Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland"

Transkript

1 ÄRENDE 11

2 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, Datum Ärendenummer RV Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna uppdatering av placeringspolicy ersätter tidigare placeringspolicy från Anledningen till föreslagen uppdateringen är att den ökade komplexiteten inom finansområdet har medfört att den tidigare policyn från 2008 inte har de ramar som behövs för att effektivt förvalta kapitalet i enlighet med Region Värmlands intentioner. Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att godkänna föreslagen uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland REGION VÄRMLAND Styrelsen Tomas Riste Ordförande Gunnar Tidemand Regiondirektör Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box KARLSTAD Besöksadress Lagergrens gata 2 Telefon vx Fax E-post Webbplats Orgnr Bankgiro PlusGiro

3 Styrelsen för Region Värmland Ingrid Strengsdal PROTOKOLLSUTDRAG Datum Sida 1(2) Dnr RV Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna uppdatering av placeringspolicy ersätter tidigare placeringspolicy från Anledningen till föreslagen uppdateringen är att den ökade komplexiteten inom finansområdet har medfört att den tidigare policyn från 2008 inte har de ramar som behövs för att effektivt förvalta kapitalet i enlighet med Region Värmlands intentioner. Förslaget bygger på modern portföljteori hur en rationell investerare bör optimera placeringsportföljen med avseende på risk och avkastning. Skillnaderna mellan den tidigare placeringspolicyn och förslagen är flera. De viktigaste är att förslagen policy: En tydlig målsättning som är uppföljningsbar. Erbjuder en risk-/avkastningsoptimering, dvs. preciserar andelen av kapitalet som bör vara allokerat till varje tillgångsslag för att nå den önskade avkastningen till lägsta möjliga risk (bästa riskjusterade avkastning). Ger en tydligare beskrivning av roller och ansvarsfördelning mellan regionstyrelsen och organisationen. Förtydligar ingående regionens etiska ställningstaganden Arbetsutskottet beslutade föreslå regionstyrelsen att föreslå fullmäktige besluta att godkänna föreslagen uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Beslut Regionstyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag Utdrag till: Region Värmland Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 REGION VÄRMLAND - KOMMUNALFÖRBUND Vid protokollet Ingrid Strengsdal Sekreterare Justerat Tomas Riste (S) Catarina Segersten Larsson (M) Ordförande , Ordförande 105 Leif Sandberg (M) Justerare

5 Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: Ersätter placeringspolicy daterad den: Innehållsförteckning 1. Syfte Målsättning Uppdatering Regelverk & Etiska ställningstaganden Organisation & ansvarsfördelning Tillåtna värdepapperskategorier (produkter) Tillgångsallokering Risker Belåning Motparter Extern förvaltare Jämförelseindex Rapportering Rebalansering vid överträdelse av limit Sida 1

6 1. Syfte Denna placeringspolicy reglerar förvaltningen av stadigvarande medel tillhörande Region Värmland nedan kallad regionen, som inte behövs för att säkerställa löpande likviditet. Riktlinjerna i detta dokument utgör ett regelverk för medelsförvaltningen och ska fungera som en handbok i det dagliga arbetet för de personer, inom och utanför regionen, som arbetar med placeringarna i portföljförvaltningen. 2. Målsättning Målet är att den långsiktiga avkastningen på de förvaltade medlen ska uppgå till KPI +3 procentenheter i genomsnitt över en femårsperiod. Medlen ska placeras till lägsta möjliga risknivå som krävs för att uppnå avkastningskravet. 3. Uppdatering Uppdateringen ska ske med hänsyn till aktuella förhållanden inom regionen, förändringar i portföljförvaltningsverksamheten samt med beaktande av utvecklingen på de finansiella marknaderna. Översyn sker vid behov. 4. Regelverk & Etiska ställningstaganden I sin portföljförvaltning är regionen skyldig att följa placeringspolicy. I övrigt gäller arbetsordning och styrsystem som styr regionens arbete. Förutom ovanstående ska investeringarna vara förenligt med Förenta Nationernas Principer för Ansvarsfulla Investeringar (UNPRI) och ILO:s konventioner och riktlinjer för multinationella företag. UNPRI i korthet: skydd mot diskriminering, tvångsarbete och barnarbete hälsa och säkerhet på arbetsplatsen respekt och främjande av civila och politiska rättigheter regler med hänsyn till miljön regler för affärsverksamhet, marknadsföring, kvalitet och säkerhet av företagets produkter. ILO:s konventioner och riktlinjer i korthet: frihet att bilda och ansluta sig till en facklig organisation (ILO konvention nr 87) och rätten till kollektiva förhandlingar (ILO nr 98) förbud mot slav och tvångsarbete (ILO nr 29 och ILO nr 105) förbud mot barnarbete (ILO nr 138 och ILO nr 182) förbud mot diskriminering mot individer baserat på t.ex. hudfärg, kön, religion, sexuell läggning eller politisk uppfattning (ILO nr 100 och nr 111) ILO:s trepartsdeklaration för multinationella företag, i enlighet med dess medbestämmanderelaterade delar i enlighet med dess paragrafer nr Organisation & ansvarsfördelning Regionstyrelsen: fastställer placeringspolicyn och beslutar om revidering av policyn följer upp resultat och tillgångsfördelning jämfört med placeringspolicyn Sida 2

7 Ekonomichef med regiondirektör som ersättare: ansvarar för att förvaltningen bedrivs på ett effektivt sätt inom ramen för placeringspolicy svarar för den ekonomiska redovisningen av förvaltningen ansvarar för att styrelsen regelbundet får rapporter om medelsförvaltningen ansvarar för beredning av förslag på ändringar av policyn ansvarar för fördelningen mellan likvida medel i extern förvaltning respektive intern förvaltning 6. Tillåtna värdepapperskategorier (produkter) Aktierelaterade värdepapper: Börshandlade aktier och teckningsrätter, investeringsfonder och börshandlade fonder utan hävstång. Räntebärande värdepapper: Certifikat, obligationer, investeringsfonder och börshandlade fonder utan hävstång. Derivat: Endast covered-calls (såld köpoption på innehavd aktie) eller vid handel med räntepapper i utländsk valuta. Strukturerade produkter: Ingår i tillgångsslaget långa räntor. Emittentens rating ska lägst vara A- enligt Standard & Poor s. Endast produkter med 100% kapitalgaranti av det nominella beloppet och utan överkurs. Strukturerade produkter vars avkastning beskattas som fordringsrätter är tillåtna utan kapitalgaranti. Alternativa produkter: Hedge-, fastighets-, private equity- och råvaruexponering. Enbart via investeringsfonder. 7. Tillgångsallokering För att minska risken i portföljen är det viktigt att diversifiera innehaven i portföljen. Den allmänna inriktningen i portföljen är att kapitalet ska placeras så att: God riskspridning erhålls mellan olika tillgångsslag God riskspridning erhålls inom varje tillgångsslag God geografisk riskspridning inom varje tillgångsslag God tidsmässig riskspridning inom tidsbestämda placeringar Sida 3

8 De medel som inte behövs för löpande betalningar ska placeras enligt följande: Portföljsammansättning Vikter Tillgångsslag Anmärkning Min Norm Max Aktier Enstaka aktier enbart via diskretionär förvaltning. 0% 20% 30% Alternativa Långa räntor (löptid > 1 år) Korta Räntor (löptid < 1 år) Enbart tillgångar med låg korrelation till resterande portfölj. 0% 20% 30% Se tabell nedan 0% 40% 60% Ej lägre rating än A-1 enligt Standard & Poor's 5% 20% 100% De aktuella placeringslimiterna fastställs med syftet att uppnå det långsiktiga förvaltningsmålet. Maximumgränserna är fastställda med avsikt att begränsa förlustrisk och risken för att urholka kapitalet. Normalnivån indikerar placeringens strategiska fördelning, dvs portföljens fördelning när det inte finns någon taktisk över- eller undervikt i något tillgångsslag. Långa räntor Vikter Emittent Min Norm Max A. Svenska staten, svenska kommuner/ landsting/helägda dotterbolag och bostadsobligationer 0% 50% 100% B. Företagsobligationer, Investment Grade. Värdepapper med rating lägst BBB- enligt Standard & Poor s kreditbetyg C. Företagsobligationer, High Yield. Värdepapper med rating lägst B- enligt Standard & Poor s kreditbetyg 0% 40% 60% 0% 10% 30% Max löptid för varje enskilt räntepapper är 8 år i kategori A och 5 år i kategori B och C. Totala ränteportföljens duration får inte överstiga 6 år. 8. Risker Marknadsrisken minskas genom ovanstående portföljsammansättning (se punkt 7) mellan tillgångsslagen. Bolagsrisken minskas genom diversifiering inom varje tillgångsslag. Max 10% av medlen inom ett specifikt tillgångsslag får placeras i ett enskilt företag eller emittent. Denna begränsning gäller samtliga tillgångsslag utom placering i värdepapper utgivna av svenska staten eller på konto i svenska banker med minst A-1 (enligt Standard & Poor s) som kortsiktig rating. Valutarisken minskas genom att samtliga räntepapper ska vara denominerade i svenska kronor eller termins-/swap-säkrade. Ränterisken minskas genom ovanstående durations-bestämmelser. Likviditetsrisken minimeras genom att placeringar endast får ske i värdepapper som är regelbundet omsatta på börs eller annan likvärdig handelsplats. Kreditrisken minskad genom ovanstående koncentrationsbestämmelser (se bolagsrisk) Sida 4

9 9. Belåning Medlen får ej belånas. 10. Motparter Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: Värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn enligt 1 kap 3 P1 lagen (1991:98) om värdepappersrörelse. 11. Extern förvaltare Uppdraget att svara för placeringen av hela eller delar av det kapital som ryms inom ramen för placeringspolicyn kan ges till en eller flera externa förvaltare. 12. Jämförelseindex Avkastningen för de externt placerade medlen för regionen ska bedömas genom jämförelse mot följande sammanvägda index som motsvarar normalsituationen för de tillåtna tillgångsslag och fastställda placeringsnivåer. Jämförelseindex Tillgångsslag Index Andel Aktier SIX Return Index 10% MSCI World Net Return 10% Alternativa MSCI World Net Return OMRX T-BILL 6% 14% Långa räntor OMRX T-BOND 40% Korta räntor OMRX T-BILL 20% 13. Rapportering Ansvarig extern förvaltare ska varje månad sammanställa och redovisa en rapport med minst följande innehåll: Marknadsvärdet för hela portföljen och för de enstaka tillgångarna var för sig Orealiserade vinster och förluster per tillgång Avkastning totalt och per tillgångsslag under senaste månad och under året Aktuell avkastning jämfört med fastställt jämförelseindex Fördelning av medel på olika tillgångsslag Förändringar i innehavet av värdepapper och likvida medel under senaste månaden 14. Rebalansering vid överträdelse av limit Vid beräkning av portföljens värde ska dess tillgångar marknadsvärderas. Om en limit överträdes ska tillgångar justeras (köp/sälj) så snart det kan ske Sida 5

10 Bilaga 1 Definitioner Allokering - fördelning mellan olika tillgångsslag som aktier, korta räntor och obligationer i ett sparande. Alternativa investeringar - samlingsbenämning på finansiella investeringar som har en låg korrelation med traditionella investeringar. Covered call derivatstrategi där den utfärdade köpoptioner sänker den totala risken, jämfört med att enbart inneha det underliggande instrumentet. Derivatinstrument - riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper. Diskretionär förvaltning - investeraren ger förvaltaren mandat att fatta löpande placeringsbeslut, inom vissa avtalade ramar. Diversifiering - fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Duration - en räntebärande portföljs vägda genomsnittliga återstående löptid Emittent - utgivare och garant av finansiella instrument. Förvaringsinstitut kapitalförvaltare, bank eller annat kreditinstitut där förvärvade värdepapper kan deponeras. Hedgefond - fond som har friare placeringsregler än exempelvis aktiefonder. Vanligt med ett absolutavkastningsmål. High Yield skuld lägre rating och med högre sannolikhet för betalningsinställelse Index - mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling jämfört med marknadens startvärde. Investment Grade skuld med hög rating och låg sannolikhet för betalningsinställelse Korrelation - anger styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler/tillgångar. Hög korrelation innebär att tillgångarna rör sig åt samma håll och ungefär lika mycket. Likvida medel likvida tillgångar som kan omsättas med kort varsel. Likviditet - mått på omsättningen, i ett instrument eller på en marknad Sida 6

11 Löptid - återstående tid till ett värdepapper förfaller till betalning. Marknadsvärde - värdet av en tillgång eller portfölj till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Obligation - skuldebrev med ursprunglig löptid överstigande ett år. Option - derivat instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen ifråga. Placeringshorisont - den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen skall vara investerade. Portfölj - ett kapital eller en förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. Private Equity - placeringar i onoterade tillgångar såsom direktinvesteringar i infrastruktur eller i mindre bolag. Rating - av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Rebalansering - existerande portföljen viktas om för att återigen vara i balans policyn. Standardavvikelse - statistiskt mått på hur kraftigt värdet på ett värdepapper eller en marknad avviker från dess medelvärde. Strukturerade produkter - består vanligtvis av en obligation och en option. En del av det investerade beloppet placeras i en nollkupongsobligation för att återbetala det nominella beloppet på slutdagen. Den resterande delen placeras i en option som ger exponering mot det valda tillgångsslaget som till exempel en specifik marknad, en utvald bransch eller olika slags tillgångar. SWAP derivatinstrument där avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra. Teckningsrätt värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission. Termin - ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och försäljning av en viss mängd, av en viss vara med likvid vid en bestämd framtida tidpunkt. Tillgångsslag aktier, alternativa investeringar, långa och korta räntor är exempel på tillgångsslag Sida 7

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6

I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T. Sida 1 av 6 I N F O R M A T I O N O M E G E N S K A P E R O C H R I S K E R M E D F I N A N S I E L L A I N S T R U M E N T Sida 1 av 6 1. Handel med finansiella instrument Handel med finansiella instrument, dvs bl

Läs mer

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INTACTA KAPITAL AB INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter i

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB

Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument hos SPP Spar AB Innehåll Information om egenskaper och risker gällande finansiella instrument... 3 1. Handel med finansiella insrument...

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01

Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2010-11-01 w005484 2012-07-30 Du som kund måste vara införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument sker på kundens egen risk, att du som kund själv noga måste sätta

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA IN- STRUMENT Det är viktigt för dig som kund att Du är införstådd med bl.a. följande: att placeringar eller andra positioner i finansiella instrument

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer