Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 16 Kapitalskyddade. placeringar"

Transkript

1 Del 16 Kapitalskyddade placeringar

2 Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad placering... 5 Avkastning på slutdagen... 6 Konstruktion av en kapitalskyddad placering med överkurs... 6 Avkastning på slutdagen... 6 Flexibel konstruktion... 6 Underliggande marknad... 7 Värdet under löptiden... 7 Kapitalskyddade placeringar och emittenten

3 Kapitalskyddade placeringar är troligen den mest välkända formen av strukturerade placeringar. En kapitalskyddad placering består av obligationsdel och en optionsdel. I del 16 tittar vi närmare på den kapitalskyddade placeringens konstruktion och egenskaper. Kapitalskyddade placeringar Kapitalskyddade placeringar konstrueras i sin enklaste form av en nollkupongsobligation och en eller flera köpoptioner. Obligationen växer under löptiden till en på förhand bestämd ränta för att på slutdagen uppgå till det nominella beloppet. Obligationen utgör därmed kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen utgör tillväxtmöjligheten i placeringen och kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror. Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet från obligationen. Placeringen kan gå under namnet aktieindexobligation, indexobligation, fondobligation etc beroende på vilken typ av underliggande tillgång placeringen är exponerad mot. Vi börjar med att titta på den kapitalskyddade placeringens beståndsdelar, obligationen och optionen. Obligationer Obligationer emitteras vanligen av nationer, kommuner, kreditinstitut och enskilda företag som är i behov av kapital. En obligation är en typ av lån där emittenten lånar pengar av investeraren. I gengäld erhåller investeraren en ränta från emittenten. När obligationen förfaller återbetalar emittenten det nominella beloppet. Ju större risken bedöms vara att emittenten inte ska kunna fullfölja återbetalningen på slutdagen, ju högre ränta kräver investeraren. Det finns i huvudsak två typer av obligationer, kupongobligationer och nollkupongsobligationer. En kupongobligation köps vanligen till sitt nominella värde och genererar under löptiden en årlig avkastning i form av periodvisa kupongutbetalningar. En nollkupongsobligation köps istället till ett diskonterat pris relativt sitt nominella värde och betalar på slutdagen tillbaka hela det nominella värdet. Skillnaden mellan köpkurs och återbetalningen utgör den effektiva räntan. Nollkupongsobligationer är den typ av obligationer som vanligtvis används i strukturerade placeringar och som då utgör kapitalskyddet i kapitalskyddade placeringar. NOLLKUPONGSOBLIGATION Ränta Obligationspris Obligationens värde Förfallonivå Löptid Nollkupongsobligationens värde växer under löptiden för att uppgå till det nominella beloppet på förfallodagen. Prissättning av obligationer Priset på en obligation beror dels på den ränta som emittenten betalar och dels på obligationens löptid. Nivån på räntan bestäms i sin tur dels av den riskfria räntan och dels av emittentens kreditbetyg och dess behov av kapital. Om den riskfria räntan stiger kommer i regel alla obligationsräntor att stiga. Individuella parametrar som kreditrisk och behov av kapital skiljer sig dock åt mellan olika emittenter. En emittent med en sämre kreditvärdighet måste kompensera investeraren med en högre ränta eftersom en sämre kreditvärdighet innebär att dess framtida återbetalningsförmåga bedöms som lägre. Emittentens behov av kapital påverkar också räntan. Ett större behov av kapital kan göra att emittenten tvingas betala en högre ränta för att få in kapital. En högre ränta leder till ett lägre pris på en nollkupongobligation. Vid en högre ränta växer investerat kapital snabbare, varför det krävs en lägre initial investering för att återfå det nominella beloppet på slutdagen. Enligt samma logik ger en längre löptid ett lägre obligationspris eftersom obligationen kommer växa under en längre tid. 3

4 NOLLKUPONGSOBLIGATION UTAN KREDITRISK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Handelsbanken ZCB med kreditrisk UBS ZCB med kreditrisk ZCB utan kreditrisk 0% Grafen visar ett hypotetiskt pris på en nollkupongsobligation utan kreditrisk, med Handelsbankens kreditrisk och med UBS kreditrisk. PRIS NOLLKUPONGSOBLIGATION 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Kreditrisk UBS UBS ZCB med kreditrisk 0% De fyra positionerna Vid optionshandel finns det fyra olika positioner: Köpa en köpoption (lång köpoption) Sälja en köpoption (kort köpoption) Köpa en säljoption (lång säljoption) Sälja en säljoption (kort säljoption) Lång köpoption Innehavaren av en köpoption har köpt rättigheten att vid ett specifikt datum i framtiden köpa en tillgång till ett på förhand bestämt pris, lösenpriset. Om marknadspriset på den underliggande tillgången på förfallodagen är högre än lösenpriset kommer innehavaren av optionen välja att utöva sin rättighet och kommer då att göra en vinst som motsvarar skillnaden mellan det lägre lösenpriset och det högre marknadspriset. Om marknadspriset istället skulle vara lägre än optionens lösenpris kommer innehavaren inte att vilja utöva sin rätt. Optionen förfaller då värdelös och innehavarens förlust motsvarar det pris som betalats för optionen, optionspremien. Eftersom en köpt köpoption aldrig innebär en skyldighet på förfallodagen är dess lägsta värde noll. Köpta köpoptioner används i olika typer av strukturerade placeringar för att skapa avkastningsmöjlighet. LÅNG KÖPOPTION Värde option Köpt köpoption Utveckling marknad Grafen visar hur priset på en nollkupongsobligation förändras med kreditrisken förändras. Rättighet Optioner En option är ett värdepapper som innebär en rättighet eller skyldighet att köpa eller sälja en viss tillgång i till ett visst pris på ett framtida datum. Det finns två huvudsakliga typer av optioner; köp- och säljoptioner. En köpoption ger innehavaren en rättighet att i framtiden köpa en tillgång till ett på förhand bestämt pris. En säljoption ger istället innehavaren en rättighet att i framtiden sälja en tillgång till ett på förhand bestämt pris. Optionen utgör ett kontrakt där utställaren (säljaren) har skyldighet att ingå affär om innehavaren av optionen vill utöva sin rättighet på förfallodagen. Optionen är vanligen den del i en strukturerad placering som skapar tillväxtmöjligheten. Kort köpoption Den som ställt ut en köpoption har sålt rättigheten att vid ett specifikt datum i framtiden få köpa en tillgång till ett på förhand bestämt pris. Säljaren har därmed själv tagit på sig en skyldighet att göra affär med innehavaren av optionen om denne vill utöva sin rättighet på förfallodagen. Om marknadspriset på den underliggande tillgången på förfallodagen är högre än optionens lösenpris kommer utställaren att tvingas sälja den underliggande tillgången till ett pris som understiger marknadspriset och kommer därmed göra en förlust motsvarande differensen mellan lösenpriset och marknadspriset. Om marknadspriset istället understiger lösenpriset kommer innehavaren av 4

5 optionen inte att utöva sin rättighet och utställaren gör en vinst som motsvarar det som köparen betalat för optionen, optionspremien. Vid handel med strukturerade placeringar är det oftast denna position som emittenten tar. KORT KÖPOPTION Skyldighet Värde option Utveckling marknad Såld köpoption Lång säljoption Innehavaren av en säljoption har köpt rättigheten att vid ett specifikt datum i framtiden sälja en tillgång till ett på förhand bestämt pris. Om marknadspriset på den underliggande tillgången på förfallodagen är lägre än lösenpriset kommer innehavaren av optionen välja att utöva sin rättighet och göra en vinst som motsvarar differensen mellan det högre lösenpriset och det lägre marknadspriset. Om marknadspriset istället skulle vara högre än optionens lösenpris kommer innehavaren inte att vilja utöva sin rättighet. Optionen förfaller då värdelös och innehavarens förlust motsvarar optionspremien. Denna position är inte speciellt vanlig vid konstruktion av strukturerade placeringar. Däremot kan en köpt säljoption, eftersom den stiger i värde vid marknadsnedgång, vara ett medel för att skydda innehav i en portfölj vid en negativ utveckling på marknaden. LÅNG SÄLJOPTION Köpt säljoption Utveckling marknad Värde option Rättighet Kort säljoption Den som ställt ut en säljoption har sålt rättigheten att vid ett specifikt datum i framtiden sälja en tillgång till ett på förhand bestämt pris. Säljaren har därmed själv accepterat en skyldighet att göra affär med innehavaren av optionen om denne vill utöva sin rättighet på förfallodagen. Om marknadspriset på den underliggande tillgången vid förfallodagen är lägre än optionens lösenpris kommer utställaren att tvingas köpa den underliggande tillgången till ett pris som överstiger marknadspriset. Om marknadspriset i stället överstiger lösenpriset kommer innehavaren av optionen inte att utöva sin rättighet och utställaren gör en vinst som motsvarar optionspremien. En kort säljoption är ett vanligt inslag i placeringar med kursfallsskydd, såsom indexbevis och autocalls. Optionen innebär en skyldighet vid förfallodagen och kan därmed anta negativa värden. Detta innebär att investeraren ger upp en del av kapitalskyddet och att risken därmed blir högre. I gengäld erhålls en premie som kan finansiera köp av köpoptioner och en större uppsida. KORT SÄLJOPTION Utveckling marknad Såld säljoption Värde option Skyldighet Konstruktion av en kapitalskyddad placering Antag att du vill konstruera en aktieindexobligation med exponering mot OMX Index med en teckningskurs om 100 kr per obligation och en löptid på 5 år. Antag vidare att OMX Index idag står i 1000 punkter. 1. Som första steg köper du en nollkupongsobligation med fem års löptid. Om emittenten betalar en årlig ränta om 5 procent kostar obligationen ca 78 kr och ger = 22 kr kvar av de investerade Därefter köper du femåriga köpoptioner på OMX Index med den medföljande rättigheten att köpa indexet för 1000 punkter om detta på slutdagen stänger över sin startkurs. Antag att köpoptionen kostar 22 kr. Du kan då köpa en köpoption för varje obligation. Placeringen får i detta fall en deltagandegrad om 100 procent. Deltagan- 5

6 degraden är ett mått på placeringens exponering mot den underliggande marknaden. När deltagandegraden är 100 procent betyder det att investeraren får ta del av 100 procent av marknadsuppgången. Avkastning på slutdagen Om OMX Index på slutdagen har stigit med 10 procent, från 1000 till 1100 punkter, är varje köpoption är värd 10 procent av investerat belopp (som i det här fallet är 100 kr). Detta eftersom innehavaren har rätt att köpa något för 1000 som är värt Nollkupongsobligationen, som är oberoende av marknadsutvecklingen, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från aktieindexobligationen blir såldes = 110 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med 10 procent förfaller köpoptionen värdelös eftersom en rätt att köpa OMX för 1000 när marknadsvärdet är 900 inte kommer att utövas. I detta fall återbetalas det nominella beloppet från obligationen, 100 kr. KAPITALSKYDDAD PLACERING Option: 22 kr Nollkupongsobligation: 78 kr Avkastning: 10 kr Nollkupongsobligation: 100 kr 100 kr Konstruktion av en kapitalskyddad placering med överkurs Deltagandegraden i en kapitalskyddad placering beror på hur många köpoptioner som kan köpas, vilket i sin tur beror på priset på obligationen och optionerna. Deltagandegraden kan både över- och understiga 100 procent. För att ge möjlighet till en högre deltagandegrad, och därmed en högre avkastning vid en stigande marknad, kan en placering konstrueras med överkurs. Överkurs innebär att placeringen tecknas till ett belopp som överstiger det nominella belopp som är kapitalskyddat genom obligationen på slutdagen, vilket innebär att det finns mer pengar att köpa köpoption för. Antag att du vill konstruera samma aktieindexobligation som i tidigare exempel men att teckningskursen istället sätts till 110 procent av nominellt belopp, dvs 110 kr. 1. Som första steg köper du precis som tidigare en nollkupongsobligation med fem års löptid. Obligationen kostar liksom tidigare 78 kr vilket ger = 32 kr kvar av de investerade Därefter köper du femåriga köpoptioner på OMX Index med den medföljande rättigheten att köpa indexet för 1000 punkter om detta på slutdagen stänger över sin startkurs. Om köpoptionen kostar 22 kr kan du köpa 32/22 = ca 1,45 köpoptioner för varje obligation. Placeringens deltagandegrad blir nu 145 procent, vilket betyder att din avkastning vid positiv indexutveckling motsvarar 145 procent av indexuppgången. Avkastning på slutdagen Om OMX Index på slutdagen har stigit med 10 procent är varje köpoption är värd 10 procent av nominellt belopp (som i det här fallet är 100 kr). Eftersom varje aktieindexobligation innehåller 1,45 köpoptioner blir det totala värdet på optionsdelen 1,45 x 10 = 14,5 procent. Nollkupongsobligationen, som är oberoende av marknadsutvecklingen, har stigit till 100 kr på slutdagen och utbetalningen från aktieindexobligationen blir såldes ,5 = 114,5 kr. Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med 10 procent förfaller köpoptionen värdelös. I detta fall återbetalas det nominella beloppet från obligationen, 100 kr, och överkursen går därmed förlorad. KAPITALSKYDDAD PLACERING MED ÖVERKURS Avkastning: 14,5 kr Optioner 1,45 x 22 kr = 32 kr 100 kr Nollkupongsobligation: 78 kr Nollkupongsobligation: 100 kr Flexibel konstruktion Den kapitalskyddade placeringen är i grunden mycket enkel i sin konstruktion, men erbjuder samtidigt en hög grad av flexibilitet. Avkastningspotentialen är liksom alltid en funktion av risken och genom att öka risken något kan avkastningspotentialen höjas. En möjlighet är som vi såg i tidigare exempel att placeringen tecknas till överkurs. En annan är att sänka kapitalskyddet, vilket i praktiken får 6

7 samma effekt. I en 90 procent kapitalskyddad placering kommer obligationen på slutdagen motsvara 90 procent av nominellt belopp. Denna konstruktion ger en billigare obligation, vilket innebär att det om placeringen tecknas till 100 procent av nominellt belopp kommer finnas mer pengar att köpa optioner för. Vid negativ marknadsutveckling riskeras dock 10 procent av det nominella beloppet. Underliggande marknad Kapitalskyddade placeringar kan genom köpoptionen ge exponering mot en mängd olika tillgångar. Tack vare att det nominella beloppet är skyddat vid negativ marknadsutveckling kan en investerare genom kapitalskyddade placeringar placera på marknader som annars skulle bedömas som allt för riskfyllda. En direktinvestering i en tillgång med stora prisrörelser kan medföra såväl hög avkastning som stora förluster. Genom att investera i denna tillgång i kapitalskyddad form kvarstår möjligheten till hög avkastning samtidigt som risken förknippad med negativa marknadsrörelser elimineras. Kapitalskyddade placeringar och emittenten Strukturerade placeringar ges ut av en emittent. Emittenten är den juridiska entitet som ger ut och garanterar en strukturerad placering. I en kapitalskyddad placering förbinder sig emittenten, under förutsättning att den inte hamnat på obestånd, att återbetala det nominella beloppet samt eventuell ytterligare avkastning från optionsdelen. Kapitalskyddet och avkastningsmöjligheten är således beroende av emittentens finansiella förmåga att på slutdagen fullgöra sina åtaganden. Värdet under löptiden Strukturerade placeringar en förutbestämd löptid och är konstruerade för att i första hand hållas till slutdagen. Det är först på slutdagen som obligationens värde uppgår till hela det nominella beloppet och definierad beräkning av avkastning gäller. Under normala marknadsförhållanden finns det dock möjlighet att avyttra placeringen i förtid. Har underliggande marknad stigit kraftigt kan det vara fördelaktigt att ta hem vinsten genom en försäljning eller omstrukturering. Har underliggande marknad istället fallit kraftigt kan det vara lämpligt att göra en omvänd vinstsäkring och avyttra placeringen i förtid om man bedömer att kapitalet har större förutsättningar att växa i en annan placering. Placeringens värde under löptiden beror på värdet på placeringens olika delar som i sin tur bland annat beror på marknadsutveckling, volatilitet, återstående löptid och räntan etc. Du kan läsa mer om strukturerade placeringars värde under löptiden och hur andrahandsmarknaden fungerar i del 13. 7

8 Stora Badhusgatan Box Göteborg Tel

Del 15 Avkastningsberäkning

Del 15 Avkastningsberäkning Del 15 Avkastningsberäkning 1 Innehåll 1. Framtida förväntat pris 2. Price return 3. Total Return 5. Excess Return 6. Övriga alternativ 7. Avslutande ord 2 I del 15 går vi igenom olika möjliga alternativ

Läs mer

Tio frågor och svar om options- och terminshandel

Tio frågor och svar om options- och terminshandel Tio frågor och svar om options- och terminshandel Den här broschyren vänder sig till dig som vill lära dig mer om vad optioner och terminer är. Du får samtidigt en del praktisk information och exempel

Läs mer

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR*

HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Sverige 250 200 HISTORISK INDEXUTVECKLING 10 ÅR* Emitteras av Barclays Bank PLC 150 Indikativt 150 procent deltagandegrad mot svenska börsen med riskreducering ned till minus 50 procent vid negativ utveckling

Läs mer

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago

Autocall DUO. 1189 Autocall Guld Duo. Alternativ exponering 1189 AUTOCALL GULD DUO AUTO- CALL MEDEL RISK 1-5 ÅR. Chicago Board of Trade, Chicago 1189 Autocall Guld Duo MEDEL RISK AUTO- CALL 1-5 ÅR Autocall DUO Alternativ exponering Chicago Board of Trade, Chicago Guld Placeringen ger exponering mot två börshandlade guldbolagsfonder och ger möjlighet

Läs mer

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189

Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 ÖVER 2 000 PLACERINGAR SEDAN STARTEN 2004! Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 TECKNA DIG SENAST 31 MARS 2015 100% KAPITALSKYDD Aktieindexobligation Sverige Tillväxt 3 år nr 2189 EGENSKAPER

Läs mer

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster

MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster MiFID Information om Ålandsbanken och dess värdepapperstjänster Information om Ålandsbanken Abp Banken har tillstånd att såsom inlåningsbank bedriva kreditinstitutsverksamhet i enlighet med kreditinstituts

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start

Störst på boursen. Sprinter Sverige Optimal Start Foto: NordicPhotos Sprinter Sverige Optimal Start Kapitalskyddad Certifikat Hävstångscertifikat TECKNAS SENAST 21 SEPTEMBER Störst på boursen Kategori Certifikat Kapitalskydd Nej ING Bank N.V. rating S&P

Läs mer

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter

BRIC. Exponering mot tillväxtmarknader. BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad. Strukturerade placeringsprodukter Strukturerade placeringsprodukter BRIC Smart bonus Exponering mot tillväxtmarknader BRIC Smart Bonus 2 Ej kapitalskyddad Villkor Kategori: Certifikat Kursfallsskydd: 50 % nedgång från Startkurs Bonuskupong:

Läs mer

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets

Business area. USA Blue Chip 15. Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013. rbsbank.se/markets Business area USA Blue Chip 15 Erbjuds av SIP Nordic Fondkommission AB Sista teckningsdag 15 februari 2013 rbsbank.se/markets Investeringen i korthet Investera med exponering mot en aktiekorg bestående

Läs mer

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3

SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 SPRINTER BRIC 3 Kategori Sprinter Erbjuds av Mangold Fondkommission AB Emittent Morgan Stanley B.V. Garant Morgan Stanley (S&P: A, Moody s: A2) Sista teckningsdag 2010-12-16 Kapitalskydd

Läs mer

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad

10 bolag. Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter. Ej kapitalskyddad Europa 10 Bolag Express Defensiv Ej kapitalskyddad Skydd mot 24 första kredithändelserna Europa 10 bolag express defensiv Kombinerad exponering mot en korg av europeiska bolag och europeiska företagskrediter

Läs mer

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft

Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Recovery Tyskland 2013 teckningstid 18.11.13 09.12.13 Placeringen för dig som ser att Tyskland ger Europa dragkraft Aktieindexobligation Recovery Tyskland 2013 Vi går vår egen väg Aktieindexobligation

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor

15/35 express. Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter. Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad. Villkor Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad Skydd mot 15 första kredithändelserna asien 15/35 express Kombinerad exponering mot asiatiska index och företagskrediter Asien 15/35 Express 2 Ej kapitalskyddad

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 2014 S v e r i g e S r i k S b a n k Den svenska finansmarknaden 2014 Information om denna publikation lämnas av Emma Brattström, tel 08-787 06 71 eller e-post: emma.brattstrom@riksbank.se

Läs mer

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet

Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Kapitel 11 Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet Tillämpningsområde 11.1. Detta kapitel ska tillämpas vid redovisning av finansiella instrument av företag som inte har valt att värdera

Läs mer

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen

Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Kapitel 12 Finansiella instrument värderade enligt 4 kap. 14 a 14 e årsredovisningslagen Tillämpningsområde Lagtext 4 kap. 14 a första och tredje styckena ÅRL Derivatinstrument och andra finansiella instrument

Läs mer

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation

Tillväxt ger landvinningar. Aktieindexobligation. Top of Asia. Aktieindexobligation Foto: NordicPhotos Aktieindexobligation Top of Asia Kapitalskydd Certifikat Marknadswarrant tecknas SenaSt 19 JUni Tillväxt ger landvinningar Kategori Aktieindexobligation Emittent Goldman Sachs International,

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv

Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Skuldnedskrivningsverktyget ur ett svenskt perspektiv Elin Eliasson, Emil Jansson och Thomas Jansson* Författarna är eller har varit verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet samt Riksbankens

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Autocall Global 20 Max

Autocall Global 20 Max Autocall Global 20 Max är en placering med inriktning mot fyra olika aktiemarknader och kan ge avkastning om samtliga aktiemarknaders utveckling är oförändrad eller positiv. Placeringen är avsedd för dig

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb.

Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Frågor och svar vid övergång till aktier i Dalsjö Golf AB för medlemmar med medlemslån/reverslån i Dalsjö Golfklubb. Varför föreslår styrelsen att Dalsjö GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer