Fördjupad finansrapportering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fördjupad finansrapportering 2015-04-30"

Transkript

1 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet. De räntebärande tillgångarna har minskat med miljoner kronor till miljoner kronor, medan skulderna minskat med 762 miljoner kronor till miljoner kronor. Både tillgångar och skulder har utvecklats i enlighet med prognos. Utfall och prognos räntebärande tillgångar och skulder Räntebärande tillgångar prognos Räntebärande skulder prognos Räntebärande tillgångar utfall Räntebärande skulder utfall januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober novemberdecember I närtid kommer fler stora utbetalningar att ske. I juni beräknas 146 miljoner kronor utbetalas som en del av leverantörsbytet av Pc som tjänst, samt planenlig slutamortering av lån i Europeiska Investeringsbanken, 1000 miljoner kronor. I slutet av november beräknas 608 miljoner kronor amorteras i leasingavtal hos Svensk Exportkredit. Då både tillgångar och skulder har utvecklats i enlighet med prognos görs inga korrigeringar av prognosen, utöver tidsmässiga justeringar. Resultat och riskhantering I bilagorna redovisas fullständig placerings- och skuldportfölj, samt gällande ränteswapar och valutaterminer. Beslut fattade på delegation sedan förra rapporttillfället redovisas i särskilt delegationsärende. Räntenetto Räntenettot uppgår till -25,0 miljoner kronor vilket är i nivå med budget. Helårsbudgeten ligger på -66,1 miljoner kronor och aktuell prognos på -69,4 miljoner kronor. Avvikelsen mellan budget och prognos ligger huvudsakligen på tillgångssidan, dvs. ränteintäkterna beräknas bli lägre än budget.

2 Miljoner kronor Placeringar Penningmarknadsplaceringarna inklusive bankinlåning, har genererat drygt 2 miljoner kronor i ränteintäkter, vilket är ca 1,5 miljoner kronor under budget. Helårsprognosen sänks per april från 3 till 2,1 miljoner kronor. Placeringsverksamheten inkl. specialinlåning har under året skapat en meravkastning på knappt 2 miljoner kronor i förhållande till jämförelseräntan. Detta är en effekt av att placeringsverksamheten fortsatt att generera små, men positiva ränteintäkter, medan jämförelseräntan varit negativ sedan mars. Region Skåne har haft fortsatt möjlighet att placera tillfälliga överskott på bankkonton med särskilt överenskomna förmånliga inlåningsvillkor, vilket i nuvarande ränteläge innebär en ränta på noll procent eller strax däröver miljoner kronor är placerade på denna typ av bankkonton. Trots obefintlig ränta innebär detta ett bättre alternativ än att placera kort på penningmarkaden, vilket för närvarande kostar pengar i form av minusränta. I takt med den fallande likviditeten har placeringsportföljen minskats och uppgår för närvarande till miljoner kronor. Portföljens totala riskprofil med avseende på såväl ränte- och kreditrisk som löptid är låg i enlighet med limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Förfallostruktur Långfristiga lån Finansiell leasing Placeringar Låne- och leasingskuld Under året har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 27,1 miljoner kronor, vilket är 0,5 miljoner kronor lägre än budget. Helårsprognosen ligger för närvarande på 71,5 miljoner kronor. Genomsnitträntan i Region Skånes skuldportfölj har hittills under året uppgått till 1,51 procent och ligger vid utgången av april på 1,47 procent. Skillnaden mellan faktisk snittränta i låneskulden och jämförelseräntan har stigit sedan föregående rapport, från 1,29 procentenheter till 1,47 procentenheter. Förändringen beror på den snabba nedgången i korta räntor under 2015, vilka inte fullt ut slagit igenom i låneskuldens snittränta.

3 3 Under 2015 sker flera större förändringar i låne- och leasingskulden. I mars amorterades reverslånet gentemot Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, i sin helhet med 787 miljoner kronor. Nästa händelse inträffar i juni, då lån i Europeiska Investeringsbanken planenligt slutamorteras med miljoner kronor. I slutet av november beräknas 608 miljoner kronor amorteras i leasingavtal hos Svensk Exportkredit. Finanseringsbehovet som uppstår genom ovanstående amorteringar kommer att täckas med nyupplåning. I avvaktan på att ratingprocessen och obligationsprogrammet färdigställs lånas 400 miljoner kronor upp från EIB inom den redan befintliga ram om 120 miljoner EUR för anskaffning av pågatåg. Denna upplåning kommer att möta slutamorteringen av ovan nämnda miljoner kronor. När lånet i Svensk Exportkredit om 608 miljoner kronor förfaller i november månad väntas ratingprocessen ha genomförts och ny finansiering kan då ske genom obligationsprogrammet. Räntebindningstiden i den totala låne- och leasingskulden uppgår till 2,42 år. Inga nya swapavtal har ingåtts sedan föregående rapport. Ränte- och finansieringsrisker Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning (RS ) föreskriver följande limiter: Limit Genomsnittlig räntebindningstid - placeringar Max 2 år 0,10 år 0,11 år - låneskuld 1-3 år 2,42 år 2,18 år Låneskuldens exponering mot ränteförändringar inom 12 månader Max 50 % av skulden 42,5% 49,5% Andel av låne- och leasingskuld som förfaller inom en och samma 12-månaders period Max 30 % 37,7% 32,0% Risknivån ligger inom tillåtna limiter, med undantag av andelen förfall i låne- och leasingskulden. Limiten överskrids eftersom både lån i EIB och leasing i Svensk Exportkredit förfaller under 2015.

4 4 Bilaga 1: Räntebärande tillgångar och skulder : RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR Kategori Emittent Rating Bokfört belopp Ränta Förfallodatum Svenska kommuner, Västerås kommun K , Kommuninvest Sundsvalls kommun K , (Limiter: Max 200 mkr per Nacka kommun , emittent, max löptid 5 år) Norrköpings kommun K , Avesta Kommun , Summa kommuner Statligt eller kommunalt Uppsalahem K , helägda bolag Kraftringen Energi K , (Limiter: Max 100 mkr per Lejonfastigheter AB K , emittent, max löptid 5 år) Fastighets AB Förvaltaren K , Summa statliga, kommunala bolag Säkerställda obligationer (Limiter: max 200 Mkr per emittent, max löptid 5 år) Summa säkerställda obligationer 0 Svensk bank, försäkringsinstitut, Landshypotek K , bolåneinstitut Summa bank, försäkring, bolåneinstitut (Limiter: 1000 mkr totalt, max 200 Mkr per koncern, max löptid 1 år) Svenska eller utländska företag Energinet.dk K , (Limiter: 500 mkr totalt, max SCA Finans Baa , Mkr per företag, max Rikshem AB K , löptid 3 månader) Volkswagen Finans Sverige AB K , Volkswagen Finans Sverige AB K , Summa svenska eller utländska företag SUMMA PLACERINGAR Bankkonton mm Specialinlåning konto Swedbank A ,00 - Specialinlåning konto Danske Bank A ,06 -

5 5 Nordea ,00 Bankkonton övrigt Summa bankkonto mm SUMMA LIKVIDA MEDEL Räntebärande fordringar Dotterbolags andel i koncernkonto Utlämnade lån Summa räntebärande fordringar SUMMA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR RÄNTEBÄRANDE SKULDER Kategori Långivare Belopp Ränta Förfallodatum Låneskuld European Investment Bank , Nordic Investment Bank , Nordic Investment Bank , Summa låneskuld Leasingskuld SEB Finans, Öresundståg , SEB Finans, P-hus Lund , DAL Nordic Finance, CRC , SEB Finans, P-hus Helsingborg , SEB Finans, Öresundståg , Sv. Exportkredit, Öresundståg , Handelsbanken Finans, Öresundståg , Summa leasingskuld SUMMA LÅNE- & LEASINGSKULD Övriga räntebärande skulder Utnyttjad checkkredit 0 Dotterbolags andel i koncernkonto Summa övriga skulder SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

6 6 Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt Motpart Affärsdag Slutförfallodag Belopp valuta Valuta Motbelopp SEK Spotkurs Terminskurs NORDEA EUR ,36 9,36 NORDEA EUR ,15 9,15 SEB EUR ,15 9,15 SEB EUR ,8573 8,928 SEB EUR ,305 9,31425 SEB EUR ,3085 9,3176 NORDEA EUR ,3625 9,3513 SEB EUR , ,51023 NORDEA EUR ,3625 9,3716 SEB EUR , ,53493 SEB EUR , ,54703 SEB EUR , ,56133 SEB EUR , ,58073 SEB EUR , ,60023 Bilaga 3: Gällande Ränteswapkontrakt Instrument Motpart Regionen Regionen Belopp, mkr Startdag Slutförfall erhåller betalar Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,31% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,03% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,06% Ränteswap SEB Rörlig ränta 1,15% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,86% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,30% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,29% Ränteswap Danske Bank Rörlig ränta 2,59% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,58% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,99% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,27% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,13% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 3,36% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,48% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,56% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,65% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,76% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,67% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,94% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,07% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,01%

7 Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,51% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,87% Summa

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Nordea Bank AB (publ)

Nordea Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är daterat den 25 oktober 2007 och gäller i 12 månader från denna dag. SANDVIK AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om SEK 15.000.000.000 Arrangör Nordea Bank

Läs mer

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning

kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning kommuninvest ekonomisk förening årsredovisning Innehåll Ordförande i Kommuninvest ekonomisk förening:»samarbete med starkt medlemsstöd» 1 Ordförande i Kommuninvest i Sverige AB:»Stabilitet och riskkontroll

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab Ekonomienheten MISSIV Datum 2014-08-26 Landstingsfullmäktige Sida 1(2) Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Förslag till beslut 1.

Läs mer

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Landstingsdirektörens stab 2014-10-22 Dnr 2014/0626 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Styrelseordföranden i Landstingen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV.

Vidare bedrivs numera även inkassoverksamhet i Östeuropa genom intressebolaget Creditexpress NV. SVEA EKONOMI AB ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Svea Ekonomi AB, org nr 556489-2924 avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013

Första kvartalet 2014. Första kvartalet 2014. Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Första kvartalet 2014 Jämfört med fjärde kvartalet 2013 Kvartalets resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 3 980 mkr (3 660) Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet före utspädning uppgick

Läs mer

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes

SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Datum för Prospektets offentliggörande: 1 juni Diarienummer: 11-5469 GRUNDPROSPEKT SWEDBANK HYPOTEK AB (publ) SEK 150 000 000 000 Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt, ( Prospektet ), är upprättat

Läs mer

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt

Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Nya Svensk FastighetsFinansiering AB (publ) Grundprospekt Program för Säkerställda Medium Term Notes Rambelopp SEK 8 000 000 000 Ledarbank Swedbank Emissionsinstitut Nordea och Swedbank 9 februari 2015

Läs mer

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken

Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Årsredovisning 2014 Det mesta pekar uppåt för Sparbanken Eken Sparbanken Eken fortsatte att växa under sitt sjunde verksamhetsår. Banken redovisar ett resultat på knappt 32 miljoner kronor, varav 1,7 miljoner

Läs mer

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4

Januari Mars April Juni Oktober December Juli September Nyckeltal, koncernen 1995 4 306 11,15 384 792 467 354 9 661 607 16,4 Januari Mars a 250 000 kunder hade fram t o m december 1994 försäkrat sig om förtur att bli aktieägare i Sparbanken Sverige genom att öppna aktiesparkonto. a Sparbanken Direkt 020-22 11 22, första telefonbanken

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2013 Innehåll Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv... 3 VD har ordet....4 Trygg-Stiftelsen försäkringstagarnas forum....5 Nyckeltal

Läs mer

Risker i det finansiella systemet 2012

Risker i det finansiella systemet 2012 Risker i det finansiella systemet 212 8 NOVEMBER 212 8 november 212 Dnr 12-122 INNEHÅLL FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 4 Risker för den finansiella stabiliteten 5 Risker för konsumenterna 5 FINANSINSPEKTIONENS

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).

Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222). Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794). DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 15»» Intäkterna ökade med 10 procent till 1 346 mkr (1 222).»» Driftöverskottet ökade med 10 procent till 873 mkr (794).»» Förvaltningsresultatet ökade med 35 procent till 498

Läs mer

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3

Lån 5503. Sid Slutliga Villkor 2-6. Aktieindexobligation Tyska bolag 5503. Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 2-3 Lån 5503 Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Sid Slutliga Villkor Produktspecifika villkor Aktieindexobligation Tyska bolag 5503 Information om underliggande Erbjudandets former och villkor Upptagande

Läs mer

Regeringens skrivelse 2014/15:130

Regeringens skrivelse 2014/15:130 Regeringens skrivelse 2014/15:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 Skr. 2014/15:130 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR

UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR UPPTAGANDE TILL HANDEL PÅ NGM AV KAPITAL- OCH VINSTANDELSLÅN UTGIVNA FÖR ATT FINANSIERA CELON FÖRVALTNING AB UPP TILL 60 000 000 KRONOR som emitterats av Ampla Kapital AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer