Placeringspolicy gällande pensionsmedel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Placeringspolicy gällande pensionsmedel"

Transkript

1 Placeringspolicy gällande pensionsmedel Placeringspolicy gällande pensionsmedel 1(18)

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Giltighet och uppdatering Regelverk Organisation och ansvar Fullmäktige Landstingsstyrelsen Landstingsdirektör Granskning Portföljförvaltningen Mål med portföljförvaltningen Fastställande av normalportfölj strategisk tillgångsallokering Risker Marknadsrisker Ränterisk Valutarisk Likviditetsrisk Kreditrisk-Motpartsrisk Aktierisk Operativa risker Ägarpolicy Tillgångsfördelning m m Definition av tillgångsklasser Likvida medel Räntebärande placeringar Aktieplaceringar Alternativa investeringar Normalportfölj Förvaltningsinriktning Räntebärande placeringar Aktieplaceringar Riktlinjer för placeringarna Likviditet Räntebärande placeringar Jämförelseindex Tillåtna instrument Ränterisk Kreditrisk Motpartrisk ränteplaceringar Aktieplaceringar Jämförelseindex och riktlinjer för avvikelse mot index Tillåtna instrument Aktiekursrisk Motpartrisk aktieplaceringar Alternativa investeringar Jämförelseindex Tillåtna instrument Placeringspolicy gällande pensionsmedel 2(18)

3 4.5 Särskilt om placeringar i utländsk valuta Särskilt om derivat Rapportering, utvärdering och avveckling Rapportering Utvärdering Omfattning Utvärderingens innehåll Selektions- och avvecklingskriterier för förvaltare Extern förvaltares behörighet Formella handlingar Andel av kapitalförvaltarens förvaltade kapital Urvalskriterier Avveckling av förvaltare och fonder Ordlista Placeringspolicy gällande pensionsmedel 3(18)

4 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Denna placeringspolicy reglerar portföljförvaltningen av medel avsatta för pensioner i Landstinget Blekinge. Riktlinjerna i detta dokument utgör ett regelverk för medelsförvaltningen och fungerar som en handbok i det dagliga arbetet för de personer, inom och utanför Landstinget Blekinge, som arbetar med placeringarna i portföljförvaltningen. Syftet är vidare att fastställa roller, ansvar och organisationen. 1.2 Giltighet och uppdatering Placeringspolicy fastställdes av Landstinget Blekinges fullmäktige 2006-xx-xx och gäller tillsvidare. Landstingsstyrelsen ansvarar för att ta fram förslag till uppdateringar då detta krävs för att anpassa policyn till förändringar i portföljförvaltningsverksamheten eller på de finansiella marknaderna. Härutöver skall Landstingsdirektören årligen genomföra en genomgång av policyn för att säkerställa dess relevans. 1.3 Regelverk I sin portföljförvaltning är Landstinget Blekinge skyldig att följa: Landstingets placeringspolicy I övrigt gäller arbetsordning och styrsystem som styr Landstinget Blekinges arbete. 1.4 Organisation och ansvar Fullmäktige Fullmäktige fastställer placeringspolicyn och beslutar på förslag från landstingsstyrelsen om revidering av denna policy Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsen ansvarar för följande åtgärder och beslut inom pensionsförvaltningen Uppföljning av resultat och tillgångsfördelning jämfört med landstingets placeringspolicy Pröva behovet av förändrad tillämpning av nuvarande placeringspolicy eller förslag till revidering av denna policy minst en gång per år Beslut om ändring av jämförelseindex Beslut om intern eller extern portföljförvaltning av pensionsmedel Delegering av beslut till personal inom kansliet om placeringar av pensionsmedel för varje kalenderår, se vidare avsnitt Beslut om firmatecknare, beslutsattestanter och behörighetsattestanter inom pensionsförvaltningen för varje kalenderår Placeringspolicy gällande pensionsmedel 4(18)

5 1.4.3 Landstingsdirektör Landstingsdirektören ansvarar för att landstingets pensionsförvaltning bedrivs på ett effektivt sätt inom ramen för fullmäktiges riktlinjer och placeringspolicy samt de särskilda uppdrag som beslutas av fullmäktige eller av landstingsstyrelsen. Landstingsdirektören svarar för den ekonomiska redovisningen av pensionsförvaltningen samt för uppföljning och utvärdering av de externa förvaltarna. Landstingsdirektören ansvarar för att landstingsstyrelsen och fullmäktige regelbundet får rapporter om landstingets pensionsförvaltning. I det fall portföljsförvaltningen sker internt inom Landstinget bör Landstingsdirektören tillse att ansvaret för arbetsuppgifterna fördelas på olika personer, t ex avseende förvaltning, redovisning och uppföljning, i syfte att säkerställa god intern kontroll. LD utser en arbetsgrupp eller tjänsteman som ansvarar för kapitalförvaltningsfrågor. Det är LDs ansvar att föreslå förändringar i strategier och mål samt förändringar i normalportföljen föreslå anlitande av eventuella externa förvaltare föreslå att avveckla förvaltare som inte uppfyller kraven föreslå behovet av att uppdatera denna placeringspolicy för portföljförvaltningen fortlöpande bedöma att uppställda etiska och miljömässiga krav efterlevs Granskning Landstingets revisor granskar portföljförvaltningen. 2 Portföljförvaltningen 2.1 Mål med portföljförvaltningen Landstinget Blekinge har vid ingången av 2006 medel avsatta för pensioner om ca 500 miljoner svenska kronor. Medel används till att trygga pensionsutbetalningarna. Målet med portföljförvaltningen av Landstinget Blekinges pensionsmedel är: Att generera en årlig avkastning som överstiger statslåneräntan med 1 %. Att risken i portföljförvaltningen är begränsad såtillvida att den inte väsentligt överstiger risken i långa statsobligationer. Förvaltningen skall genomföras så att balans mellan dessa mål upprätthålls. 2.2 Fastställande av normalportfölj strategisk tillgångsallokering Avgörande för om målen för portföljförvaltningen kommer att uppnås är fördelningen mellan olika tillgångsslag. Baserat på historiska data går det att med rimlig säkerhet fastställa förväntad avkastning och risknivå vid en viss fördelning mellan tillgångsslagen. Härigenom kan en lämplig normalportfölj fastställas. Underlaget för fastställandet av normalportföljen, exempelvis simuleringar och marknadsbedömningar skall dokumenteras. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 5(18)

6 Målsättningen är att normalportföljen skall ligga fast under lång tid men LD skall kontinuerligt genomföra en analys av portföljens sammansättning mot bakgrund av marknadens utveckling och landstingets åtaganden. LD ansvarar för att en årlig analys av normalportföljen genomförs. För den aktuella fördelningen av normalportföljen hänvisas till avsnitt Risker Marknadsrisker Begreppet risk definieras i detta sammanhang som "hur mycket avkastningen varierar över tiden". Risk mäts i standardavvikelse som är en angivelse på hur mycket avkastningen, vid ett antal observationer, avviker från sitt medelvärde. Standardavvikelsen benämns även volatilitet. Risken i den totala portföljen bestäms av riskerna i de enskilda tillgångsslagen, exempelvis räntekursrisker, valutarisker, likviditetsrisker, kredit- och motpartsrisker och aktierisker samt korrelationen mellan tillgångsslagen Ränterisk Med ränterisk menas vanligen hur avkastningen på en räntebärande tillgång påverkas av en förändring av räntan. Ränterisken kan delas in i en prisrisk och en återinvesteringsrisk. Prisrisken är ett mått på hur priset på ett räntebärande värdepapper förändras vid en ränteförändring. Eventuell direktavkastning på en obligation utbetalas via kuponger under obligationens löptid. Återinvesteringsrisken uttrycker hur avkastningen av de medel som återinvesteras i samband med kupongutbetalningar påverkas av en ränteförändring. Dessa båda risker motverkar varandra. Storleken på ränterisken påverkas av räntornas utveckling och av tillgångens räntekänslighet; duration. En ytterligare aspekt på ränterisken är sannolikheten för att räntan ska variera; räntans volatilitet Valutarisk Avkastningen på en utländsk investering är ur svenskt perspektiv beroende av såväl avkastningen på investeringen beräknad i den utländska valutan, som växelkursen mellan valutorna. Riskmåttet för avkastningen i svenska kronor är en funktion av risken i avkastningen i lokal valuta, risken för valutakursförändringar samt av samvariationen mellan tillgångens avkastning i lokal valuta och växelkursförändringarna Likviditetsrisk Likviditetsrisken anger risken att en tillgång inte går att realisera till förväntat pris vid önskat tillfälle Kreditrisk-Motpartsrisk Kreditrisken anger risken att emittenten inte kan svara upp mot sina åtaganden, t ex till följd av en betalningsinställelse. Värdepapper utfärdade av stat anses inte ha någon kreditrisk. Kreditrisken värderas genom att det krävs en högre ränta vid ökad kreditrisk. Motpartrisken är att en motpart inte kan fullfölja affärstransaktionen till likvid och att placeraren inte erhåller den upparbetade potentiella vinst som finns i transaktionen. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 6(18)

7 Aktierisk Med aktiekursrisken avses hur avkastningen på aktier påverkas av förändringen av kursen på de aktier som ingår i portföljen. Det är ovanligt att företag noterade på börsens A-lista ställer in betalningarna eller blir rekonstruerade till en mycket låg aktiekurs, men det kan däremot förekomma stora kursfall. Aktiekursrisken omfattar dock även kursförändringar på aktier under normala marknadsförhållanden Operativa risker Operativ risk definieras som risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. I portföljförvaltningen kan detta exempelvis omfatta förluster i placeringar som sker i strid mot fastlagda bestämmelser. En god intern kontroll syftar till att begränsa de operativa riskerna. 2.4 Etiska hänsynstaganden Särskilda krav ställs på placeringarna reglerade inom ramen för riktlinjerna i detta dokument. Kapitalförvaltningen ska avstå ifrån att placera i företag som har betydande verksamhet inom alkohol-, tobaks- eller vapenindustri. Vidare ska landstingets placeringar följa ILO s (International Labour Organization, kärnkonventioner. Externt förvaltade medel bör periodiskt genomgå en så kallad screening, för att säkerställa att ovanstående krav upprätthålls. Vidare bör screeningen utvisa om det finns andra etiskt tveksamma placeringar som bör avvecklas. Screeningen ska vara genomförd av tredje part, alternativt enligt särskilda väl dokumenterade rutiner. Placeringsrådet har i nämnda hänseende ansvaret för att fortlöpande bedöma att uppställda etiska och miljömässiga krav efterlevs. 2.5 Ägarpolicy Placeringar skall inte ske i sådan omfattning att landstinget får ett betydande inflytande i ett enskilt bolag. Landstinget Blekinge skall normalt inte deltaga på bolagsstämma. 3 Tillgångsfördelning m m 3.1 Definition av tillgångsklasser Likvida medel Med likvida medel avses inlåning utan bindningstid i svensk bank Räntebärande placeringar Med räntebärande placeringar avses svenska och utländska penningmarknadsinstrument, förlagsbevis och obligationer. Räntebärande instrument inkluderar realränteobligationer och strukturerade produkter med avkastningen kopplad till räntemarknaden (se dock noteringen om övergångsregler i avsnitt 3.1.3). Räntebärande instrument omfattar även fonder och derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av denna typ av placeringar. Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land. Hänsyn ska då tas till de etiska aspekterna enligt avsnitt 2.4, portföljförvaltningsinriktning enligt avsnitt 3.3 samt tillgängliga produkter på kapitalförvaltningsmarknaden. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 7(18)

8 Vid placering i värdepappersfond ska beaktas portföljens limiter om tillgångsslagens andelar i avsnitt 3.2. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag, s k blandad fond, ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag Aktieplaceringar Med aktieplaceringar avses svenska och utländska aktier och aktierelaterade instrument, exempelvis svenska och utländska depåbevis, konvertibla skuldebrev samt teckningsrätter. Aktieplaceringar omfattar även fonder och derivatinstrument där den underliggande tillgången utgörs av denna typ av placeringar eller ett erkänt aktieindex. Aktieplaceringar inkluderar även strukturerade produkter med avkastningen kopplad till aktiemarknaden. Övergångsregel: vid tidpunkten för införande av denna placeringspolicy finns det ett flertal strukturerade produkter i portföljen. Dessa betraktas som räntebärande placeringar, även fortsättningsvis. Dock gäller ovanstående definition vid alla kommande köp av strukturerade produkter. Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ i EU-land. Hänsyn ska då tas till de etiska aspekterna enligt avsnitt 2.4, portföljförvaltningsinriktning enligt avsnitt 3.3 samt tillgängliga produkter på kapitalförvaltningsmarknaden. Vid placering i värdepappersfond ska beaktas portföljens limiter om tillgångsslagens andelar i avsnitt 3.2. Vid placering i fond som investerar i olika tillgångsslag, s k blandad fond, ska fondens placeringar, enligt senast kända fördelning, fördelas på portföljens tillgångsslag Alternativa investeringar Placeringar utöver ovanstående definitioner betecknas med ett sammanfattande namn för alternativa placeringar. Exempel på alternativa investeringar är hedgefonder och Private Equity. 3.2 Normalportfölj Tillgångarna skall vara fördelade enligt nedanstående tabell: Tillgångsslag Normalandel, procent* Tillåten avvikelse, procentenhet Likvida medel 0 +5 Räntebärande placeringar 75 +/-10 Varav utländska Varav realränta ,5 Aktieplaceringar 25 +/-10 Varav svenska 15 +/-5 Varav utländska 10 +/-5 ( Varav -posterna avser andel av tillgångsslaget) Placeringspolicy gällande pensionsmedel 8(18)

9 Alternativa investeringar får utgöra högst 10 % av de totala tillgångarna. Fondens placeringsinriktning avgör om den skall utgöra aktieplacering eller räntebärande placeringar. Fonden skall ingå i limiterna ovan. Vid beräkning av portföljens värde och limit, ska portföljens tillgångar värde ras med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridan det innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. När limit över- eller underskrids så sker rebalanseringen till normalportfölj. Den taktiska tillgångsfördelningen kan ske i extern regi (som en del av ett externt mandat) eller internt. Om tillgångsfördelningen sker internt gäller följande för rebalansering av portföljen. Landstingsdirektören ansvarar för att månadsvis beräkna den totala tillgångsfördelningen i portföljen. Om den avviker mer än 2,5 procentenheter från fördelningen enligt nästa stycke skall en rebalansering ske snarast möjligt till denna fördelning. LS ansvarar för att fastställa den taktiska tillgångsfördelningen utgående från normalläget enligt ovan. Under förutsättningarna i ovan kan LS ange ett taktiskt normalläge (dock alltid inom tillåtna avvikelser ovan). 3.3 Förvaltningsinriktning Räntebärande placeringar Förvaltningen inom räntebärande skall ske internt eller externt antingen i fondplaceringar eller som diskretionärt portföljförvaltningsuppdrag. Vid extern förvaltning ska fonder väljas, såvida inte landstinget i sin utvärdering av möjliga alternativ finner att diskretionär förvaltning kan förväntas ge högre riskjusterad avkastning Aktieplaceringar Förvaltningen av aktier skall ske internt eller externt, antingen i fondplaceringar eller som diskretionärt portföljförvaltningsuppdrag. Vid extern förvaltning ska fonder väljas, såvida inte landstinget i sin utvärdering av möjliga alternativ finner att diskretionär förvaltning kan förväntas ge högre riskjusterad avkastning. Förvaltningen av aktier kan vara aktiv eller passiv. Med aktiv menas att målet är att genom förvaltningsbeslut uppnå en riskjusterad avkastning som överstiger jämförelseindex. Med passiv avses en mycket indexnära förvaltning, vars avkastning förväntas vara nära indexets avkastning (till exempel indexfond). Passiv förvaltnings ska väljas, såvida inte Landstinget i sin utvärdering av möjliga alternativ finner att aktiv förvaltning kan förväntas ge högre riskjusterad avkastning. 4 Riktlinjer för placeringarna 4.1 Likviditet Inlåning ska placeras i bank. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 9(18)

10 4.2 Räntebärande placeringar Jämförelseindex Förvaltningen av räntebaserade placeringar skall utvärderas mot relevant index som motsvarar de tillgångar som placerats, vilket utgörs av 70 % OMRX total samt 30 % OMRX T-Bond (index publicerade av Stockholmsbörsen) Tillåtna instrument Placeringar får ske i Räntebärande instrument utgivna av svenska staten eller av svenska staten helägt bolag Räntebärande instrument utgivna av svenska banker eller av dess helägda bolag Räntebärande instrument utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut Räntebärande instrument utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dess helägda bolag Andra räntebärande instrument med lägst rating BBB(-) enligt Standard & Poor s (eller motsvarande rating enligt Moody s eller Fitch) samt denominerade i SEK, EUR, GBP, CHF eller USD. Avtal om repor får ingås på för marknaden sedvanliga villkor. Derivatinstrument får användas i portföljförvaltningen där syftet med instrumenten skall vara att hantera marknadsexponeringar på ett effektivt sätt och för att sänka risknivån och stabilisera avkastningen. Positioner som leder till att marknadsexponeringen ökar på så sätt som inte skulle vara möjlig med hjälp av investeringar i underliggande tillgångar ska undvikas Ränterisk Durationen i de räntebärande placeringarna får avvika med +/- 1 år från jämförelseindex Kreditrisk Emittentkategori Tillåten andel av samtliga räntebärande placeringar Svenska staten eller av staten helägt bolag Svenska banker och dessas 0-75 % 0-50 % dotterbolag, Svenska bostadsfinansieringinstitut Kommuner/landsting 0-50 % 0-20 % Emittenter med investment grade 0-20 % 0-5 % Enhandsengagemang (% av samtliga räntebärande placeringar) % ingen begränsning Motpartrisk ränteplaceringar Hanteringen av motpartsrisken fungerar enligt principen likvid mot leverans. All handel med derivat ska ske i enlighet med OMX:s säkerhetssystem eller motsvarande. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 10(18)

11 4.3 Aktieplaceringar Jämförelseindex och riktlinjer för avvikelse mot index Aktieplaceringar skall utvärderas mot ett jämförelseindex som består av 60 procent SIX RX (publicerat av SIX, och 40 procent MSCI World Index, Net Return (publicerat av Morgan Stanley, Tillåtna instrument Placeringar får ske i samtliga på Stockholmsbörsen noterade aktieinstrument samtliga aktieinstrument som ingår i Morgan Stanley World Index, Morgan Stanley All Europe, Standard & Poor s 500 index eller som ingår i Nikkei 300 index Aktier får lånas ut mot betryggande säkerhet och på marknaden sedvanliga villkor. Derivatinstrument får användas i portföljförvaltningen där syftet med instrumenten skall vara att hantera marknadsexponeringar på ett effektivt sätt och för att sänka risknivån och stabilisera avkastningen. Positioner som leder till att marknadsexponeringen ökar på så sätt som inte skulle vara möjlig med hjälp av investeringar i underliggande tillgångar ska undvikas. Placering i strukturerade instrument kan ske inom ramen för ovanstående begränsningar. Underliggande marknadsexponering i dessa ska vara i ovanstående marknadsplatser Aktiekursrisk Placeringar i aktieinstrument utgivna av en emittent får uppgå till högst 10 procent av de totala aktieplaceringarna Motpartrisk aktieplaceringar Hanteringen av motpartsrisken fungerar enligt principen likvid mot leverans. All handel med derivat ska ske i enlighet med OMX:s säkerhetssystem eller motsvarande. 4.4 Alternativa investeringar Jämförelseindex Alternativa investeringar skall utvärderas mot CSFB Tremont index (publicerat av Credit Suisse, Beroende på vilken stil (macro, managed futures etc) som hedgefonden investerar i skall även detta index finnas med i jämförelsen Tillåtna instrument Placeringar får göras i hedgefonder förvaltade av svenska fondbolag eller representerade i Sverige. Placering i fonder förvaltade av ett fondbolag får uppgå till högst 30 procent av tillgångsslaget. Fondens placeringsinriktning avgör om den skall utgöra aktieplacering eller räntebärande placeringar. 4.5 Särskilt om placeringar i utländsk valuta Placeringar i utländsk valuta får kurssäkras. Valutarisken kan dock genom handel med valutaterminer begränsas så att den uppgår till lägst 0 procent av underliggande utländska tillgångars och högst motsvarande underliggande tillgångars exponering. (Exponering uppstår genom att till exempel köpa aktier i utländsk valuta. Kurssäkring kan ske, men måste inte, genom att delar eller hela den utländska valutan säljs på termin. Dock får inte kurssäkringen ske på ett Placeringspolicy gällande pensionsmedel 11(18)

12 större belopp än värdet av de utländska tillgångarna. Motsatsen är inte heller tillåten, dvs att köpa valuta utöver värdet av de utländska tillgångarna.) 4.6 Särskilt om derivat Handel med optioner och terminskontrakt får ske med följande begränsningar: Syftet med handel i dessa instrument är att reducera den totala risken eller effektivisera portföljförvaltningen. Positioner som leder till att marknadsexponeringen ökar på så sätt som inte skulle vara möjlig med hjälp av investeringar i underliggande tillgångar ska undvikas. Handeln skall vara föremål för clearingverksamhet hos en clearingorganisation som står under tillsyn. Avtal får även ingås med ett värdepappersinstitut som äger rätt att ingå sådana avtal. Landstinget Blekinge får endast förvärva köp- och säljoptioner. Köpoptioner får ställas ut om innehav finns. Det totala marknadsrisken i derivatpositioner får uppgå till högst 10 procent av den totala förmögenheten. Det totala säkerhetskravet till följd av handel med dessa instrument får uppgå till högst 10 procent av den totala förmögenheten. 5 Rapportering, utvärdering och avveckling 5.1 Rapportering Rapportering skall ske enligt följande tabell: Rapport Mottagare Periodicitet Innehåll Månadsrapport Landstingsstyrelse Enligt LS ordinarie rapportering splan Avvikelserapport Landstingsstyrelse På förekomme n anledning Aktuell portfölj, risk och avkastningsmått, genomförda affärer. Skriftlig kommentar avseende portföljförvaltning Inträffade överträdelser av Placeringpolicyn Utvärdering Landstingsstyrelse Årlig Oberoende utvärdering av totalportföljen 5.2 Utvärdering Omfattning Förvaltningen skall årligen utvärderas. Utvärderingen skall genomföras såväl totalt som per tillgångsslag. Utvärdering ska utföras av Landstingets revisorer. Eventuella externa förvaltare skall utvärderas separat. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 12(18)

13 5.2.2 Utvärderingens innehåll För portföljen i sin helhet och lämpliga delar skall följande redovisas i utvärderingen: Absolut avkastning Relativ avkastning mot index (jämförelseindex viktas enligt normalportföljen) Absolut risk (standardavvikelse) Riskjusterad avkastning (Sharpe-kvot) Tracking Error (jämförelseindex viktas enligt normalportföljen) Bidragsanalys (effekt av taktisk allokering) Dessutom är en sk peer group-analys lämplig att genomföra (jämförelse mot 5 fonder eller andra portförvaltningar med likartad placeringsinriktning), speciellt avseende externa uppdrag. 5.3 Selektions- och avvecklingskriterier för förvaltare Landstingsstyrelsen ansvarar för portföljförvaltnings- och mandatstrukturen, dvs om man väljer generalist- och/eller specialistmandat samt aktiv och/eller passiv portföljförvaltning. Beslutar landstingsstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar gäller nedanstående Extern förvaltares behörighet Förvaltaren ska vara ett fondbolag eller ett värdepappersinstitut som har finans inspektionens tillstånd för portföljförvaltning av någon annans finansiella instrument, enligt 1 kap 3 p 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller motsvarande utländskt tillstånd Formella handlingar Vid beslut av landstingsstyrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. Förvaltaren ska åta sig att följa angivna placeringsregler Andel av kapitalförvaltarens förvaltade kapital Landstinget Blekinges kapital får inte utgöra mer än 10 procent av förvaltarens totalt förvaltade kapital Urvalskriterier Vid val av förvaltare kommer en samlad bedömning av bla följande kriterier att ligga till grund för beslut. Historisk prestanda av befintlig portfölj relativt andra placeringar med lik nande placeringsinriktning. Organisation; ägarförhållanden och finansiell styrka Ansvarig förvaltares kompetens och erfarenhet Förvaltningsresurser inom det aktuella placeringsområdet Arbetssätt; investeringsfilosofi, etik och investeringsmetodik Riskhantering och intern kontroll Placeringspolicy gällande pensionsmedel 13(18)

14 Administration och rapportering Pris Avveckling av förvaltare och fonder När förvaltaren inte når sina mål (index) över tiden kommer frågan om avveck ling upp till bevakning hos LS. LD ska i samband med upphandling av extern förvaltning föreslå målet samt kriterier för vad som kan anses god förvaltning för den aktuella förvaltningstjänsten. Kriterierna för god förvaltning ska fastställas med hänsyn till bland annat tillgångsslag och förvaltningsinriktning (enligt avsnitt 3.3). Placeringspolicy gällande pensionsmedel 14(18)

15 Ordlista Aktuell placeringslimit Derivatinstrument Diskretionär förvaltning Diversifiering Duration Emittent Exponering Future Förvaringsinstitut Index Konvertibla skuldebrev Kreditrisk Likvida medel Den limit som fastställs med syftet att säkerställa att tillåten tillgångsallokering aldrig riskerar uppsatta förvaltningsmål. Ett instrument vars värde baseras på och följer värdet på ett underliggande värdepapper, t ex obligationer eller aktier. Exempel på derivatinstrument är optioner och terminer. Förvaltaren genomför transaktioner för kunds räkning i den utsträckning och med de begränsningar som fastställts i avtal och fullmakt. Fördelning av en portföljs placeringar inom och mellan olika tillgångsslag/marknader i syfte att minska risken och/eller höja avkastningen i en portfölj. Kan beskrivas som en obligations vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationens och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Måttet beskriver obligationens räntekänslighet, dvs hur mycket priset på obligationen ändras när räntenivån ändras med en procentenhet. Utgivare av finansiella instrument. Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. Ett terminskontrakt med daglig resultatavräkning av vinster och förluster. Från kapitalförvaltare eller fondbolag fristående bank eller annat kreditinstitut där förvärvade värdepapper ska deponeras och som ska ombesörja in- och utbetalningar rörande depå eller fond. Mått på en marknads eller delmarknads värde, t ex SIX Return Index (Stockholmsbörsen) och OMRX Bond-index (obligationsindex). Av aktiebolag utgivet skuldebrev som ger innehavaren rätt att helt eller delvis byta ut sin fordran mot aktier i bolaget. Risken för att en fordran inte betalas på utsatt tid och/eller med det belopp som fordran utgör. Medel på bankräkning o dyl. Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 15(18)

16 Likviditetsrisk Likvidschema Limit Löptid Marknadsvärde Motpartsrisk Nollkupong Obligation Option Placeringshorisont Portfölj Rating Riskkontroll Ränterisk Standardavvikelse Risken att ett värdepapper inte kan omsättas i likvida medel vid önskad tidpunkt, eller önskat pris eller önskad volym, utan att förlora nämnvärt i värde. När ett värdepapper omsätts finns i normala fall standardiserade tidpunkter mellan avslutsdag och likviddag. En akties likviddag är i normalfallet längre fram i tiden än motsvarande för ett räntebärande värdepapper. Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Risken att motpart, t ex fondkommissionär, inte fullföljer erhållna uppdrag på avsett sätt. Fastförräntat obligations- eller förlagslån som emitteras utan kupongränta. Denna ackumuleras i stället och utbetalas vid lånets inlösen. Till skillnad från vanliga lån garanteras härigenom den angivna avkastningen. För vanliga lån måste kupongen återinvesteras till gällande marknadsränta. Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen ifråga. Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. En förmögenhet som är placerad i olika tillgångar. Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Bevakning och uppdatering av aktuell placeringslimit. Hur avkastningen på ett räntepapper påverkas av en förändring i marknadsräntan. Graden av ränterisk ökar med värdepapperets återstående löptid. Kan delas in i prisrisk och återinvesteringsrisk. Statistiskt mått på hur kraftigt värdet på ett värdepapper eller en marknad fluktuerar över tiden. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 16(18)

17 Statslåneränta Strukturerad produkt Syntetiskt instrument Teckningsoption Termin Tillgångsslag Valutarisk Statslåneräntan utgörs av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år och den ska avspegla den riskfria långa marknadsräntan. Riksgäldskontoret har på uppdrag av regeringen fastställt statslåneräntan sedan den 5 december Statslåneräntan sätts varje torsdag och gäller från fredag till och med nästa torsdag (www.rgk.se). Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera index eller i kombination av ränteplacering. Med syntetiskt instrument avses ett underliggande värdepapper som inte finns i verkligheten, men som äger alla egenskaper som kännetecknar värdepapperet. OMs standardiserade termin avseende sex månaders statsskuldväxel definieras som en syntetisk 180 dagars statsskuldväxel som kommer att förfalla 180 dagar efter terminens slutlikviddag som normalt infaller tredje onsdagen i mars, juni, september och december. Skuldebrev förenad med optionsrätt till nyteckning. Ömsesidigt förpliktande avtal mellan två parter om köp och försäljning av en viss mängd av en viss vara med likvid vid en bestämd framtida tidpunkt. Exempel på sådan termin är aktie-, ränteoch indextermin. Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta pga att den egna valutan stiger / utländska valuta faller. Värdepappersfond Värdepapperslån Fond som förvaltar aktier och andra värdepapper och som administreras av särskilt fondbolag. Fonden ägs av andelsägarna, vilket betyder att förvaltaren inte under några omständigheter kan använda fondens tillgångar för att täcka förluster i förvaltarens verksamhet. Avtal om lån av värdepapper antingen för viss tid eller tills vidare mot ersättning. Låntagaren får fritt disponera över värdepapperet. Placeringspolicy gällande pensionsmedel 17(18)

18

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16

====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum 2002-12-16 Giltighetstid Sammanfattning Tills

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning

Datum Region Skånes riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital Föreskrifternas syfte och omfattning Datum 2016-12-08 1 (8) s riktlinjer för förvaltning av stiftelsekapital 1. INLEDNING 1.1. Föreskrifternas syfte och omfattning är förvaltare för s avkastningsstiftelser, genom s.k. anknuten förvaltning.

Läs mer

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy.

Tillgångsslaget fastigheter omfattas inte av denna placeringspolicy. Placeringspolicy för kommunstyrelsens donationsfonder 11. INTRODUKTION 1.1 Bakgrund Norrköpings kommun - kommunen - förvaltar donationsmedel fördelat på två samförvaltande portföljer med ett sammanlagt

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Case Asset Management

Case Asset Management Case Asset Management Riktlinjer för riskhantering i fonderna Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Case Asset Management AB vid styrelsemöte 2012 12 05 1 Innehåll 1. INLEDNING OCH SYFTE...

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Arbetsordning för styrelsen Fastställd 2013-09-17 Bilaga H 1 (13) Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Reviderad den 11 juni 2012 och 12 december

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08

Placeringspolicy. Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen 2009-04-08 Reviderad av styrelsen 2010-04-29 Reviderad av styrelsen 2014-05-08 Stockholm University Student Union Visiting address Phone +46 (0)8 15 41 00 Org.

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) Dnr KAF Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 15 december 2015 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2016 att gälla från och med den 1 januari 2016. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17

Postens Pensionsstiftelse PLACERINGSPOLICY. Beslutad 2013-04-17 PLACERINGSPOLICY Beslutad 2013-04-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 1.1 Legala förutsättningar... 1 1.2 Placeringsreglernas syfte och struktur... 1 1.3 Etiska riktlinjer... 1 2 MÅLFORMULERING...

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy för Diabetesfonden

Placeringspolicy för Diabetesfonden Placeringspolicy för Diabetesfonden Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond Antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 Reviderad den 20 oktober 2016 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2016-08-29 118 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning

FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND. 1 Fondens rättsliga ställning FONDBESTÄMMELSER FÖR AP7 RÄNTEFOND Godkända av Finansinspektionen den 31 mars 2017 1 Fondens rättsliga ställning AP7 Räntefond (Fonden) är en s.k. syntetisk värdepappersfond (prop. 1997/98:151 s. 421,

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen

Riktlinjer för stiftelseförvaltningen STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2016.1.1.1-4632 Sakområde: Ekonomiadministration, upphandling, stiftelser och bolag Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Ekonomiavdelningen

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009

Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning. Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 Placeringspolicy Stiftelsen för Strategisk Forskning Fastställd av styrelsen den 15 december, 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10

Placeringspolicy med Placeringsreglemente. Fastställd 2015-05-10 med Placeringsreglemente Fastställd 2015-05-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Hjärtebarnsfondens stadgar... 3 1.2 Syfte med placeringspolicyn... 3 1.3 Förvaltningen... 4 1.4 Uppdatering av placeringspolicy...

Läs mer

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17

Placeringspolicy Utfärdad den 2013-12-16 Utfärdad av Kicki Nordström Godkänd av Stefan Bergh ID: 497 Version: 17 1. Allmänt Fastställd av styrelsen 2013-11-28 Cancerfondens finansiella tillgångar består dels av placeringstillgångar, dels av kapital i rörelsen som i sin tur består av likvida medel och strategiska

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid

Aviatum 556656-5114. Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Aviatum 556656-5114 Placeringspolicy med placeringsrestriktioner för Aviatum Offensiv & Aviatum Solid Innehåll 1 Inledning och syfte 1 1.1 Mål 1 1.2 Avgränsningar 1 1.3 Uppdatering av placeringspolicy

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Förvaltare har varit ABN Amro, tidigare Alfred Berg.

Landstingsstyrelsens beslut. Förvaltare har varit ABN Amro, tidigare Alfred Berg. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-04-02 LS-LED07-222 60 Placeringsregler Landstinget Sörmlands donationsmedel Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen fastställer Placeringsregler

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2016-08-29 117 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-1119-16 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-17 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(19) 1(19) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2006-04-12, 42 med ändring Gäller från 2007-03-14,

Läs mer

E. Öhman J:or Fonder AB

E. Öhman J:or Fonder AB E. Öhman J:or Fonder AB Godkänd av Styrelsen Dokumentnamn 2013-08-29 Instruktion för utförande av order och placering av order hos tredje part m.m. Upprättad av Dokumentnummer Version Compliancefunktionen

Läs mer

Riktlinje för finansiella placeringar

Riktlinje för finansiella placeringar Riktlinje för finansiella placeringar Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-03-30 Innehåll 1. Introduktion... 4 1.1 Bakgrund och legala förutsättningar... 4 1.2. Målformulering... 4 1.3. Placeringshorisont

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag

Placeringspolicy. Svenska Röda Korset utdrag Placeringspolicy Svenska Röda Korset utdrag Fastställd av Svenska Röda Korsets styrelse 2014-09-15 Inledning Bakgrund och syfte Svenska Röda Korset är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål

Läs mer

Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser

Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser Policy gällande kapitalförvaltning avseende Västra Götalandsregionens anknutna Stiftelser Sida 2 (14) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÅL FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN... 3 1.2 AVKASTNINGSKRAV

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING

FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING 2013-10-02 FINANSIELLA RIKTLINJER FÖR KARLSTADS KOMMUNS DONATIONSMEDELSFÖRVALTNING Fastställd av kommunstyrelsen 2 1 Inledning Finansiella riktlinjer för Karlstads kommuns donationsmedelsförvaltning anger

Läs mer