Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015."

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum Vår referens Stefan Bille Ekonom Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015, samt en reviderad likviditetsprognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att med godkännande lägga rapporten till handlingarna Beslutsunderlag G-Tjänsteskrivelse Beslutsplanering KS Arbetsutskott Kommunstyrelsen Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april Kommunens räntebärande nettoskuld uppgick till -871 Mkr. Den räntebärande nettotillgången har, p. g. a. kommunens negativa kassaflöde, minskat med 295 Mkr sedan årsskiftet. Om skuldbegreppet utökas att även omfatta de pensionsavsättningar som skett fr. o m 1998, erhålls den samlade nettoskulden som påverkar finansnettot. Nettoskulden inkl. pensionsavsättning uppgick till Mkr den sista april. I föreliggande rapport redovisas även reviderad likviditetsprognos för månaderna maj april 2016, samt en framräkning av åren , baserad på budget för Den räntebärande nettoskulden förväntas uppgå till Mkr den sista december 2015, vilket är en förbättring sedan tidigare prognos med 387 Mkr. Förändringen beror i huvudsak på förbättrat utfall under årets första tertial och på att KPA beslutat att under året återbetala ca 100 Mkr av tidigare, från kommunen utbetalda, premier. Ansvariga

2 Ola Nyberg Finanschef Jan Åke Troedsson Ekonomidirektör Jan-Inge Ahlfridh Stadsdirektör 2 (2)

3 Stadskontoret ekonomiavdelningen FINANSRAPPORT APRIL 2015 INNEHÅLL Räntebärande nettoskuld Reviderad likviditetsprognos Likviditet, lån och kreditlöften Räntenetto Riskavstämning mot finanspolicy Etik Avvikelserapportering

4 RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD, , Mkr Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående tertial LIKVIDITET Likviditet inkl skattekonto varav kort inlåning från koncernbolag Kommunens likvida medel UTLÅNING Lång utlåning inom koncernen Kort utlåning till koncernbolag m fl Övrig lång utlåning Summa utlåning RÄNTEBÄRANDE SKULDER Certifikatupplåning Obligationsupplåning Övrig upplåning 0 Summa skulder NETTOSKULD (exkl. pensionsavsättning) Pensionsavsättning RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD (inkl. pensionsavsättning) Avvikelsen om Mkr beor huvudsakligen på förskjutningar i investeringsbetalningarna. Specifikation av räntebärande nettotillgång/-skuld framgår av bilaga 2 Den räntebärande nettotillgången har, p g a kommunens negativa kassaflöde, försämrats med 295 Mkr sedan årsskiftet. Inklusive pensionsavsättning har den räntebärande nettoskulden försämrats med 374 Mkr sedan årsskiftet och uppgår per den siste april till Mkr.

5 Apr -15 Aug -15 Dec -15 Apr -16 Aug -16 Dec -16 Apr -17 Aug -17 Dec -17 Apr -18 Aug -18 Dec -18 RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG / -SKULD 2015, Mkr exkl. pensionsavsättning -100 Dec 2014 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognos Utfall 0 LÅNGFRISTIG PROGNOS ÖVER NETTOSKULD, Mkr KOPIERA Uppdatera Prognos nettotillgång exkl pensionsavs. Prognos nettotillgång inkl pensionsavs.

6 LIKVIDITET, LÅN OCH KREDITLÖFTEN Internbankens låneskuld har under perioden januari-april ökat med sammanlagt 1094 Mkr. Förändringen har skett genom minskad certifikatupplåning med ca 400 Mkr och ökad obligationsupplåning med ca Mkr. Den totala likviditeten, inklusive eventuella placeringar och förvaltad likviditet för bolag, uppgick till Mkr den siste april. Likviditeten var placerad i värdepapper och kontotillgodohavanden enligt bilaga 3. Utöver kassalikviditet har kommunen (inkl. MKB:s externa kreditlöften) ej utnyttjade kreditlöften och checkkrediter om Mkr Specifikation av Internbankens likviditetsreserv framgår av bilaga 1 Internbankens upplåning förfaller enligt nedanstående diagram. 35% Förfallostruktur, lån 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 0 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5år

7 RÄNTENETTO (januari-april), Mkr Budget Utfall Avvikelse Ränteintäkter -Placeringar och likvida medel 1,0 0,7-0,3 -Utlåning 76,5 37,5-39,0 Räntekostnader -76,0-26,7 +49,3 Ränta pensionsskuld -14,4-11,3 +3,1 Summa räntenetto -12,9 0,2 +13,1 Räntenettot har påverkats positivt av främst lägre räntekostnader än budgeterat, till följd av lägre marknadsräntor. RISKAVSTÄMNING / AVVIKELSERAPPORT Avstämning mot finanspolicyns riskmandat framgår av bilaga 1. Inga avvikelser förekommer. DELEGATIONSRAPPORT Internbanken har under perioden fattat delegationsbeslut enligt redovisning i bilaga 4 Stadskontoret ekonomiavdelning Ola Nyberg Finanschef

8 Bilaga 1 RISKAVSTÄMNING MOT FINANSPOLICY Likviditetsreserv I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på två bankdagar, checkkrediter, outnyttjade kreditlöften och framtida positiva netton av kassaflöden inom två bankdagar Tillgänglig likviditet, Mkr Faktiska värden Gräns policy Kassa och bankmedel Placeringar 0 Ej nyttjade back up-faciliteter Chekkredit koncernkonto Swedbank 500 Chekkredit Nordea 100 Chekkredit Handelsbanken 16 Chekkredit SEB 5 Summa tillgänglig likviditet Skulder med förfall inom 12 månader Summa > 500 Internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv motsvarande Internbankens samlade finansieringsbehov de kommande 6 månaderna, dock lägst 500 miljoner kronor vid varje givet tillfälle. Gräns i policy Prognos * Minsta tillgängliga likviditet inom 6 månader, Mkr * Avser avläst värde i samband med rapportens upprättande Kommentar: Prognostiserad minsta tillgängliga likviditet inom 6 månader är tillfredsställande Kapitalbindning Maximalt 40 % av upplåningen får ske via certifikatmarknaden Utfall: 19% Den genomsnittliga återstående löptiden för förfall av lån och kreditlöften ska vid var tidpunkt överstiga 2 år, men bör ej överstiga 4 år. Utfall, exkl lånelöften: (inkl. MKB) 2,8 år Utfall, inkl lånelöften: (inkl. MKB) 3,0 år I syfte att minska finansieringsrisken skall löptiderna för kapitalförfall (inkluderat kreditlöften) spridas över åren med en maximal andel förfall enligt nedanstående tabell (gäller på rullande basis). Förfallostruktur lån Intervall 0 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år >5år Max andel % (per år) Utfall Mkr Nettoandel förfall % 31% 14% 14% 22% 17% 2% Likviditetsreserv Nettoförfall 0-12 mån (ska vara >0) 2 172

9 Bilaga 1 (forts) Ränterisk Med stadens ränterisk menas risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar stadens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och snabba genomslag i finansnettot. Ränterisk för staden uppstår i samband med upp- och utlåning, vid placeringar och då man använder sig av räntederivat, såväl mot extern motpart som inom koncernen. Hantering av ränteriskerna ska delas upp i en strategi för placeringar och en för strategi för stadens upp- och utlåning samt tillhörande derivat Räntebindning 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år > 5 år Maximal andel förfall % Utfall, Mkr Utfall % Genomsnittligt återstående räntelöptid (duration) Resultateffekt (12 mån) vid 1 %-enhets ränteförändring Räntebärande tillgångar 1,6 år +/- 29,6 Mkr Låneskuld 2,7 år +/- 33,9 Mkr Netto +/- 4,3 Mkr Kommentar: Sedan årsskiftet har ränterisken minskat med 0,0 Mkr till 4,3 Mkr Derivat Instrument Motpart Volym, Mkr Rating Upplupen ränta, Mkr Marknadsvärde, Mkr Gränsvärde enligt policy Ränteswappar Swedbank A <+100 Ränteswappar SEB 750 A <+100 Ränteswappar DNB 460 A+ 0-6 <+100 Ränteswappar Handelsbanken 700 AA <+200 Ränteswappar Goldman Sachs 500 A 0-25 <+100 Ränteswappar Nordea 500 AA <+200 Ränteswappar Danske Bank 565 A 0 0 <+100 Summa ränteswappar Samtliga derivat utgör räntesäkring för underliggande lån. Kommunen har dock ingått swapaffärer om 300 Mkr för Malmö Live, som startar under maj månad 2015 Valutarisk Kommunen har inte någon skuld i utländsk valuta. ETIK Placeringarna av kommunens likvida medel i räntebärande värdepapper uppfyller finanspolicyns etiska regler. AVVIKELSERAPPORTERING Inga avvikelser mot finanspolicyn förekommer

10 Bilaga 2 SPECIFIKATION AV RÄNTEBÄRANDE NETTOTILLGÅNG Prognos Utfall Avvikelse Förändring från föregående kvartal LIKVIDITET, Mkr Likviditet exkl skattekonto Skattekonto varav nettoinlåning från koncernbolag VA Syd 99 MKB 604 Visab 0 P-Malmö 0 SSSV 0 MSO 32 Malmö Dramatiska Teater 20 Bellevue Park 4 Södertorpsgården 34 Schyls donation 1 Kockum Fritid 7 Räddningstjänsten Syd 8 Kommunens likvida medel UTLÅNING, Mkr Lång utlåning inom koncernen MKB P-Malmö 544 VA Syd Visab 130 Övrig lång utlåning Summa utlåning LÅNESKULD, Mkr Certifikatlån Obligationslån Summa upplåning

11 Bilaga 3 SPECIFIKATION PLACERINGAR PER KATEGORI EMITTENTKATEGORI BEGRÄNSNINGAR ENL POLICY VÄRDEPAPPER / EMITTENT Belopp, kr Beloppsgräns Löptid Staten Ingen Ingen Fordran på staten (Skattekonto) Delsumma Svenska kommuner, landsting och regioner, samt 400 Mkr / emittent 12 månader Kommuninvest 200 Mkr / emittent 60 månader Helägda statliga bolag 100 Mkr / bolag 60 månader Banksaldo Swedbank Banksaldo Danske Bank Nordea, S E B, Swedbank, Banksaldo Handelsbanken Handelsbanken, Danske bank och Banksaldo SEB DNB bank samt av dessa banker Banksaldo Nordea helägda bostadsinstitut 500 Mkr / bank 12 månader Banksaldo DNB Bank Delsumma Övriga banker 200 Mkr / bank 12 månader Försäkringsinstitut 100 Mkr / bolag 12 månader Företag 100 Mkr / bolag 3 månader Svenska säkerställda bostadsobligationer 200 Mkr / emittent 60 månader Helägda dotterbolags marknadsprogram Inom KF beslutad utlåningsram 120 månader TOTALT

12 Bilaga 4 DELEGATIONSBESLUT AFFÄRER Löpnummer Affärsdatum Slutförfallodatum Affärstyp Placerat (-) / lånat (+) belopp, kr Räntesats % Motpart Certifikatlån ,139 Den Danske Bank Certifikatlån ,136 Den Danske Bank Certifikatlån ,147 Nordea Certifikatlån ,133 Nordea Certifikatlån ,134 Nordea Certifikatlån ,126 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,126 Den Danske Bank Certifikatlån ,096 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Certifikatlån ,095 Den Danske Bank Certifikatlån ,098 Den Danske Bank Certifikatlån ,041 Nordea Certifikatlån ,036 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,036 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,074 Den Danske Bank Certifikatlån ,066 Svenska Handelsbanken Certifikatlån ,021 Den Danske Bank Certifikatlån ,014 Den Danske Bank Certifikatlån ,020 Den Danske Bank Certifikatlån ,047 Nordea Certifikatlån ,038 SE-Banken Certifikatlån ,073 Swedbank Certifikatlån ,072 Nordea Certifikatlån ,160 Swedbank TOTALT: Certifikatlån Obligationslån ,020 SE-Banken Obligationslån ,053 Den Danske Bank Obligationslån ,176 Swedbank Obligationslån ,227 Swedbank Obligationslån ,067 Swedbank Obligationslån ,068 Den Danske Bank Obligationslån ,254 Swedbank TOTALT: Obligationslån Ränteswap ,000 Goldman Sachs Ränteswap ,511 Goldman Sachs Ränteswap ,000 Swedbank Ränteswap ,394 Swedbank Ränteswap ,318 Svenska Handelsbanken Ränteswap ,366 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,003 Svenska Handelsbanken Ränteswap ,000 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,000 Den Danske Bank Ränteswap ,364 Den Danske Bank Ränteswap ,610 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,000 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,158 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,014 DNB NOR Bank Norge, filial Sverige Ränteswap ,756 Den Danske Bank Ränteswap ,047 Den Danske Bank Ränteswap ,375 Den Danske Bank Ränteswap ,066 Den Danske Bank TOTALT: Ränteswap 0 AVTAL Avtalstyp Motpart Avtalsdatum Slutdatum Belopp, Mkr ISDA-avtal Nomura International plc Tills vidare

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar

KF 233 9 DEC 2013. Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071. Uppsala den 20 november 2013 På kommunstyrelsens vägnar KF 233 9 DEC 2013 Nr 233. Finanspolicy för Uppsala kommun KSN-2013-1071 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa finanspolicy enligt ärendets

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-03-31. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-03-31 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har minskat med 121 mnkr till 506 mnkr. Detta beror på att vi under mars betalade en stor

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen

Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg. Kommunstyrelsen KS 5 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Silja Marandi 2014-06-03 KSN-2014-0758 Jan Malmberg Kommunstyrelsen Finansrapport avseende perioden 1 januari 31 mars 2014 Förslag

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden

Internbanken Västerås stad FINANSRAPPORT 2015-04-30. Kjell Andersson och Sofia Wahlund. Sammanfattning av månaden FINANSRAPPORT 2015-04-30 Kjell Andersson och Sofia Wahlund Sammanfattning av månaden Räntebärande nettotillgång: Har ökat med 64 mnkr till 564 mnkr. Under april inkom bland annat en utdelning på ca 54

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy

Finanspolicy. 1. Inledning och organisation. Policy Finanspolicy (Fastställd av styrelsen i AB Framtiden 2012-10-02) 1. Inledning och organisation Genom beslut i kommunfullmäktige har Göteborgs Stad fattat beslut om en finanspolicy för staden och dess bolag.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY

Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Bilaga KA 2011.21.3 FINANSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-18 Dnr. 2011.158 Innehållsförteckning FINANSPOLICY FÖR MALUNG-SÄLENS KOMMUN...3 1. Allmänt...3 1.1. Syfte...3 1.2. Övergripande mål...3

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig

Beslutsunderlag G-Reviderat placeringspolicy samförvaltade stiftelser Tjänsteskrivelse 2014-04-28 Placeringspolicy Samförvaltning 2014 - slutlig SIGNERAD 2014-04-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-04-23 Handläggare Ola Nyberg Finanschef ola.nyberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Reviderad placeringspolicy för Samförvaltade stiftelser STK-2014-533

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Södertälje kommunkoncern

Södertälje kommunkoncern (Beslutas av Kommunfullmäktige) 2007-01-29 Antal sidor: 15 Antal bilagor: 0 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Finanspolicyns syfte 1 1.2 Policystruktur 1 1.3 Giltighet och uppdateringar 1 2. Ansvarsfördelning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer