller efter lösen eller motsvarande kommer att avvika från reglerna i denna placeringspolicy. 2. Clearing och motparter Handel med derivatinstrument får endast ske om handeln är föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ, eller om kontrakten ingår med värdepappersinstitut, eller utländskt finansinstitut som står under tillsyn, under förutsättning att institutet får ingå sådana avtal och avtalet tecknas på för branschen sedvanliga villkor. Värdepapperslån får endast lämnas på för branschen sedvanliga villkor mot betryggande säkerhet. Värdepapperslån får ges till clearingorganisation, värdepappersinstitut eller utländskt finansinstitut, som avses i första stycket. Avtal avseende instrument i detta avsnitt som ingås med en enskild clearingorganisation, får högst uppgå till 25 procent av respektive delportföljs marknadsvärde. Inom denna limit skall även rymmas portföljens eventuella innehav av andra finansiella instrument utfärdade av denna motpart (emittent). För övriga institut, som ej är clearingorganisation, är motsvarande begränsning 10 procent. 3. Krav på innehav av värdepapper Förvaltaren får ej förvärva säljoptioner eller utfärda köpoptioner eller låna ut eller sälja värdepapper på termin, i större omfattning än vad som motsvarar 25 procent av portföljens innehav av sådana värdepapper. Leveranskapacitet skall behållas genom innehav av nämnda värdepapper under derivatets hela löptid. Limiten 25 procent i första stycket inkluderar även s k syntetiska eller indexbaserade instrument. Limiten beräknas på det totala marknadsvärdet av aktuell delportfölj. För att sådant instrument skall vara tillåtet i förvaltningen gäller dock, att det finns en rimlig överensstämmelse mellan de värdepapper på vilka instrument baseras och portföljens innehav av värdepapper. 4. Krav på likvida medel Avtal som i praktiken innebär att portföljen är belånad får ej ingås. Köp av köpoptioner och köp av värdepapper på termin avseende aktierelaterade instrument får endast ske under förutsättning, att erforderliga likvida medel får att infria avtalet finns tillgängliga under derivatets hela löptid.

11 Vid handel med ränterelaterade derivatinstrument gäller inte kravet på likvida medel. Här gäller i stället att portföljens totala duration, med beaktande av derivatpositionerna, inte får avvika från limiterna enligt avsnitt Utfärdande av säljoptioner Utfärdande av säljoptioner är ej tillåtet. 6. Erlagda premier Det totala anskaffningsvärdet (erlagda premier) för optioner får, vid varje tidpunkt, ej överstiga 10 procent av respektive delportföljs marknadsvärde. 7. Beräkning av limiter Vid beräkning av limiter för tillgångsslag (enligt avsnitt 4.1.2) och enhandsengagemang (enligt och 4.3.2), gäller de grunder för värdering och sammanräkning respektive avräkning som stadgas i tabellen nedan. Köpt köpoption Värderas till optionens marknadsvärde. Sammanräknas med aktuell delportfölj och befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limiter för tillgångsslag och enhandsengagemang. Köpt säljoption Värderas till optionens marknadsvärde. Får ej avräknas från aktuell delportfölj eller befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limiter för tillgångsslag och enhandsengagemang. Utfärdad säljoption Ej tillåtet. Utfärdad köpoption Värderas till optionens marknadsvärde. Får ej avräknas från aktuell delportfölj eller befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limiter för tillgångsslag och enhandsengagemang. Utfärdad säljoption Ej tillåtet. Utfärdad köpoption Värderas till optionens marknadsvärde. Får ej avräknas från aktuell delportfölj eller befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limiter för tillgångsslag och enhandsengagemang. Köpt termin/financial future Värderas till erminens/futurens marknadsvärde. Sammanräknas med aktuell delportfölj eller befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limiter för tillgångsslag och enhandsengagemang.

12 Såld termin/financial future Värderas till terminens /futurens marknadsvärde. Avräknas från aktuell delportfölj eller befintligt innehav av underliggande tillgång, vid beräkning av limit för tillgångsslag och enhandsengagemang. Avtal om utlåning De utlånade tillgångarna anses ingå i portföljen. Vid beräkning av duration i ränteportföljen (enligt avsnitt 4.1.2) skall samtliga derivatpositioner som påverkar ränteportföljens duration inräknas Aktieindexlån Syftet med portföljens placeringar i aktieindexlån är att koppla obligationslånet till utvecklingen av en svensk räntebärande placering (50%) och en global aktieindexkorg (50%). Följaktligen skall det totala nominella värdet av aktieindexlånet beräknas i limiten för svenska räntebärande värdepapper och utländska aktier som anges i avsnitt (notera att detta skiljer sig från de redovisningsmässiga principerna för aktieindexlån). Ränterisken, här definierad som duration, skall beräknas på nollkupongobligationen. Durationen för obligationslånet får maximalt vara 5 år vid emissionstillfället. Obligationslånet knutet till aktieindexlånet skall tecknas i svenska kronor. Följande limiter gäller: Emittent/värdepapper Max andel Max andel peremittentkategori,% peremittent, % A. Kommuninvest B. Svenska banker C. Emittent med rating om lägst AA eller Aa1 (1) (1) Rating enligt Standard & Poors eller Moodys. Om låntagaren har rating från både Standard & Poors och Moodys, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 5. URVALS- OCH AVVECKLINGSKRITERIER FÖR FÖRVALTARE 5.1 Extern förvaltares behörighet Förvaltaren skall vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p. 4 (1991:981) om värdepappersrörelse, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 5.2 Formella handlingar Vid beslut av kommunstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar skall sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal.

13 5.3 Andel av kapitalförvaltarens förvaltade kapital Portföljens kapital får inte utgöra mer än 10% av förvaltarens totala förvaltade kapital. Vid placering i kapitalförvaltarens fonder får kapitalet inte utgöra mer än 20% av fondens totala förvaltade kapital. 5.4 Urvalskriterier Vid upphandling av förvaltningstjänster skall minst tre förvaltare bjudas in till anbudsgivning. Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av följande kriterier att ligga till grund för beslut. Historisk prestanda av befintlig portfölj relativt andra placeringar med liknande placeringsinriktning Organisation; ägarförhållanden och finansiell styrka Ansvarig förvaltares kompetens och erfarenhet Förvaltningsresurser inom det aktuella placeringsområdet Arbetssätt; investeringsfilosofi och investeringsmetodik Riskhantering och intern kontroll Administration och rapportering Pris 5.5 Förvaltarens åtaganden Förvaltaren skall åta sig att följa denna placeringspolicy. 5.6 Avveckling av förvaltare och fonder I händelse av att förvaltaren har underskridit avkastningskraven eller överskridit risknivån (enligt nedanstående tabell) skall beslut fattas av kommunstyrelsen huruvida förvaltaren framgent skall få förvalta en del av portföljen. Vid bedömning av förvaltningen är det särskilt relationen mellan risk och avkastning som har störst betydelse. Typ av portfölj Gränsvärde i procent- Gränsvärde i procent- enheter för negativ prestation per år i relation till jämförelseindex* enheter för högre risknivå (standardavvikelse) i relation till jämförelseindex* Ränteportfölj -1,0%-enheter +1,0%-enheter

14 Blandportfölj -1,5%-enheter +2,0%-enheter Aktieportfölj -2,0%-enheter +3,0%-enheter Kommentar: Utvärdering och uppföljning av prestation respektive risk genomförs dels på innehavet i den totala portföljen, dels per tillgångsslag. Totala portföljen: I tabellen ovan motsvarar Blandportfölj innehavet i den totala portföljen. Tillgångsslag: Ränteportfölj motsvarar tillgångsslaget svenska räntebärande värdepapper. Aktieportfölj motsvarar tillgångsslagen svenska aktier och utländska aktier. Dessa delportföljer inom tillgångsslaget aktier utvärderas var för sig. *) se avsnitt RAPPORTERING OCH UPPFÖLJNING 6.1 Rapportering Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till de fastställda limiterna i denna placeringspolicy Ansvar Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med portföljen skall omedelbart rapportera om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten Månadsrapport Senast åtta bankdagar efter månadens utgång skall förvaltarna rapportera till Internbanken om portföljens a) avkastning under månaden, under året samt från portföljens start b) procentuella fördelningen på olika tillgångsslag c) innehav av värdepapper där respektive värdepapper redovisas med angivande av procentuell andel av det totala värdet för aktuellt tillgångsslag d) förändringar i innehavet av värdepapper under månaden e) genomsnittliga löptider och räntekänslighet för innehavet av räntebärande värdepapper f) eventuella avvikelser från placeringsreglerna i denna placeringspolicy, avvikelsens orsak

15 samt vidtagen åtgärd/förslag till åtgärd g) prestation relativt jämförelseindex enligt avsnitt h) riskjusterade nyckeltal (förutsatt>14 månadsdata) Tertialrapport Internbanken skall varje tertial rapportera punkterna a-h enligt avsnitt till kommunstyrelsen. Extraordinära händelser rapporteras omgående till kommunstyrelsen Årsrapport Internbanken sammanställer en årsrapport som utgörs av tertialrapporten avseende tredje tertialet, en skriftlig redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet samt en bedömning av det kommande årets utveckling. Årsrapporten skall tillställas kommunstyrelsen så snart detta kan ske efter årsskiftet. Redogörelse för kommunfullmäktige skall ske i samband med redovisning av stiftelsens bokslut för det aktuella räkenskapsåret. 6.2 Uppföljning Uppföljningens syfte Uppföljningens syfte är att löpande hålla sig informerad om portföljens resultat, förändringar i sammansättningen av tillgångar samt förändringar i risknivå. Det är av yttersta vikt att alla parter är medvetna om att alla placeringar genomgår cykler, varför det kommer att finnas tidsperioder när placeringsmålet ej uppfylls eller når enskilda förvaltare misslyckas med att nå sina förväntade avkastningsmål Jämförelseindex Tillgångsslag Jämförelseindex Andel, % Svenska räntebärande OMRX Bond 40 värdepapper OMRX T-Bill 20 Svenska aktier Findatas avkastningsindex 20 Utländska aktier MSCI World Net 20 Kommentar: Jämförelseindex är sammansatt efter portföljens normalposition enligt avsnitt De räntebärande placeringarnas normalduration återspeglas i viktningen mellan OMRX Bond och OMRX T-Bill. OMRX Bond är en sammansättning av både stats- och bostadsobligationer, medan OMRX T-Bill enbart består av statusskuldväxlar. Det svenska och utländska aktieindexet återspeglar i båda fallen värdeutvecklingen inklusive utdelning på respektive marknad.

16 6.3 Löpande redovisning Förvaltaren/Förvaltarna skall fortlöpande förse Internbanken med avräkningsnotor avseende genomförda transaktioner. I övrigt skall den löpande redovisningen och årsredovisningen följa de lagar, regler, riktlinjer etc, som berör stiftelserna. 7. DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER A-listan A-listan på Stockholms Fondbörs omfattar aktier i företag med stort aktiekapital. Dessa aktier är spridda på många händer. A-listan delas upp i Mest omsatta aktier, Övriga aktier, Utländska aktier och Preferensaktier. Aktieindexlån Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller aktieindex eller kombination av ränteplacering. Aktieportfölj En förmögenhet som är placerad i aktier. Blandportfölj En förmögenhet som är placerad i två eller flera tillgångsslag vanligtvis aktier och räntebärande värdepapper. Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. Diversefiering ördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s k nollkupongssobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Emittent Utgivare av finasiella instrument. Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras p g a förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper.

17 Future Ett terminskontrakt med daglig resultatavräkning av vinster och förluster. Förvaringsinstitut Från kapitalförvaltare eller fondbolag fristående bank eller annat kreditinstitut där förvärvade värdepa0pper skall deponeras och som skall ombesörja in- och utbetalningar rörande depå eller fond. Index Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex Findatas avkastningsindex och OMRX Bond-index. Konvertibla skulde brev Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. Konvertibla vinst andelsbevis En mellanform mellan konvertibler och aktier. Skiljer sig från konvertibla skuldebrev såtillvida att avkastningen från vinstandelsbeviset är beroende av den utdelning företaget lämnar. Likvida medel Medel på bankräkning o dyl. Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Likvidschema När ett värdepapper omsätts finns i normala fall standardiserade tindpunkter mellan avslutsdag och likviddag. En akties likviddag är i normalfallet längre fram i tiden än motsvarande för ett räntebärande värdepapper. Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Nollkupong Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan kupongränta. Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån garanteras här-igenom den angivna avkastningen. För vanliga lån måste kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta.

18 O-listan O-listan, där O står för Oregistrerade företag, är avsedd för övriga bolag som t ex saknar den verksamhetshistorik som krävs för registrering på A-listan eller notering på OTC-listan. På O- listan finns även bolag som avser att inom en viss tid ansöka till A-listan och för vilka Fondbörsen gör bedömningen att ansökan kommer att biviljas. Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. Option Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen ifråga. OTC Over the counter, dvs aktiemarknaden utanför fondbörsen avsedd för mindre och medelstora bolag som vill ha tillgång till en bredare riskkapitalmarknad. Uttrycket OTC används också för icke standardiserade riskhanteringsavtal, t ex en option. Placeringshorisont Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen skall vara investerade. Portfölj En förmögenhet som är placerad i lika tillgångar. Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poors (S & Ps) och Moodys Investors Service Inc (Moody s) klassificering av långfristig upplåning kan illustreras enligt följande: Rating- Mycket hög Hög Spekulativt Mycket låg institut kredit- kredit- kredit- kredit- värdighet värdighet värdighet värdighet S &Ps AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D Moodys Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C S&Ps kreditvärdighetsbedömningar av svenska företagscertifikat och kommuncertifikat baserar på en inhemsk ratingskala som sträcker sig från K-1 till K-5. En mittent av penningmarknadsinstrument som hänförs till kategori K-1 bedöms ha en mycket god kapacitet att möta aktuella betalningsförpliktelser medan en emittent som placerats i kategori K-5 är, eller förväntas bli, ur stånd att i tid möta aktuella betalningsförpliktelser. Ränteportfölj En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper.

19 Standardavvikelse Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på ett värdepapper eller en marknad fluktuerar över tiden. Syntetiskt instrument Med syntetiskt instrument avses ett underliggande värdepapper som inte finns i verkligheten, men som äger alla egenskaper som kännetecknar värdepapperet. Oms standardiserade termin avseende sex månaders statsskuldväxel definieras som en syntetisk 180 dagars statsskuldväxel som kommer att förfalla 180 dagar efter terminens slutlikviddag som normalt infaller tredje onsdagen i mars, juni, september och december. Teckningsoption En option, som ger innehavaren rätt att teckna nya aktier eller obligationer i det företag som ger ut teckningsoptionerna. Termin Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och försäljning av en viss mängd av en viss vara med likvid vid en bestämt framtida tidpunkt. Exempel på sådan termin är aktie-, ränte- och indextermin. Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. Valutarisk Risken att utländska tillgångar faller i värde mått i egen valuta p g a att den egna valutan stiger/utländska valuta faller. Värdepappers fond Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som dministreras av särskilt fondbolag. Fonden ägs av andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren inte under några omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka örluster i förvaltarens verksamhet. En fond som är registrerad i Sverige står under Finansinspektionens tillsyn och följer den svenska fondlagstiftningen i de olika EU-länderna i stort överensstämmer. I länder utanför EU kan det dock finnas stora avvikelser i regelverken. Värdepapperslån Avtal om lån av värdepapper antingen för viss bestämd tid eller till vidare mot ersättning. Låntagaren får fritt förfoga över värdepappret.

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer

Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel 1(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Giltighet och uppdatering... 4 1.3

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Arbetsordning för styrelsen Fastställd 2013-09-17 Bilaga H 1 (13) Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Reviderad den 11 juni 2012 och 12 december

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2016-08-29 118 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

Riktlinjer till finanspolicy

Riktlinjer till finanspolicy r till finanspolicy Handläggare: Bo Svensson Katarina Hillberg Datum: 2010-01-21 Tjörn Möjligheternas ö Sammanfattning r till finanspolicy ska ange finansiella risknivåer och gäller för Tjörns kommun samt

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17) Författningssamling 1(17) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensions-förpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2011-06-13 91ed ändring

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING

PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING PLACERINGSRIKTLINJER FÖR HELSINGSBORGS STADS STIFTELSE OCH DONATIONSFÖRVALTNING 1 (13) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING... 4 3 ADMINISTRATION... 5 4 RIKTLINJER

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning

Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Beslut 2013-09-20 1 (6) Dnr EKDO 2013/78 Universitetsstyrelsen Placeringsreglemente för Lunds universitets stiftelser med anknuten förvaltning Lunds universitet förvaltar alltsedan dess tillkomst donerade

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 AKTIEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Aktiefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop.1997/98:151 s. 421, prop.

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2016-08-29 117 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige

FINANSPOLICY. Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige FINANSPOLICY Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Finanspolicy Policy 1998-06-15, 82 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad Giltig till Kommunstyrelsen

Läs mer

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 2016 :::::::::::::::::::::::::::: Riksförbundet HjärtLung 1 Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 1. MEDELSFÖRVALTNING 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14) 1(14) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, 9 Gäller från 2016-02-01 Denna

Läs mer

Placeringspolicy Förvaltning av stiftelser närstående till Reumatikerförbundet. Förbundsstyrelsen 4 november, 2009

Placeringspolicy Förvaltning av stiftelser närstående till Reumatikerförbundet. Förbundsstyrelsen 4 november, 2009 Placeringspolicy Förvaltning av stiftelser närstående till Reumatikerförbundet Förbundsstyrelsen 4 november, 2009 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Förvaltningsprinciper...

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer