Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Verksamhetsberättelsen för 2014 godkänns. Ärendet i korthet Kommunens finansnetto förbättrades med 232,2 mnkr jämfört med 2013 till 187,4 mnkr. Värdeöverföring om 193,5 mnkr från Järfällahus AB (JHAB) påverkade resultatet positivt ingick kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt med 25,1 mnkr. Exklusive förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt värdeöverföring från JHAB förbättradess finansnettot med 13,6 mnkr jämfört med Förbättringen förklaras i huvudsak av förbättrat resultat i kapitalförvaltningen. Marknadsvärdet på kapitalförvaltningen, inklusive upplupna räntor, var 545 mnkr den 31 december Vid utgången av 2013 var motsvarande värde 504 mnkr, således en ökning med 8,1 %. Enligt riktlinjerna ska den reala avkastningen vara minst konsumentprisindex (KPI) +3 %, vilket innebär 2,7 % för Målet för kapitalförvaltningen har därmed uppnåtts Kommunens låneskuld har under året ökat med 400 mnkr till mnkr, varav 39 mnkr är vidareutlånade till Kommunalförbundet Brandkåren Attunda. Kommunens totala borgensåtagande har minskat med 144,8 mnkr till 913,3 mnkr. Handlingar 1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bakgrund Finansnettot förbättrades med 232,2 mnkr jämfört med 2013 till 187,4 mnkr. En värdeöverföring om 193,5 mnkr från JHAB påverkade resultatet positivt. I resultatet 2013 ingick kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt med 25,1 mnkr. Exklusive förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar förbättras finansnettot med 13,6 mnkr jämfört med Förbättringen förklaras i huvudsak av förbättrat resultat i kapitalförvaltningen med 10,5 mnkr. Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11 Postadress: JÄRFÄLLA Axel Bernhult, Finanschef Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:

2 (6) Nedan beskrivs de olika områdena utförligare. Finansnetto Finansnettot för 2014 visar på ett resultat om 187,4 mnkr ( ,8 mnkr). I finansnettot ingår räntekostnader för lån och pensioner, ränteintäkter på bankmedel, intäkter som aktieutdelning, borgensavgifter samt vinster och förluster hänförliga till kapitalförvaltningen. Finansnettot, exklusive kapitalförvaltningen, redovisar ett resultat om 155,6 mnkr ( ,0 mnkr). Exkluderas även värdeöverföringen från JHAB på 193,5 mnkr uppgick finansnettot till -37,9 mnkr. Räntekostnaderna uppgick till 41,3 mnkr, vilket är 2 mnkr lägre än De finansiella kostnaderna för pensioner minskade 27,8 mnkr till 3,1 mnkr, av detta avsåg 25,1 mnkr kostnader för förändrad diskonteringsränta på pensionsavsättningar samt löneskatt. Ränteintäkterna uppgick till 2,7 mnkr och utdelningarna till 1,4 mnkr jämfört med 2,8 mnkr respektive 1,1 mnkr I bokslut 2014 uppgick kapitalförvaltningens netto av realiserade vinster på aktier och räntebärande värdepapper till 15,8 mnkr. Utdelning på aktier och ränteintäkter på värdepapper uppgick till 16,0 mnkr. I diagrammet nedan redovisas finansiella intäkter och kostnader samt finansnettot för åren Diagram Finansiella intäkter och kostnaders utveckling , mnkr Finansiella intäkter Kommunens likviditet har försämras något under året varför ränteintäkterna på likvida medel minskat från 1,8 mnkr 2013 till 0,0 mnkr Istället för att låna externt och parera likviditetssvängningar via egen överkottslikviditet har kommunen kunnat ligga med negativt saldo på sitt konto i kommunkontosystemet och betala ränta till Järfällahus AB.

3 (6) Värdeöverföringen om 193,5 mnkr från JHAB påverkade resultatet positivt. Denna var möjlig då JHAB under 2013 genomförde försäljningar av fastigheter till ombildade bostadsrättsföreningar med reavinster som följd. Kommunen beslutade att i samband med årsstämman 2014 göra en värdeöverföring på hälften av det uppkomna överskottet. Övriga finansiella intäkter, exklusive kapitalförvaltningen, uppgår till 7,5 mnkr jämfört med 9,1 mnkr Största intäkten var borgensavgifter 3,4 mnkr, övriga ränteintäkter 2,7 mnkr och aktieutdelningar från koncernföretag och övriga delägda bolag 1,4 mnkr. Vi årets utgång hade kommunen likvida medel på 41,5 mnkr. Finansiella kostnader och låneskuld Låneskulden har ökat med 400 mnkr och under året omsattes också 390 mnkr av kommunens lån. Vid årsskiftet var låneskulden mnkr, varav 39 mnkr har vidareutlånats till Brandkåren Attunda. Riksbanken har under 2014 sänkt reporäntan med 0,75 procent till 0,00 procent. 3-månaders STIBOR har fallit från 0,94 procent vid utgången av 2013 till 0,26 procent vid utgången av Den fallande räntan har gjort kommunens nyupplåning och refinansiering billigare. Den genomsnittliga räntan på kommunens lån var vid årsskiftet 2,38 procent (2013 3,15 procent). Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 1,6 år och den genomsnittliga kredittiden uppgick till 1,7 år. Kommunen hade per ingått ränteswappar med ett nominellt belopp om 310 mnkr i syfte att förlänga räntebindningstiden. Kapitalförvaltning Allmänt Den 2 januari 1997 avsattes 200 mnkr för kapitalförvaltning. Järfälla kommun har året 2014 haft två kapitalförvaltare, DNB Asset Management och Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB. Avtalen med dessa löper ut under december Enligt riktlinjerna som kommunfullmäktige fastställt ska de avsatta medlen förvaltas mot en absolutavkastning, till lägst + 3 % realt (KPI + 3 %). Målsättningen med absolutavkastning är att bevara värdet av det underliggande kapitalet och samtidigt erhålla en positiv och stabil avkastning oavsett marknadsriktning samt maximera avkastningen inom de ramar som riktlinjerna utgör.

4 (6) I nedanstående tillgångsslag får placeringar ske. Tillgångsslag Min Max Svenska räntebärande värdepapper 60 % 100 % Aktier 0 40 % - varav högst 50 % i aktiefonder med utländska aktier Fond av hedgefonder 0 5 % Likvida medel i svenska kronor 0 10 % Marknadsutveckling Under 2014 har tillväxten i USA stått på en allt mer stabil grund medan Europa har gått sämre. Utvecklingen i medelhavsländerna har varit negativ för Euroområdet. Inflationen i omvärlden har varit låg och i Sverige var det en deflation om 0,3 % mätt som KPI under Som en följd av detta sänkte Riksbanken i december 2014 reporäntan till 0,00 procent. Avkastningen på räntebärande värdepapper har varit positiv i en miljö med fallande räntor och låg inflation. Räntan på 10-åriga svenska statsobligationer föll under 2014 från ca 2,5 procent till ca 0,95 procent. Aktiemarknaden i Sverige har fortsatt utvecklats positivt och aktieindexet SIXPRX steg 15,8 procent under året med utdelningar medräknat. Utveckling av kapitalförvaltningen Marknadsvärdet på kommunens portfölj var den 31 december ,9 mnkr, inklusive upplupna räntor om 2,3 mnkr (2013: 504,0 mnkr, inklusive upplupna räntor om 5,0 mnkr). Kapitalförvaltningens bokförda värde var ,8 mnkr (469,4 mnkr 2013). Enligt riktlinjerna ska den reala avkastningen vara minst konsumentprisindex (KPI) +3 % vilket innebär 2,7 procent för Avkastningen på kapitalförvaltningen blev totalt 8,1 procent för Utvecklingen för respektive förvaltare 2014: DNB Asset Management 9,3 % Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB 6,8 %

5 (6) Nedan redovisas fördelningen på innehavet per Mnkr Marknadsvärde Marknadsvärde Orealiserad Andel vinst/förlust Enligt riktlinjerna Svenska aktier 127,0 108,1 22,1 20% 0-40% Globala aktier 31,9 48,7 11,3 9% varav 0-50% Fond av hedgefond 6,9 7,0 0,8 1% 0-5 % Räntebärande värdepapper 336,2 379,9 4,6 70% % Likvida medel 1,9 1,2 0,0 0% max 10 % Total portfölj 504,0 544,9 38,8 100% Aktier och internationella aktiefonder Vid årsskiftet var marknadsvärdet på de svenska aktierna 108,1 mnkr eller 20 procent av förvaltade medel och globala aktier uppgick till 48,7 mnkr eller 9 procent av förvaltade medel. Realiserade vinster på aktier uppgick 2014 till 15,8 mnkr netto och utdelningarna uppgick till 6,2 mnkr. Orealiserade vinster på aktier uppgick vid årsskiftet till 22,1 mnkr. De globala aktierna består av fonderna DNB Global SRI och Swedbank Robur Etihca Global Mega. Av totala marknadsvärdet på aktier inklusive svenska aktiefonder var de största innehaven enligt följande: Hennes & Mauritz 7,5 % Nordea 7,1% Volvo 4,8% L M Ericsson 4,7 % Fond av hedgefonder Totala marknadsvärdet per årsskiftet är 7,0 mnkr och anskaffningsvärdet uppgick till 6,2 mnkr. Fondens marknadsvärde steg med 0,2 % under året. Räntebärande värdepapper Placeringarna i räntebärande värdepapper inklusive upplupen värdepappersränta uppgick vid årsskiftet till 379,9 mnkr. Innehavet motsvarande 70 procent av förvaltade medel. Marknadsvärdet på räntebärande värdepapper inklusive upplupen värdepappersränta vid samma tidpunkt 2013 var 336,2 mnkr. Ränteintäkter uppgick till 9,7 mnkr och realisationsvinsterna uppgick till 0,1 mnkr netto under Per uppgick orealiserade realisationsvinster till 4,6 mnkr.

6 (6) Etiska Placeringar De två förvaltarna som anlitas för kapitalförvaltningen har enligt förvaltningsavtalen ansvar för att placeringarna följer Järfälla kommuns etiska regler som fastställts i finanspolicyn. Etiska frågeställningar följs upp löpande med förvaltarna. Inga avvikelser mot de etiska reglerna har konstaterats. Borgensåtaganden Kommunens totala borgensåtagande har minskat med 144,8 mnkr till 913,3 mnkr. Av detta avser 143 mnkr Järfällahus AB, till följd av att bolaget amorterat på sin låneskuld. Borgensåtaganden Bokslut 2014 Bokslut 2013 Järfällahus AB (JHAB) 899, ,0 Egnahem 0,7 0,9 Föreningar 13,6 15,2 Summa, mnkr 913, ,1 Övrigt Under 2014 har fullmäktige fastställt en ny finanspolicy som gäller fr.o.m. den 1 april Inga avsteg mot finanspolicyn har skett inom ramen för finansförvaltningen. Järfällahus AB fastställde en ny finanspolicy som gäller från och med den 1 juli 2014 och som är anpassad till kommunens finanspolicy. Kommunen har också under 2014 implementerat skuldförvaltningssystemet KI Finans för ökad intern kontroll och möjlighet att bättre kunna följa upp nyckeltal i skuldportföljen. Göran Persson T f Kommundirektör Ingvar Håkansson Vik Ekonomidirektör Expedieras till Finanschefen

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25

Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 10 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-04-25 Au 52 KS 2012-0236 KS 42 KF Finansiell rapport 2012 Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige beslutar Enligt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg. Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 KS 12 26 NOV 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-11-11 KSN-2014-1359 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 30 september 2014 Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar

Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Rapport till Finanspolitiska rådet 2014/4 Den offentliga sektorns skulder och finansiella tillgångar Konjunkturinstitutet Erik Höglin, Erik Jonasson och Ulla Robling 2 Finanspolitiska rådet är en myndighet

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles.

51 Finanspolicy. Landstingsfullmäktiges beslut. 1 Landstingsstyrelsens förslag bifalles. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2004-09-14 LKD 04329 51 Finanspolicy Landstingsstyrelsens förslag enligt beslut 2004-08-30 83 (se bilagda handlingar) behandlas. Yrkande Gustaf Wachtmeister (m), Mikael Edlund

Läs mer

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus

1 (2) 2014 06 18 LTV 140457. Landstingets revisorer. Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus 1 (2) Datum Diarienr 2014 06 18 LTV 140457 Landstingets revisorer Yttrande över revisionsrapport Granskning av styrning och ledning av Västmanlands sjukhus Landstingets revisorer har överlämnat revisionsrapporten

Läs mer

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1

Finansförvaltning POLICY 1 (6) 2013-12-10 7720-1 POLICY 1 (6) SYFTE Av Kommunallagen (8 kap. 2) framgår att kommunerna och landstingen skall förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Fullmäktige

Läs mer

för statligt anställda Årsredovisning

för statligt anställda Årsredovisning 1 för statligt anställda Årsredovisning 2011 2 Innehåll År 2011 i korthet 3 Några ord från verkställande direktören 4 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 14 Rapport

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN

PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN PLACERINGSPOLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSFONDEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy

Läs mer

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014

Finansiell månadsrapport för maj månad år 2014 Ledningsstaben 2014--18 Dnr LiÖ 2014-20 Landstingsstyrelsens ordförande Landstingsdirektören Ekonomidirektören Landstingets revisorer Landstingsstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för maj månad

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer