====================== = = Beslutsdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "====================== = = www.styrdokument.adm.gu.se. Beslutsdatum 2002-12-16"

Transkript

1 Styrdokument Dnr A2 4352/02 Placeringspolicy för stiftelser Publicerad Beslutsfattare Handläggare Rektor Lars Nilsson Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning Tills vidare I denna policy finns det samlade regelverket för placering och förvaltning av gåvor och donationskapital. páç~ån~îv

2 PLACERINGSPOLICY FÖR STIFTELSER ANKNUTNA TILL GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 INLEDNING 1.1 Omfattning och bakgrund Kapitalförvaltningen omfattar av till Göteborgs universitet anknutet förvaltade stiftelser. Kapitalet består för närvarande av både svenska och utländska värdepapper av skilda slag. 1.2 Målsättning Kapitalet skall förvaltas långsiktigt med god avkastning under beaktande av vederbörlig försiktighet och en rimlig risknivå. Det innebär att man vid varje tillfälle skall söka lönsammast möjliga placeringsalternativ, utan att frångå etiskt hänsynstagande. Universitetet vill särskilt framhålla 100-årsperspektivet. Detta tar sig uttryck i målsättningen att åstadkomma en tillväxt och avkastning som möjliggör att såväl dagens som framtidens generationer av studerande och forskare kan få sina behov av stipendier och forskningsbidrag tillfredsställda. Mål för direktavkastning (räntor, aktieutdelningar/motsvarande samt erhållna premier vid optionsaffärer som går till förfall) skall för närvarande vara lägst 3,5 % av det vid årets början förvaltade kapitalet. Kapitalet skall placeras så att bästa möjliga kombination av värdetillväxt och ovan nämnda direktavkastning erhålls. 1.3 Syfte med placeringspolicyn Placeringspolicyn utgör styrinstrument för Göteborgs universitets placeringsverksamhet. Policyn skall: Precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningsinriktningen. Tydliggöra roller och ansvarsfördelning mellan fondstyrelse, tjänstemän och anlitade externa förvaltare. Fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer inom Göteborgs universitet och för externa kapitalförvaltare. 1.4 Uppdatering och ändring av placeringspolicyn Placeringspolicyn skall årligen hållas uppdaterad med hänsyn till förhållanden internt såväl som på finansmarknaderna. Reviderad placeringspolicy skall senast den 31 oktober varje år fastställas av styrelsen för Fond- och medelsförvaltning. páç~åo~îv

3 2 ANSVARSFÖRDELNING 2.1 Styrelsen för Fond- och medelsförvaltning Styrelsen skall direkt under styrelsen för Göteborgs universitet handlägga ärenden rörande förvaltning av till universitetet anknutna stiftelsers kapital. Det åligger styrelsen att: fastställa placeringspolicyn besluta om upphandling och val av externa kapitalförvaltare fastställa kravspecifikation i samband med upphandling av kapitalförvaltare besluta om att avveckla förvaltare fastställa principer och arbetsordning för avstämning och rapportering besluta om tillfälliga avvikelser från placeringspolicyn ge delegation till ekonomidirektör att teckna avtal gällande kapitalförvaltning 2.2 Verkställande tjänsteman Verkställande tjänsteman ansvarar för: att initiera och bereda uppdateringar av placeringspolicyn att företräda Göteborgs universitet gentemot externa motparter att upprätta kravspecifikation och utvärdera externa förvaltare i samband med upphandling att föreslå val och i förekommande fall avveckling av externa förvaltare att administrativa rutiner finns upprättade för hur värdepappersaffärer skall redovisas att rapportera utfallet i förvaltningen och portföljens exponering i relation till fastställda limiter att i övriga fall rapportera till styrelsen rörande omständigheter som påverkar förvaltningen av portföljen uppföljning av placeringspolicyns efterlevnad att till styrelsen föreslå beslut om åtgärd i sådant fall att riskbegränsning skulle överskridas 3 PLACERINGSINSTRUKTIONER 3.1 Tillåtna tillgångsslag Portföljens medel får placeras i följande tillgångsslag: Svenska räntebärande värdepapper Svenska aktier och aktierelaterade värdepapper (som t ex konvertibla skuldebrev, konvertibla vinstandelsbevis, teckningsrätter, etc.) Utländska aktier Likvida medel i svensk valuta (bankinlåning) Placering får ske i värdepappersfonder vars placeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med bestämmelserna i denna placeringspolicy och som står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighets tillsyn. Vid placering i värdepappersfond skall portföljens limiter om tillgångsslagens andelar i avsnitt 3.2 och 3.3 beaktas. Styrelsen fattar beslut om placeringar i andra tillgångar än de ovan uppräknade. páç~åp~îv

4 3.2 Strategisk allokering Normalportföljen anger den totala portföljens strategiska, långsiktiga fördelning mellan tillgångsslag. Vid beräkning av vikterna skall tillgångarnas aktuella marknadsvärde utgöra utgångspunkt. Fördelning (uttryckt i SEK) skall gälla totalt för till Göteborgsuniversitet anknutet förvaltade stiftelser. Tillgångsslag Normalvikt Portföljen totalt % Svenska räntebärande 40 värdepapper Svenska aktier 50 Utländska aktier Taktisk allokering Intervallen i tabellen nedan anger de limiter inom vilka tillgångsslagen får variera under kortare perioder, för att tillvarata möjligheter som ges av kortfristiga svängningarpå de olika marknaderna. Tillgångsslag Normalvikt och limiter Portföljen totalt % Min Normal Max Räntebärande värdepapper Svenska aktier Utländska aktier Likvida medel Vid beräkning av portföljens värde och limiter skall portföljens tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om limit överskrids skall tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid nödvändig hänsyn tas till den risk som överskridande innebär för portföljen som helhet. Motsvarande gäller om limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. 3.4 Val av värdepapper Enhandsengagemang, totalportföljen Finansiella tillgångar (aktier, obligationer mm) hänförliga till en enskild emittent eller emittenter inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 % av portföljens totala marknadsvärde. Limiten gäller med de undantag som anges i avsnitt Enhandsengagemang inom respektive tillgångsslag Limiten i skall även tillämpas inom respektive tillgångsslag. Det innebär att en enskild emittent eller emittenter inom samma koncern får utgöra maximalt 10 % av marknadsvärdet i ett enskilt tillgångsslag. För svenska ränteportföljen gäller särskilda villkor för kategori A-D enligt avsnitt Räntebärande värdepapper Risker i ränteportföljen páç~åq~îv

5 De två viktigaste komponenterna i ränteportföljen är ränterisk och kreditrisk. Med ränterisk avses den känslighet för värdeförändring i en obligationsportfölj som följer av en ränteförändring. Ränterisken ökar med ökad genomsnittlig löptid i portföljen (duration). För att begränsa ränterisken sätts den genomsnittliga maximala durationen till fem (5) år. Kreditrisk återspeglas i den konkursrisk som finns för institut som emitterar räntebärande värdepapper som obligationer och certifikat. På den svenska räntemarknaden har värdepapper utgivna eller garanterade av svenska staten obetydlig kreditrisk. För att begränsa kreditrisken sätts enhandslimiter för olika riskklasser. Limiter för den räntebärande portföljen Vid placering i räntebärande värdepapper noterade i svenska kronor gäller följande limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av den svenska ränteportföljens marknadsvärde. Emittent / värdepapper Max andel per Max andel Emittent/kategori per emittent % A. Svenska staten eller av svenska staten garanterat värdepapper. B. Svenska låntagare med långfristig rating om lägst AA eller Aa2. C. Svenska låntagare med långfristig 20 5 rating om lägst BBB eller Baa2. D. Låntagare med kortfristig rating om lägst K-1 eller P Aktier och aktierelaterade instrument 1 Ratingen enligt tabellen hänför sig till Standard & Poor s eller Moody s. Skulle låntagaren ha rating från både Standard & Poor s och Moody s krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. Risker i aktieportföljen Utöver marknadsrisken (som följer av att man äger aktier) finns det även företagsspecifika risker. För att minimera de företagsspecifika riskerna skall Göteborgs universitet hålla en diversifierad portfölj. Riktlinjerna för enhandsengagemang specificeras i avsnitt och Portföljens svenska och utländska aktier skall vara börsnoterade. Med börsnoterade menas föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Vid nyintroduktioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att aktierna enligt introduktionsprospektet har för avsikt att omgående börsnoteras, och att det samlade värdet av sådana onoterade innehav maximalt uppgår till 5 % av aktieportföljens värde Likvida medel Likvida medel definieras som medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. páç~år~îv

6 Övrig tidsbunden inlåning hänförs till tillgångsslaget räntebärande värdepapper vid beräkning av tillgångsslagens andelar i avsnitt 3.2 och Restriktioner Motpartsrisk Placeringar samt köp och försäljningar skall göras via etablerade finansiella institutioner och/eller förmögenhetsförvaltare. Värdepappersaffärer får endast göras med bank eller fondkommissionärsföretag som har Finansinspektionens (eller motsvarande myndighets i andra länder) tillstånd att bedriva handel med finansiella instrument för annans räkning i eget namn, enligt 1 kap. 3 p.1 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse eller motsvarande regelverk i andra länder Förvar Göteborgs universitets externt förvaltade värdepapper skall förvaras hos värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring enligt 3 kap. 4 p. 2 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Andelar i värdepappersfonder registreras emellertid normalt hos fondbolaget utan leverans till värdepappersinstitut Belåning Portföljens tillgångar får ej belånas med undantag för sådan belåning som följer av handel med derivatinstrument samt för sådan tillfällig belåning som följer av gällande likvidschema i samband med värdepappersaffärer Valutarisk Värdet av placeringar i utländska valutor sjunker i värde vid försvagning av placeringsvalutan eller vid förstärkning av den svenska kronan mot placeringsvalutan. Placeringar i utländska värdepapper är tillåtna. Sådana placeringar leder till valutaexponering. Valutaexponering får maximalt utgöras av 100 % av utlandsportföljens tillgångar. Valutasäkring mot SEK får göras för att minska valutarisken Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär att ett finansiellt instrument eller annan tillgång ej kan avyttras eller förvärvas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller att transaktionen medför stora kostnader. Likviditetsrisker förekommer främst i ickestandardiserade finansiella instrument som inte är föremål för clearing via clearingorganisation. Göteborgs universitets tillgångar skall vara likvida. Tillgångarna skall normalt sett kunna avyttras omgående, och allra senast inom 60 dagar, till relevant marknadspris. Portföljens tillgångar i svensk och utländsk valuta skall som huvudregel vara noterade, det vill säga vara föremål för regelbunden handel på börs eller annan reglerad marknadsplats som är öppen för allmänheten och som står under tillsyn av tillsynsmyndighet. Värdepappersfonder och nationella fonder skall vara prissatta och föremål för handel med jämna intervall. Normalfallet skall vara daglig handel. För vissa fonder kan mindre páç~ås~îv

7 frekvent handel tillåtas, med kvartalsvis omsättning som maximal gräns Derivatinstrument Optioner skall främst användas för att minska risken i förvaltningen. Derivatinstrument kan även användas i syfte att effektivisera eller öka avkastningen i förvaltningen i enlighet med intentionerna i denna placeringspolicy. Handel med derivatinstrument får inte ske på sådant sätt att portföljen avviker eller efter inlösen (eller motsvarande) kommer att avvika från reglerna i denna placeringspolicy. Optionskontrakt skall vara standardiserade och föremål för handel på OM Stockholmsbörsen eller på motsvarande utländsk institution, som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. Beträffande handel med optioner gäller följande: Indexoptioner får endast användas i strategier för att minimera kursfall i aktieportföljen. Köpoptioner får endast utfärdas mot befintligt aktieinnehav. Köp av köpoptioner får endast utföras om syftet är att återköpa redan utfärdade optioner. Köp av säljoptioner får endast utföras om syftet är att försäkra aktieportföljen mot en förväntad kursnedgång, alternativt återköpa redan utfärdade optioner. Försäljning av säljoptioner får endast göras om beslut fattats att förvärva underliggande aktie, alternativt försälja innehavda optioner. Utställda eller köpta optioner får maximalt uppgå till 20 % (nettoexponering) av totalportföljens marknadsvärde. 4 EXTERNA KAPITALFÖRVALTARE 4.1 Extern förvaltares behörighet Förvaltaren skall vara ett värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument enligt 1 kap. 3 p. 4 lagen (1991:981) om värdepappersrörelse. Alternativt skall förvaltaren vara en utländsk institution som har motsvarande tillstånd och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. 4.2 Avtal Vid beslut av styrelsen att anlita extern förvaltare av hela eller delar av portföljens tillgångar skall sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal. Avtalet kan till följd av lagstiftning inte ändras under pågående ramavtalsperiod annat än gällande volym och pris. Alla villkor skall vara kända för ramavtalsparterna. Avtal med Kapitalförvaltaren skall föregås av en upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Avtalstidens längd är sex (6) år under vilken sista året utgör en option som kan tas i anspråk först efter en aktiv utvärdering. 4.3 Förvaltarens åtaganden Förvaltaren skall följa denna placeringspolicy. páç~åt~îv

8 4.4 Ersättning Ersättningsmodellen till Kapitalförvaltare skall vara utformad så att det finns en tydlig koppling till kapitalförvaltningens resultat vad avser värdetillväxt och direktavkastning. 4.5 Avveckling av förvaltare och fonder Avtal med förvaltare kan komma att sägas upp under löpande avtalsperiod om förvaltaren bryter mot gällande placeringspolicy eller genererar resultat som avsevärt understiger jämförelseindex eller jämförbar förvaltare eller på annat sätt väsentligt bryter mot gällande ramavtal. Styrelsen fattar beslut om uppsägning. 5 ETIK & MILJÖ 5.1 Etiskt program Investeringar skall endast ske i företag som följer ILO:s kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner berör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan OECD:s riktlinjer berör miljöskydd, informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, bekämpning av mutor, beskattning och vetenskap och teknologi. 5.2 Program för etik I förvaltaravtalen specificeras de externa förvaltarnas program för etisk hänsyn. Anlitade externa förvaltare skall ha dokumenterade rutiner som säkerställer att hänsyn tas till Göteborgs universitets etiska program. Anlitade externa förvaltare skall kontakta Göteborgs universitet om osäkerhet råder beträffande tillämpningen av Göteborgs universitets etiska program vid investeringar. 6 RAPPORTERING OCH UTVÄRDERING Styrelsen för Fond- och medelsförvaltning skall genom universitetets avdelning för ekonomistyrning löpande följa utvecklingen av kapitalförvaltningen. Minst en gång per år skall dessutom en aktiv utvärdering av kapitalförvaltningen ske. Härvid kan direktavkastningsnivåer och jämförelseindex bli föremål för justering, se ovan p Rapportering Rapportering från förvaltare skall regleras i förvaltningsavtal Rapporteringens syfte Rapporteringens syfte är att informera om portföljens resultat och portföljens exponering i relation till fastställda limiter i denna placeringspolicy. páç~åu~îv

9 6.1.2 Onormala händelser och avvikelser från placeringspolicyn Förvaltare skall omedelbart rapportera till Göteborgs universitet om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. Vidare skall samtliga överträdelser av placeringsreglementet rapporteras till Göteborgs universitet. Redovisningen skall innehålla uppgivande av typ av överträdelse, åtgärd för att rätta till överträdelse samt mått och steg för att förhindra att liknande överträdelser upprepas Redovisnings- och utbetalningsrutiner Redovisnings- och utbetalningsrutiner regleras i bilaga till avtal med Kapitalförvaltare. 6.2 Utvärdering Utvärderingens syfte Utvärderingens syfte är att löpande informera om total- och delportföljernas resultat,dels i förhållande till jämförelseindex, dels i relation till de uppsatta målen. Utvärderingen skall vidare belysa risknivåerna i förvaltningen och bedöma aktivitetsnivå och informationsvärde i de externa förvaltarnas positionstagande Jämförelseindex Förvaltningens avkastning skall månatligen utvärderas mot följande jämförelseindex. Tillgångsslag Index vid utvärdering Andel av index vid Av delportfölj utvärdering av totalportfölj, % Räntebärande OMRX 40 värdepapper Svenska aktier SPRX 50 Utländska aktier MSCI World NDR 10 páç~åv~îv

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel

Placeringsregler för Hässleholms kommuns pensionsmedel KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 36 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-12-01 2013/744 040 Antagen: kommunfullmäktige 2008-08-25 98 och ändrad senast kommunfullmäktige 2013-11-18 135. Placeringsregler för

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun

049-2. Finanspolicy. Nynäshamn kommun 049-2 Finanspolicy Nynäshamn kommun Antagen av kommunfullmäktige den 9 februari 2011, 31 och gäller från och med den 1 mars 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER

FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER FÖRESKRIFTER FÖR FÖRVALTNING AV MEDEL 049-1 AVSATTA FÖR PENSIONSFÖRPLIKTELSER Antagna av kommunfullmäktige 1999-11-25, 142. Ändrade av kommunfullmäktige 2003-04-09, 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET

Finanspolicy. Styrande dokument Regeldokument Policy. [Gäller för verksamhet] Sida 1 (22) DOKUMENT-ID LGEKPL-4-81 VERSION 2.0 GÄLLER FÖR VERKSAMHET Styrande dokument Regeldokument Policy Sida 1 (22) Finanspolicy Sida 2 (22) Innehåll Finanspolicy... 1 1. Inledning... 4 1.1 Syfte... 4 1.2 Mål... 4 2. Organisation... 4 2.1 Landstinget och dess bolag...

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

Författningssamling 042.4

Författningssamling 042.4 Oskarshamns kommun Författningssamling 042.4 FINANSIELL POLICY FÖR OSKARSHAMNS KOMMUN SAMT STRUKTUR FÖR OSKARSHAMNS KOMMUNS FINANSIELLA TILLGÅNGAR, INTERNLÅN OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Fastställd av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ):

Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk Forskning ( Mistra eller Stiftelsen ): policy Styrelsens placeringspolicy med placeringsreglemente för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning Placeringspolicy 1 Inledning 1.1 Mistras stadgar Utdrag ur stadgarna för Stiftelsen för miljöstrategisk

Läs mer

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx

FINANSPOLICY. Eda kommun inklusive bolagen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx FINANSPOLICY Eda kommun inklusive bolagen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-xx-xx Innehållsförteckning Finanspolicy Eda kommun...... 3 Övergripande mål för Finansverksamheten... 3 Finansförvaltningens

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE SPROTOK Kommunstyrelsen 2012-12-04 Dnr Ks 2012. 512 1.3.6 Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2013 Nr 27-42 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 28 FEBRUARI 2013 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2013-02-15 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund

Läs mer

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse

Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse Förvaltningspolicy för Sveriges Yngre Läkares Förening & Pensionsstiftelse FASTSTÄLLD AV SYLF:S STYRELSE 2014-06-18 Förvaltningspolicy SYLF 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033

TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Monica Fyrhammar 2013-11-26--27 13OLL5033 Till Landstingsfullmäktiges ledamöter Kopia för kännedom: Samtliga ersättare Landstingets revisorer

Läs mer

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012

Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna. Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000009 Föreskrifter för Finansförvaltning Landstinget Dalarna Landstingsfullmäktige 19-20 november 2012 000010 Innehåll 1 SYFTE, MÅL OCH GILTIGHET 1.1 SYFTE 1.2 MÅL FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN 1.3

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17

FINANSREGLEMENTE. 1 Allmänt 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2011-01-17 FINANSREGLEMENTE 1 Allmänt 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet ska bedrivas på ett effektivt och säkert sätt utan spekulativa inslag.

Läs mer