Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen"

Transkript

1 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen STK Sammanfattning I ärendet avrapporteras uppföljning av internkontrollplaner 2014 för Finansförvaltningen(099) och Hamnförvaltningen (014). Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att att med godkännande lägga rapport avseende uppföljning av internkontrollplan 2014 för Finansförvaltningen till handlingarna samt, med godkännande lägga rapport avseende uppföljning av internkontrollplan 2014 för Hamnförvaltningen till handlingarna. Beslutsunderlag G-Uppföljning av internkontrollplaner 2014 för finansförvaltningen och hamnförvaltningen, Tjänsteskrivelse Uppföljning av internkontrollplan Finansförvaltningen i Malmö Stad Granskningsresultat vid utförd intern kontroll år 2014 i Hamnförvaltningen Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet I bilaga till denna tjänsteskrivelse återfinns dels Finansförvaltningen i Malmö stad från Serkon dels Granskningsresultat vid utförd intern kontroll år 2014 i Hamnförvaltningen Stadskontorets ekonomiavdelning. Granskningen har inte visat på några större brister i rutinerna varken inom Finansförvaltningen eller inom Hamnförvaltningen. Stadskontoret bedömer därför, med utgångspunkt från genomförd intern kontrollgranskning, att den interna kontrollen inom Finansförvaltningen och Hamnförvaltningen i allt väsentligt fungerar tillfredställande. SIGNERAD

2 För att ytterligare förbättra den interna kontrollen bör dokumentationen av vissa väsentliga rutiner förbättras. Detta får också till följd att sårbarheten vid frånvaro och vakanser minskar samt att risken för att fel ska uppstå vid handläggning ytterligare kan minimeras. Det finns också en del åtgärder som bör vidtas för att förbättra efterlevnaden av regelverken kring attest och verifikationer. 2 (2) Ovanstående synpunkter har beaktats vid framtagandeav internkontroll plan för 2015 Ansvariga Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör

3 Telefon Datum Version Uppföljning intern kontrollplan Finansförvaltningen i Malmö stad

4 (6) Innehåll 1. UPPDRAGET GENOMGÅNG AV INTERN KONTROLLPLAN FÖR KASSAVERIFIKATIONER OCH UNDERLAG INTERNBANKEN RUTINBESKRIVNINGAR INTERNBANKEN BEHÖRIGHETER INTERNBANKEN AFFÄRSDOKUMENTATION INTERNBANKEN AFFÄRSREGISTRERING INTERNBANKEN ORGANISATION INTERNBANKEN AVSTÄMNING AVSLUTANDE KOMMENTAR... 5

5 (6) 1. UPPDRAGET har av finanschef Ola Nyberg fått i uppdrag att göra en uppföljning av.interna kontrollplan för GENOMGÅNG AV INTERN KONTROLLPLAN FÖR Kassaverifikationer och underlag Kontroll av att kassafunktionens verifikationer uppfyller de krav som finns för en korrekt verifikation. Stickprovsvisa kontroller av verifikationer i kassaverifikationspärmarna för mars, augusti och november. Vid genomgången av stickprov av verifikationer har följande uppmärksammats Enligt attestreglementet ska beslutsattesten tecknas med fullständig namnteckning, ej signatur. För pappersbaserade attester ska namnteckningsprov fogas till attestförteckningen. Namnteckningsprov saknas för beslutsattestanter inom finansförvaltningen. Enligt attestreglementet ska minst två personer alltid kontrollera en transaktion. Reglementet omfattar även interna transaktioner. Vid utbetalning av kommunbidrag görs endast en attest. Detta gäller även för en del affärstransaktioner (se avsnitt 3.3). I kassaverifikationspärmarna finns det ibland luckor i Finansförvaltningens verifikationsnummerserie. Detta beror enligt uppgift från kassaansvarig på att andra förvaltningar registrerar i Raindance i samma serie som Finansförvaltningen och underlagen för dessa transaktioner förvaras ute på förvaltningarna. Brutna verifikationsnummerserier i verifikationspärmar kan utgöra en risk ur intern kontrollsynpunkt. Enligt kraven på en verifikation ska det framgå vad verifikationen avser. Det finns brister i detta för verifikationer avseende Betalningsanmodan. Vid förra årets intern kontrollgranskning påpekades också följande Behörighetsattest är sällan gjord Vid gjorda stickprov har inte uppmärksammats några verifikationer där behörighetsattest saknas. Förvaring av verifikaten bör ses över vad/kan/får förvaras i arbetsrum och vad skall förvaras i arkiv Vid kontroll i arkivet fanns alla verifikationspärmar på plats. Enligt kassaansvarig har förvaring av verifikat förbättrats jämfört med tidigare år.

6 (6) 2.2. Internbanken rutinbeskrivningar Kontroll av att tillräckliga rutinbeskrivningar finns för internbanksverksamheten. Kontroll av existens av rutinbeskrivningar. I finanspolicyn finns övergripande riktlinjer som styr internbankens verksamhet. Inom ett flertal områden har tydliga och bra rutinbeskrivningar upprättats. En allmän synpunkt kring de upprättade rutinbeskrivningarna är att det är en fördel om dessa också innehåller uppgift 1. Datum när rutinbeskrivningen upprättats 2. Vem som har upprättat rutinbeskrivning 3. Vem som är ansvarig för att arbeta med rutinen Inom några väsentliga områden finns det behov av att upprätta dokumenterade rutinbeskrivningar. Dessa är - Framtagande av finansrapport I arbetsfilen i excel finns dokumentation över hur de olika posterna i finansrapporten tas fram. Det som saknas är en upprättad rutinbeskrivning som säkerställer att posterna i finansrapporten också överensstämmer med redovisningen. - Upprättande av likviditetsprognos Det finns dokumenterade anvisningar över hur bolag och förvaltningar ska rapportera likviditetsprognoser till internbanken. En rutinbeskrivning över hur den totala likviditetsprognosen skapas behöver också upprättas. - Upprättande av finansstatistik till SCB Enligt uppgift från finansekonom är dokumenterad rutin för detta idag bristfällig. En anledning till detta är bland annat att det ska påbörjas ett utvecklingsarbete i Qlikview för att effektivisera arbetsrutinerna. I samband med detta bör också en skriftlig rutinbeskrivning upprättas. - Rutinbeskrivningar för kassafunktionen Vid förra årets intern kontrollgranskning påpekades också avsaknaden av rutinbeskrivningar för kassafunktionen. Detta påpekande gäller fortfarande Internbanken behörigheter Kontroll av att alla affärsbankstransaktioner utförs och dokumenteras i enlighet med upprättade fullmakter enligt attestordning eller andra delegeringar. Stickprovsvisa kontroller av 34 kassaverifikationer för månaderna april och oktober. Den stickprovsvisa genomgången visar på att attest i flertalet fall sker enligt gällande attestordning. Det finns dock några fall där attestering av utbetalning avseende förfall av lån och ränteswap attesterats endast av

7 (6) finansekonom (Carolina Montén). Detta finns inte reglerat i attestförteckningen och denna behöver därför uppdateras. Förutom stickprovsvis kontroll har även en genomgång gjorts av pärmen Avtal finans där aktuella lånehandlingar etc finansförvaltningen finns samlade. Underskrifter av dessa dokument stämmer mot upprättad delegationsförteckning (bilaga 4 i Finanspolicyn) Internbanken affärsdokumentation Kontroll av att alla affärsbankstransaktioner dokumenteras vid transaktionstillfället i en intern avräkningsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen. Stickprovsvisa kontroller av 34 kassaverifikationer för månaderna april och oktober. För samtliga granskade verifikationer finns en intern avräkningsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen Internbanken affärsregistrering Kontroll av att alla affärsbankstransaktioner registrerats i finanssystemet (Twin) och/eller i affärssystemet (Raindance). Stickprovsvisa kontroller av 34 kassaverifikationer för månaderna april och oktober. Samtliga granskade verifikationer är korrekt registrerade. Det görs dagligen en avstämning mellan inrapporterade transaktioner i Twin och kassaredovisningen. Inrapporterade transaktioner i Twin utgör underlag vid kassafunktionens dagliga avstämning av likvidkontona och eventuella fel rättas då till. Finansekonom (Carolina Montén) gör varje månad en avstämning och kontrollerar saldo och inrapporterade transaktioner i Twin mot redovisade i Raindance Internbanken organisation Kontroll av att alla affärsbankstransaktioner mellan externa underlag och intern avräkningsnota ska utföras av medarbetare som inte är underställda finanschefen. Stickprovsvisa kontroller av 34 kassaverifikationer för månaderna april och oktober.

8 (6) Den stickprovsvisa genomgången visar på att s k nya affärer (nyupptagna lån etc) alltid kontrollattesteras i den interna avräkningsnotan av medarbetare som inte är underställd finanschefen (oftast redovisningschefen). I Finanspolicyn står det i avsnittet Operativa risker och intern kontroll under riktlinjer, att kontroll av affärstransaktioner mellan externa underlag och intern avräkningsnota ska utföras av medarbetare som inte är underställda finanschefen. Detta kan tydas som att kontroll ska göras av medarbetare som inte är underställda finanschefen för alla affärstransaktioner mellan externa underlag och intern avräkningsnota, alltså inte endast för s k ny affärer. Förtydligande bör göras i riktlinjerna Internbanken avstämning Kontroll av att alla mellanhavanden mellan staden och till internbanken anslutna organisationer stäms av och differenser utreds och klaras upp. Genomgång av rutiner för framtagande av Finansrapport och års- och delårsrapporter. Avstämning av Finansrapport mot redovisning. Avstämning av mellanhavandena mellan staden och till internbanken anslutna organisationer görs månadsvis i ett Qlikview-system som jämför poster/saldon i Twin med vad som är redovisat i Raindance. Avstämning mellan Twin och Raindance görs också (som tidigare nämnts) månadsvis av finansekonom. Finansrapporten upprättas dock i ett manuellt excel-dokument. I granskningen har en avstämning mellan Finansrapporten för november 2014 och redovisningen i Raindance gjorts, varvid uppmärksammats två differenser. En differens på ,00 kr avseende banksaldona och en på ,20 kr avseende utlämnade lån till föreningar. Dessa differenser bör utredas (se även kommentar angående rutinbeskrivning under punkten 3.2). I samband med delårsrapporterna och årsbokslutet görs också en avstämning av alla mellanhavanden mellan staden och till internbanken anslutna organisationer. Bokslutsanvisningar och blanketter skickas ut till alla bolagen för att underlätta detta arbete. Inför årsbokslutet skickar finansekonom (Stefan Bille) också ut ett engagemangsbesked från internbanken med uppgift om internbankskundernas långsiktiga fordringar/skulder och en blankett med deras kortfristiga fordringar/skulder. Eventuella differenser utreds i samband med att den sammanställda redovisningen sammanställs. Som kvitto på detta finns det i bokslutet en bokslutsbilaga där ansvarig hos respektive internbankskund godkänt redovisad fordran/skuld. En liknande avstämning görs också i samband med delårsrapporterna. 3. AVSLUTANDE KOMMENTAR Granskningen har inte visat på några större brister i rutinerna inom Finansförvaltningen. Vi bedömer därför, med utgångspunkt från gjord intern kontrollgranskning, att den interna kontrollen inom Finansförvaltningen i allt väsentligt fungerar tillfredställande.

9 (6) För att ytterligare förbättra den interna kontrollen bör dokumentationen av vissa väsentliga rutiner förbättras. Detta får också till följd att sårbarheten vid frånvaro och vakanser minskar samt att risken för att fel ska uppstå vid handläggning ytterligare kan minimeras. Det finns också en del åtgärder som bör vidtas för att förbättra efterlevnaden av regelverken kring attest och verifikationer.

10

11

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning

Granskning av fakturahantering. 1. Sammanfattning 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Hörby kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse och nämnders fakturahantering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrelsens och nämndernas

Läs mer

Granskning av finansförvaltningen

Granskning av finansförvaltningen REVISIONSRAPPORT 2012-11-06 Sid 1 (3) Kommunfullmäktige Dnr: 12REK2 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Granskning av finansförvaltningen Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige beslutar om övergripande riktlinjer

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering C4 Energi AB 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund

Attestgranskning. 2. Granskningens inriktning och omfattning. Styrelsen och rektor. 1. Bakgrund 1(9) Styrelsen och rektor Attestgranskning 1. Bakgrund (IR) har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2005 utfört granskning av attester. Attest innebär att intyga att kontroll har

Läs mer

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Revisionsrapport: Uppföljning av genomförda granskningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en uppföljning av tidigare genomförda granskningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014

Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner för utanordningar och leverantörsfakturor 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Backlund Thomas 2015-03-03 KSN-2014-1681 Kommunstyrelsen Svar till kommunrevisionens granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen och rutiner

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor

Revisionsrapport Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor www.pwc.se Revisionsrapport Gun-Britt Alnefelt, Cert. kommunal revisor Himn Dagemir Intern kontroll i redovisning och administrativa system: Leverantörsfakturor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering.

2012-10-09. Rapport från kommunrevisorerna avseende granskning av kommunens kontanthantering. KARLSKOGA KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-10- 10 S~ KARLSKOGA KOMMUN ~ Revisionen Diarienr 2012-10-09 Till: Kommunstyrelsen, gyrnnasienämnden, socialnämnden samt kultur- och fåreningsnämnden För kännedom:

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister

Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Revisionsrapport Intern kontroll redovisning, anläggningsregister Nyköpings kommun Januari 2009 Annika Hansson Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning och åtgärdsförslag...3 1 Inledning...5 1.1 Bakgrund...5

Läs mer