HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN"

Transkript

1 HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige

2 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Antagen av kommunfullmäktige i Höganäs kommun Kommunens ansvarsförbindelse är en skuld till kommunens anställda, där skulden löper med en viss ränta och löptid samt med inflation. Kommunens pensionslöften är utställda i dagens penningvärde, vilket innebär att de skall räknas upp med inflationen ända tills de betalas ut. Detta för att de anställda ska ha en bibehållen köpkraft. Detta innebär att kommunen i sina placeringar vill sträva efter instrument som dels matchar kommunens utbetalningar och har samma löptid som ansvarsförbindelsen. Detta för att uppnå matchning och minimera risken för att inte ha tillräckligt med medel när utbetalningarna och kostnaderna uppstår. 1. Målsättning Det övergripande målet med förvaltningen är att marknadsvärdet på fonderingen och värdet på ansvarsförbindelsen måste följas åt, vilket innebär att de skall matchas. Matchningen lägger grunden för i vilka tillgångsslag (aktierelaterade/ränterelaterade finansiella instrument) medlen bör placeras. Den långsiktiga avkastningen bör ha en real avkastning om lägst tre procent. Med real avkastning avses nominell avkastning justerad för inflation. 2. Tillåtna finansiella instrument/risktagande För samtliga tillgångsslag gäller att produkter skall ha en kapitalgaranti, så att kommunen aldrig riskerar det insatta kapitalet. Det är också en fördel om det insatta kapitalet under löptiden räknas upp med inflationen (KPI). Fonden kan låna ut till helägda kommunala bolag och då skall samma räntevillkor gälla som Kommuninvest kan erbjuda för motsvarande utlåning. Tillfälligt kan medel placeras på kommunens koncernkonto. Följande tillgångsslag är tillåtna att placera i: 1) Obligationer, riksobligationer, statskuldväxlar, certifikat eller reverser utställda av svenska staten, statliga verk och bolag, kommuner, bolag och stiftelser med kommunal- eller landstingskommunal borgen. 2) Certifikat eller andra värdepapper i svenska, norska, danska eller finska banker eller helägda dotterbolag till svenska, norska, danska eller finska banker. 2 (7)

3 3) Certifikat eller andra värdepapper med bankgaranti eller annan likvärdig säkerhet. 4) Företagscertifikat utfärdade av företag vars certifikat eller marknadsbevis innehar högsta rating av Standard & Poors. 5) Räntefonder. 6) Medel i bank. 3. Begränsningar Begränsningar i val av placeringar Av etiska skäl skall placeringar undvikas i företag som har sin huvudsakliga verksamhet inom alkohol, tobak och vapentillverkning. För samtliga värdepapper, utom där svenska staten eller för svenska, norska, danska eller finska banker eller helägda dotterbolag till svenska, norska, danska eller finska banker är emittent, gäller att emittenten av produkten ska ha en långsiktig rating uppgående till AAA eller motsvarande, d.v.s. högsta tänkbara rating av Standar & Poors. Begränsningar i fördelning i belopp av ett enskilt innehav För värdepapper emitterade av svenska staten gäller inte några begränsningar. För värdepapper hänförliga till ett enskilt innehav gäller att dessa maximalt kan uppgå till 30 procent av fondens totala tillgångar. 4. Ansvarsfördelning och rapportering Kommunfullmäktige ansvarar för att fastställa särskilda föreskrifter för förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser i enlighet med Kommunallagen 8 kap 2-3a. Kommunstyrelsen ansvarar inför kommunfullmäktige att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse med dessa föreskrifter. Kommunstyrelsen ansvarar för att bedöma behovet av att uppdatera föreskrifterna. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning företräder kommunen gentemot extern motpart och ansvarar för att kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för de särskilda föreskrifter för medel avsatta för pensionsförpliktelser samt initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn och övriga särskilda föreskrifterna. Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestinstruktion. 3 (7)

4 Bilaga: A-listan Absolutavkastning Aktieportfölj Depåbevis Derivatinstrument Diskretionär förvaltning Duration Emittent FRA Agreement. Förvaringsinstitut Globala aktier Definitioner A-listan på OM Stockholmsbörsen omfattar aktier i företag med stort aktiekapital. Dessa aktier är spridda på många händer. A-listan delas upp i mest omsatta och övriga aktier. Bestämd avkastning på investerat kapital. Målet är en positiv avkastning oavsett om den underliggande marknaden går upp eller ned. En förmögenhet som är placerad i aktier. Benämning för värdepapper under A-listans rubrik Utländska aktier på OM Stockholmsbörsen. Samlingsnamnet för värdepapper vars värde bestäms av ett annat underliggande värdepapper (tillgång eller skuld). Syftet med derivat kan vara att reducera risken i en portfölj och säkra framtida flöden. Exempel på derivat är optioner och terminer. Uppdragsgivare som har egna placeringsregler kan välja att anlita någon annan att förvalta kapitalet. Kapitalet förvaltas i då i en särskild portfölj som följer de specifika placeringsramar som kunder har bestämt. Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre duration, desto mer känslig är portföljens värde för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Utgivare av finansiella instrument. Forward Rate Icke standardiserat avtal som binder parterna att vid en förutbestämd tidpunkt till ett förutbestämt pris leverera en vara (eller värdepapper). Från kapitalförvaltare eller fondbolag fristående bank eller annat kreditinstitut där förvärvade värdepapper skall deponeras och som skall ombesörja in- och utbetalningar rörande depå eller fond. Med placeringsinriktning Globala aktier avses den kategori av fonder vars risk och avkastning jämförs mot ett vederta- 4 (7)

5 get världsindex, t ex MSCI World Index eller FT World Index. Hedgefonder Index Konvertibla skuldebrev Konvertibla vinstandelsbevis Kreditrisk Likvida medel Likviditet Limit Löptid Marknadsvärde Motpartsrisk Nollkupong Hedge är den engelska benämningen för skydd, det vill säga en åtgärd som görs i syfte att minska risken. Karaktäristiskt för hedgefonder är att de strävar efter så kallad absolut avkastning. Det innebär att målet är en positiv avkastning oavsett om den underliggande marknaden går upp eller ned. Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex SIX PRX och OMRX Bond-index. Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. En mellanform mellan konvertibler och aktier. Skiljer sig från konvertibla skuldebrev såtillvida att avkastningen från vinstandelsbeviset är beroende av den utdelning företaget lämnar. Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, t ex obligation, inte kan infria löftet om återbetalning av lånet. Medel på bankräkning o dyl. Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Risken att motparten inte fullgör sina avtalade åtaganden. S & P och Moody s är exempel på leverantörer av klassificeringar inom motpartsrisk. Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan kupongränta. Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån garanteras härigenom den angivna avkastningen. För vanliga lån måste kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta. 5 (7)

6 O-listan Obligation Portfölj Rating Ratingkategorier O-listan, där O står för Oregistrerade företag, är avsedd för övriga bolag som t ex saknar den verksamhetshistorik som krävs för registrering på A-listan. På O-listan finns även bolag som avser att inom en viss tid ansöka till A-listan och för vilka OM Stockholmsbörsen gör bedömningen att ansökan kommer att beviljas. Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Ratinginstituten Standard & Poor s (S & P s) och Moody s Investors Service Inc (Moody s) klassificering av långfristig upplåning kan illustreras enligt följande: Ratinginstitut Mycket hög kreditvärdighet Hög kreditvärdighet Spekulativ Kreditvärdighet Mycket låg kreditvärdighet S & P s AAA-AA A-BBB BB-B CCC-D Moody s Aaa-Aa A-Baa Ba-B Caa-C Moody s kategorier för mycket hög kreditvärdighet delas vidare in i 3 undergrupper (exempelvis Aa2 som uttrycker medelhög kreditvärdighet inom kategorin Aa). Realränta Riskmått Ränteportfölj Ränterisk Skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning Nominell ränta minus inflation, vilket ger en ränta med hänsyn tagen till inflationen. Mått för att mäta risk. I kommunens fall används sannolikheten för att gå under säkerhetsgolvet som mått på risken. En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. Risken för en allmän ränteförändring som drabbar partens räntekostnader negativt. I en värdepappersportfölj är ränterisken att en ränteförändring påverkar värdet av portföljen negativt. Skuldebreven, som kallas för optionslån, är i regel obligationslån eller optionsrätt till nyteckning av förlagslån som emitteras tillsammans med avskiljbara teckningsoptioner. Den "fasta" delen ger vanligtvis en årlig kupongränta. Den "rörliga" delen, teckningsoptionen, ger rätt till att teckna 6 (7)

7 nya aktier enligt de villkor och under den tid som anges för lånet. Standardavvikelse Strukturerad obligation Teckningsoptioner Terminer (eng. futures) Tillgångsslag Valutarisk Värdepappersfond Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på ett värdepapper eller en marknad varierar över tiden. Med strukturerade obligationer avses obligationer där en viss del kredit- och/eller likviditetsrisk har adderats för att nå högre avkastning. Optioner som ges ut i samband med optionslån och som innebär rätt att delta i en framtida nyemission av aktier. Avtal om köp respektive försäljning av en underliggande vara vid en bestämd tidpunkt i framtiden, till ett i förhand bestämt pris. Båda parterna är skyldiga att fullfölja avtalet. Motiv till användandet av terminer kan vara att säkra framtida flöden (för exempelvis underlättandet av matchning) och att säkra vinster. Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. Risken att en utländsk tillgång faller i värde (SEK) p.g.a. att den svenska kronan stiger i värde relativt den utländska valutan. På samma sätt finns risken att en skuld i utländsk valuta stiger i värde (SEK) p.g.a. att den svenska kronan sjunker i värde relativt den utländska valutan. Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som administreras av särskilt fondbolag. Fonden ägs av andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren inte under några omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka förluster i förvaltarens verksamhet. En fond som är registrerad i Sverige står under Finansinspektionens tillsyn och följer den svenska fondlagstiftningen. Inom EU finns ett särskilt direktiv som gäller fondverksamhet. Det gör att fondlag stiftningen i de olika EU-länderna i stort överensstämmer. I länder utanför EU kan det dock finnas stora avvikelser i regelverken. 7 (7)

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser

Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser Sida 2 (14) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN... 3 1.2 AVKASTNINGSKRAV

Läs mer

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18

Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 Riktlinje för finansiell placering För långsiktig medelsförvaltning Fastställd av kommunfullmäktige 2010-01-18 1 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar Lidköpings kommun anlitar sedan

Läs mer

Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel 1(18) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Giltighet och uppdatering... 4 1.3

Läs mer

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser

Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Placeringspolicy Särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 34 Uppdaterad av kommunfullmäktige 2014-03-12 10 1 Särskilda

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260.

Riktlinje. Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning 2014-12-15 KS2014/0965. Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. Riktlinje 2014-12-15 Riktlinje för långsiktig medelsförvaltning KS2014/0965 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-12-15 260. EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET, INTERNBANKEN 1. Introduktion 1.1 Bakgrund och legala

Läs mer

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat.

Särskilda direktiv med relevanta avsnitt av denna policy skall utformas som en del i avtal med förvaltare när så är påkallat. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 40 A PLACERINGSPOLICY SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNINGEN AV MEDEL AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagen av kommunfullmäktige 2008-09-29 Reviderad senast

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

Policy gällande Finansförvaltningen för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Finansförvaltningen för Västra Götalandsregionen Policy gällande Finansförvaltningen för Västra Götalandsregionen Sidan 2 (18) INNEHÅLL 1 LIKVIDITETS- OCH SKULDFÖRVALTNING... 3 1.1 KASSA & BANK... 3 1.2 LIKVIDITETSFÖRVALTNING... 3 1.3 SKULDFÖRVALTNING...

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Arbetsordning för styrelsen Fastställd 2013-09-17 Bilaga H 1 (13) Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Reviderad den 11 juni 2012 och 12 december

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Haparanda Kommun FINANSPOLICY

Haparanda Kommun FINANSPOLICY ^i^r ^^ ^^i y% ^^, v y Haparanda Kommun FINANSPOLICY Fastställd av kommunfullmäktige 2014- xx - xx FINANSPOLICY FOR HAPARANDA KOMMUN 2014-05-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009

Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 Placeringsdirektiv för förvaltning av pensionsfond - Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte med placeringsdirektivet...

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19) 1(19) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2006-04-12, 42 med ändring Gäller från 2007-03-14,

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009

Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 Placeringspolicy för förvaltning av Donationsmedel - Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 15-16 juni, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION... 3 1.3 Uppdatering av placeringsdirektivet... 3 2.

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN FINANSPOLICY FÖR JÄRFÄLLA KOMMUN Ersätter riktlinjer för medelsförvaltning i Järfälla kommun fastställda 2003-09-08, 121, och riktlinjer för kapitalförvaltning fastställda 2010-06-07, 47. 2014-01-16 2014-01-16

Läs mer