Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse Placeringspolicy Samförvaltning slutlig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum Handläggare Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK Sammanfattning Stadskontoret föreslår en översyn av Placeringspolicyn som styr hur kapitalet i de samförvaltade stiftelserna fördelas och placeras. Översynen är föranledd av förändringar inom de regelverks om styr placeringen av medel i fonder av den typen som samförvaltningen innehar. Dessutom har vissa förändringar gjorts i syfte att skapa en bättre långsiktig avkastning, bättre riskfördelning avseende aktierelaterade innehav, uppdateringa av delegationsordning samt av redaktionell art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att anta föreslagen revidering av placeringspolicy för de samförvaltade stiftelserna samt, delegera rätt att fatta beslut om placering och försäljning av de samförvaltade stiftelsernas finansiella tillgångar och underteckna finanseilla avtal enlighet med vad som framgår av denna policy. Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse Placeringspolicy Samförvaltning slutlig Beslutsplanering Kommunstyrelsens AU I Kommunstyrelsen Ärendet Bakgrund De samförvaltade stiftelsernas kapital är i nuläget placerat i Danske Capital Passiv Stiftelsefond Skåne. Fonden är en så kallad specialfond som enbart är öppen för investerare från kommuner och landsting i Skåne eller sådana stiftelser och bolag som förvaltas eller ägs av dessa Fonden är en så kallad specialfond och har medgivits undantag från lagen om investeringsfonder (2004:46).

2 2 (3) Fonden har i sin tur investerat kapitalet i följande fonder (per ). Svenska Handelsbanken Sv. aktieindex Criteria (etisk) 46,4 %, Svenska Handelsbanken Global aktieindex, Criteria (etiskk) 15,7 %, Nordea Realränteobligationsfond 3,8 %, Nordea Obligationsinvest 15,0% samt Nordea Institutionell Penningmarknadsfond. 19,1%. Nytt regelverk avseende fondförvaltning. Finansinspektionen har antagit nya regler för förvaltning av specialfonder, Lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) baserat på nya EU-direktiv. Som en konsekvens av detta har Danske Capital beslutat att inte ansöka om tillstånd för att fortsätta vara förvaltare av specialfonder utan enbart erbjuda så kallade standardiserade UCITS-fonder. Stadskontoret har undersökt möjligheterna till att hitta alternativa förvaltare, inklusive möjligheten att själva starta upp och ansöka om tillstånd för ett eget fondbolag. Ingen av de etablerade bankerna var villig att erbjuda oss tjänsten som förvaltare av en specialfond. Att själva bedriva fondförvaltning i eget bolag bedöms som möjligt med inte önskvärt med hänsyn till arbetsbelastning och risker. Konsekvenserna av att Danske Capital ej längre avser kvarstå som förvaltare av specialfond begränsar sig i huvudsak till att den befintliga fonden måste ombildas till en så kallad UCITS-fond vilket i huvudsak påverkar hur stor andel av kapitalet som får investeras i ett enskilt innehav (underliggande fond). Maximal andel av fondens kapital som får vara investerat i enskilt innehav får högst uppgå till 20 %. För närvarande innebär detta att vi måste dela upp fondens innehav i Svensk aktie index då detta uppgår till mer än 20 % genom en och samma fond. Anpassning av fondens regelverk pågår och ska godkännas av finansinspektionen vilket i nuläget beräknas vara klart före Förnyad konkurrensutsättning av förvaltningsuppdrag. Eftersom fondens nuvarande förvaltare har haft sina uppdrag i stort sett sedan maj Anser stadskontoret att det är lämpligt att genomföra en förnyad konkurrensutsättning. Sannolikt har fler förvaltare tillkommit som kan erbjuda likvärdiga lösningar och där igenom möjliggöra ytterligare sänkningar av förvaltningsarvodena. Oavsett prisnivån anser stadskontoret att en konkurrensutsättning är lämplig med hänsyn till tiden som befintliga uppdrag har gällt. En förutsättning för den förnyade konkurrensutsättningen är att placeringspolicyn avseende förvaltningen är uppdaterad. Konkurrensutsättningen beräknas vara genomförd senast den 30 juni Revidering av placeringspolicyn Placeringspolicyn för de samförvaltade stiftelserna reviderades senast genom kommunstyrelsens beslut Stadskontoret har anlitat en konsult, Coin Investment Consulting Group AB, dels för en översyn av Placeringspolicyn som styr hur kapitalet i de samförvaltade stiftelserna fördelas och placeras. I ärendet förslår stadskontoret en revidering av finanspolicyn dels för att möjliggöra en något

3 bättre långsiktig avkastning genom att tillåta investeringar i mer högavkastande företagsobligationer dels att minska andelen svenska aktier från 45 % till 30 % samt utöka andelen globala aktier från 15 % till 30 % av fondens totala kapital. 3 (3) Anledningen till omviktningen mellan Svenska aktier och globala aktier är att bättre spegla den allt mer globaliserade ekonomin där Svenska aktier endast beräknas motsvara 1 % av världens aktievärden. Vid jämförelse med till exempel svenska livförsäkringsbolag samt svenska APfonder innebär förändringen att vi blir mer jämförbara deras fördelning av aktieriskerna. Avkastningen förväntas bli något lägre men framförallt mindre volatil med mindre upp- och nergångar. När det gäller möjliggörande av investeringar i företagsobligationer har dessa tidigare varit uteslutna men föreslås nu få uppgå till maximalt 22,5 % av fondens totala kapital i syfte att skapa bättre långsiktig avkastning. Den ökade risk för försluster som detta innebär kompenseras med större avkastning och motverkas av den minskade riskkoncentrationen från Svenska aktier till Globala aktier. Stadskontoret bedömer att de föreslagna förändringarna i policyn är väl avvägda och motsvarar de placeringsreglementen som gäller för större kvalitativt representativa förvaltare så som livförsäkringsbolag och AP-fonder. Tidigare regler om Etik i förvaltningen kvarstår oförändrade. Övriga förändringar avser endast redaktionella ändringar och förtydliganden av icke principiell karaktär. Delegation Sedan föregående revidering av placeringspolicyn har Jan-Inge Ahlfridh ersatt Inger Nilsson som stadsdirektör. Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

4 för Samförvaltade stiftelser Tidigare reviderad

5 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 1 (19) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING BAKGRUND SYFTE MED POLICY UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICY ÅTAGANDE ÖVERGRIPANDE MÅL ETIK AVKASTNINGSMÅL UTDELNINGAR PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG TILLÅTNA ÄGANDEFORMER NORMALPORTFÖLJ VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX FÖRVALTNINGENS UTFÖRANDE RISKHANTERING MARKNADSRISK VALUTARISK RÄNTERISK AKTIEKURSRISK LIKVIDITETSRISK KREDITRISK EMITTENTRISK TRANSPARENS ÖVRIGT REBALANSERING TIDPUNKT FÖR REBALANSERING ANSVAR OCH UPPFÖLJNING PLACERINGSPOLICY FÖRVALTNING UPPHANDLING KAPITALFÖRVALTARE RAPPORTERING / UTVÄRDERING GRANSKNING AV FÖRVALTNING REBALANSERING UTDELNING ÖVRIGT DELEGATION BILAGA 1 - JÄMFÖRBARA RATINGSKALOR ORDLISTA... 15

6 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 2 (19) 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND Malmö stad förvaltar stiftelser där avkastningen på tillgångarna utdelas till olika ändamål enligt stiftelseförordningarna. Förmögenheten ska, enligt Stiftelselagen (1994:1220) 2 kap 4, placeras på ett godtagbart sätt. Stiftelseförordningarna anger i vissa fall placeringsbestämmelser för stiftelsens kapital. Stadskontoret följer i dessa fall stiftelsens bestämmelser. Södertorpsgården ideell förening, och Grönbergs stiftelse är ideella föreningar och stiftelser med egen förvaltning vilka har egna styrelser som i mån av tillgång på placeringsbara medel har att anta egna placeringspolicys. För övriga stiftelser med anknuten förvaltning, ca 100 stycken, samförvaltas kapitalet. Varje enskild stiftelse har andel i samförvaltningen baserad på värdet av insatt kapital. 1.2 SYFTE MED POLICY Syftet med policyn är att fastställa organisation och ansvarsfördelning samt att ange ramarna för stiftelsernas kapitalförvaltning. Ramarna definieras utifrån risknivåer, placeringsregler, uppföljning, kontroll m.m. 1.3 UPPDATERING AV PLACERINGSPOLICY Placeringspolicyn skall utvärderas av Stadskontoret årligen och uppdateras vid behov.

7 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 3 (19) 2 ÅTAGANDE 2.1 ÖVERGRIPANDE MÅL Om inget annat föreskrivs av lag och förordning ska det övergripande långsiktiga målet för placering av de förvaltade tillgångarna vara att bibehålla förmögenheten intakt i reala termer. Därutöver ska en jämn utdelning över tid och god avkastning eftersträvas. 2.2 ETIK Placeringarna ska kännetecknas av miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar. Placeringar är därför inte tillåtna i värdepapper utgivna av företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen och annat krigsmateriel, tobaksprodukter, alkoholhaltiga drycker eller i företag som i huvudsak bedriver kommersiell spelverksamhet. Med miljöhänsyn, god etik och socialt ansvar menas att företag utöver lagstiftning följer internationella normer för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. De internationella normerna är uttryckta i FN:s deklarationer och konventioner och deras relevans för företag sammanfattas i t.ex. FN:s Global Compact och UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment). Samförvaltningen undviker i största möjliga omfattning att investera i företag som upprepat eller medvetet bryter mot dessa normer. För att säkerställa att dessa krav efterlevs ska samtliga innehav regelbundet kontrolleras. Vid överträdelser ska lämpliga åtgärder föreslås för kommunstyrelsens arbetsutskott 2.3 AVKASTNINGSMÅL Utifrån åtagandet, givet de samförvaltade stiftelsernas nuvarande förutsättningar, bör avkastningsmålet vara 3 % per år i reala termer. 2.4 UTDELNINGAR Den procentuella andel som årligen delas ut motsvarar föregående års inflation med ett utdelningstillägg mellan 2-6 procentenheter beroende på kapitalets långsiktiga utveckling.

8 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 4 (19) 3 PLACERINGSSTRATEGI FÖR KAPITALFÖRVALTNINGEN I detta kapitel beskrivs den valda strategin d v s hur stiftelserna ska placera sitt kapital för att över tid möta åtagandet. 3.1 TILLÅTNA TILLGÅNGSSLAG RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Stiftelserna får investera i räntebärande värdepapper utställda i svenska kronor alternativt utländska värdepapper där valutarisken gentemot svenska kronor är garderad. Denna regel får dock överträdas i de fall valutarisken är en önskvärd del av exponeringen och den förväntade värdetillväxten AKTIER Stiftelserna får endast investera i aktier som är börsnoterade, det vill säga som är föremål för regelbunden handel på auktoriserad marknadsplats som står under tillsyn av myndighet. Vid nyemissioner kan avsteg från börsnotering göras under förutsättning att avsikten är att aktierna omgående skall börsnoteras LIKVIDA MEDEL Likvida medel är medel på depåkonto, bankräkning och dagsinlåning. Övrig tidsbunden inlåning hänförs till räntebärande värdepapper. 3.2 TILLÅTNA ÄGANDEFORMER DIREKT ÄGANDE Placering får ske i direkt ägande av tillgångsslagen aktier och räntebärande värdepapper INVESTERINGSFONDER Placering får ske i fonder som har Finansinspektionens, eller motsvarande utländsk myndighets, tillstånd och vars placeringsinriktning överensstämmer med bestämmelserna i denna policy STRUKTURERADE INSTRUMENT Som alternativ till direkt investering i enskilda värdepapper kan placering göras i s.k. strukturerade instrument. Vid köp av strukturerade instrument, såsom indexcertifikat, aktieindexobligationer eller liknande, skall emittenten inneha rating, enligt tabell 11 i avsnitt Kreditrisk. För att kreditrisknivån ska gälla utesluts SPVs 1 som emittenter. Vid placering i strukturerade instrument, skall portföljens limiter om tillgångsslagens andelar beaktas, enligt avsnitt 3.3 Normalportfölj. Härvid betecknas exempelvis en aktieindexobligation tillhöra aktieportföljen, 1 SPV Special Purpose Veichle, ett bolag konstruerat specifikt för en finansiell lösning ex. att ge ut en obligation.

9 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 5 (19) DERIVATINSTRUMENT Med derivatinstrument avses optioner, terminer och swapavtal. Derivatinstrument får endast användas för att minska risken i portföljen genom att t ex valutasäkra eller kurssäkra en direktplacering i en underliggande tillgång. En position i derivatinstrument får ej vara så stor att ett köp eller en försäljning av underliggande instrument skulle medföra att övriga limiter i denna placeringspolicy överskrids. För att valutasäkra portföljens tillgångar får förvaltaren handla med options- och terminsavtal avseende valuta mot svenska kronor. 3.3 NORMALPORTFÖLJ Allokeringen mellan olika tillgångsslag uttrycks som en normalportfölj vilken speglar Malmös strategi i kapitalförvaltningen. Normalportföljen motsvarar den portföljsammansättning som krävs för att den förväntade avkastningen skall motsvara avkastningskravet över tid. TILLGÅNGSSLAG ALLOKERING Normal (%) Aktier 60 Räntebärande värdepapper 40 Likviditet 0 Tabell 1 Normalportfölj Allokeringen i Malmös portfölj tillåts avvika från normalportföljen enligt tabell 2 nedan. TILLGÅNGSSLAG LIMITER Min (%) Max (%) Aktier Räntebärande värdepapper Likviditet 0 5 Tabell 2 Normalportföljens limiter (gränser) RÄNTEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING Ränteportföljen skall placeras i SEK-denominerade eller SEK-hedgade (valutasäkrade) räntebärande värdepapper. Denna regel får dock överträdas i de fall valutarisken är en önskvärd del av exponeringen och den förväntade värdetillväxten, exempelvis vid investeringar i obligationer utgivna i tillväxtmarknader. Ränteportföljen delas upp i olika emittenttyper, där man skiljer mellanvärdepapper emitterade av företag, banker,, kommuner, stat eller bolåneinstitut (hypotek). Risken i ränteportföljen hanteras genom begränsningar i duration (tabell 5) samt i kreditratinglimiter (kap. 4.6 tabell 9 och 10). Ränteportföljen ska följa allokeringen mellan företagsobligationer och nominellaoch reala stats-, kommun- och bostadsobligationer enligt nedanstående tabell. Med reala räntebärande värdepapper avses obligationer där avkastningen är inflationsskyddad. I denna policy jämställs certifikat med obligationer.

10 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 6 (19) TYP AV RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Nominella svenska stats-, kommun- och bostadsobligationer Reala svenska stats-, kommunoch Bostadsobligationer ALLOKERING Normal (%) Företagsobligationer 40 Tabell 3 Fördelning räntebärande värdepapper Allokeringen i portföljen för räntebärande värdepapper tillåts avvika enligt nedanstående tabell: RÄNTEBÄRANDE VÄRDEPAPPER Nominella svenska stats-, kommun- och bostadsobligationer Reala Svenska Stats- och Bostadsobligationer Min (%) Max (%) Företagsobligationer Tabell 4 Ränteportföljens limiter DURATION Begreppet duration används för att ange en tillgångs räntekänslighet. Den genomsnittliga durationen i ränteportföljen skall ungefärligt motsvara den aktuella durationen för portföljens jämförelseindex. Det innebär att en genomsnittlig duration för nominella stats- och bostadsobligationer på ca 3,5 år och för reala statsobligationer på ca 8 år. I fallet med företagsobligationer varierar durationen beroende på val av marknad samt typ av produkt och tillåts vara lägre än valt jämförelseindex. Limiterna för den räntebärande portföljen anger de gränser inom vilka durationen för respektive tillgångsslag tillåts variera. RÄNTEBÄRANDE Nominella svenska stats-, kommun- och bostadsobligationer Reala Svenska Statsobligationer DURATIONSLIMITER Min Max Index 1 år Index + 1 år Index 1 år Index + 1 år Företagsobligationer 0 år Index + 2 år Tabell 5 - Durationslimiter AKTIEPORTFÖLJENS SAMMANSÄTTNING I förvaltningen av den globala aktieportföljen antas en neutral portföljstruktur vad gäller den geografiska allokeringen. Denna skall baseras på respektive regions aktuella marknadsvikt i MSCI All Country World Index 3.4 VAL AV JÄMFÖRELSEINDEX De jämförelseindex som används vid utvärdering av förvaltningen skall i rimlig omfattning täcka de marknader de skall representera. De jämförelseindex som

11 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 7 (19) används för aktieportföljen skall i samtliga fall beräknas inklusive återinvesteringar av utdelningar. I de fall då delar av aktieportföljen är kapitalgaranterad kan om så önskas en kompletterande riskjämförelse utföras, då aktieportföljen kommer vara av lägre risk än valt jämförelseindex. Följande index skall användas för utvärdering av aktieportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Sverige SIX Return Index - SIXRX 50% Globala aktier MSCI All Country World Index 50% Total Return Net (eller regionsspecifik MSCI TR Net) Tabell 7 Nedanstående index skall användas för utvärdering av ränteportföljen: Marknad Jämförelseindex Vikt Nominella Obligationer OMRX Bond 50 % Realränteobligationer OMRX Real 10 % Företagsobligationer Relevant jämförelseindex 40 % Tabell 8 Vilket jämförelseindex som används för underportföljen Företagsobligationer beror på vilka produkter som innehas. Målsättningen är här att jämförelseindex ska återspegla portföljens egenskaper i form av kreditrating och duration i högsta möjliga mån. 3.5 FÖRVALTNINGENS UTFÖRANDE FÖRVARING AV VÄRDEPAPPER Portföljens tillgångar skall förvaras hos: o Värdepappersbolag som har Finansinspektionens tillstånd att ta emot värdepapper för förvaring, enligt 2 kap. 2 p.1 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528), eller o Utländska institutioner som har tillstånd motsvarande det som anges i punkt 1 och som står under tillsyn av myndigheter eller annat behörigt organ FÖRVALTARE Förvaltare kan vara intern och extern. o Med intern förvaltare avses Malmö stad. o Med extern förvaltare avses juridisk person som enligt Malmös direktiv administrerar Malmös kapital. Extern förvaltare som anlitas skall uppfylla kraven om godkänd motpart enligt Motparter FÖRVALTNINGSSTIL Portföljen skall förvaltas utifrån denna policy samtidigt som en kostnadseffektiv lösning eftersträvas. Mot bakgrund av detta skall: o aktieportföljen till största delen (minst 80%) förvaltas indexnära 2 o ränteportföljen förvaltas indexnära med företagsobligationer som undantag 2 Indexförvaltning

12 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 8 (19) o strategisk allokering mellan tillgångsslagen får ej överlåtas till förvaltare utan regleras i placeringspolicyn. Aktiv förvaltning ska användas endast på marknader där indexförvaltning inte fungerar tillfredsställande med hänsyn till kostnader och precision i följsamhet mot index eller där indexering efter marknadsvärde ej är önskvärt på grund av tillgångsslagets natur MOTPARTER Godkända motparter vid transaktioner med portföljens tillgångar är: o Värdepappersinstitut som har Finansinspektionens tillstånd för investeringstjänster och investeringsverksamheter, enligt 2 kap. 1 p.1-4 Lag om värdepappersmarknaden (2007:528), o Utländsk institution som har tillstånd motsvarande det som anges ovan och som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ. o Derivatkontrakt får endast ingås med motpart som har en hög rating (minst motsvarande Standard & Poor s eller Moody s nivå A för långa värdepapper). I motsats till kreditriskbegränsningar i ränteportföljen (se kap. 4.6) godkänns här ej motparter utan rating från Standard & Poor s eller Moody s. Transaktioner skall ske enligt principen betalning mot leverans. Undantag från denna princip är tillåten vid tillfällen då det normala förfarandet är annat, exempelvis vid nyemissioner VÄRDESÄKRING AV AKTIEINNEHAV MÅL FÖR PORTFÖLJENS FÖRVALTNINGSKOSTNADER En kostnadseffektiv förvaltning är en viktig del i arbetet med att uppnå god avkastning i förhållande till vald risknivå. Vid implementering av Malmös förvaltning ska därför uppdrag upphandlas med total kostnad för förvaltningen som central utvärderingsparameter, givet att övriga ställda krav på förvaltningsuppdraget uppfylls.

13 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 9 (19) 4 RISKHANTERING Placeringar innebär som regel ett risktagande. Om kapitalförvaltningen är effektiv erhålls en ökad förväntad avkastning genom en höjd risknivå, och en lägre risk erhålls på bekostnad av en lägre förväntad avkastning. För att minska portföljens risk gäller begränsningarna i detta kapitel. Portföljens risk regleras härutöver praktiskt genom tillgångsallokering och limiter. 4.1 MARKNADSRISK Marknadsrisk är risk som är förknippad med rörelser på de underliggande marknader där portföljen är placerad. 4.2 VALUTARISK Utgångspunkten vid förvaltning av Malmös portfölj är att i största utsträckning, med beaktande av kostnader, begränsa valutarisken i förvaltningen. Anledningen till detta är att Malmös åtagande är definierat i SEK. 4.3 RÄNTERISK Ränterisk innebär att marknadsvärdet på räntebärande värdepapper faller när det allmänna ränteläget stiger, och omvänt. Ränterisken mäter portföljens exponering mot förändringar i marknadsräntan. Ränterisken hanteras genom portföljens duration (se avsnitt 3.3.1). 4.4 AKTIEKURSRISK Aktiekursrisk innebär risken att aktiekurser utvecklas på ett, för portföljens värde, ofördelaktigt sätt. Den samlade aktiekursrisken minskas med hjälp av spridning på flera olika geografiska marknader (se Aktieportföljens sammansättning). 4.5 LIKVIDITETSRISK Investeringar ska i huvudsak göras i värdepapper som håller god likviditet, dvs. där avslut kan göras på kort notis och där skillnaden mellan köp- och säljkurs inte överstiger 10 %. Undantag från detta är strukturerade instrument. 4.6 KREDITRISK För att minska risken att låntagaren inte fullgör sina betalningsförpliktelser skall nedanstående begränsningar gälla vid placering i räntebärande värdepapper samt strukturerade instrument. Avseende räntebärande värdepapper definieras korta räntebärande som placeringar med löptid kortare än 1 år medan långa placeringar definieras som strategiska räntebärande innehav (även de med kortare löptid än 1 år) samt tillfälliga placeringar med löptid längre än 1 år. Med rating avses kreditrating utfärdad av kreditratinginstituten Standard & Poor s eller Moody s. I de fall sådan rating inte finns att tillgå, exempelvis inom företagsobligationer, godkänns kreditrating i enlighet med ovanstående kreditinstituts kriterier utfärdad av annan aktör under förutsättning att denna är oberoende. Målsättningen är att kreditratingar från tillförlitliga aktörer ska finnas för samtliga värdepapper i ränteportföljen. Rating från aktör vilken även agerar bookrunner 3 eller som förvaltar värdepappret i fråga godkänns ej. 3 Den finansiella aktör som utfärdat obligationen och därmed marknadsför den.

14 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 10 (19) Tabellerna 9 till 11 visar lägsta tillåtna rating. Korta räntebärande placeringar (upp till 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % A-1, K1 och/eller P A-2 och/eller P-2-20 Tabell 9 - Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s kriterier. 4 Långa räntebärande placeringar (överstigande 1 år) RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA/Aa - 50 A/A - 50 BBB/Baa2-25 BB/Ba 10 B/B 5 CCC-C/Caa-Ca 2 Tabell 10 - Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s kriterier. Strukturerade instrument RATING FÖRDELNING Min % Max % AAA/Aaa AA-/Aa3-100 A-/A3-10 Tabell 11 - Rating enligt Standard & Poor s alternativt Moody s kriterier. 4.7 EMITTENTRISK För att undvika koncentration av en och samma kreditrisk får högst 10 % av den totala portföljens marknadsvärde exponeras mot en enskild emittent. Undantag görs för svenska staten, Svensk Exportkredit, svenska kommuner med lägst rating AA+/Aa1 och Kommuninvest. 4.8 TRANSPARENS Samtliga Malmös investeringar ska vara transparanta vilket innebär att det ska vara tydligt mot vilket underliggande tillgångsslag investeringen är exponerad, samt att det vid varje tidpunkt ska vara möjligt att mäta den faktiska riskexponeringens storlek. 4.9 ÖVRIGT o o o Blankning av enskilda värdepapper är ej tillåten. Utlåning av innehavda värdepapper är ej tillåten. Upplåning för investering i värdepapper är ej tillåtet. 4 Vid så kallad split rating gäller andelarna för den lägsta ratingnivån. Ratingkrav ersätts av statlig garanti/borgen om sådan föreligger.

15 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 11 (19) 5 REBALANSERING Över tid förändras portföljens allokering på grund av hur marknadsvärdet för de olika komponenterna i portföljen utvecklas. Portföljen ska därmed kontinuerligt bevakas så att de ingående tillgångsslagen inte under- eller överskrider någon limit. Då ett tillgångsslag befinner sig under eller över sina limiter ska portföljen rebalanseras snarast möjligt, med beaktande av kostnader. Vid rebalansering skall justering göras så att innehavet åter motsvarar den andel som specificerats i normalportföljen. Oavsett om rebalansering skett till följd av att någon limit i denna policy överskridits, ska rebalansering ske minst två gånger per år. Beslut om rebalansering fattas avfinanschefen. 5.1 TIDPUNKT FÖR REBALANSERING Finanschefen ska besluta om rebalansering skyndsamt, dock med beaktande av kostnader. Med beaktande av kostnader menas att portföljen inom högst 2 månader väntas återgå till normalläge genom exempelvis planerade inflöden, förfall av produkter eller att en översyn av normalportföljens allokering pågår. I det fall rebalanseringen dröjer längre än en månad ska anledningen till att rebalansering inte genomförts kommenteras som bilaga tillnästa rapport.

16 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 12 (19) 6 ANSVAR OCH UPPFÖLJNING 6.1 PLACERINGSPOLICY Kommunstyrelsen fastställer placeringspolicyn och beslutar om förändringar i denna. 6.2 FÖRVALTNING Kapitalförvaltare innehar ansvar för att den löpande kapitalförvaltningen sker i enlighet med gällande placeringspolicy. 6.3 UPPHANDLING KAPITALFÖRVALTARE Finanschefen ansvarar för upphandling av externa kapitalförvaltare liksom att besluta om avveckling av sådana kapitalförvaltare. 6.4 RAPPORTERING / UTVÄRDERING Kapitalförvaltare ansvarar för att rapport om placeringarnas fördelning och resultat sänds till Malmö så snart som möjligt efter varje månadsskifte. Ekonomichefen ansvarar för att rapport om portföljens fördelning och utveckling avseende de medel som förvaltas av Malmö framläggs till Kommunstyrelsen kvartals/månadsvis som information. 6.5 GRANSKNING AV FÖRVALTNING Kommunstyrelsen, via finanschefen, säkerställer, utvärderar och kontrollerar att kapitalförvaltningen sker enligt fastställd placeringspolicy. 6.6 REBALANSERING Om det uppdagas att någon gräns i denna policy överskridits ska beslut om rebalansering till tillåtna nivåer enligt föreskrifterna snarast fattas. 6.7 UTDELNING Beslut om utdelning från kapitalförvaltningen till andelsägarna fattas i förekommande fall av kommunstyrelsens arbetsutskott (AU II); se kapitel ÖVRIGT Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för stiftelseförvaltningen. Stiftelsemedlen är sedan 2006 placerade i fond särskilt utformad för Malmö Stads stiftelser, Passiv Stiftelsefond Skåne. Förvaltningsformen innebär att förvaltningsbesluten och beslut om utdelning formellt sett fattas av det fondbolag som administrerar fonden. Fondbestämmelserna har utformats i linje med kommunens placeringspolicy och stiftelseförordnandena. Kommunen ska varje år debitera stiftelserna en förvaltningsavgift. Denna avgift ska motsvara kommunens självkostnad för förvaltningen.

17 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 13 (19) 6.9 DELEGATION Ola Nyberg, Carolina Montén och Stefan Bille äger rätt att, två i förening, efter samråd med och samtycke av en av de övriga, fatta beslut om placering och försäljning av stiftelsernas finansiella tillgångar. Finansiella avtal under denna policy undertecknas av stadsdirektör Jan-Inge Ahlfridh, ekonomidirektör Jan-Åke Troedsson och finanschef Ola Nyberg, två i förening.

18 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 14 (19) 7 BILAGA 1 - JÄMFÖRBARA RATINGSKALOR Moody s Standard & Poor s Återbetalnings- Återbetalnings- Återbetalnings- Återbetalnings- Återbetalningsförmåga på förmåga på lång sikt, förmåga på kort förmåga på lång förmåga på kort kort sikt, Internat. Internat. sikt, Internat. sikt, Internat. sikt, Svensk Investment grade ratings Aaa AAA Aa1 AA+ Aa2 A1+ AA P-1 Aa3 AA- K-1 A1 A+ A2 A1 A A3 A- P-2 Baa1 A2 BBB+ Baa2 BBB K-2 P-3 Baa3 A3 BBB- K-3 Speculative grade ratings Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B B+ B2 B Not prime B3 B- K-4 Caa1 CCC+ K-5 Caa2 CCC Caa3 C CCC- Ca CC C C D D

19 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 15 (19) 8 ORDLISTA Aktieindexobligation- är en strukturerad produkt bestående av en obligation och en option. Syftar till att få exponering mot en underliggande marknad samtidigt som nominellt belopp garanteras. Aktieindexcertifikat Fungerar som en aktieindexobligation men innehåller också en säljoption vilket gör att investeraren följer med i både uppgång och i nedgång. Allokering Fördelningen av tillgångar i en portfölj; det kan t. ex. vara mellan olika tillgångsklasser (aktier, räntor etc.) eller regioner (Sverige, världen) Blankning Innebär att man lånar någon annans tillgång (aktie), säljer den och senare köper tillbaka den till ett förhoppningsvis lägre pris. Man spekulerar i en tillgångs värdeminskning. Depåkonto Även kallat värdepappersdepå, är en typ av konto där man förvarar värdepapper som aktier, optioner, obligationer etc. Derivatinstrument Finansiellt kontrakt kopplat till specifika händelser vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Ett derivat är ett avtal mellan två parter där en part har skyldighet att följa avtalet och den andra parten har rättigheten (dock inte alltid skyldigheten) att följa avtalet. Exempel på derivat är optioner, terminer och swapavtal. Duration Ett speciellt mått på hur lång tid det återstår innan pengar för en obligation betalas tillbaka (obs. ej samma sak som tid till förfall). Definitionen är en matematisk formel som beräknar de olika kupongerna samt förfallet. Durationen är ett mått på en obligations känslighet för förändringar i marknadsräntan. Emittent Den part som ställer ut ett värdepapper (obligation, aktie eller derivatinstrument). Förfall - Det datum då ett instrument upphör och den slutliga uppgörelsen ska ske mellan de olika parterna. Exempelvis när en obligation förfaller ska lånet betalas tillbaka. Hedgefond Egentligen kallat specialfond. En hedgefond har större möjlighet att köpa olika typer av värdepapper än en vanlig fond. Exempelvis kan den köpa och ställa ut optioner, vilket gör att den kan utnyttja marknadsrörelser både uppåt och nedåt. Korrelation Är ett mått på hur två tillgångars värde rör sig med varandra. Exempelvis visar aktierna Scania och Volvo högre korrelation än aktierna Apple och Boliden eftersom de båda förra verkar i samma bransch och i samma land. Limit Anger begränsningarna (i procentenheter) i allokeringen av portföljen. Nyemission Detta är när ett bolag ger ut nya aktier för att öka det egna kapitalet. Optioner Kontrakt mellan två parter som avser leverans av en produkt vid en framtida tidpunkt till ett visst pris. Köparen (dock inte säljaren) har rätt att avstå från köpet.

20 Samförvaltade stiftelser Malmö stad 16 (19) Rating Ett engelskt ord som på svenska översätts till kreditvärdering som görs av ett kreditvärderingsinstitut (ex. S&P) Rebalansering Den process (försäljning/köp av värdepapper) som gör att portföljen återgår till den definierade normalportföljen. SEK-denominerad Anger att ett värdepapper är utgett i svenska kronor, exempelvis en obligation. Detta innebär att lånet är i SEK och att det därmed ska betalas tillbaka i SEK. SEK-hedgad Valutasäkring mot svenska kronor. Köps en amerikansk aktie i USD med SEK-hedge kommer värdet på denna tillgång endast att bero av värdet på aktien i USD utan koppling till kursen mellan SEK/USD. Strukturerad produkt En sammansättning av olika värdepapper, exempelvis en obligation och en aktieindexoption som bildar en aktieindexobligation. Swapavtal Derivatinstrument som utgör ett avtal mellan två parter att göra betalningar mellan varandra i framtiden enligt vissa villkor. Ordet Swap är engelska för byte och anger att avtalsparterna byter risker och betalningsströmmar med varandra. Terminer Kontrakt mellan två parter som avser leverans av en produkt vid en framtida tidpunkt till ett visst pris. Både köpare och säljare har skyldighet att genomföra avtalet.

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014

2013-12-02. Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 2013-12-02 Stiftelsen Chalmers tekniska högskola PLACERINGSREGLEMENTE ÅR 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...4 1.1 Bakgrund och omfattning...4 1.2 Syfte med placeringsreglementet...4 1.3 Uppdatering

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa

Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Placeringsriktlinjer för Kyrkans pensionskassa Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Placeringsriktlinjer... 3 2 Verksamhetens indelning i avdelningar... 3 3. Placeringsstrategi... 3 3.1 Mål

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03.

2013 Livsmedelsarbetareförbundet. produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03. Ekonomirapport Ekonomirapport 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1302 Innehåll Förord 5 Fackliga verksamhetens

Läs mer

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1

Intacta Kapital 2013:01 Movestic[Skriv text] Sida 1 Detta dokument innehåller: Information om Intacta Kapital AB 2012:01, Allmänna villkor 2012:01, Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument 2012:01 samt Sammanfattning intressekonflikter

Läs mer

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN

FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN FINANSPOLICY I KALIX KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-02-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2009-05-11, 74 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 1.2

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT (Bilaga A, version 6, upprättad 141007) 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2

INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 INFORMATIONSBROSCHYR CARVE 2 CARVE 2 I KORTHET Strategi: Absolutavkastande specialmatarfond fokuserad på investering i specialmottagarfonden Carve Master 1) Startdag: 12 november 2012 Portföljförvaltare:

Läs mer

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1

Safe Return. Safe Return. KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 KUNDINFORMATION Investeringsrådgivning dokument 1 INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT Information till kund Bilaga 1 1. Bolagets namn, adress m.m. Asset Management Nordic

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av rådgivare som är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum. Den rådgivare som sätter sina

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04

Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 1(9) Information om Finansiella tjänster 2014-03-04 Information om Sparbanken Syd Om Banken Sparbanken Syd Box 252 271 25 Ystad Org. nr. 548000-7425 Telefonnummer: 0411-82 20 00 E-postadress: info@sparbankensyd.se

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Viktig information till dig som kund

Viktig information till dig som kund Sida 1/14 Viktig information till dig som kund Bäste kund! Vi gratulerar dig till ett klokt val av finansiell rådgivare. Rådgivaren är ett så kallat anknutet värdepappersombud till Aviatum, vilket innebär

Läs mer

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT

INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT INFORMATION OM EGENSKAPER OCH RISKER AVSEENDE FINANSIELLA INSTRUMENT 1. HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT Handel med finansiella instrument, dvs. bl.a. aktier i aktiebolag och motsvarande andelsrätter

Läs mer

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13

Allmänna villkor. Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 Allmänna villkor Till kundavtal med Allra Pension AB 2014-08-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION OM ALLRA PENSION AB:S TJÄNSTER... 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HANDEL MED FINANSIELLA INSTRUMENT... 6 RIKTLINJER

Läs mer

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt

Swedbank AB (publ) Banken. Program för Medium Term Notes. Programmet. Grundprospekt Grundprospekt Datum för Finansinspektionens godkännande av Prospektet: 28 juni 2013 Diarienummer: 13-5882 Swedbank AB (publ) Banken Program för Medium Term Notes Programmet VIKTIG INFORMATION Detta grundprospekt

Läs mer

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster

Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken och dess värdepapperstjänster Information om Skandinaviska Enskilda Banken Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, 106 40

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer