KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 1 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: , kl 16:00 Plats: Stadshuset, gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till ÄRENDEN Kommunstyrelsens ärenden 1. Justering 2. Personalinformation (kompletteras med handlingar i anslutning till sammanträdet) 3. Ekonomiinformation (kompletteras med handlingar i anslutning till sammanträdet) 4. Information från räddningschefen (kompletteras med handlingar i anslutning till sammanträdet) Ärenden till kommunfullmäktige 5. Antagande av placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs Kommun, s Antagande av ny placerings- och lånepolicy för Höganäs kommun, s Kommunstyrelsens ärenden 7. Samråd avseende Höganäs energi AB:s taxor, s Beslut om seminarie avseende trafikstrategi för Höganäs kommun, s Cirkulationsplats korsningen prästavägen/väg 1412 Viken, s Utredning avseende cykelväg öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge, s Avtal med trafikverket avseende gång- och cykelväg Höganäs-Jonstorp-Farhult, s Förslag till beslut inkomna från brottsförebyggande rådet, s Uppdrag att revidera reglerna för Höganäs kommuns tomtkö, s Utredning avseende utbyggnad av Vikenskolan, s Godkännande av kultur- och fritidsförvaltningens intern kontrollplan 2014, s Äskande om medel för det miljöstrategiska arbetet, s forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

2 2 (2) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN Ärenden till kommunfullmäktige 17. Avstämning av budgetläget 2014, s Budgetjusteringar på grund av omorganisation, s Flyttning av exploateringsprojekt, s Meddelande från utbildningsnämnden till kommunfullmäktige avseende uppsägning av intraprenadavtal, s Godkännande av markanvisningsavtal med Ekeforshus AB avseende Blossalyckan i Arild, s Antagande av stadsmiljöprogram (förslag till stadsmiljöprorgam återfinns separat i kallelseutskick), s Undersökning av möjligheter samt åtgärder för ökad vuxennärvaro i skolan, s Sammanträdesschema för år 2014 samt förslag på sammanträdesdagar för nästa mandatperiods kommunfullmäktige samt kommunstyrelse, s Beslut avseende fortsatta webbsändningar av fullmäktiges sammanträden, s Godkännande av överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Oden 31 (kompletteras med handlingar i anslutning till sammanträdet), s Godkännande av överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Lugnet 6 (kompletteras med handlingar i anslutning till sammanträdet), s Redovisning av beslut fattade i kommunstyrelsens utskott samt kommunstyrelsens informationsoch anmälningsärenden, s Höganäs Péter Kovács Ordförande HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

3 Ärende 5 Antagande av placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs Kommun 3

4 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/764 ANTAGANDE AV PLACERINGSPOLICY GÄLLANDE FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Enligt kommunledningskontorets ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013 har Höganäs kommun avsatt medel i en pensionsfond för att möta framtida utbetalningar av kommunens ansvarsförbindelse. Nuvarande placeringspolicy för pensionsfonden fastställdes av kommunfullmäktige den 24 september 2009, 80 och den 31 december 2012 uppgick ansvarsförbindelsen 535,8 mnkr och pensionsfonden till 203,3 mnkr. Enligt tjänsteskrivelsen har avdelningen tillsammans med Söderberg & Partners genomfört en översyn av gällande placeringspolicy samt arbetat fram ett förslag till ny placeringspolicy. Den största skillnaden mellan föreslagen policy och den nu gällande policyn är en tydligare koppling till pensionsåtagandet. I den nuvarande policyn finns det en målsättning att placeringarna ska stämma överens med utbetalningarna samt ge en real långsiktig avkastning på minst 3 procent. I det framtagna förslaget till ny policy blir kopplingen tydligare genom att avsatta medel är dedikerade mot vissa specifika utbetalningar under vissa år från ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen illustrerade i policyn samtidigt som den föreslagna policyn innebär en styrning av risken i förvaltningen mot den del av ansvarsförbindelsen som ska mötas. Utöver det har ett antal delar i policyn uppdaterats för att bättre hantera aktuella förutsättningar samt begränsa riskerna, men ändå ge förvaltningen en flexibilitet. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning gör bedömningen att det framtagna förslaget är väl avvägd. Genom ett väl definierat förvaltningsmål och en tydlig riskbegränsning där 90 procent av förvaltningsmålet alltid ska garanteras begränsas riskerna trots att förslaget nu öppnar för aktier och aktiefonder i portföljen. I dagsläget förvaltas pensionsfonden av kommunen själv. Ekonomiavdelningen i sin tjänsteskrivelse att pensionsfonden framöver ska förvaltas av en extern förvaltare. Anlitandet av en extern förvaltare kommer med anledning av tjänstens värde behöva genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling och extern hjälp kommer att anlitas vid en upphandling. I och med att förfrågningsunderlaget måste godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsen möjlighet att påverka ett framtida avtal med en extern förvaltare. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 155, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 1 oktober 2013, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs Kommun. forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

5 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att framtida förvaltning av pensionsfonden ska genomföras av en extern förvaltare att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förfrågningsunderlag avseende upphandling av förvaltning av Höganäs kommuns pensionsfond. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till ny Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs kommun, att uppdra åt kommunstyrelsen att framtida förvaltning av Höganäs kommuns pensionsfond ska genomföras av en extern förvaltar. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

6 6

7 7

8 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/764 PLACERINGSPOLICY GÄLLANDE FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Höganäs kommun har avsatt medel i en pensionsfond för att möta framtida utbetalningar av kommunens ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen uppgick den 31 december 2012 till 535,8 mnkr och pensionsfonden till 203,3 mnkr. Kommunfullmäktige fasställde placeringspolicyn för pensionsfonden den 24 september 2009, 80. Kommunchefen har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att se över nuvarande policy. Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Söderberg & Partners genomfört en översyn av gällande placeringspolicy samt arbetat fram ett förslag till ny placeringspolicy. Den absolut största skillnaden i den nya policyn är att det nu finns det en betydligt tydligare koppling till pensionsåtagandet. I den nuvarande policyn finns det en målsättning att placeringarna ska matcha utbetalningarna samt ge en real långsiktig avkastning på minst 3 procent. I det framtagna förslaget till ny policy blir kopplingen mycket tydligare genom att avsatta medel är dedikerade mot vissa specifika utbetalningar under vissa år från ansvarsförbindelsen. Dessa är också illustrerade i policyn samtidigt som vi styr risken i förvaltningen mot den del av ansvarsförbindelsen som ska mötas. Utöver det har ett antal delar i policyn uppdaterats för att bättre hantera aktuella förutsättningar samt begränsa riskerna, men ändå ge förvaltningen en flexibilitet. Ekonomiavdelningens bedömning är att det framtagna förslaget är väl avvägd. Genom ett väl definierat förvaltningsmål och en tydlig riskbegränsning där 90 procent av förvaltningsmålet alltid ska garanteras begränsas riskerna trots att förslaget nu öppnar för aktier och aktiefonder i portföljen. I dagsläget förvaltas pensionsfonden av kommunen själv. Ekonomiavdelningen föreslår att pensionsfonden framöver ska förvaltas av en extern förvaltare. Anlitandet av en extern förvaltare kommer med anledning av tjänstens värde behöva genomföras i enlighet med lagen om offentlig upphandling och extern hjälp kommer att anlitas vid en upphandling. I och med att förfrågningsunderlaget måste godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunstyrelsen möjlighet att påverka ett framtida avtal med en extern förvaltare. Beslutsunderlag Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs Kommun. Kommunledningskontorets ekonomiavdelnings förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att framtida förvaltning av pensionsfonden ska genomföras av en extern förvaltare att uppdra åt kommunledningskontoret att utarbeta förfrågningsunderlag avseende upphandling av förvaltning av Höganäs kommuns pensionsfond. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

9 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/764 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att att anta förslag till ny Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs kommun, uppdra åt kommunstyrelsen att framtida förvaltning av Höganäs kommuns pensionsfond ska genomföras av en extern förvaltare. Per Broman Ekonomichef Lucie Cesar Ekonom HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

10 RUBRIK RUBRIK 10

11 Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 11

12 3 (15) Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Höganäs Kommun HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

13 4 (15) 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL Bakgrund 1.2 Det övergripande förvaltningsmålet Riskbegränsning Infasning 2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER Tillåtna tillgångsslag 2.2 Övergripande placeringslimiter 2.3 Likvida medel i svenska kronor 2.4 Svenska räntebärande värdepapper 2.5 Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument samt utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument Svenska aktier och aktiefonder samt utländska aktiefonder Svenska och utländska aktierelaterade instrument 2.6 Alternativa tillgångar 2.7 Ansvarsfulla placeringar 2.8 Belåning samt återinvestering av kuponger och utdelningar 2.9 Rebalansering vid överträdelse av övergripande placeringslimit 3 FÖRVALTNING AV KAPITALET Utvärdering mot index Extern förvaltares behörighet Urvalskriterier för externa förvaltare Externa förvaltarens åtaganden Avveckling av förvaltare och fonder 4 RAPPORTERING Rapporteringens syfte 4.2 Ansvar 4.3 Månadsrapport 4.4 Årsrapport 5 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER Kommunfullmäktiges ansvar 5.2 Kommunstyrelsens ansvar 5.3 Kommunledningskontorets ansvar 6 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER 13 HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

14 5 (15) Förvaltningen av pensionsmedel ska ske enligt nedanstående placeringsregler. 1.1 BAKGRUND Höganäs kommun ( kommunen ) har avsatt kapital för att minska likviditetsmässiga påfrestningar som primärt kommer av kommunens pensionsåtagande redovisat som ansvarsförbindelse. Kommunens ansvarsförbindelse består av förmåner intjänade fram till och är en skuld till kommunens anställda som löper med en viss ränta och löptid samt med inflation. Kommunens pensionslöften är utställda i dagens penningvärde, vilket innebär att de ska räknas upp med inflationen ända tills de betalas ut. Detta för att de anställda ska ha en bibehållen köpkraft. Detta innebär att kommunen i sina placeringar i relativt hög utsträckning vill matcha utbetalningarna från ansvarsförbindelsen. Detta för att minimera risken för att inte ha tillräckligt med medel när utbetalningarna uppstår. 1.2 DET ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSMÅLET Det övergripande förvaltningsmålet är att är att möta pensionsutbetalningarna hänförliga till ansvarsförbindelsen (PA-KL). Kommunens mål är att trygga de utbetalningar som överstiger 20 Mkr from 2014 Detta definieras som det övergripande förvaltningsmålet. Detta är framtaget utifrån skulddata från kommunens skuldadministratör (KPA) per beräknat med den statliga realräntekurvan per Hänsyn är vidare taget till värdet på pensionsfonden per vilket uppgick till 203,3 Mkr HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

15 6 (15) (mkr) Täcks av kommunen Täcks av fonderingen Sparande RISKBEGRÄNSNING Den övergripande risken är att de förvaltade medlen inte ska räcka till för att uppnå förvaltningsmålet Vid en helt riskfri förvaltning placeras alla medel i tillgångar som perfekt matchar de pensionsutbetalningar som pensionsåtagandet omfattar. Genom att hålla en variabel andel riskfyllda tillgångar, exempelvis aktier, kan däremot den förväntade avkastningen ökas betydligt. Det riskmått kommunens portfölj främst ska mäta sig mot är att en given procentandel av det övergripande förvaltningsmålet alltid ska kunna garanteras, vilket kan karakteriseras som kommunens säkerhetsgolv. Detta säkerhetsgolv kan justeras uppåt över tiden, men är initialt satt till 90 % INFASNING Inledningsvis kommer pensionsfonden inte att vara placerad i enlighet med samtliga riktlinjer. Detta beroende på att pensionsfonden kommer att infasas under maximalt en period på ett år. 2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSREGLER 2.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG Pensionsfondens medel får placeras i följande tillgångsslag. En detaljerad beskrivning över tillåtna tillgångsslag återfinns längre fram i policyn: HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

16 7 (15) - Likvida medel i svenska kronor - Svenska räntebärande värdepapper - Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument - Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument - Alternativa tillgångar Med aktierelaterade instrument avses strukturerade produkter som aktieindexobligationer och andra typer av instrument för att nå aktieindexexponering som inte står i strid med övriga begränsningar i denna instruktion. 2.2 ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMITER Procenttalen i följande tabell anger lägsta och högsta andel som respektive tillgångsslag vid varje tidpunkt ska få utgöra av pensionsfondens totala marknadsvärde. Tabell 2-1 Övergripande placeringslimiter för tillgångsslagen Tillgångsslag Min Max 1. Likvida medel i svenska kronor 0 % 10 % 2. Svenska räntebärande värdepapper 50 % 100 % Duration 0 år 15 år 3. Svenska aktier, aktiefonder och aktierelaterade instrument 4. Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument 0 % 15 % 0 % 25 % 5. Alternativa tillgångar 0 % 20 % 2.3 LIKVIDA MEDEL I SVENSKA KRONOR Placering på räntebärande konto definieras som likvida medel. Vid extrema marknadssituationer har kommunen möjlighet att placera hela pensionsfondens kapital i likvida medel. Ett sådant beslut ska skriftligt dokumenteras och motiveras av kommunen samt utvärderas med maximalt 3 månaders mellanrum. 2.4 SVENSKA RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Pensionsfondens medel, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: - Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

17 8 (15) kontinuerligt samt realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. - Direkt i svenska räntebärande värdepapper (denominerade i SEK) som är offentligt utbjudna och som löpande prissätts. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av pensionsfondens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av pensionsfonden. Värden inom parentes avser kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper med en löptid under ett år. Tabell 2-2 Kreditlimiter Emittent / Duration 0-2 år 2-5 år Över 5 år A. Stater, kommuner, landsting med rating AAA/Aaa (A-1+/P-1) B. Övriga värdepapper med rating AAA/Aaa (A-1+/P-1) C. Värdepapper med rating lägst AA- /Aa3 (A-1/P-1) D. Värdepapper med rating lägst A- /A3 (A-2/P-2) E. Värdepapper med lägst rating BBB-/Baa3 (A-3/P-3) Max andel per emittent 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 85 % 70 % 15% (25%) 70 % 50 % 40 % 10% (20%) 40 % 30% 20 % 5% (15%) 20 % 10 % 5% 5% (10%) I första hand ska värdepapprets rating användas och om det inte finns, används emittentens rating. Om löptiden på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Översättningstabell återfinns under avsnittet definitioner. Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. Placering i värdepapper emitterade av Höganäs Kommun eller närstående bolag är inte tillåtet. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

18 9 (15) 2.5 SVENSKA AKTIER, AKTIEFONDER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT SAMT UTLÄNDSKA AKTIEFONDER OCH AKTIERELATERADE INSTRUMENT SVENSKA AKTIER OCH AKTIEFONDER SAMT UTLÄNDSKA AKTIEFONDER Pensionsfondens aktieplaceringar ska ske i börsnoterade aktier. Aktier hänförliga till ett enskilt bolag, eller bolag inom samma koncern, får utgöra maximalt 10 procent av aktieportföljens marknadsvärde. Undantaget från denna regel är aktier som utgör mer än 10 procent av jämförelseindex som anges i Tabell 0-1. För de aktier som eventuellt utgör mer än 10 procent så får maximalt belopp som investeras motsvara den andel som aktien utgör av jämförelseindex SVENSKA OCH UTLÄNDSKA AKTIERELATERADE INSTRUMENT Med strukturerade produkter avses derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper. Gemensamt för placeringar i strukturerade produkter är att en kapitalgaranti på 100 % av det nominella beloppet är ett krav samtidigt som överkursen aldrig får vara större än 10 %. Strukturerade produkter ska som huvudregel betraktas som en placering mot den marknad som produkten skapar exponering gentemot. Det lägger också grunden för vilket tillgångsslag produkten ska klassificeras som. Placering får inte ske i produkter vars konstruktion innebär en kreditrisk som är högre än de limiter som avser kreditrisk i Tabell ALTERNATIVA TILLGÅNGAR Genom att investera i tillgångar som uppvisar låg korrelation med den befintliga portföljen kan den totala risken reduceras och avkastningen höjas. Exempel på sådana tillgångar kan vara valutor, råvaror, realtillgångar (ex skog, mark, produktionsanläggningar) och hedgefonder. Investeringar klassas som alternativa efter exponering snarare än den juridiska form som investeringen görs i. Om korrelationen mellan tillgången och den övriga portföljen skulle förändras på ett sådant sätt att innehavet ökar portföljens totala risk så ska detta utvärderas. Dessa investeringar bör vidare ske i former med en kontinuerlig värdering samt betryggande likviditet. Maximal tillåten årlig standardavvikelse för respektive innehav är 10 % och vid flera placeringar ska en så hög nivå som möjligt av diversifiering mellan olika strategier och exponering eftersträvas. 2.7 ANSVARSFULLA PLACERINGAR Vid placeringar ska etiska riktlinjer tillämpas som baseras på svensk lagstiftning, på av riksdag och regering undertecknade deklarationer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn, samt på resolutioner eller motsvarande utfärdade av FN och ILO inom nyss nämnda områden. Direkta placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

19 10 (15) produktion av pornografi, tobaksprodukter, spel eller alkoholhaltiga drycker. Placeringar i statspapper är undantagna ovanstående begränsningar. Vid indirekta placeringar i fonder ska eftersträvas att fonden har en placeringsinriktning som så långt som möjligt uppfyller de etiska krav som anges ovan. Vid placeringar i fonder ska innehavets vikt bedömas utifrån ett väsentlighetskriterium där endast mindre avvikelser kan accepteras. Vid placeringar i strukturerade produkter gäller att emittenten av instrumentet ska uppfylla ovanstående krav. 2.8 BELÅNING SAMT ÅTERINVESTERING AV KUPONGER OCH UTDELNINGAR Tillgångarna i pensionsfonden får inte belånas. Räntor och utdelningar eller motsvarande avkastning på fondens tillgångar ska återinvesteras. 2.9 REBALANSERING VID ÖVERTRÄDELSE AV ÖVERGRIPANDE PLACERINGSLIMIT Vid beräkning av pensionsfondens värde och övergripande limit ska dess tillgångar värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om en placeringslimit enligt tabell 2-1 överskrids ska tillgångar avyttras i motsvarande mån så snart det lämpligen kan ske, varvid skälig hänsyn ska tas till den risk som överskridandet innebär för pensionsfonden som helhet. Motsvarande gäller om övergripande limit underskrids, varvid tillgångar anskaffas så snart det lämpligen kan ske. 3 FÖRVALTNING AV KAPITALET Förvaltningen av kapitalet kan ske såväl internt som externt. 3.1 UTVÄRDERING MOT INDEX Pensionsfondens primära jämförelseindex är det övergripande förvaltningsmålet under punkt 0. Förvaltningsresultatet ska även utvärderas mot relevanta index som mäter utvecklingen på de olika marknader på vilka placeringarna görs. Tabell 0-1 Jämförelseindex vid utvärdering Tillgångsslag Index Svenska räntebärande värdepapper OMRX Total Svenska aktier, aktiefonder och SIX Portfolio Return eller motsvarande aktierelaterade instrument Utländska aktiefonder och aktierelaterade instrument MSCI AC (total return i SEK) eller motsvarande Alternativa tillgångar OMRX T-Bill +2% HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

20 11 (15) Om något av ovan nämnda index upphör att vara relevant för jämförelse av förvaltningen eller upphör att noteras ska annat index utses. Utbyte av index tillsammans med motivering ska meddelas till kommunstyrelsen i den rapport som följer närmast i tiden EXTERN FÖRVALTARES BEHÖRIGHET Eventuell extern förvaltaren ska: vara ett värdepappersinstitut som har finansinspektionens tillstånd för förvaltning av någon annans finansiella instrument, 2 kap. 1 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller utländsk institution som har tillstånd liknande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. tillgångarna i pensionsfonden ska förvaras hos svenskt förvaringsinstitut med relevanta tillstånd från Finansinspektionen. Vid beslut av att anlita extern förvaltare av hela eller delar av pensionsfonden ska sådant uppdrag grundas på skriftligt avtal URVALSKRITERIER FÖR EXTERNA FÖRVALTARE Vid val av eventuell extern förvaltare kommer en samlad bedömning av olika kriterier att ligga till grund för beslut. Historiska resultat, organisation, arbetssätt och pris är exempel på kriterier som kommer att beaktas EXTERNA FÖRVALTARENS ÅTAGANDEN Eventuell extern förvaltare ska åta sig att följa denna policy AVVECKLING AV FÖRVALTARE OCH FONDER En övergripande samlad bedömning görs om huruvida förvaltare eller fond ska avvecklas. I en sådan bedömning beaktas historisk prestation samtidigt som framtida prestation och övriga relevanta faktorer uppskattas. 4 RAPPORTERING 4.1 RAPPORTERINGENS SYFTE Syftet är att informera om pensionsfondens resultat och exponering i relation till fastställda limiter. 4.2 ANSVAR Samtliga personer och parter delaktiga i arbetet med pensionsfonden ska omedelbart rapportera om händelser som inte kan betraktas som normala i placeringsverksamheten. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

21 12 (15) 4.3 MÅNADSRAPPORT Kommunledningskontoret eller eventuell extern förvaltare ska månadsvis kontrollera att placeringslimiterna enligt tabell 2-1 dessa riktlinjer följs. Vidare ska minst följande rapporteras månadsvis: Pensionsfondens fördelning på olika tillgångsslag till de övergripande placeringslimiterna under 0. Utveckling av pensionsfonden senaste månaden och under senaste året samt utveckling mot valda jämförelseindex under tabell 3-1. Avstämning av pensionsfonden mot riskbegränsningen under samt sannolikhet för att förvaltningsmålet kan uppnås 4.4 ÅRSRAPPORT Kommunledningskontoret eller eventuell extern förvaltare sammanställer en årsrapport vilket innebär en skriftlig redogörelse över det gångna årets placeringsverksamhet inklusive en avstämning av denna policy har följts samt en bedömning av det kommande årets utveckling. 5 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH BEFOGENHETER 5.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ANSVAR Tillse att förvaltningen sker i överensstämmelse med Kommunallagen 8 kap 2 3a. Fastställa placeringspolicyn. 5.2 KOMMUNSTYRELSENS ANSVAR Inför kommunfullmäktige att kapitalförvaltningen sker i överensstämmelse med dessa föreskrifter Vid behov uppdatera placeringspolicyn 5.3 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS ANSVAR Kontinuerligt göra uppföljning och utvärdering Tillse att finansiella avtal och transaktioner sker inom ramen för denna placeringspolicy Initiera och utarbeta förslag till uppdatering av placeringspolicyn och övriga särskilda föreskrifterna. Förutom ovanstående ansvarsfördelning gäller kommunens ordinarie attestinstruktion. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

22 13 (15) 6 DEFINITIONER AV VANLIGT FÖREKOMMANDE TERMER Aktieindexobligation Obligationslån där avkastningen är knuten till ett eller flera aktieindex eller i kombination av ränteplacering. Aktieportfölj En förmögenhet som är placerad i aktier. Ansvarsförbindelse Del av pensionsskuld som redovisas inom linjen som ansvarsförbindelse, dvs inte i balansräkningen Derivatinstrument Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. Duration Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Emittent Utgivare och garant av finansiella instrument. Exponering Det värde, uttryckt i kronor eller i procent av den totala portföljen, som förändras pga förändringar i kursen/räntan på ett värdepapper. Index Mått på en marknads eller delmarknads värde och utveckling. Kreditrisk Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte kan infria löftet om återbetalning av lånet. Likvida medel Medel på bankkonto och dylikt som kan omsättas med kort varsel. Likviditet Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Limit Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Löptid Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Marknadsvärde Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Matchning Exempelvis att kassaflöden från ett räntebärande värdepapper infaller vid samma tidpunkt och med samma storlek som en pensionsutbetalning MSCI AC-index Morgan Stanleys bredare världsindex (All Countries) för globala aktier Obligation Skuldebrev med löptid (ursprungligen) över ett år. OMRX Total-index Ett sammansatt ränteindex bestående av svenska Statens statsobligationer, statsskuldsväxlar och bostadsobligationer HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

23 14 (15) Option Placeringshorisont Finansiellt instrument som ger innehavaren rätten, men inte skyldigheten, att köpa (köpoption) eller att sälja (säljoption) en viss egendom till ett förutbestämt pris inom en viss tidsperiod. Optionen ger utfärdaren motsvarande skyldighet att sälja eller att köpa egendomen ifråga. Den tidsperiod under vilken de förvaltade medlen ska vara investerade. Rating Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor s (S & P s) och Moody s Investors Service Inc (Moody s) klassificering av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt följande: Översättningstabell för rating Standard & Poor's Moody's Nationell kortfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig rating rating rating rating rating AAA Aaa AA+ Aa1 AA Aa2 A-1+ AA- Aa3 A+ A1 A-1 A P-1 A2 A- A3 K-1 A-2 BBB+ P-2 Baa1 K-2 BBB Baa2 K-3 A-3 BBB- P-3 Baa3 BB+ Ba1 BB Ba2 B BB- Ba3 B+ B1 B B2 B- B3 CCC+ Caa1 CCC Caa2 CCC- Caa3 CC Ca C C Not prime C K-4 D D HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

24 15 (15) Rebalansering I det fall portföljens tillgångar utvecklas på ett sådant sätt så att de övergripande limiterna överträds krävs en rebalansering för att åter vara inom stipulerade limiter. Innebär alltså att portföljen viktas om för att återigen vara i balans med limiterna. Riskmått Mått för att mäta risk. I vårt fall används sannolikheten för att gå under säkerhetsgolvet som mått på risken. Ränteportfölj En förmögenhet som är placerad i räntebärande värdepapper. SIX PRX-index SIX PRX är ett aktieindex som ska spegla marknadsutvecklingen av bolag på Stockholmsbörsen. Indexet tar även hänsyn till utdelningar. Strukturerad produkt Derivat kombinerade med räntebärande värdepapper i ett och samma strukturerade värdepapper. Tillgångsslag Räntebärande värdepapper och aktier är två exempel på tillgångsslag. Valutarisk Risken att utländska tillgångar faller i värde mätt i egen valuta på grund av att den egna valutan stiger / utländska valuta faller. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

25 Ärende 6 Antagande av ny placerings- och lånepolicy för Höganäs kommun 25

26 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN ANTAGANDE AV NY PLACERINGS- OCH LÅNEPOLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN KS/2013/765 Sammanfattning av ärendet Nu gällande placerings- och lånepolicy antogs av kommunfullmäktige den 15 maj 1997, 53. Enligt kommunledningskontorets ekonomiavdelnings tjänsteskrivelse den 2 oktober 2013 har avdelningen tillsammans med konsultfirman Söderberg & Partners genomfört en översyn av gällande placerings- och lånepolicy samt arbetat fram ett förslag till ny låne- och placeringspolicy. Enligt avdelningens tjänsteskrivelse möjliggör den föreslagna låne- och placeringspolicyn en effektiv kapitalanvändning för att utforma en tillfredställande avkastning och en betryggande säkerhet. Vidare har policyn reviderats med syfte att spegla gällande marknadsförutsättningar och till att vara mer flexibel för kunna möta förändringar på finansmarknaden. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 154, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse den 2 oktober 2013, Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, förslag på placerings- och lånepolicy för Höganäs kommun. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag för Placerings- och lånepolicy för Höganäs Kommun. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

27 27

28 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KOMMUNFULLMÄKTIGE KS/2013/765 PLACERINGS- OCH LÅNEPOLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige fastställde placerings- och lånepolicy för Höganäs Kommun Kommunchefen har gett ekonomiavdelningen i uppdrag att se över nuvarande policy. Ekonomiavdelningen har nu tillsammans med Söderberg & Partners genomfört en översyn av placeringspolicyn och föreslår en revidering av denna. Den nya policyn innebär att skapa en effektiv kapitalanvändning för att utforma en tillfredställande avkastning och en betryggande säkerhet. I stora drag har placeringspolicyn uppdaterats till att spegla gällande marknadsförutsättningar, samt till att vara mer flexibel och att företrädesvis kunna möta förändringar på finansmarknaden. Tidigare beslut KS 1997/155. Beslutsunderlag Placerings- och lånepolicy för Höganäs Kommun Ekonomiavdelningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta nytt förslag för Placerings- och lånepolicy för Höganäs Kommun. Per Broman Ekonomichef Lucie Cesar Ekonomichef HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

29 RUBRIK RUBRIK 29

30 Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placering 30

31 3 (11) Placerings- och lånepolicy för Höganäskommun HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

32 4 (11) 1 UPPLÅNING, BORGEN OCH PLACERING AV LIKVIDITET 1.1 Syfte 1.2 Finansverksamhetens organisation 1.3 Förutsättningar 2 REGLER FÖR UPPLÅNING 2.1 Upplåning 3 FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING I UPPLÅNINGEN 3.1 Finansieringsrisk 3.2 Likviditetsrisk 3.3 Ränterisk 4 PLACERING AV LIKVIDITET 4.1 Kreditrisk 5 OPERATIVA RISKER 6 BORGEN 7 RAPPORTERING OCH ANSVAR 7.1 Ansvarsfördelning 7.2 Rapportering 8 DEFINITONER HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

33 5 (11) 1. UPPLÅNING, BORGEN OCH PLACERING AV LIKVIDITET 1.1 SYFTE Syftet med kommunens medelsförvaltning är att skapa en effektiv kapitalanvändning i förvaltningen för att skapa en tillfredställande avkastning och en betryggande säkerhet. 1.2 FINANSVERKSAMHETENS ORGANISATION Ekonomiavdelningen svarar för kommunens centrala finansfunktion. En aktiv finansförvaltning ställer krav på korta handläggningstider som förutsätter delegation av verkställigheten. 1.3 FÖRUTSÄTTNINGAR Kommunens upplåning och likviditetshantering utgår från den aktuella likviditetssituationen samt upprättad likviditetsprognos på kort och lång sikt. Ramen för upplåning på den externa marknaden ska fastställas med utgångspunkt i kommunens beslutade investeringar och budgeterade intäkter och utgifter. 2. REGLER FÖR UPPLÅNING Kommunens lånefinansiering sker genom kort- och långfristig upplåning inom ramen för fullmäktiges lånebeslut. Avvägning mellan kort- och långfristig upplåning anpassas tidsmässigt till kommunens behov och med iakttagande av marknadens känslighet samt med hänsyn till räntenivåer och ränteutveckling. Lånestocken sammansätts med beaktande av kostnader och riskspridning inom ramen för en låg risknivå. Det åligger ekonomichefen att kontinuerligt vidta åtgärder för att kommunen ska erhålla en lånestock med varierande räntebindningstider i syfte att sprida ränterisker. Det förutsätter att nämnda tjänstemän löpande bevakar utvecklingen på finansmarknaden. All upplåning ska ske på affärsmässiga grunder genom skriftligt anbudsförfarande. 2.1 UPPLÅNING Lån i svensk valuta hos: Svenska staten Svensk bank eller banks helägda finansbolag Svenska försäkringsbolag och pensionsinstitut HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

34 6 (11) Svenska kommuner och landsting samt Kommuninvest AB Bostadsfinansieringsbolag, statligt eller bankägt Företag Leasing Leasing jämställs med upplåning. Beslut om leasing ska föregås av prövning gentemot andra former för finansiering. 3. FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING I UPPLÅNINGEN 3.1 FINANSIERINGSRISK Kommunens externa låneportfölj ska vara strukturerad på ett sådant sätt att kapitalförfallen sprids över tiden. Maximalt 50% av kapitalet får förfalla inom 1 år. Avsteg från denna begränsning medges vid specifika projekt, vilket bör dokumenteras och motiveras. 3.2 LIKVIDITETSRISK Fluktuationer i det löpande likviditetsbehovet ska hanteras via en checkräkningskredit. Därutöver ska en betalningsberedskap finnas upprättad för att säkerställa upplåning när annan finansiering ej är möjlig. Denna beredskap ska vara i form av tillgängliga likvida medel. Definition av tillgängliga likvida medel: Kassa och bank. Noterade finansiella tillgångar som kan omsättas inom 3 dagar inklusive räntefonder. Bekräftade, ej utnyttjade kreditlöften. 3.3 RÄNTERISK Ränterisken för kommunens låneportfölj, uttryckt som en målduration, ska vara 2 år men tillåts variera mellan 1-3 år. Kommunens externa låneportfölj ska ha en ränteförfallostruktur där maximalt 50% av ränteförfallen ligger inom 1 år. Avsteg från denna begränsning medges vid specifika projekt vilket bör dokumenteras och motiveras. Exempel på avsteg kan vara långsiktig finansiering av fastigheter eller infrastrukturprojekt. Måldurationen ska i detta sammanhang ses som ett mått på genomsnittlig räntebindningstid. Denna sätter tillsammans med maximal andel ränteförfall inom 1 år ramarna för kommunens externa räntefallostruktur. Derivatinstrument får enbart användas i syfte att säkra risker som exempelvis att styra portföljens duration får endast användas i direkt samband med upplåningstillfället. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

35 7 (11) 4. PLACERING AV LIKVIDITET Kommunens likviditet får placeras i: Svenska räntebärande värdepapper som ryms inom ramen för kreditlimiterna i denna policy inklusive räntefonder. Räntebärande konto i bank med en kreditvärdighet som ligger inom ramen för kreditlimiterna i denna policy. Lån till kommunalt ägda bolag till marknadsmässig ränta För likviditet med en bedömd löptid på tre månader eller kortare gäller inte nedanstående limiter. Sådan likviditet kan kommunen placera i svensk bank med relevanta tillstånd med hänsyn tagen till koncentrationsrisker. 4.1 ANSVARSFULLA PLACERINGAR Vid placeringar ska etiska riktlinjer tillämpas som baseras på svensk lagstiftning, på av riksdag och regering undertecknade deklarationer och konventioner inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljöhänsyn, samt på resolutioner eller motsvarande utfärdade av FN och ILO inom nyss nämnda områden. Direkta placeringar ska inte ske i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av pornografi, tobaksprodukter, spel eller alkoholhaltiga drycker. Placeringar i statspapper är undantagna ovanstående begränsningar. Vid placeringar i strukturerade produkter gäller att emittenten av instrumentet ska uppfylla ovanstående krav. 4.2 KREDITRISK Kommunens likviditet, vad det gäller räntebärande papper, får placeras i: Värdepappersfonder registrerade hos Finansinspektionen eller motsvarande organ inom EU bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvärdighet och riskspridning. Fondens värde ska kunna gå att följa kontinuerligt samt realiseras med kort varsel samtidigt som den genomsnittliga kreditvärdigheten ska vara tillfredsställande. Direkt i svenska räntebärande värdepapper som är offentligt utbjudna och som löpande prissätts. Vid placering i direkt räntebärande värdepapper gäller nedanstående limiter. Procenttalen i tabellen nedan avser andelar av portföljens marknadsvärde samt maxandel per emittentkategori. Mängden kreditrisk som får tas beror på hur lång löptid underliggande instrument har samt hur stor del instrumentet utgör av portföljen. Värden inom parentes avser kortfristig ratingskala som används på räntebärande värdepapper med en löptid under ett år. Vid stora variationer i portföljens storlek får kortsiktiga avvikelser göras från nedanstående tabell. Ambitionen är dock att portföljen snarast HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

36 8 (11) möjligt ska vara placerad i enlighet med nedanstående limiter med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna. Emittent / Duration 0-2 år 2-5 år A. Stater, kommuner, landsting med rating AAA/Aaa (A-1+/P-1) B. Övriga värdepapper med rating AAA/Aaa (A-1+/P-1) C. Värdepapper med rating lägst AA- /Aa3 (A-1/P-1) D. Värdepapper med rating lägst A- /A3 (A-2/P-2) E. Värdepapper med lägst rating BBB-/Baa3 (A-3/P-3) Max andel per emittent 100 % 100 % 100% 100 % 85 % 25% (30%) 70 % 50 % 20% (25%) 40 % 30% 15% (20%) 20 % 10 % 5% (10%) Om durationen på ett instrument är kortare än 1 år får kortfristig rating användas. Kort rating översätts till lägsta motsvarande långa rating i tabellen ovan. Räntebärande värdepapper utan rating, men med statliga garantier faller under kategori C. Kommuner och landsting utan rating hamnar också i denna kategori. Ovanstående gäller rating enligt Standard & Poor s eller Moody s. Om låntagaren har rating från både Standard & Poor s och Moody s, krävs att minst en av dem ligger på angiven nivå. 5. OPERATIVA RISKER Syftet med hanteringen av operativa risker i placerings- och upplåningsverksamheten är: Att se till att finansverksamheten bedrivs på ett kontrollerat sätt och att ekonomiavdelningen vid varje tidpunkt har korrekt information om positioner och risker så att beslut kan fattas på korrekta grunder. Att minimera förluster på grund av fel i processer, system eller på grund av bristande kontroll. Det ska finnas en process för löpande identifiering, värdering och hantering av operativa risker inom finansverksamheten. 6. BORGEN Kommunen får enligt kommunallagen ingå borgen. Kommunal borgen lämnas enligt gällande delegationsregler eller som enskilt ärende av kommunfullmäktige. Borgensram beslutas av kommunfullmäktige. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

37 9 (11) Varje enskilt borgensåtagande ska betraktas utifrån att risken finns att borgensåtagandet måste infrias. All borgensteckning ska vara belopps- och tidsbegränsad. För borgen eller garanti utgår en årsavgift. Kommunens regressrätt ska utnyttjas, vilket innebär att kommunen förbehåller sig rätten att kunna kräva gäldenären på infriad borgen vid ett senare tillfälle. Avskrivning av regresser ska övervägas då gäldenär gått i konkurs eller av annan anledning inte anses kunna kompensera kommunen. Aktuella borgensåtaganden ska rapporteras in till kommunstyrelsen arbetsutskott. 7. RAPPORTERING OCH ANSVAR 7.1 ANSVARSFÖRDELNING Ärenden Nyupplåning och låneram inkl. helägda bolag Kommunal borgensram Låneram för respektive kommunalt bolag Beslutsnivå Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 7.2 RAPPORTERING Ekonomiavdelningen ska snarast möjligt rapportera överträdelser av ramar, limiter och mandat till kommunstyrelsen. För att ge kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kontinuerlig information som rör medelsförvaltningens utveckling ska ett väl fungerande rapporteringssystem finnas. Rapportering avseende likviditetsförvaltning, långsiktig medelsförvaltning samt övrig finansiell verksamhet ska ske: Varje månad till kommunstyrelsen Två gånger årligen till kommunfullmäktige i samband med presentation av delårsbokslut och årsbokslut för det aktuella räkenskapsåret. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

38 10 (11) 8. DEFINITIONER Checkräkningskredit Derivatinstrument Duration Emittent Koncentrationsrisk Kreditrisk Likviditet Kortvarig kredit utöver det tillgodohavande som ges från checkkontot. Riskhanteringsinstrument som kan härledas till ett underliggande värdepapper, t ex köp- och säljoptioner i aktier, ränteterminer m fl. Kan beskrivas som den räntebärande portföljens vägda genomsnittliga återstående löptid. Durationen bestäms av obligationernas och kupongernas återstående löptid, kupongernas storlek samt räntenivån. Ju högre värde desto mer känslig är portföljen för förändringar i marknadsräntan. Durationen för en s.k. nollkupongsobligation är lika med dess löptid och för en kupongobligation lägre än dess löptid. Utgivare och garant av finansiella instrument. Risk kopplad till spridning av finansiella instrument. Högre spridning av tillgångar/lån innebär lägre koncentrationsrisk. Risk för att utställaren av ett finansiellt instrument, tex obligation, inte kan infria löftet om återbetalning av lånet. Mått på omfattningen av handeln, eller omsättningen, i ett instrument eller på en marknad. Även benämning för kassamedel. Limit Löptid Marknadsvärde Rating Risknivå som begränsar innehav av finansiella instrument. Den tid som återstår till ett värdepapper förfaller till betalning. Värdet av en tillgång (eller en hel portfölj) till kapitalmarknadens rådande prisnivå. Av kreditvärderingsinstitut gjord bedömning av sannolikheten för att en skuld kommer att regleras på överenskommen tidpunkt. HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

39 11 (11) Ratingkategorier Ratinginstituten Standard & Poor s (S & P s) och Moody s Investors Service Inc (Moody s) klassificering av kort- och långfristig upplåning kan illustreras enligt följande: Översättningstabell för rating Standard & Poor's Moody's Nationell kortfristig Kortfristig Långfristig Kortfristig Långfristig rating rating rating rating rating AAA Aaa AA+ Aa1 AA Aa2 A-1+ AA- Aa3 A+ A1 A-1 A P-1 A2 A- A3 K-1 A-2 BBB+ P-2 Baa1 K-2 BBB Baa2 K-3 A-3 BBB- P-3 Baa3 BB+ Ba1 BB Ba2 B BB- Ba3 B+ B1 B B2 B- B3 CCC+ Caa1 CCC Caa2 CCC- Caa3 CC Ca C C Not prime C K-4 D D HÖGANÄS KOMMUN KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE FÖRVALTNING Höganäs

40 Ärende 7 Samråd avseende Höganäs energi AB:s taxor 40

41 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN SAMRÅD AVSEENDE HÖGANÄS ENERGI AB:S TAXOR KS/2013/870 Sammanfattning av ärendet Enligt ägardirektiven för Höganäs Energi AB, KFS 2012:35, ska bolaget hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet. I direktivet stipuleras även att bolaget ska samråda med kommunstyrelsen innan taxeförändringar vidtas. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 november 2013 kommer representanter från Höganäs Energi AB att presentera planerade taxor för Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 145, Höganäs Energi AB, powerpointpresentation KSAU Kommunstyrelsen beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att samråd avseende Höganäs energi AB:s taxor har ägt rum enligt bolagets ägardirektiv, KFS 2012:35. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

42 42

43 KSAU

44 Innehåll Resultat 8 mån 2013 Inför 2014, budget Försäljning elavtal Bredbandsstrategi för Höganäs 44

45 Resultaträkning 8 mån 2013 Ack utfall Ack utfall Ack budget % % fg år budget RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning % 103% Fjärrvärme % 98% Anslutningsavgifter % 121% Aktiverat arbete för egen räkning % 103% Övriga intäkter % 113% Summa rörelseintäkter % 103% RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter % 102% Övriga externa kostnader % 89% Personalkostnader % 97% Avskrivningar % 97% Summa rörelsekostnader % 98% Rörelseresultat efter avskrivningar % 152% FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter % 138% Räntekostnader % 81% Finansiella intäkter och kostnader % 79%

46 Resultat per verksamhetsområde VERKSAMHETSOMRÅDE Utfall Budget % Elnät Intäkter % Kostnader % Resultat % Digital infrastruktur Intäkter % Opto vht 65 Kostnader % Resultat % Övrigt Intäkter % vht 62 & 621 Kostnader % Resultat % Fjärrvärme Intäkter % Kostnader % Resultat % Totalt Intäkter % Kostnader % Resultat % 46

47 Vår vision Höganäs Energi vill vara ett komplett energibolag för energifrågor. Vi erbjuder affärsmässig samhällsnytta och miljöaspekten är en del i alla våra beslut. Vi ska generera ett positivt ekonomiskt resultat för att klara våra investeringar och uppnå våra ägares krav på avkastning. Så här vill vi bli uppfattade Ett lokalt energibolag där kunderna får en snabb personlig service och hög leveranssäkerhet till ett attraktivt pris, samtidigt som vi värnar om miljön. Med detta skapar vi ett bättre boende och en mer attraktiv Kullabygd. Våra tre affärsområden Vision och mål Höganäs Energi AB är ett kommunalt energibolag som är indelat i tre olika affärsområden: Elnät Vi bygger och underhåller elnätet i Höganäs Kommun. Vår fokus ligger på att tillhandahålla hög leveranssäkerhet och ett attraktivt pris. Vi ska vara en trovärdig, informativ och opartisk aktör. Fibernät Vi satsar på att erbjuda samtliga invånare tillgång till det öppna stadsnätet. Fibernät ger högre hastighet och större utbud av internettjänster. Våra styrkor är priset, hög leveranssäkerhet och miljövinster. Fjärrvärme Vi tillhandahåller fjärrvärme som produceras genom återvunnen spillvärme från Höganäs stora industri. Vi expanderar i takt med samhällsutbyggnaden och vår fokus ligger på miljö, pris och hög leveranssäkerhet. 47

48 Inför 2014, budget Tankar och förutsättningar som är medtagna i budgeten: Kostnadsökningar Överliggande nät 3% Löneökningar personal 3% Övriga externa kostnader 2% Pensionsskuld Summa 700 tkr 600 tkr 250 tkr 800 tkr tkr Satsningar En ny projektör Fortsatta optoinvesteringar, ökar avskr. Summa 600 tkr 300 tkr 900 tkr För att kompensera för ovan föreslår vi följande taxeförändringar: Höjning av elnättaxor med snitt 2% ger tkr (2013 var höjning 2,7%) (hur det slår på olika typkunder se bifogat exempel) Höjning av fjärrvärmetaxan med 2 % ger 600 tkr (2013 var höjning 3,9%) (förslag den rörliga taxan höjs med 1,2 öre/kwh) Summa tkr Resterande kostnadsökningar som inte täcks av taxeförändringar får inrymmas i budgeten. 48

49 Taxeförändring (elnät), 2,0% Typkund Idag Höjning (/månad) Lägenhet 1.118:- 0:- Småhus, 16A o 5.000kwh 2.285:- 48:- 4:- Elvärme, 20A o kwh 5.075:- 108:- 9:- Elvärme, 25A o kwh 7.119:- 168:- 14:- Större, 100A o kwh :- 696:- 58:- Större, 190A o kwh Ger individuella höjningar 2,10-2,50% 49

50 Budget 2014 Bokslut 12 Budget 13 Budget 14 Rörelseintäkter Nettoomsättning 94,6 96,6 100,5 Anslutningsavgifter 2,0 1,6 1,5 Aktiverat eget arbete 3,2 5,1 5,1 Övriga intäkter 12,9 9,8 9,7 Summa rörelseintäkter 112,7 113,1 116,8 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter -42,3-41,9-42,4 Övriga externa kostnader -16,5-17,7-18,0 Personalkostnader -18,7-20,4-22,3 Avskrivningar -22,3-24,0-24,0 Summa rörelsekostnader -99,8-104,0-106,7 Rörelseresultat 12,9 9,1 10,1 Finansiella intäkter o kostnader Ränteintäkter 0,3 0,2 0,2 Räntekostnader -3,4-3,9-3,2 Summa finansiella intäkter o kostnader -3,1-3,7-3,0 REDOVISAT RESULTAT 9,8 5,4 7,1 50

51 Försäljning av elavtal 51

52 Varför sälja el? Stärka varumärket, mer i portföljen, nyttigheterna drar varandra Fiber Fjärrvärme Elnät Elavtal Förenkla för kunden, bättre service, allt på en faktura Behålla kundkontakten, förändringar i regelverket från 2015 Bättre kostnadstäckning (vi gör mer med samma personal, som dessutom har gjort det innan) 52

53 Omvärldsfaktorer En kontakt för kund, 2015 Samfakturering Nordisk slutkundsmarknad, 2020? 53

54 Varför kommissionsförsäljning? Riskminimering Fokusering (ej kärnverksamhet) Kompetens 54

55 Kalkyl år 1 Intäkt Egenförbrukning 15 GWh * 0,02 kr/kwh 300 Tkr 1000 ny kunder (blandat villa och lgh ger en beräknad årsförbrukning på kwh) 10 GWh * 0,02 kr/kwh 200 Tkr Fast avgift 1000 kunder 200 kr/år 200Tkr Summa 700 Tkr Kostnad Resursförstärkning Systemstöd årsavgift Systemstöd avskrivning Kampanj, information, kundutskick etc Summa 500 Tkr 40 Tkr 134 Tkr 300 TKr 974 Tkr Projekt kostnad Resursförstärkning Systemstöd 150 Tkr 400 Tkr 55

56 Kalkyl år 3 Intäkt Egenförbrukning 15 GWh * 0,02 kr/kwh 300 Tkr 3000 ny kunder (blandat villa och lgh ger en beräknad årsförbrukning på kwh) 30 GWh * 0,02 kr/kwh 600 Tkr Fast avgift 3000 kunder 200kr/år 600Tkr Summa 1500 Tkr Kostnad Resursförstärkning Systemstöd årsavgift Systemstöd avskrivning Kampanj, information, kundutskick etc Summa 500 Tkr 40 Tkr 134 Tkr 300 TKr 974 Tkr 56

57 Tidplan Styrelsemöte 23/ Styrelsemöte 12/ Start 1/ SCM 2015 Ja Val av Samarbetspartner Höganäs Energi Säljer elavtal Nya marknadsregler Informera ägaren Gå ut med en förfrågan Förbereda system 57

58 Budskap Personligt. Vi erbjuder en hög och personlig service nära Dig. Lokalt. Vi är det lokala energibolaget som arbetar för att göra Kullabygden attraktivt för invånarna och företagare. Tryggt. Som elkund hos Höganäs Energi skall du alltid känna dig trygg att du får ett bra elpris. Vi använder inte tillfälliga lockpriser utan har ett långsiktigt konkurrenskraftigt elpris. Enkelt. Du som har Höganäs Energi som elnätsbolag får allt på en faktura. 58

59 Bredbandsstrategi för Höganäs? Sveriges riksdag har fasställt en strategi som handlar om 90% skall ha 100Mbit 2020 Region Skåne har gjort detsamma men ökar täckningen till 95% vid samma tidpunkt. Hur gör Höganäs Kommun? Idag har de flesta (i Skåne) tagit fram en strategi för sin kommun. 59

60 Ärende 8 Beslut om seminarie avseende trafikstrategi för Höganäs kommun 60

61 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN BESLUT OM SEMINARIE AVSEENDE TRAFIKSTRATEGI FÖR HÖGANÄS KS/2013/845 Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013 att den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby antogs i juni 2012 och där läggs utvecklingsramarna för centralorten fast. Utifrån detta arbetas det nu fram en trafikstrategi som blir en mer detaljerad studie av hur trafiksystemet som helhet ska utvecklas. I tjänsteskrivelsen lyfter förvaltningen fram gatusystemets betydelse för stadsbyggandet och hur den byggda miljön upplevs och att utformningen av gatorna i sin tur är vägledande för hur man uppträder som trafikant. En annan grundläggande fråga enligt förvaltningen är framtida funktion och sträckning av väg 111. I den fördjupade översiktsplanen redovisas en ny sträckning utanför staden, men norr om Höganäs är sträckningen inte fastlagd. Underlag för en så kallad åtgärdsvalsstudie som kommunen kommer att genomföra tillsammans med Trafikverket ingår också i detta arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till planeringsunderlag TRAFIK PM som innehåller handlingsplan för hur de olika trafikslagen ska utvecklas; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafiken. En första information kommer att presenteras vid planutskottet den 22 oktober Nästa steg är remiss och i första hand ett seminarium med intresserade förtroendevalda. Först därefter föreslås att TRAFIK PM kan godkännas som planeringsunderlag. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 22 oktober 2013, 58, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 oktober Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in till ett trafikseminarium tisdagen den 3 december kl Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

62 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde KS Planutskott, Ordförande Péter Kovács Justerande Gustaf Wingårdh Sekreterare Niklas Åkerström Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 oktober HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

63 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT KS/2013/ BESLUT OM SEMINARIE AVSEENDE TRAFIKSTRATEGI FÖR HÖGANÄS Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen skriver i en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013 att den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby antogs i juni 2012 och där läggs utvecklingsramarna för centralorten fast. Utifrån detta arbetas det nu fram en trafikstrategi som blir en mer detaljerad studie av hur trafiksystemet som helhet ska utvecklas. I tjänsteskrivelsen lyfter förvaltningen fram gatusystemets betydelse för stadsbyggandet och hur den byggda miljön upplevs och att utformningen av gatorna i sin tur är vägledande för hur man uppträder som trafikant. En annan grundläggande fråga enligt förvaltningen är framtida funktion och sträckning av väg 111. I den fördjupade översiktsplanen redovisas en ny sträckning utanför staden, men norr om Höganäs är sträckningen inte fastlagd. Underlag för en så kallad åtgärdsvalsstudie som kommunen kommer att genomföra tillsammans med Trafikverket ingår också i detta arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till planeringsunderlag TRAFIK PM som innehåller handlingsplan för hur de olika trafikslagen ska utvecklas; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafiken. En första information kommer att presenteras vid planutskottet den 22 oktober Nästa steg är remiss och i första hand ett seminarium med intresserade förtroendevalda. Först därefter föreslås att TRAFIK PM kan godkännas som planeringsunderlag. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 oktober Kommunstyrelsens planutskotts beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in till ett trafikseminarium tisdagen den 3 december kl Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

64 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/845 TRAFIK PM; TRAFIKSTRATEGI FÖR HÖGANÄS Sammanfattning av ärendet Den fördjupade översiktsplanen för Höganäs och Väsby antogs i juni 2012 och där läggs utvecklingsramarna för centralorten fast. Utifrån detta arbetas det nu fram en trafikstrategi som blir en mer detaljerad studie av hur trafiksystemet som helhet ska utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill lyfta fram gatusystemets betydelse för stadsbyggandet och hur vi upplever den byggda miljön. Utformningen av gatorna är i sin tur vägledande för hur man uppträder som trafikant. En annan grundläggande fråga är framtida funktion och sträckning av väg 111. I den fördjupade översiktsplanen redovisas en ny sträckning utanför staden, men norr om Höganäs är sträckningen inte fastlagd. Underlag för en s.k. Åtgärdsvalsstudie som kommunen kommer att genomföra tillsammans med Trafikverket ingår också i detta arbete. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till planeringsunderlag TRAFIK PM som innehåller handlingsplan för hur de olika trafikslagen ska utvecklas; gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik och biltrafiken. En första information presenteras vid planutskottet den 22 oktober Nästa steg är remiss och i första hand ett seminarium med intresserade förtroendevalda. Först därefter föreslås att TRAFIK PM kan godkännas som planeringsunderlag. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att bjuda in till ett trafikseminarium tisdagen den 3 december kl Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

65 Ärende 9 Cirkulationsplats korsningen prästavägen/väg 1412 Viken 65

66 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2011/293 CIRKULATIONSPLATS KORSNINGEN PRÄSTAVÄGEN/VÄG 1412 VIKEN Sammanfattning av ärendet Sedan våren 2013 är Höganäs kommun huvudman för gamla väg 111 genom viken, nu benämnd väg Enligt överenskommelse med Trafikverket i samband med övertagandet ska en cirkulationsplats ersätta trafikljusen i korsningen prästavägen/väg Kommunfullmäktige godkände den 16 december 2010, 154, att godkänna genomförandeavtal avseende förändrat väghållaransvar för vägarna 1409, 1411, och 1412 (före detta väg 111). I genomförandeavtalet anges att Trafikverket lämnar bidrag till kommunen med 5,0 mkr för åtgärder som anpassar väg 1412 till den ändrade funktionen från genomfartsled till en väg med betydligt lägre trafikintensitet samt ombyggnad av korsningen 1412/1411 mm. Bidraget utbetalas i samband med att ombyggnaden av korsningen 1412/1411 påbörjas. I en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013 skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att i förvaltningens investeringsbudget för 2014 finns 0,8 mnkr avsatta för konstnärlig utsmyckning av cirkulationsplatsen och att processen med arbetet har påbörjats. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 148, Samhällsbyggnadsförvaltningen, tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013, Samhällsbyggnadsförvaltningen, PM avseende cirkulationsplats korsningen Prästavägen/väg 1412 i Viken den 4 oktober 2013, Samhällsbyggnadsförvaltningen, förslagsskiss till utformning av cirkulationsplatsen den 14 februari Ytterligare underlag i ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Program skiss stråket genom Viken. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att att godkänna skissförslag på cirkulationsplats vid Prästavägen/väg 1412 som underlag för projektering, samt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram program till utformningen, åtgärder och etappindelning av hela stråket genom Viken inom ramen för utökad medborgardialog. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

67 67

68 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2011/293 CIRKULATIONSPLATS KORSNINGEN PRÄSTAVÄGEN/VÄG 1412 I VIKEN Sammanfattning av ärendet Höganäs kommun är sedan våren 2013 huvudman för gamla väg 111 genom Viken, nu benämnd väg Enligt överenskommelse med Trafikverket i samband med övertagandet ska en cirkulationsplats ersätta trafikljusen i korsningen. I Genomförandeavtal daterat vilket kommunfullmäktige godkände anges att Trafikverket lämnar bidrag till kommunen med 5,0 mkr för åtgärder som anpassar väg 1412 till den ändrade funktionen från genomfartsled till en väg med betydligt lägre trafikintensitet samt ombyggnad av korsningen 1412/1411 mm. Bidraget utbetalas i samband med att ombyggnaden av korsningen 1412/1411 påbörjas. Investeringspengar 0,8 mkr för konstnärlig utsmyckning i cirkulationsplatsen finns under samhällsbyggnadsförvaltningen för Processen har påbörjats. Beslutsunderlag PM: cirkulationsplats korsningen Prästavägen/väg 1412 i Viken, Förslagsskiss till utformning av cirkulationsplatsen, daterad Ytterligare underlag i ärendet Program skiss stråket genom Viken Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut att att godkänna skissförslag på cirkulationsplats vid Prästavägen/väg 1412 som underlag för projektering, samt uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram program till utformningen, åtgärder och etappindelning av hela stråket genom Viken inom ramen för utökad medborgardialog. Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

69 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2011/293 CIRKULATIONSPLATS KORSNINGEN PRÄSTAVÄGEN/VÄG 1412 I VIKEN Bakgrund Höganäs kommun är sedan våren 2013 huvudman för gamla väg 111 genom Viken, nu benämnd väg Enligt överenskommelse med Trafikverket i samband med övertagandet ska en cirkulationsplats ersätta trafikljusen i korsningen. Även andra åtgärder finns i överenskommelsen tillsammans med en summa pengar för genomförandet. Det innebär bl a att vägen ska anpassas till en betydligt lägre trafikintensitet, ombyggnad av korsningen 1412/1411 och hastighetsdämpande åtgärder ska genomföras. Hela stråket genom Viken Innan förbifarten byggdes och kunde tas i anspråk var trafikmängden på vägen uppe fordon per års medeldygn. Därför finns det idag utmed stråket bullerskydd som avskärmar stora delar av bebyggelsen. Antalet utfarter har minimerats. Detta tillsammans ger stråket ett utseende av genomfartsled och uppmuntrar till höga hastigheter. Stråket uppfattas också som en barriär mellan Vikens västra och östra delar. Målsättning Viken är en populär bostadsort med framför allt de äldre delarna som identitetsbärare genom de pietetsfullt bevarade bymiljöerna. Kommunen har tagit fram Kvalitetsprogram gamla Viken för att definiera befintliga bebyggelsemiljöers kvaliteter. Syftet är att hitta en gemensam syn på hur Vikens kvaliteter kan tas tillvara i samhällets fortsatta utveckling. Detta har sedan utvecklats i ett Kvalitetsprogram för Viken med fokus på utformning av allmän platsmark. Även byggnader och arkitektur behandlas som en viktig del i områdets och samhällets helhetsupplevelse eftersom de utgör de offentliga rummens ramar. Ambitionen är att hela Viken ska upplevas lika attraktivt. Trafikstruktur Gatustrukturen i ett samhälle är grunden till stadsbyggandet. Gamla Viken är ett bra exempel på hur gatorna tillsammans med sammanlänkande kvarter tillsammans skapar ett finmaskigt nät av förbindelser genom bebyggelsen. Men en betydande del av Viken är uppförd under tidsperioden , en tid då separering av trafikslag användes som strategi för att uppnå högsta möjliga trafiksäkerhet. Tanken var att skapa skilda rörelsenät för bilister, cyklister och gående för att genom detta minimera risker. Det har gett upphov till slutna kvarter uppbyggda kring återvändsgator utan naturlig integrering med angränsande områden. På så sätt minskar rörelsen mellan olika områden på bekostnad av det sociala livet som ger samhället livskraft. Resonemanget kring trafikseparering har också resulterat i biltrafikleder som exempelvis väg 1412, som skär genom samhället och skapar barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter. Förslag till åtgärder utmed stråket Utmed hela stråket genom Viken bör cykeltrafiken ges större utrymme. Befintliga trästolpar kan tas bort och ny gatusektion studeras. I norr där bebyggelsen börjar föreslås entrén till samhället tydliggöras. Från söder är cirkulationsplatsen en väl definierad entré. Som alternativ till eventuell konstnärlig utsmyckning av HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

70 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2011/293 cirkulationsplatsen för att manifestera både entré till Kullabygden, till Höganäs kommun och till Viken kan en symbolbyggnad uppföras på den kommunägda södra tomten. Utsikts- och rastplatser bör förädlas och kanske också utökas i omfattning och antal. Korsningen Prästavägen/väg 1412 ersätts med cirkulationsplats. Stråket mellan cirkulationsplatsen och Karlfältsvägen måste särskilt studeras. Här behöver kopplingar mellan bebyggelsen ömse sidor om vägen bli fler och tydligare i utformning. Stråket vinner på att grönska gallras så att bebyggelsen blir synlig, bullerskydd tas bort och befintliga stengärden synliggörs. Genom utformningen till en gata istället för genomfartsled kan hastigheten minskas och säkerheten öka. Avsnittet söderut från Karlfältsvägen kan på sikt få en liknande utformning när ny bebyggelse kommer på östra sidan. Ny utformning av centralpunkten i Viken Hållplatsen Vikens Centrum studeras med hjälp av tre arkitektkontor som har till uppgift att forma förslag till ett nytt torg, en mötesplats där gaturummets trafiklösningar är viktiga. En del av den befintliga handeln (Lantmännen, Jönssons bil och Jollen) är beroende av biltillgänglighet för kunderna. Förslagen till utformning beräknas vara klara under senhösten I detta arbete kommer också nya gatusektioner för väg 1412 att studeras. Genomförande i etapper Kommunen har dels via avtal med Trafikverket åtagit sig att genomföra förbättringar utmed stråket. Och dels finns ambitionen att hitta en centralpunkt där nya och gamla Viken möts. Kommunen initierar tankar på ny bebyggelse med service, bostäder gärna med möjlighet för äldre att bo i lägenhet och kollektivtrafikknut. Förslag Som etapp 1 förslås att cirkulationsplatsen som ersätter trafikljusen vid korsningen Prästavägen/väg 1412 byggs enligt redovisad skiss. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag är förankrat i utföraroch driftsleden och kan efter godkännande lämnas över för projektering under gatuavdelningens ansvar, samt byggande av cirkulationsplatsen under våren Medel för detta finns från den överenskommelse som gjorts med trafikverket. I samhällsbyggnadsförvaltningens investeringsbudget2013 finns medel för konstnärlig utsmyckning (kr 0,8 miljon). Förslag till utsmyckning måste finnas vid årsskiftet för att inarbetas i projekteringen. Ledningsgruppen för stadsmiljöfrågor har påbörjat processen för utsmyckningen. Sammanfattning Programarbete för åtgärder utmed stråket väg 1412 genom Viken påbörjas med syfte att minska barriäreffekten, att underlätta för gående och cyklande och minska hastigheten för billister. Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för programmet i egenskap av beställarfunktion. Etapp 1; cirkulationsplatsen vid Prästavägen/väg1412 genomförs enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag av teknik- och fastighetsförvaltningen i egenskap av utförarfunktion. Förslag till utformning av centralpunkten i Viken kommer att lyftas av samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för utökad medborgardialog. I största möjliga omfattning kommer även arbetet med stråket genom Viken att ingå i denna. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

71 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2011/293 Slutligen kommer en eventuell spårburen bana att beaktas i arbetet, men inte vara enda normgivande parameter. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

72 Ärende 10 Utredning avseende cykelväg öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge 72

73 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/857 UTREDNING AVSEENDE CYKELVÄG ÖSTER OM BEFINTLIG VÄG 111 FRÅN NYRUPSVÄGEN I STRANDBADEN TILL ELESHULTSVÄGEN/FISKVÄGEN I NYHAMNSLÄGE Sammanfattning av ärendet Under våren 2013 genomfördes byavandringar med kommunstyrelsens ordförande, tjänstemannarepresentanter från Höganäs kommun samt representanter från byaföreningarna i Arild, Strandbaden, Mjöhult och Mölle. I samband med byavandringen i Strandbaden framförde byaföreningens representanter önskemål att en cykelväg anläggs på sträckan öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge så snart som. Sträckan uppgår till 700 meter enligt kommunens planavdelning. Kommunstyrelsens ordförande utlovade vid byavandringen att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en utredning för att utreda kostnader samt förutsättningar för att genomföra byaföreningens förslag om en cykelväg. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens planutskotts beslut den 22 oktober 2013, 57. Ytterligare underlag i ärendet Kommunledningskontoret, kommunkansliet, minnesanteckningar från byavandring i Strandbaden den 20 maj Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader samt förutsättningar för att anlägga en cykelväg på sträckan öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

74 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde KS Planutskott, Ordförande Péter Kovács Justerande Gustaf Wingårdh Sekreterare Niklas Åkerström Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 oktober HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

75 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT KS/2013/ UTREDNING AVSEENDE CYKELVÄG ÖSTER OM BEFINTLIG VÄG 111 FRÅN NYRUPSVÄGEN I STRANDBADEN TILL ELESHULTSVÄGEN/FISKVÄGEN I NYHAMNSLÄGE Sammanfattning av ärendet Under våren 2013 genomfördes byavandringar med kommunstyrelsens ordförande, tjänstemannarepresentanter från Höganäs kommun samt representanter från byaföreningarna i Arild, Strandbaden, Mjöhult och Mölle. I samband med byavandringen i Strandbaden framförde byaföreningens representanter önskemål att en cykelväg anläggs på sträckan öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge så snart som. Sträckan uppgår till 700 meter enligt kommunens planavdelning. Kommunstyrelsens ordförande utlovade vid byavandringen att föreslå kommunstyrelsen att besluta om en utredning för att utreda kostnader samt förutsättningar för att genomföra byaföreningens förslag om en cykelväg. Ytterligare underlag i ärendet Kommunledningskontoret, kommunkansliet, minnesanteckningar från byavandring i Strandbaden den 20 maj Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda kostnader samt förutsättningar för att anlägga en cykelväg på sträckan öster om befintlig väg 111 från Nyrupsvägen i Strandbaden till Eleshultsvägen/Fiskvägen i Nyhamnsläge. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

76 Ärende 11 Avtal med trafikverket avseende gång- och cykelväg Höganäs- Jonstorp-Farhult 76

77 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2012/302 AVTAL MED TRAFIKVERKET AVSEENDE GÅNG- OCH CYKELVÄG HÖGANÄS-JONSTORP-FARHULT Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsens planutskott behandlade den 22 oktober 2013, 60, ett förslag till medfinansieringsavtal avseende utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Höganäs Jonstorp- Farhult kommungränsen österut. I en tjänsteskrivelse den 22 oktober 2013 skriver teknik- och fastighetsförvaltningen att cykelvägen som avses byggas ingår i Trafikverkets cykelledsplan för Skåne samt även i den nya planen för Vidare ingår delsträckan Jonstorp Farhult- kommungränsen österut ingår i den nationella turistcykelleden mellan Göteborg och Helsingborg. Enligt teknik- och fastighetsförvaltningen har Höganäs kommun och Trafikverket träffat avtal avseende utbyggnaden i en avsiktsförklaring tecknad den 1 juni 2006 samt ett medfinansieringsavtal antaget av kommunfullmäktige den 16 december 2010, 154. Då utbyggnaden senarelagts och kostnaderna uppräknats till dagens penningvärde har förslag på ett nytt medfinansieringsavtal förhandlats fram mellan parterna och det nya medfinansieringsavtalet ska ersätta tidigare upprättade samt av kommunfullmäktige godkända avtal. I korthet innebär avtalet att Höganäs kommun medfinansierar delsträckan Jonstorp-Farhultkommungränsen österut (Åtgärd 1) med 7,55 mnkr och delsträckan Höganäs Jonstorp (Åtgärd 2) med 10,1 mnkr. Trafikverket bygger och äger anläggningen samt svarar för drift och underhåll av densamma. I avtalsförslaget ges möjlighet att utesluta belysning på delsträckan Jonstorp Farhultkommungränsen österut. Teknik- och fastighetsförvaltningen anser att det är nödvändigt att belysning ska ingå i avtalet, eftersom delsträckan förutom turistcykelled är skolväg till Jonstorpsskolan. I ovanstående tjänsteskrivelse föreslår teknik- och fastighetsförvaltningen kommunstyrelsen att besluta att godkänna förslag på medfinansieringsavtal TRV 2013/61558 med ändringen att belysning ska ingå även på delsträckan Jonstorp Farhult - kommungränsen (Åtgärd 1), att finansiering av Åtgärd 1, motsvarande 7,55 mnkr, ska ske genom att använda de av finansförvaltningen reserverade medlen för utbyggnaden, att finansiering av Åtgärd 2, motsvarande 10,1 mnkr, ska ske genom att använda de av finansförvaltningen reserverade medlen för utbyggnaden motsvarande 7,7 mnkr, att återstående kostnader om 2,4 mnkr för Åtgärd 2, som inte täcks i de reserverade medlen, reserveras i budget Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 60, Trafikverket, Förslag på medfinansieringsavtal. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

78 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens beslut Planutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med planutskottets förslag: forts. att att godkänna föreslaget medfinansieringsavtal mellan Höganäs kommun och trafikverket avseende gång- och cykelväg mellan Höganäs-Jonstorp-Farhult, bemyndiga kommunstyrelsens ordförande samt förvaltningschefen för teknik- och fastighetsförvaltningen att underteckna avtalet. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

79 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT UTDRAG UR PROTOKOLL Sammanträde KS Planutskott, Ordförande Péter Kovács Justerande Gustaf Wingårdh Sekreterare Niklas Åkerström Anslaget på kommunens anslagstavla den 25 oktober HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

80 PROTOKOLLSUTDRAG KS PLANUTSKOTT 60 AVTAL MED TRAFIKVERKET AVSEENDE GÅNG- OCH CYKELVÄG HÖGANÄS-JONSTORP-FARHULT KS/2012/302 Sammanfattning av ärendet Teknik- och fastighetsförvaltningen har sedan en tid tillbaka fört diskussion med trafikverket angående gång- och cykelväg mellan Höganäs-Jonstorp-Farhult. Diskussionerna har renderat i ett förslag på medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg mellan Höganäs-Jonstorp- Farhult Beslutsunderlag Trafikverket, medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg mellan Höganäs-Jonstorp- Farhult. Förslag till beslut på sammanträdet Ulf Molin (C) och Péter Kovács (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslaget och att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande samt förvaltningschefen för teknikoch fastighetsförvaltningen att underteckna avtalet. Kommunstyrelsens planutskotts beslut Planutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att godkänna föreslaget medfinansieringsavtal mellan Höganäs kommun och trafikverket avseende gång- och cykelväg mellan Höganäs-Jonstorp-Farhult, bemyndiga kommunstyrelsens ordförande samt förvaltningschefen för teknik- och fastighetsförvaltningen att underteckna avtalet. Beslutet ska skickas till Kommunstyrelsen HÖGANÄS KOMMUN Höganäs

81 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2012/302 AVTALFÖRSLAG GC-VÄG HÖGANÄS-ÄNGELHOLM Sammanfattning av ärendet Trafikverket har översänt ett förslag på finansieringsavtal avseende utbyggnad av gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Höganäs Jonstorp- Farhult kommungränsen österut. Cykelvägen som avses byggas ingår i Trafikverkets cykelledsplan för Skåne samt även i den nya planen för Delsträckan Jonstorp Farhult- kommungränsen österut ingår i den nationella turistcykelleden mellan Göteborg och Helsingborg. Höganäs kommun och Trafikverket har tidigare träffat avtal avseende utbyggnaden i en avsiktsförklaring tecknad samt medfinansieringsavtal (KS 2009/493-9 tecknat , TRV 2010/85829 tecknat ) Då utbyggnaden senarelagts och kostnaderna uppräknats till dagens penningvärde har förslag på ett nytt medfinansieringsavtal förhandlats fram mellan parterna. Det nya medfinansieringsavtalet ska ersätta avtal TRV 2010/ I korthet innebär avtalet att Höganäs kommun medfinansierar delsträckan Jonstorp-Farhultkommungränsen österut (Åtgärd 1) med 7,55 mnkr och delsträckan Höganäs Jonstorp (Åtgärd 2) med 10,1 mnkr. Trafikverket bygger och äger anläggningen samt svarar för drift och underhåll. I avtalsförslaget ges möjlighet att utesluta belysning på delsträckan Jonstorp Farhultkommungränsen österut. Teknik och fastighetsförvaltningen anser att det är nödvändigt att belysning ska ingå i avtalet, eftersom delsträckan förutom turistcykelled är skolväg till Jonstorpsskolan. Beslutsunderlag Förslag på medfinansieringsavtal från Trafikverket TRV 2013/61558 Teknik och fastighetsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att att att att godkänna förslag på medfinansieringsavtal TRV 2013/61558 med ändringen att belysning ska ingå även på delsträckan Jonstorp Farhult - kommungränsen (Åtgärd 1) finansiering av Åtgärd 1, motsvarande 7,55 mnkr, ska ske genom att använda de av finansförvaltningen reserverade medlen för utbyggnaden. finansiering av Åtgärd 2, motsvarande 10,1 mnkr, ska ske genom att använda de av finansförvaltningen reserverade medlen för utbyggnaden motsvarande 7,7 mnkr. återstående kostnader om 2,4 mnkr för Åtgärd 2, som inte täcks i de reserverade medlen, reserveras i budget HÖGANÄS KOMMUN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Höganäs

82 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2012/302 Margareta Engkvist Björkenhall Teknik- och fastighetschef HÖGANÄS KOMMUN TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Höganäs

83 Ärende 12 Förslag till beslut inkomna från brottsförebyggande rådet 83

84 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/14 FÖRSLAG TILL BESLUT INKOMNA FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET Sammanfattning av ärendet Höganäs kommuns brottsförebyggande råd (BRÅ) sammanträdde onsdagen den 25 september Vid sammanträdet förslog BRÅ kommunstyrelsen att besluta enligt nedanstående. Att formulera ett informationsuppdrag till kommunikationsavdelningen i samarbete med ungdomssamordnaren, fältsekreteraren från socialförvaltningen och fältassistenten från utbildningsförvaltningen. Uppdraget bör bestå av att undersöka och föreslå informationsåtgärder på kommunens hemsida, sociala medier med mera för att få ut förebyggande information i form av en slogan innebärande en nolltolerans mot droger. Enligt folkhälsoenkäten barn och unga 2012 har nästan 40 % av eleverna i årskurs nio i Höganäs blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Detta innebär att det finns en tillåtande attityd bland föräldrar. En diskussion fördes runt drogförebyggande informationsspridning i kommunen på ett förvaltningsövergripande plan. BRÅ beslutade att verka för att en klottervägg sätts upp vid skateparken och föreslog därför att skicka ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd. Ett förslag från en ungdom om att sätta upp en klottervägg har kommit BRÅ tillkänna. Detta i ett försök att minska klottret på otillåtna platser och samtidigt tillmötesgå ungdomars önskemål om en vägg att måla på. Att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att på prov, under en period, tillåta graffitimålning i en eller flera tunnlar i kommunen. En ungdom presenterar ett förslag om att tillåta graffiti i vissa av tunnlarna i kommunen. Detta för att ge ungdomar möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa fina målningar, ha någonstans att göra det och även för att då undvika att de målar på otillåtna platser. Det finns dock även risker med att tillåta graffitimålning i tunnlar. Det finns en säkerhetsaspekt; om någon står inne i tunneln och målar kan denne utgöra ett hinder för cyklister och därmed vara en trafikfara samt skapa otrygghet. Information om att betongen i vissa tunnlar kan frysa sönder om man inte använder en färg som släpper genom fukt har också delgivits rådet. Att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att bygga en BMX-bana i kommunen. En ungdom har kontaktat kommunen angående möjligheten att köra BMX-cykel på skateparken. Skateparkens regler tillåter inte BMX-cyklar. Om ett behov finns, bland kommunens ungdomar, av en särskild plats där de kan köra BMX-cyklar kan det möjligen vara aktuellt att anlägga även en BMX-bana. Att uppmana kultur- och fritidsförvaltningen att beakta säkerhetsaspekten vid större konserter och att ha vakter på plats. forts. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

85 85

86 86

87 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN BRÅ får information om att ungdomar som besökte kulturnatten upplevde att det gav en positiv effekt att det fanns vakter på plats under Panda da pandas uppträdande. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 22 oktober 2013, 160, då ärendet behandlades framkom att kultur- och fritidsförvaltningen har som rutin att anlita vakter vid större konserter varför arbetsutskottet avslog uppmaningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 160, Kommunledningskontoret, kommunkansliet, tjänsteskrivelse den 10 oktober 2013, Kommunledningskontoret, kommunkansliet, protokoll från BRÅ:s sammanträde onsdagen den 25 september Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att att att att att att att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda möjligheten att sätta upp en klottervägg vid skateparken, teknik- och fastighetsförvaltningen ska samråda med BRÅ angående finansiering avseende klottervägg, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende klottervägg, uppdra till kommunikationsavdelningen i samarbete med ungdomssamordnaren, fältsekreteraren från socialförvaltningen samt fältassistenten från utbildningsförvaltningen att formulera ett informationsuppdrag avseende nolltolerans mot droger, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att på prov, under en period, tillåta graffitimålning i en eller flera tunnlar i kommunen, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende graffiti i en eller flera av kommunens tunnlar, uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att anlägga en BMX-bana i kommunen, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende BMX-bana Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

88 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/14 TJÄNSTESKRIVELSE AVSEENDE BRÅ:S FÖRSLAG TILL KSBROTTSFÖREBYGGANDE INSATSER Sammanfattning av ärendet Höganäs kommuns brottsförebyggande råd (BRÅ) sammanträdde onsdagen den 25 september Vid sammanträdet förslog BRÅ kommunstyrelsen att besluta enligt nedanstående. Att formulera ett informationsuppdrag till kommunikationsavdelningen i samarbete med ungdomssamordnaren, fältsekreteraren från socialförvaltningen och fältassistenten från utbildningsförvaltningen. Uppdraget bör bestå av att undersöka och föreslå informationsåtgärder på kommunens hemsida, sociala medier med mera för att få ut förebyggande information i form av en slogan innebärande en nolltolerans mot droger. Enligt folkhälsoenkäten barn och unga 2012 har nästan 40 % av eleverna i årskurs nio i Höganäs blivit bjudna på alkohol av sina föräldrar. Detta innebär att det finns en tillåtande attityd bland föräldrar. En diskussion fördes runt drogförebyggande informationsspridning i kommunen på ett förvaltningsövergripande plan. BRÅ beslutade att verka för att en klottervägg sätts upp vid skateparken och föreslog därför att skicka ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för åtgärd. Ett förslag från en ungdom om att sätta upp en klottervägg har kommit BRÅ tillkänna. Detta i ett försök att minska klottret på otillåtna platser och samtidigt tillmötesgå ungdomars önskemål om en vägg att måla på. Att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att på prov, under en period, tillåta graffitimålning i en eller flera tunnlar i kommunen. En ungdom presenterar ett förslag om att tillåta graffiti i vissa av tunnlarna i kommunen. Detta för att ge ungdomar möjlighet att utveckla sin förmåga att skapa fina målningar, ha någonstans att göra det och även för att då undvika att de målar på otillåtna platser. Det finns dock även risker med att tillåta graffitimålning i tunnlar. Det finns en säkerhetsaspekt; om någon står inne i tunneln och målar kan denne utgöra ett hinder för cyklister och därmed vara en trafikfara samt skapa otrygghet. Information om att betongen i vissa tunnlar kan frysa sönder om man inte använder en färg som släpper genom fukt har också delgivits rådet. Att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att bygga en BMX-bana i kommunen. En ungdom har kontaktat kommunen angående möjligheten att köra BMX-cykel på skateparken. Skateparkens regler tillåter inte BMX-cyklar. Om ett behov finns, bland kommunens ungdomar, av en särskild plats där de kan köra BMX-cyklar kan det möjligen vara aktuellt att anlägga även en BMX-bana. Att uppmana kultur- och fritidsförvaltningen att beakta säkerhetsaspekten vid större konserter och att ha vakter på plats. HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

89 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: KS/2013/14 BRÅ får information om att ungdomar som besökte kulturnatten upplevde att det gav en positiv effekt att det fanns vakter på plats under Panda da pandas uppträdande. Beslutsunderlag Kommunledningskontoret, kommunkansliet, protokoll från BRÅ:s sammanträde onsdagen den 25 september Kommunledningskontorets kommunkanslis förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att att att att att att att att att uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda möjligheten att sätta upp en klottervägg vid skateparken, teknik- och fastighetsförvaltningen ska samråda med BRÅ angående finansiering avseende klottervägg, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende klottervägg, uppdra till kommunikationsavdelningen i samarbete med ungdomssamordnaren, fältsekreteraren från socialförvaltningen samt fältassistenten från utbildningsförvaltningen att formulera ett informationsuppdrag avseende nolltolerans mot droger, uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att på prov, under en period, tillåta graffitimålning i en eller flera tunnlar i kommunen, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende graffiti i en eller flera av kommunens tunnlar, uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen i samverkan med teknik- och fastighetsförvaltningen att undersöka möjligheten att anlägga en BMX-bana i kommunen, teknik- och fastighetsförvaltningen ska redovisa utredningen för kommunstyrelsen för beslut i frågan avseende BMX-bana, uppmana kultur- och fritidsförvaltningen att beakta säkerhetsaspekten vid större konserter och att ha vakter på plats. Josefin Thedeby Kanslichef Johanna Nilsson Ungdomssamordnare HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

90 90

91 91

92 92

93 93

94 Ärende 13 Uppdrag att revidera reglerna för Höganäs kommuns tomtkö 94

95 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN KS/2013/815 UPPDRAG ATT REVIDERA REGLERNA FÖR HÖGANÄS KOMMUNS TOMTKÖ Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 1990, 201, att revidera reglerna för kommunens tomtkö. I en tjänsteskrivelse den 11 oktober 2013 skriver samhällsbyggnadsförvaltningen att förvaltningen som i ett led i sitt utvecklingsarbete arbetar med att gå över till ett digitalt system där målet är att man ska kunna anmäla sig till tomtkön och hantera sina uppgifter på kommunens hemsida. I samband med detta gör förvaltningen bedömningen det är dags att revidera reglerna för tomtkön samt att utreda huruvida avgiften för tomtkön bör förändras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 22 oktober 2013, 146, Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsmiljöavdelningen, tjänsteskrivelse den 11 oktober Ytterligare underlag i ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsmiljöavdelningen, Regler för tomtkön, Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsmiljöavdelningen, Riktlinjer för kommunstyrelsens handläggning av ansökningar om förtur i tomtkön. Kommunstyrelsens beslut Arbetsutskottets förslag: Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera tomtköreglerna för Höganäs kommun. Beslutet ska skickas till HÖGANÄS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Höganäs

96 96

97 TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNSTYRELSEN SLUTLIG INSTANS: Kommunstyrelsen KS/2013/815 UPPDATERING AV REGLERNA FÖR TOMTKÖN Sammanfattning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 29 november 1990, 201, att revidera reglerna för kommunens tomtkö. Som i ett led i samhällsbyggnadsförvaltningen utvecklingsarbete arbetar förvaltningen just nu med att gå över till ett digitalt system där målet är att man ska kunna anmäla sig och hantera sina uppgifter på kommunens hemsida. I samband med detta så är det även dags att revidera reglerna för tomtkön samt att utreda om det är dags att höja avgiften för tomtkön. Beslutsunderlag Regler för tomtkön Ytterligare underlag i ärendet Riktlinjer för kommunstyrelsens handläggning av ansökningar om förtur i tomtkön. Samhällsbyggnadsförvaltningens stadsmiljöavdelnings förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att revidera tomtköreglerna för Höganäs kommun. Kerstin Nilermark Samhällsbyggnadschef Pär Ragvald Exploateringsingenjör HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

98 (2) HÖGGANÄS KOMMUN REGLER FÖR TILLDELNING AV SMÅHUS OCH OBEBYGGDA TOMTER DEN KOMMUNALA BOSTADSFÖRMEDLINGENS OMFATTNING 1. Försäljning av nybyggda småhus i grupp, som finansieras med statliga lån, och obebyggda kommunala tomter skall förmedlas av kommunen via kommunens tomtkölista. 2. Med småhus i grupp avses i detta sammanhang mer än 5 småhus inom ett bebyggelseområde, vilka uppföras av samma byggföretag. DET KOMMUNALA TOMTKÖREGISTRETS UPPBYGGNAD 3. Sökande registreras i den kommunala tomtkön den dag, som komplett ansökan ingivits på kommunens formulär. 4. Registreringsavgiften utgör 100 kronor per sökande och år. På avgiften tillkommer moms. 5. Sökanden är skyldig att omgående anmäla inträffade förändringar i förhållande till uppgifter på ansökningsblankett. AVREGISTRERING AV SÖKANDE 6. Sökande avföres ur den kommunala tomtkön. a) om han tilldelats småhus eller tomt b) om den årliga registreringsavgiften icke inbetalas, samt c) om sökanden ej besvarar kommunens anhållan om kompletteringar till registret. För förnyad registrering fodras nytt ansökningsförfarande. FÖRDELNINGSREGLER 7. Såsom allmänt villkor för tilldelning kräves, att sökande personligen utnyttjar tomt eller småhus för permanent boende. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

99 2 (2) 8. Vid fördelning av småhus eller tomt gäller den huvudprincipen, att sökande placeras i turordning efter registreringsdatum samt att äkta makar och sammanboende med gemensam bostad behandlas som en sökande. 9. Förtur till småhus eller tomt kan ges den, som har anställning hos företag inom kommunen men är boende utom kommunen. I undantagsfall kan av andra synnerliga skäl förtur tillåtas. Beslut i förtursfrågor meddelas av kommunstyrelsen. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER 10. Ovannämnda regler träder i kraft ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE , 201. (ERSÄTTER KFS 1978:42) HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

100 (1) RIKTLINJER FÖR KOMMUNSTYRELSENS HANDLÄGGNING AV ANSÖKNINGAR OM FÖRTUR I TOMTKÖN KOMMUNSTYRELSENS HANDLÄGGANDE AV FÖRTURSÄRENDEN I TOMTKÖN ENLIGT PUNKT 9 I REGLER FÖR TILLDELNING AV SMÅHUS OCH OBEBYGGDA TOMTER SKALL TILLS VIDARE SKE ENLIGT FÖLJANDE RIKTLINJER. 1. Förtursökande skall göra anmälan till tomtkön på fastställt formulär. Fastställd registreringsavgift för tomtansökan skall uttagas. 2. För bifall till ansökan om förtur p g a att sökande, som är bosatt i annan kommun erhåller anställning hos företag inom Höganäs kommun, skall följande villkor vara uppfyllda. a) Respektive företag skall göra framställning om förtur i samband med att avtal träffas om anställningen. b) Åberopad anställning skall vara av stadigvarande natur. c) Förtursansökan skall avse ett omedelbart bostadsbehov som ej kan tillgodoses genom normal tilldelning enligt kölistan. 3. Sökande som ansöker om förtur p g a medicinska eller sociala skäl skall styrka åberopade skäl med läkarintyg eller intyg från sociala myndigheter eller liknande. 4. Ansökningar om förtur av andra skäl än som angivits i punkt 2-3 skall styrkas på lämpligt sätt. 5. Före kommunstyrelsens prövning av förtursansökningarna skall kommunkansliet svara för att erforderligt beslutsunderlag föreligger. 6. Före fördelning av tomt/småhus inom ett exploateringsområde avsätter kommunstyrelsen en viss del därav som i första hand skall erbjudas förtursfall. 7. Förtur till särskild tomt, småhus eller hustyp meddelas ej. ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN , 155. HÖGANÄS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Höganäs

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman

Fastställt av: Per Broman Datum: För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman RUBRIK RUBRIK Fastställt av: Per Broman Datum: 2013-09-13 För revidering ansvarar: Lucie Cesar För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Per Broman Dokumentet gäller för: Placeringspolicy 3 (16)

Läs mer

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun

ÖVERLIKVIDITETSPOLICY ALINGSÅS KOMMUN. Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Överlikviditetspolicy för Alingsås kommun Oktober 2012 1 1 LIKVIDITETSHANTERING 1.1 BAKGRUND Kommunen har en likviditetsförvaltning för att över en period på flera år försäkra sig om att kunna möta de

Läs mer

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-23 71 Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Finspångs Kommun Finspångs

Läs mer

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL AVSEENDE GNOSJÖ KOMMUNS FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Placeringspolicy pensionsmedelsförvaltning 1. Allmänt 1.1 Bakgrund Förvaltningen av pensionsmedel som motsvarar hela pensionsskulden skall ske under

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

Policy för pensionsmedelsplacering

Policy för pensionsmedelsplacering Policy för pensionsmedelsplacering Uppdaterad 2009-08-26 Kf 215 1 ÖVERGRIPANDE FÖRVALTNINGSSTRATEGI GÄLLANDE PENSIONSMEDEL...3 1.1 Det övergripande förvaltningsmålet...3 1.2 Utgångspunkter för placeringsregler...3

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden Fastställd vid styrelsemöte 16 mars 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 2 Bakgrund och syfte 2 Uppdatering av placeringspolicyn 2 Organisation och

Läs mer

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden

Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Placeringspolicy för förvaltning av pensionsfonden Mora kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-12-14 117 Diarienr: KF 2009/347 040 1 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING... 3 1.1 Övergripande förvaltningsstrategi...

Läs mer

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen

Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen UTKAST 12 REGIONKANSLIET 2007-01-29 EKONOMIAVDELNINGEN BESLUTAD AV REGIONFULLMÄKTIGE: 2007-XX-XX Policy gällande Pensionsmedelsförvaltning för Västra Götalandsregionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning.

2.1 Fördelning av ansvar och befogenheter Följande ansvars- och befogenhetsfördelning gäller för kommunens medelsförvaltning. 1 Inledning 1.1 Syfte Syftet med placeringspolicyn är att ge kommunen ett regelverk som säkerställer att man genom att följa detsamma kommer att uppfylla kommunallagens krav i 8 kap. 2:a och 3:e paragraferna

Läs mer

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170

Placeringspolicy Pensionsmedel. Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 Placeringspolicy Pensionsmedel Antagen av kommunfullmäktige 1999-12-07, 170 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Uppdatering av placeringspolicyn 2 2. Placeringsregler 3 2.1

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser

Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Finansiella anvisningar för samförvaltade stiftelser Antagna av Kommunstyrelsen, Eskilstuna kommun 2015-11-10 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 De finansiella anvisningarnas syfte... 3 1.2 Målsättning... 4

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.20

Laholms kommuns författningssamling 6.20 Laholms kommuns författningssamling 6.20 Föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser; antagna av kommunfullmäktige den 24 februari 2005, 35 1. 1. ALLMÄNT 1.1 Mål Laholms kommuns

Läs mer

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2006:13 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2009:45 HÖGANÄS KOMMUN PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-24 80 PLACERINGSPOLICY FÖR PENSIONSFONDEN

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2011-06-14 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...5

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Placeringspolicy för Region Värmland

Placeringspolicy för Region Värmland Placeringspolicy för Region Värmland Beslutat av regionfullmäktige den: 2013-11-08 Ersätter placeringspolicy daterad den: 2008-05-15 Innehållsförteckning 1. Syfte... 2 2. Målsättning... 2 3. Uppdatering...

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS DONATIONSSTIFTELSER Antagen av KF 2012-02-28 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn...4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen...4 1.3 Ansvarsfördelning...4

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel

Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 706 2007-03-26, 23 Placeringspolicy för extern kapitalförvaltning gällande pensionsmedel Åstorps kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2000-06-26

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Kommunal författningssamling för Stockholm

Kommunal författningssamling för Stockholm Bilaga 2 Kommunal författningssamling för Stockholm Utgiven av stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 26 september 2014 (Utl 2014:91)

Läs mer

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring

Tjänsteskrivelse Finanspolicy - ändring VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2013-10-01 DNR KS 2013.391 MARIE WALLIN SID 1/2 REDOVISNINGSANSVARIG 08-58785032 MARIE.WALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Finanspolicy

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 187 Finanspolicy ändring (KS 2013.391) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Placeringspolicy för Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Antagen av stiftelsens styrelse den 10 mars 2016 1 Placeringspolicy Innehåll 1 Förvaltningsorganisation... 3 2 Förvaltningens

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy)

Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Författningssamling BKFS 2011:7 Föreskrifter för medelsförvaltningen i Burlövs kommun (finanspolicy) Antagna av kommunfullmäktige 2011-09-19, 97 Syfte och mål Syftet med dessa föreskrifter är att ge kommunen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen

Finanspolicy för kommunkoncernen Finanspolicy för kommunkoncernen med föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionförpliktelser Antagen i kf 2008-04-15 32 Reviderad 2009-06-16, kf 69 Reviderad 2014-02-06, kf 10 Finanspolicy

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden

Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Placeringspolicy för Insamlingsstiftelsen Njurfonden Fastställd november 2016 Sida 1 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 Bakgrund och syfte 3 Uppdatering av placeringspolicyn 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel

Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1(5) Bilaga 1 : Placeringspolicy för pensionsmedel 1. Inledning 1.1 Syfte med placeringspolicyn Syftet med placeringspolicyn är att utgöra ett regelverk för pensionsmedelsförvaltningen gällande landstingets

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(14) 1(14) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensionsförpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2016-01-13, 9 Gäller från 2016-02-01 Denna

Läs mer

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014

Placeringspolicy för kapitalförvaltning. Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning Reviderad efter FS-beslut i september 2014 Placeringspolicy för kapitalförvaltning 1. Inledning Syfte med placeringspolicyn Syftet med denna placeringspolicy är

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING

PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 (13) PLACERINGSREGLEMENTE FÖR PENSIONSMEDELS- FÖRVALTNING 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Samtliga kommuner och landsting är skyldiga att anta bestämmelser för förvaltning av pensionsmedel. Det framgår av kommunallagen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Dnr 189-1422/2016 Sida 1 (9) 2016-11-28 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda

Läs mer

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy 2014-08-18 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:24 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 2 december 2013 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Riktlinjer för medelsförvaltningen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Omfattning Riktlinjerna för medelsförvaltningen avser att reglera förvaltningen av det likvida kapital som Göteborgsregionens

Läs mer

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17)

Svedala Kommuns 4:12 Författningssamling 1(17) Författningssamling 1(17) Finansiell policy med föreskrifter för medelsförvaltning och placeringsreglemente för medel avsatta för pensions-förpliktelser antagen av kommunfullmäktige 2011-06-13 91ed ändring

Läs mer

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser

5. Borgensåtaganden och andra ansvarsförbindelser FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 93/93 1993-11-26 Ks 7 1 Kf 80/06 Ändring 2006-08-28 Kf 70/09 Ändring 2009-04-22 Kf 174/10 Ändring 2010-12-22 Kf 144/11 Ändring 2011-11-23 Kf 27/15 Ändring

Läs mer

POLICY. Finanspolicy

POLICY. Finanspolicy POLICY Finanspolicy POLICY - antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung

Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 2016 :::::::::::::::::::::::::::: Riksförbundet HjärtLung 1 Placeringspolicy för Riksförbundet HjärtLung 1. MEDELSFÖRVALTNING 2 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte 2 1.3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2014:17 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2014 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26

Finanspolicy. Ekonomi. Mariestads kommun. Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Finanspolicy Ekonomi Mariestads kommun Antagen av Kommunfullmäktige Mariestad 2015-01-26 Innehållsförteckning Finanspolicyns omfattning och syfte... 3 Övergripande mål för den finansiella verksamheten...

Läs mer

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27

Finanspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2014-01-27 8. Vimmerby kommun 1/12 Finanspolicy 2014-01-27 Antagen av kommunfullmäktige 8 Vimmerby kommun 1/12 1. ns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning

Läs mer

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning

- Donationsportföljen vars huvudsakliga inriktning ligger på att långsiktigt skapa värdetillväxt och direktavkastning Placeringspolicy för Diabetesfonden - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond antagen av Diabetesfonden den 18 oktober 2009 reviderad den 17 december 2013 Inledning Denna sammanställning syftar

Läs mer

Kommunstyrelsens bestämmelser

Kommunstyrelsens bestämmelser Kommunstyrelsens bestämmelser för medelsförvaltningen Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är främst att säkra betalningsförmågan och uppnå bästa möjliga finansnetto.

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU FV-2.1.8-0936-14 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 2014-04-09 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun

Placeringspolicy. för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel. Tibro Kommun Placeringspolicy för långsiktig medelsförvaltning inkl pensionsmedel Tibro Kommun Maj 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Målformulering 3 1.3. Placeringshorisont och risktolerans

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2012:05 Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2011 samt beslut av ekonomiutskottet

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun

2014-05-28 Ks 625/2014. Placeringspolicy för Örebro kommun 2014-05-28 Ks 625/2014 Placeringspolicy för Örebro kommun Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 2.1 Kommunfullmäktige... 3 2.2 Kommunstyrelsen... 3 3 Kommunens kapitalförvaltning av

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24

Bilaga 1. Protokollsutdrag styrelsen 43/05 med bilaga 2. Finanspolicy, slutversion 2005-11-24 PROTOKOLL DATUM DIARIENR REGIONFULLMÄKTIGE 2005-11-24 05-128 24 Finanspolicy för Regionförbundet Sörmland Bakgrund Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har lämnat bilagda förslag till finanspolicy för

Läs mer

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern

FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern FINANSPOLICY Stenungsunds Kommunkoncern Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 123 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-06-16 85 1. INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Begränsning... 3 1.3 Finansverksamhetens

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Bilaga A till Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (5) 2016-12-14 kommunkoncernen Stockholms Denna bilaga ersätter bilaga A till finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms som fastställdes 16 mars 2016 (Dnr 189-27/2016). 1. Generella principer

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26

Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 Policy för kapitalförvaltning Beslutad av förbundsstyrelsen och gällande från och med 2010-04-26 1 Inledning 1.1 Utgångspunkt Kyrkans Akademikerförbunds (KyrkA) kapitalförvaltning ska vara långsiktig och

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland

Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland Antagna av regionfullmäktige 2013-02-25, 5 1 (9) Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser 1. Syfte I den mån det inte följer av stiftelseförordnandet hur stiftelsens förmögenhet skall vara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL

RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument RIKTLINJER FÖR PLACERING AV PENSIONSMEDEL ANTAGET AV: Kommunfullmäktige DATUM: 2016-09-29, 145 ANSVAR UPPFÖLJNING: Ekonomichef GÄLLER TILL

Läs mer

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14

KÄRNAVFALLSFONDEN 1(9) 2014-12-16 Dnr KAF 1.1-20-14 Placeringspolicy Fastställd av styrelsen den 16 december 2014 som en bilaga till verksamhetsplanen för 2015 att gälla från och med den 1 januari 2015. Ersätter den placeringspolicy som fastställdes den

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010

Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 Placeringspolicy för Åbo Akademi (ÅA) / Godkänd 8.12.2010 1. Inledning Denna placeringspolicy har fastställts av ÅA:s styrelse och gäller tillsvidare from 1.1.2011. Detta policydokument utgör regelverket

Läs mer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer

Placeringspolicy, etiska riktlinjer Placeringspolicy, etiska riktlinjer Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2012-06-15 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll Allmänt... 1 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland

Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland ÄRENDE 11 Sida 1(1) Ingrid Strengsdal, 054-701 10 05 ingrid.strengsdal@regionvarmland.se Datum 2013-10-30 Ärendenummer RV2013-458 Regionfullmäktige Uppdatering av Placeringspolicy för Region Värmland Denna

Läs mer

Finanspolicy för Katrineholms kommun

Finanspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Finanspolicy för Katrineholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 132 Giltighetstid 2019-12-31 2 (15) Beslutshistorik Giltighetstid 2019-12-31 Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-15, 220

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern

Riktlinjer för finansverksamheten inom Strömsunds kommunkoncern 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2014-11-12, 103 Uppdateras: 2017 inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Finansverksamhetens mål 3.

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V

),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V /,1'(6%(5*6.20081 ) UIDWWQLQJVVDPOLQJ ),1$1632/,&< $QWDJHQDY.V gyhujulsdqghpnovlwwqlqj Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa

Läs mer

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING

REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING 1 2014-12-05 REGIONFULLMÄKTIGES FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES MEDELSFÖRVALTNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 2 ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN... 2 ORGANISATION

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL

PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL PLACERINGSPOLICY FÖR LJUNGBY KOMMUNS PENSIONSMEDEL Antagen av KF 2016-08-29 117 www.ljungby.se 1 INLEDNING... 4 1.1 Syfte med placeringspolicyn... 4 1.2 Mål för kapitalförvaltningen... 4 1.3 Ansvarsfördelning...

Läs mer

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Placeringspolicy. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Placeringspolicy Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Lars Lundquist Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Allmänt... 1 2 Förvaltningsorganisation... 1 3 Placeringspolicyns

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Finanspolicy Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kf 2012-09-10, Kf 59/12 Ansvar Ekonomichef FINANSPOLICY Fastställd av

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY

Placeringspolicy Godkänd av styrelsen 2014-02-19 PLACERINGSPOLICY PLACERINGSPOLICY 1 1. PLACERINGSPOLITIK FÖR CANCERREHABFONDEN Detta dokument utgör regelverket för den kapitalförvaltning som CancerRehabFonden har. Syftet med placeringspolitik är att ange hur förvaltningen

Läs mer

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet

Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Placeringspolicy för Svenska Diabetesförbundet Antagen av förbundsstyrelsen den 16 februari 2012 Senast reviderad den 26 augusti 2014 Senaste årlig översyn genomförd den 5-7 december 2014 Inledning Denna

Läs mer

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad

Finanspolicy för kommunkoncernen Stockholms stad Sida 1 (9) 2015-11-30 1. Generella principer (finanspolicyn) anger ramar för finansverksamheten i kommunkoncernen, dvs. Stockholms (en), Stockholms Stadshus AB (Stadshus) och dess majoritetsägda bolag

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN 1 (6) FINANSPOLICY FÖR VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-03-21, 17 Bilaga 2, Riskmått och ramar, reviderad av Kommunstyrelsen 2009-12-02, 294 INLEDNING 8 kap 3 i kommunallagen säger

Läs mer