Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-02-12. Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/71 Verksamhetsberättelse 2013 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Verksamhetsberättelse för 2013 godkännes. Ärendet i korthet Kommunens finansnetto försämrades med 19,9 miljoner kronor (mnkr) jämfört med 2012 till -44,8 mnkr. I resultatet för 2013 ingick kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt med 25,1 mnkr. Exklusive förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar förbättras finansnettot med 5,1 mnkr jämfört med Marknadsvärdet på kapitalförvaltningen uppgick till 504,0 mnkr vid årets utgång, en ökning med 7,4 % från årsskiftet 2012/2013. Enligt riktlinjerna ska den reala avkastningen vara minst konsumentprisindex (KPI) +3 % vilket innebär 3,1 % för Målet för kapitalförvaltningen har därmed uppnåtts Kommunens låneskuld har under året minskat med 20 mnkr till mnkr, varav 40 mnkr är vidareutlånade till Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Kommunens totala borgensåtagande har minskat med 463,9 mnkr till 1 058,1 mnkr. Handlingar 1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bakgrund Finansnettot försämrades med 19,9 mnkr jämfört med 2012 till -44,8 mnkr. I resultatet för 2013 ingick kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt med 25,1 mnkr. Exklusive förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar förbättras finansnettot med 5,1 mnkr jämfört med Förbättringen förklaras i huvudsak av förbättrat resultat i kapitalförvaltningen med 5,4 mnkr. Nedan beskrivs de olika områdena lite utförligare. Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Postadress: JÄRFÄLLA Axel Bernhult, Finanschef Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

2 (7) Finansnetto Finansnettot för 2013 visar på ett negativt resultat om 44,8 mnkr ( ,9 mnkr). I finansnettot ingår räntekostnader för lån och pensioner, ränteintäkter på bankmedel, intäkter som aktieutdelning, borgensavgifter samt vinster och förluster hänförliga till kapitalförvaltningen. Finansnettot, exkl kapitalförvaltning redovisar ett negativt resultat om 66,0 mnkr ( ,8 mnkr). Räntekostnaderna uppgick till 43,3 mnkr en ökning med 2,1 mnkr jämfört med De finansiella kostnaderna för pensioner ökade med 21,8 mnkr till 31,1 mnkr, av detta avsåg 25,1 mnkr kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt. Ränteintäkterna uppgick till 2,9 mnkr och utdelningarna till 1,1 mnkr jämfört med 3,3 mnkr respektive 1,5 mnkr I bokslut 2013 uppgick kapitalförvaltningens netto av realiserade vinster på aktier och räntebärande värdepapper till 5,5 mnkr. Utdelning på aktier och ränteintäkter på värdepapper uppgick till 15,8 mnkr uppgick förvaltningsavgiften till 0,6 mnkr. I diagrammet nedan redovisas finansiella intäkter och kostnader samt finansnettot för åren Diagram Finansiella intäkter och kostnaders utveckling , exkl värdereglering av kapitalförvaltningen. 60,0 40,0 20,0 0,0-20,0-40,0-60,0-80, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Finansiella intäkter Kommunens likviditet har försämras något under året varför ränteintäkterna på likvida medel minskat från 2,2 mnkr 2012 till 1,8 mnkr De totala finansiella intäkterna exklusive kapitalförvaltningen uppgår till 9,1 mnkr jämfört med 10,4 mnkr Största intäkten var borgensavgifter 5,1 mnkr, ränteintäkter på likvida medel 1,8 mnkr och aktieutdelningar från koncernföretag och övriga delägda bolag 1,1 mnkr.

3 (7) Diagram Snittsaldo per månad hos Nordea inklusive placerade medel Mnkr 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0-150,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Månad Per hade kommunen likvida medel om 49,8 mnkr. Likvida medel uppgick till 180,9 mnkr då hänsyn även tas till kommunens helägda bolag som ingår i kommunkontostrukturen. Finansiella kostnader och låneskuld Amortering av låneskulden har skett med 20 mnkr. Detta har bland annat kunnat ske då kommunens bolag Järfällahus AB under 2013 har genomfört försäljningar av fastigheter till ombildade bostadsrättsföreningar vilket givit en god likviditet på koncernkontot. Istället för att låna externt har kommunen kunnat ligga med negativt saldo på sitt konto i kommunkontosystemet och betala ränta till Järfällahus AB omsattes också 340 mnkr av kommunens lån. Vid årsskiftet var låneskulden mnkr varav 40 mnkr har vidareutlånats till Brandkåren Attunda. Den genomsnittliga räntan på kommunens lån var vid årsskiftet 3,15 procent (2012 3,22 procent). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,9 år och den genomsnittliga kredittiden uppgick till 1,8 år. Kommunen hade per ingått ränteswappar med ett nominellt belopp om 310 mnkr i syfte att förlänga räntebindningstiden. Samtliga ränteswappar har koppling till underliggande rörligt lån. Marknadsvärdet på dessa ränteswappar uppgick till -10,7 mnkr. Kommunen har under 2013 blivit medlem i Kommuninvest Ekonomisk Förening vilket innebär ytterligare ett upplåningsalternativ för kommunen. Riksbanken har under 2013 sänkt reporäntan till 0,75 procent. 3-månaders STIBOR har fallit från 1,28 procent vid utgången av 2012 till 0,94 procent vid utgången av 2013.

