Reglemente för medelsförvaltning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reglemente för medelsförvaltning"

Transkript

1 REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet beskriver hur detta ska göras. Medelsförvaltningen omfattar placeringar av likvida tillgångar, upplåning, finansiell leasing, borgen och donationsmedel samt därtill hörande administration. Dokumentet gäller för Nackas tillgångar, upplåning, finansiell leasing, borgen och donationsmedel samt därtill hörande administration. Mål Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Medelsförvaltningen skall medverka till att kapitalanskaffning och kapitalanvändning i kommunen och dess företag blir effektiv. Verksamheten skall bedrivas utan spekulativa inslag, så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls. För att hantera kommunens ekonomi effektivt, skall kommunen på det sätt och inom de ramar som kommunfullmäktige beslutar, samordna de finansiella frågorna för kommunkoncernen. Samordningen regleras i detta reglemente samt i avtal och/eller ägardirektiv. Omfattning Medelsförvaltningen omfattar placeringar av likvida tillgångar, upplåning, finansiell leasing, borgen och donationsmedel samt därtill hörande administration. Koncernen skall tillämpa central innebärande att alla penningströmmar styrs mot en gemensam kassa. Från denna sker också i princip alla utbetalningar som kommunen gör. Vissa undantag görs för mindre utbetalningar som kan ske från speciella handkassor som finns inom kommunens olika verksamheter. Särskilda regler och riktlinjer för handkassor, betalkort, förskott, attestregler mm finns i kommunens redovisningsreglemente. Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig processägare KFKS 2011/ , 4 mars 2013 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Ekonomidirekör KFKS 2013/ POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 Ansvarsfördelning Kommunfullmäktige skall: besluta om borgensåtagande överstigande en miljon kronor besluta om koncernens totala låneram besluta om räntor för lån och placeringar inom koncernen. Övriga finansiella frågor, vari bland annat ingår beslut om placering vid nyupplåning och vid omplacering av befintliga lån, inom ramen för detta reglemente hanteras av kommunstyrelsen. Finansiering genom upplåning Syftet med koncernens upplåning är att likviditetsmässigt klara utbetalningar. Detta innebär att koncernen inte skall ta upp lån för att finansiera placeringar eller andra spekulationsändamål. I samband med behandling av ärendet om Mål & Budget fattar kommunfullmäktige beslut om ramen för koncernens totala låneskuld som skall gälla för budgetåret. Alla lån administreras av kommunens centrala finansfunktion. Kommunens hel- eller majoritetsägda bolag får inte externt låna kapital utan detta ska ske genom den centrala finansfunktionen. Vid nyupplåning och förändringar i befintlig skuldportfölj skall sådana former väljas att krav på fastställd riskattityd tillgodoses och därmed eftersträva lägsta möjliga finansieringskostnad. Koncernens externa skuldportfölj ska eftersträva en förfallostruktur där maximalt 50 % av kapitalet förfaller inom 1 år. Kapitalbindning ska eftersträvas givet en avvägning mellan vilka kostnader det medför och hur portföljen ser ut riskmässigt. I skuldportföljen får derivatinstrument användas i syfte att sprida räntebindningstider och därigenom minska ränterisker. Tillåtet intervall för den genomsnittliga räntebindningen är 1-5 år. Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska eftersträva en ränteförfallostruktur där maximalt 50 % av ränteförfallen ligger inom 1 år. Upplåning skall ske i svenska kronor och med anbudsförfrågan från minst fyra lånegivare. Kommunkoncernens fördelning av krediter och derivat bör spridas mellan olika motparter. Maximal andel per kreditgivare bör inte överstiga 50 %. Upplåningen får ske hos följande kreditinstitut: Banker och dess helägda bolag Bostadsfinansieringsinstitut Kommuner, Landsting och dess helägda bolag Kommuninvest Certifikatupplåning via eget program 2 (8)

3 MTN-program och private placement (PP) via obligation Finansiell leasing jämställs med upplåning och omfattas av reglerna för upplåning i detta reglemente. Derivatinstrument Syftet med att använda derivatinstrument är framförallt att skydda kassaflödet för att därigenom skapa en framförhållning när det gäller en ränteuppgångs påverkan på det ekonomiska resultatet. Derivat ska inte användas för att spekulera i en viss möjlig ränteutveckling utan som ett verktyg för att skapa bästa möjliga villkor för finansieringen. Derivatinstrument får endast användas för att hantera underliggande lån med syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå eller t.ex. ett räntespann. Nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den totala låneskulden. Följande instrument (samt kombinationer av dessa) är tillåtna vid hantering av ränterisk i skuldportföljen: Ränteswap. Används för att ändra räntebindningen i existerande lån. Cap ("räntetak"). Används för att sätta ett "tak" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Floor ("räntegolv"). Används för att sätta ett "golv" på räntenivån i kommande räntebetalningar. Cap och Floor utgör tillsammans en "räntekorridor". Tillåtna motparter vid derivataffärer: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank Minst två derivatbanker ska tillfrågas i samband med upphandling/omstrukturering av derivatinstrument. Placeringar Kommunen är nettolåntagare och överskottslikviditet skall därför främst användas för att amortera på utestående lån. För att kunna hantera tillfälliga och oplanerade likviditetsbehov finns en checkkredit. I dagsläget finns emellertid överskottslikviditet som är tänkt att användas för kommunens planerade investeringar de närmsta åren. Dessa medel ska därför inte användas för amortering av låneskulden utan istället kortsiktigt placeras i räntebärande instrument med låg risk. Särskilda riktlinjer för denna förvaltning återfinns nedan under kapitalförvaltning. 3 (8)

4 Kapitalförvaltning För att tillförsäkra omsättningsbarheten av överskottslikviditeten skall samtliga tillgångar vara placerade i svenska likvida instrument som vid var tidpunkt kan säljas. Placeringar är tillåtet i räntebärande instrument enligt följande fördelning mellan olika emittenter: Emittentkategori Emittent/värdepapper Max andel per emittentkategori, % 1 SSVX och obligationer emitterade av svenska staten eller av svenska staten garanterade värdepapper Certifikat och obligationer emitterade av svenska kommuner, landsting, regioner samt dess helägda bolag Bostadsfinansieringsinstitut/säkerställda bostadsobligationer Nordiska banker med lägst rating A- enligt S &P Företagscertifikat med lägst rating K-1 enligt S & P Utöver ovan får placeringar ske genom insättning på konto samt deposit i bank, dock under förutsättning att placeringen kan göras likvid inom som längst 180 dagar. Max löptid för enskilda placeringar är 3 år och den genomsnittliga durationen för portföljen får inte överstiga placeringshorisonten 1 år. Max andel per emittent inom respektive emittentkategori, % Donationsmedel Kommunens förvaltade donationsmedel placeras internt, såvida donatorn inte har föreskrivit något annat, och med en avkastningsränta som beslutas i samband med ärendet om Mål & Budget. Rapportering till kommunfullmäktige Rapportering av koncernens skuld- eller placeringsportfölj skall ske varje år i samband med delårs (tertial 2)- och årsbokslut. Rapporterna skall innehålla en sammanställning av koncernens placeringar eller skulder och ränta. Rapporten skall beskriva portföljens risker och innehålla förslag till en riskattityd. Rapportering av kommunens operationella och finansiella leasingavtal sker i samband med årsbokslut. Rapporten ska innehålla en sammanställning av de leasingavtal kommunen ingått och vilka ekonomiska åtaganden som finns för de tre kommande åren. Rapportering av kommunens borgensåtagande per sista december rapporteras i samband med årsbokslut varje år. Rapporten ska innehålla en 4 (8)

5 sammanställning av de borgensåtaganden kommunen ingått samt en riskbedömning för varje enskilt åtagande. Regler för borgen Omfattning Ett borgensåtagande innebär en kreditrisk för kommunen, eftersom kommunen åtar sig att fullfölja betalningsförpliktelser för gäldenärens/låntagarens räkning om denne inte kan göra det. Efter särskild prövning kan kommunen lämna borgen till olika typer av organisationer. Denna prövning gäller såväl den ekonomiska risken som verksamhetens art. Organisationen ska bedriva en verksamhet som kommunen har ett ansvar för att den finns, och som är till väsentlig nytta för kommunens innevånare. Detta innebär att verksamheten ska vara inom ramen för den verksamhet som kommunen själv bedriver. Inriktningen för verksamheten bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel vara någon typ av idrottsverksamhet. Verksamhetens ska dessutom ha varaktig karaktär. Riktlinjer och ändamål Borgensteckning får endast ske för lån till investeringar i organisationer inom kommunen. Investeringen i sig ska bidra positivt till en stor andel av kommunens innevånare och vara till nytta för dessa. Riskbedömning Beslut om borgen ska innehålla en bedömning av den risk kommunen ikläder sig. Bedömningen ska avse en kreditvärdering av låntagaren, bedömning av lån, låneobjekt och lånevillkor samt möjlighet att finansiera objektet på annat sätt och kostnaden för alternativ finansiering. Kommunens borgensåtagande får inte äventyra eller fördyra kostnaden för den egna upplåningen. För lämnande av borgen till organisationer som erhållit föreningsbidrag ska följande kriterier vara uppfyllda: Lånet ska vara upptaget i svenska kronor. Borgen kan endast beviljas om organisationen tidigare skött sina åtagande och betalningar mot kommuen. Investering, som ligger till grund för borgensansökan, får i normalfallet inte ha påbörjats innan ansökan om borgen kommer till kommunen. Den ekonomiska insats som organisationen själv gör ska motsvara minst 10 procent av den totala investeringen. Säkerheter Vid tecknande av borgen kan kommunen kräva följande säkerheter: Pantbrev i fast egendom, prövas efter förmånsläge. 5 (8)

6 Företagsinteckning, dvs panträtt i lös egendom Säkerhetsöverlåtelser i byggnad på ofri grund. Solidarisk borgen av styrelsemedlemmar (personlig, eller annan typ av underborgen) Intäkter för kommande föreningsbidrag Ytterligare belåning får inte ske i panträtt utan borgensmans medgivande. Nedskrivning av borgensåtagande ska ske i takt med att lånebeloppet amorteras. Försäkring Investeringar som finansieras med lån där kommunal borgen beslutas ska vara betryggande försäkrade. Nacka Kommun ska hållas underrättad om försäkringen hela den tid borgensåtagandet gäller. 6 (8)

7 Giltighetstid Varje borgensåtagande ska tidsbegränsas. Tidsbegränsningen gäller också det lån som tas upp med kommunens borgen. Beslut om borgensärenden Kommunfullmäktige beslutar om ett borgensåtagande överstiger 1 mkr vid ett nytillkommande eller förlängt borgensåtagande. För belopp understigande 1 mkr beslutar kommunstyrelsen. Ansökan om kommunal borgen ska ställas till kommunstyrelsen Handlingar som ska bilägga ansökan: Den tre senaste årens resultat- och balansräkningar, revisions- och verksamhetsberättelse samt resultat- och likviditetsbudget för innevarande år. Förutom detta ska det finnas uppgifter om försäkring och försäkringsbolag för objektet samt vilken säkerhet som kan erbjudas. Dessutom ska stadgar, uppgift om antal medlemmar och medlemsavgifter inlämnas. Redogörelse för behov av investeringen, investerings samt kostnadskalkyl för att klara investeringskostnaderna ska också biläggas. 7 (8)

8 8 (8)

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun

Plan för hantering av kommunal borgen för. Götene kommun Plan för hantering av kommunal borgen för Götene kommun Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2011-10-24, KF 224 Diarienummer: 07/KS232 1) Utgångspunkt och syfte Ingåendet av borgen är ingen

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2013:22 Infördes i författningssamlingen den 14 februari 2014 Finansreglemente för Heby kommunkoncern Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24

2008-01-08 FINANSPOLICY. Östersunds kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2008-01-08 FINANSPOLICY Östersunds kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-01-24 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 FINANSPOLICYNS SYFTE OCH OMFATTNING... 3 1.2 UPPDATERING AV FINANSPOLICYN...

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun

Finanspolicy. Finanspolicy. för Falköpings kommun Finanspolicy för Falköpings kommun Innehållsförteckning Övergripande mål för finansverksamheten 3 Finansförvaltningens organisation 3 Kommunfullmäktige 3 Kommunstyrelsen 3 Ekonomichefen 4 Redovisningschefen

Läs mer

Finanspolicy i Hällefors kommun

Finanspolicy i Hällefors kommun Finanspolicy i Hällefors kommun 2(4) Enligt kommunallagen ska kommunerna förvalta sina medel på ett sådant sätt att kravet på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För att uppfylla kommunallagen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229

FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 FINANSPOLICY HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING HSB Bostadsrättsförening Snösätra 2229 med organisationsnummer 716417-7995 har datum 2015-06-17 fastställt finanspolicyn för att reglera föreningens finansiella

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck

Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck Finanspolicy HSB Brf Vingen i Skarpnäck HSB brf Vingen finanspolicy. Fastställd 2009-10-13 1 1. Inledning HSB Bostadsrättsförening Vingen har datum 2009-10-13 fastställt denna finanspolicy för att reglera

Läs mer

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun

2013-12-16 Ks 1108/2013. Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun 2013-12-16 Ks 1108/2013 Koncerngemensam Finanspolicy Örebro kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Policystruktur...3 1.2 Syfte...3 1.3 Övergripande mål för finansverksamheten...3 1.4 Uppdatering

Läs mer

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM

BORGENSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM BORGENSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-06 PROGRAM Uppdaterad senast februari 2012 Borgenspolicy 1. Allmänt 1.1 Inledning Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254)

BILAGA 1 FINANSPOLICY BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) BILAGA 1 FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN BORGENSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-15 ( 254) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN INTRODUKTION... 3 1.1 UTGÅNGSPUNKTER OCH SYFTE... 3 1.2

Läs mer

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet

Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Revisionsrapport Finanshantering Tillförlitlighet och säkerhet Östersunds kommun 2010-01-15 Kjell Pettersson, Certifierad kommunal revisor Kjell Petterson, projektledare Anneth Nyqvist, kundansvarig Innehållsförteckning

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande

Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Planeringsenheten 1994-09-14 Dnr 98/152 045 Regler för Ånge kommuns borgens åtagande Antagit av kommunfullmäktige 1999-11-29 74 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

Samverkan inom den offentliga sektorn

Samverkan inom den offentliga sektorn PM Dnr 2009/469 2009-03-05 Samverkan inom den offentliga sektorn 1. Sammanfattning Riksgälden föreslår att ett utökat samarbete påbörjas inom den offentliga sektorn inom områdena finansiering och upphandling

Läs mer

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest.

Beskrivning Nedan lämnas en ärendebeskrivning på förslag av Kommuninvest. u~~~~ Bilaga KS 2011/162/1 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunstyrelsen Kommuninvest - tydligt medlemsansvar Inledning Kommuninvest ekonomisk förening har vid den ordinarie stämman den 7 april 20 Il beslutat

Läs mer

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106

Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 8 Ks 74 Au 70 Dnr 12/2010-106 Kapitaltillskott till Kommuninvest ekonomisk förening Från Kommuninvest ekonomisk förening

Läs mer