4 (7) Kapitalförvaltning Allmänt Den 2 januari 1997 avsattes 200,0 mnkr för kapitalförvaltning. Järfälla kommun har året 2013 haft två kapitalförvaltare, DNB Asset Management och Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB. Enligt riktlinjerna som kommunfullmäktige fastställt ska de avsatta medlen förvaltas mot en absolutavkastning, till lägst + 3 % realt (KPI + 3 %). Målsättningen med absolutavkastning är att bevara värdet av det underliggande kapitalet och samtidigt erhålla en positiv och stabil avkastning oavsett marknadsriktning, samt maximera avkastningen inom de ramar som riktlinjerna utgör. I nedanstående tillgångsslag får placeringar ske. Tillgångsslag Min Max Svenska räntebärande värdepapper 60 % 100 % Aktier 0 40 % - varav högst 50 % i aktiefonder med utländska aktier Fond av hedgefonder 0 5 % Likvida medel i svenska kronor 0 10 % Marknadsutveckling Under 2013 har euroområdet haft en fortsatt långsam återhämtning medan tillväxten i USA står på en allt mer stabil grund. Inflationen i omvärlden och Sverige har varit låg och som en följd av detta sänkte Riksbanken i december 2013 reporäntan till 0,75 procent. Avkastningen på räntebärande värdepapper har varit svag i en miljö med låg inflation, låga räntor och hopp om konjunkturförbättringar som fått de längre räntorna att stiga något. Räntan på 10-åriga svenska statsobligationer steg under 2013 från ca 1,5 procent till ca 2,5 procent. Aktiemarknaden i Sverige har fortsatt utvecklats positivt och aktieindexet SIXPRX steg 27,9 procent under året med utdelningar medräknat. Utveckling av kapitalförvaltningen Marknadsvärdet på kommunens portfölj var ,0 mnkr inklusive upplupna räntor om 5,0 mnkr ( ,4 mnkr inkl upplupna räntor om 5,1 mnkr). Kapitalförvaltningens bokförda värde var ,4 mnkr (448,0 mnkr 2012). Enligt riktlinjerna ska den reala avkastningen vara minst konsumentprisindex (KPI) +3 % vilket innebär 3,1 procent för Avkastningen på kapitalförvaltningen blev totalt 7,4 procent för 2013.

5 (7) Utvecklingen för respektive förvaltare 2013: DNB Asset Management 7,3 % Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB 7,5 % Nedan redovisas fördelningen på innehavet per Mnkr Marknadsvärde Marknadsvärde Orealiserad Andel Enligt vinst/förlust riktlinjerna Svenska 113,1 127,0 23,7 25% aktier 0-40% Globala aktier 28,6 31,9 7,1 6% varav 0-50% Fond av 6,4 6,9 0,7 1% 0-5 % hedgefond Räntebärande 318,8 336,2-1,9 67% % värdepapper Likvida 2,8 1,9 0,0 0% max 10 % medel Total portfölj 469,4 504,0 29,6 100% Aktier och internationella aktiefonder Vid årsskiftet var marknadsvärdet på de svenska aktierna 127,0 mnkr eller 25 procent av förvaltade medel och globala aktier uppgick till 31,9 mnkr eller 6 procent av förvaltade medel. Realiserade vinster på aktier uppgick 2013 till 7,5 mnkr netto och utdelningarna uppgick till 4,7 mnkr. Orealiserade vinster på aktier uppgick vid årsskiftet till 30,8 mnkr. Marknadsvärde för aktier och internationella aktiefonder steg under 2013 med 12,0 procent från 141,7 mnkr till 158,9 mnkr. Huvudförklaringen är en stark aktiemarknad där Stockholms index inklusive utdelning steg knappt 28 procent. Av totala marknadsvärdet på aktier inklusive svenska aktiefonder var de största innehaven enligt följande: Hennes & Mauritz 6,3 % Swedbank 3,8 % SEB 3,6 % Volvo 3,1 % De internationella aktiefondernas marknadsvärde uppgick vid årsskiftet till ca 31,9 mnkr eller 6 procent av förvaltade medel. Swedbank Robur har valt att endast investera i svenska aktieinnehav. De globala aktierna består av fonden DNB Global SRI och avkastade 27,4 procent 2013.

6 (7) Fond av hedgefonder Totala marknadsvärdet per årsskiftet är 6,9 mnkr och anskaffningsvärdet uppgick till 6,2 mnkr. Fondens marknadsvärde steg med 7,0 % under året. Räntebärande värdepapper Placeringarna i räntebärande värdepapper inklusive upplupen värdepappersränta uppgick vid årsskiftet till 336,2 mnkr. Innehavet motsvarande 67 procent av förvaltade medel. Marknadsvärdet på räntebärande värdepapper inklusive upplupen värdepappersränta vid samma tidpunkt 2012 var 318,8 mnkr. Ränteintäkter uppgick till 11,0 mnkr och realisationsförlusterna uppgick till 2,0 mnkr netto under Per uppgick orealiserade realisationsförluster till 2,0 mnkr. Etiska Placeringar De två förvaltarna som anlitas för kapitalförvaltningen har enligt förvaltningsavtalen ansvar för att placeringarna följer Järfälla kommuns etiska regler som fastställts i kommunfullmäktiges riktlinjer för kapitalförvaltningen. Etiska frågeställningar följs upp löpande med förvaltarna. Under 2013 har en av förvaltarna haft investeringar i såväl TeliaSonera som Lundin Petroleum. Förvaltaren har haft särskild bevakning och dialog med bolagen och har inte kunnat konstatera att bolagens agerande strider mot de uppställda reglerna. De totala innehaven i TeliaSonera och Lundin Petroleum uppgick per till 3,7 mnkr respektive 1,2 mnkr. Efter årets utgång har innehavet i Lundin Petroleum sålts av affärsmässiga skäl. Borgensåtaganden Kommunens totala borgensåtagande har minskat med 463,9 mnkr till 1 058,1 mnkr. Borgen för Järfällahus AB har minskat med 455 mkr som följd av att bolaget amorterat på sin låneskuld. Borgensåtaganden (mnkr) Bokslut 2013 Bokslut 2012 Järfällahus AB (JHAB) 1 042,0 1497,0 Phalaenopsis AB - 7,0 Egnahem 0,9 1,1 Föreningar 15,2 16,9 Summa, mnkr 1 058,1 1522,0 Borgen för Järfällahus AB har minskat med 455 mkr som följd av att bolaget amorterat på sin låneskuld. Slutsats Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att verksamhetsberättelse för 2013 godkännes.

7 (7) Elisabeth Särenfors Kommundirektör Göran Persson Ekonomidirektör Expedieras till Ekonomidiriktör Finanschef

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2013

Finansiell rapport tertial 1 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum 2013-05-15 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2013 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport 2014

Finansiell rapport 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 17 (20) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kf Ks 54 Au 53 Ks/2014-0246 Finansiell rapport 2014 Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll År 2014 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 14 Resultaträkning 15 Balansräkning 16 Rapport över förändring av eget kapital 17 Kassaflödesanalys

Läs mer

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74

Hyresintäkter. Hyresvärde. Kronor 2002 2001 2000 1999 1998 1997. Förvaltningsresultat 12,39 10,68 8,60 6,92 5,50 4,74 Ekonomisk översikt Sammanfattning Förvaltningsresultatet, d v s årets resultat exklusive vinster från fastighetsförsäljningar, jämförelsestörande poster och skatt uppgick till 508 Mkr (438), motsvarande

Läs mer

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4

2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH ANSVARSFÖRDELNING 4 Policy Finans 1 ALLMÄNT 3 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten 3 1.2 Finanspolicyns syfte och innehåll 3 1.3 Tillämpning och uppföljning av finanspolicyn 3 2 FINANSFÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS-

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand.

Årsredovisning 2007. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Kallhällsbadet är ett utomhusbad intill det nya Mälarnära bostadsområdet Bolinder Strand. Görvälns slott från 1600talet har restaurang, festvåning och konferenslokaler. Gårdsmiljön är unik då alla byggnader

Läs mer

Arkitekternas Pensionskassa

Arkitekternas Pensionskassa Årsredovisning 2008 2 Arkitekternas Pensionskassa Nybrogatan 7, 114 34 Stockholm Hemsida: http://www.arkpen.se E-post: info@arkpen.se Organisationsnr. 802004-8008 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Verksamheten

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning...

Halvåret i korthet. Ett turbulent halvår... 3. Fondkapitalet och resultat... 4. Avkastning... 5. Aktiv förvaltning... 7. Portföljsammansättning... Halvårsrapport januari juni 2008 Innehåll Halvåret i korthet Ett turbulent halvår... 3 Fondkapitalet och resultat... 4 Avkastning... 5 Aktiv förvaltning... 7 Portföljsammansättning... 8 Bolagsstyrning...

Läs mer

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014

Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 14 (22) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-23 Kf 11 Ks 86 Au 131 Ks/2014-0246 Finansrapport - finansiell rapport per augusti 2014 Förslag till beslut

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/4 Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Konjunkturinstitutet Erik Höglin, Erik Jonasson och Ulla Robling 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer