Finansrapport Januari-December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport 2014. Januari-December"

Transkript

1 Finansrapport 2014 Januari-December

2 Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering 8 Placeringar 8 Låneskuld 8 Ränte- och finansieringsrisker 9 Valutor och valutasäkringar 10 Bilagor Bilaga1: Räntebärande tillgångar och skulder Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt 13 Bilaga 3: Ränteswapkontrakt 13 Bilaga 4: Beslut fattade på delegation 14 Bilaga 5: Ordlista 16 2

3 Sammanfattning Den räntebärande nettoskulden har under 2014 minskat med 782 miljoner kronor och uppgår till miljoner kronor. Räntenettot har under året utvecklats bättre än budget och uppgår till - 74 miljoner kronor. Totalt utestående terminskontrakt för tåg uppgår till 33 miljoner EUR motsvarande 301 miljoner SEK. Under 2014 har avtal om att binda räntan i låneskulden tecknats för motsvarande 100 miljoner kronor till en ränta om 1,15 % i 2 år. Under 2015 förväntas den räntebärande nettoskulden öka med 2 miljarder kronor. Finansverksamheten har hanterats inom tillåtna risklimiter fastställda i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Om inget annat anges avser samtliga belopp i rapporten ställningen per 31 december 2014 eller perioden januari-december

4 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Räntebärande nettoskuld 2014 Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till miljoner kronor. Inkluderas konsoliderade helägda dotterbolag, uppgår koncernens räntebärande nettoskuld till miljoner kronor. Regionens nettoskuld har under året minskat med 782 miljoner kronor. Den huvudsakliga förklaringen till den minskade skuldsättningen är en positiv kapitalbindning där de kortfristiga skulderna ökat med cirka 550 miljoner kronor medan de kortfristiga fordringarna minskat med drygt 200 miljoner kronor. Tillförd likviditet från årets positiva resultat och från kostnadsförda avskrivningar, vilka inte ger upphov till några utbetalningar, uppgår ungefär till samma belopp som utbetalningarna av investeringarna. I budgeten för 2014 förutsattes kassaflödet under året minska med 470 miljoner kronor. Utfallet visar att kassaflödet ökat med 804 miljoner kronor vilket är en positiv avvikelse om knappt 1,3 miljarder kronor. Nettoinvesteringarna, det vill säga investeringarna minskade med försäljningarna, är cirka 540 miljoner kronor lägre än budet medan kapitalbindningsförändringen avviker positivt med 700 miljoner kronor. Minskningen av nettoskulden på 782 miljoner kronor beror på att räntebärande tillgångar ökat med 817 miljoner kronor under året till miljoner kronor samt att räntebärande skulder ökat med 35 miljoner kronor till miljoner kronor. Ökningen av skulderna förklaras av en ökning av koncernlånen gentemot bolagen om 118 miljoner kronor samt planenlig amortering av leasingskuld med 83 miljoner kronor. Utöver de räntebärande tillgångarna om miljoner kronor har Region Skåne räntefri utlåning i form av förskottering om sammanlagt 347 miljoner kronor till Trafikverket avseende Pågatåg Nordost och Riksväg 21 Vanneberga- Önnestad. Utfall och prognos räntebärande tillgångar och skulder Räntebärande tillgångar prognos Räntebärande skulder prognos Nettolåneskuld prognos Räntebärande tillgångar utfall Räntebärande skulder utfall Nettolåneskuld utfall Prognos räntebärande nettoskuld 2015 Den räntebärande nettoskulden förväntas under året öka med drygt 2 miljarder kronor från 1,4 till 3,4 miljarder kronor, varav likviditeten förväntas minska med 3,1 miljarder kronor och låneskulden med 1,1 miljarder kronor. 4

5 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Prognosen, som utgår från budgeterat kassaflöde för 2015 om -2,9 miljarder kronor har justerats med nu kända förhållanden. Ingångslikviditeten för 2015 är 0,2 miljarder bättre än vad budgeten förutsatte och därigenom har upplåningen i prognosen minskas med motsvarande belopp för att ha samma nivå, 1 miljard i utgående tillgänglig likviditet, som i budgeten. Prognosen har även justerats med att leasingavtal med en restskuld på 0,6 miljarder kronor avseende nio st. Öresundståg nu planeras att amorteras i sin helhet i slutet av augusti och att amorteringen refinansieras med annan upplåning med motsvarande belopp. Den räntebärande låneskulden beräknas under året minska med totalt med 1,1 miljarder kronor. De största posterna utgörs av planenlig amortering av lån i EIB (1 miljard kronor), lösen av reverslånet gentemot LÖF, (787 miljoner kronor), ovan nämnda planerade amortering av leasingavtal (608 miljoner kronor), samt planenlig amortering av leasingavtal med 173 miljoner kronor. Under året förväntas även nytt leasingavtal tecknas om drygt 50 miljoner kronor avseende tillbyggnad av parkeringshus i Helsingborg. Prognosen för den månadsvisa skuld- och tillgångsutvecklingen, som framgår av diagrammet nedan, pekar på ett större likviditetsfall under mars månad, då den individuella delen av intjänade pensionsrätter till KPA om 550 miljoner kronor betalas. Likviditeten förväntas ligga på en betryggande nivå och inte understiga miljoner kronor vid något månadsskifte förutsatt att budgeterad upplåning genomförs i juni månad. Prognos räntebärande tillgångar och skulder Räntebärande tillgångar prognos Nettolåneskuld prognos Räntebärande skulder prognos Resultat Räntenetto Räntenettot uppgår till -74,2 miljoner kronor vilket är 14 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras i allt väsentligt av att ränteläget utfallit lägre än förväntat i förhållande till förväntningarna vid budgetarbetet. Räntekostnaderna har utfallit 27 miljoner kronor lägre än budgeterat, och resten av avvikelsen beror på att ränteintäkterna av samma orsak blivit lägre än budgeterat, trots att överskottslikviditeten varit högre än förväntat. 5

6 Ränta (%) Ränta (%) Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Räntenetto, budget och utfall 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-75,0-100,0-125,0-150,0 Ränteintäkter budget Räntekostnader budget Räntenetto budget Ränteintäkter utfall Räntekostnader utfall Räntenetto utfall Placeringar Penningmarknadsplaceringarna inklusive bankinlåning, har genererat 27,8 miljoner kronor i ränteintäkter vilket är drygt 13 miljoner kronor under budget. Orsaken är den extrema lågräntemiljön som råder på penningmarknaden. Vid budgetarbetet för ett år sedan förväntades långsamt stigande räntor under 2014, men utfallet har blivit det omvända, med en oväntat kraftig sänkning av reporäntan under sommaren 2014, följt av nollränta från slutet av oktober. Den genomsnittliga anskaffningsräntan i korta penningmarknadsplaceringar har under hösten legat runt 0,25 %, mot förväntade 1,50 %. Placeringsverksamheten inkl. specialinlåning har under året skapat en meravkastning på 7,3 miljoner kronor i förhållande till jämförelseräntan. Genomsnittsräntan för samtliga räntebärande tillgångar har under året uppgått till 0,78 procent och räntan ligger vid utgången av december på 0,37 procent. Ränteutfall Region Skåne ,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -2,0% -2,0% -3,0% -3,0% Räntebärande skulder Jämförelseränta, tillgångar Jämförelseränta, skulder Räntebärande tillgångar Jämförelseränta för placeringar utgörs av genomsnitt av STIBOR 3 månader och STIBOR T/N, jämförelseränta för låneskuld utgörs av swapräntekurvan. 6

7 Ränta (%) Ränta (%) FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Låneskuld Under året har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 102 miljoner kronor, vilket är 27 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken till budgetavvikelsen är, som nämnts ovan, att ränteläget utfallit väsentligt lägre än förväntat. Genomsnitträntan i Region Skånes skuldportfölj har hittills under året uppgått till 1,84 procent och ligger vid utgången av december på 1,67 procent. Skillnaden mellan faktisk snittränta i låneskulden och jämförelseräntan har stigit kraftigt under året, från 0,87 procentenheter till 1,29 procentenheter. Förändringen beror främst på Riksbankens sänkningar av reporäntan under året, vilket haft stor effekt även på räntor på längre löptider. Den nya lägre räntenivån har, på grund av räntebindningen i låneskulden, ännu inte fått fullt genomslag i låneskuldens snittränta. Ränteutveckling På grund av fortsatt mycket låg inflation och inflationsförväntningar långt under Riksbankens mål, sänkte Riksbanken reporäntan till noll i slutet av oktober. Räntor på alla löptider har därefter fortsatt att falla och ligger på extrema nivåer. Förväntningar om fortsatta sänkningar av reporäntan och en förväntan att också andra åtgärder, såsom köp av statsobligationer och lån till banker, kommer att sättas in för att få fart på inflationsförväntningarna, talar starkt för att de rekordlåga räntorna kommer att bestå under lång tid framöver. I egenskap av nettolånare är utvecklingen på räntemarknaden givetvis positiv för Region Skåne, räntekostnaderna i låne- och leasingskulden har utfallit väsentligt lägre än budgeterat. Marknadsräntor 3,0% 2,5% 2,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% STIBOR 3M Reporänta SWAP 5Y 7

8 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Riskhantering I bilagorna redovisas fullständig placerings- och skuldportfölj, samtliga ränteswapar samt beslut fattade på delegation sedan förra rapporttillfället. Placeringar Region Skåne har haft fortsatt möjlighet att placera tillfälliga överskott på bankkonton med särskilt överenskomna förmånliga inlåningsvillkor. 855 miljoner kronor är placerade på denna typ av bankkonton. Snitträntan i denna inlåning ligger på 0,32 procent, vilket överstiger motsvarande korta placeringsalternativ i marknaden med knappt 0,1 procentenheter. I takt med den ökade likviditeten har placeringsportföljen utökats och uppgår för närvarande till miljoner kronor, vilket är en ökning med 934 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittliga återstående räntelöptiden i placeringarna uppgår till en dryg månad, och snitträntan uppgår till 0,25 procent, en nedgång med närmare en procentenhet sedan årsskiftet. Merparten av placeringarna består av certifikat utgivna av kommuner och kommunalt helägda bolag, övriga är utgivna av företag med högsta kortfristiga rating eller består av dagsinlåning i bank. Portföljens totala riskprofil med avseende på ränte- och kreditrisk är låg i enlighet med limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Placeringarnas marknadsvärde överstiger vid utgången av året det bokförda värdet, någon nedskrivning av placeringsportföljen har därför inte skett. Låneskuld Förfallostruktur Långfristiga lån, reverslån LÖF Finansiell leasing Placeringar Nästa planenliga amortering av långfristiga lån sker sommaren 2015, då en miljard kronor ska återbetalas till Europeiska Investeringsbanken. Utöver detta kommer reverslånet gentemot LÖF, 787 miljoner kronor, att i enlighet med särskilt beslut lösas i sin helhet i slutet av mars. Även leasingavtalet tecknat med Svensk Exportkredit, som avser nio st. Öresundståg och omfattar 608 8

9 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 miljoner kronor, kommer att amorteras i sin helhet i slutet av augusti. Inklusive de planenliga leasingamorteringarna på 173 miljoner kronor, förväntas de totala amorteringarna 2015 uppgå till drygt 2,5 miljarder kronor. Räntebindningstiden i den totala låne- och leasingskulden uppgår till 2,18 år vilket är en liten minskning sedan föregående rapport. Räntebindning inkl. swapavtal Exkl. leasingavtal CRC. Lån & leasing inkl. swapavtal Ränte- och finansieringsrisker Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning (RS ) föreskriver följande limiter: Limit Genomsnittlig räntebindningstid - placeringar Max 2 år 0,11 år 0,11 år - låneskuld 1-3 år 2,18 år 2,62 år Låneskuldens exponering mot Ränteförändringar inom 12 månader Max 50 % av skulden 49,5% 48,2% Andel av låne- och leasingskuld som förfaller inom en och samma 12-månaders period Max 30 % 46,8% 18,4% Risknivåerna ligger inom tillåtna limiter, med undantag av andelen förfall i låneoch leasingskulden. Limiten överskrids eftersom både lån i EIB och leasing i Svensk Exportkredit förfaller under sommaren 2015, samtidigt som reverslånet hos LÖF genom särskilt beslut amorteras per den siste mars. CRC är inte medräknat i beräkning av räntebindning eller låneskuldens exponering mot ränteförändringar eftersom kostnader och ränterisker i sin helhet vidaredebiteras Lunds Universitet 9

10 SEK SEK FINANSRAPPORT JANUARI-DECEMBER 2014 Valutor och valutasäkringar Det handelsvägda kronindexet har fortsatt att försvagas under hela Den svenska kronan har tappat cirka 9 procent mot de valutor Sveriges företag handlar med. Försvagningen uppgår till 6 procent mot EUR till 9,43, med 21 procent till 7,77 mot USD och 13 procent till 12,14 mot GBP. Samtliga pågatåg av den ursprungliga beställningen om 49 tåg samt första optionsavropet om 20 tåg är levererade. Det kvarstår fortfarande terminssäkringar för de 69 tågen som sista december uppgick till 14,2 miljoner EUR motsvarande 131,5 miljoner SEK. Terminssäkringarna omfattar belopp om 5 % av anskaffningsvärdena som ska erläggas efter garantitidens utgång samt vissa innehållna likvider. I samband med utnyttjande av option för leverans av ytterligare fem tåg valutasäkrades i mars ytterligare 19 miljoner EUR till ett motvärde av 170 miljoner kronor till Tidpunkten för leverans var vid tecknandet av terminerna osäker. I samband med avrop om ytterligare 25 pågatåg har situationen för leverans klarnat då alla 30 tågen kommer att levereras under Tecknade terminer kommer att flyttas fram till leveranstillfället. Övriga terminsaffärer som genomförts under perioden har inneburit anpassningar av valutaterminerna i tiden till de faktiska betalningarna av framförallt pågatåg. Ingångna, ej utnyttjade valutaterminskontrakt framgår av bilaga 2 medan samtliga under tertialet ingångna avtal framgår av bilaga 4. Valutakurser 13,0 12,0 11,0 10,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 EURSEK USDSEK GBPSEK Kristianstad den 24 februari 2015 Bilagor 10 Jonas Rastad Regiondirektör Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör

11 Bilaga 1: Räntebärande tillgångar och skulder RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR Kategori Emittent Rating Belopp Ränta Förfall Svenska kommuner, Norrköpings kommun K , Kommuninvest Huddinge kommun K , (Limiter: Max 200 mkr per Huddinge kommun K , emittent, max löptid 5 år) Norrköpings kommun K , Örebro kommun K , Östersunds kommun K , Norrköpings kommun K , Malmö kommun K , Malmö kommun K , Nacka kommun , Örebro kommun K , Stockholms läns landsting K , Borås kommun K , Avesta Kommun , Göteborgs Stad K , Nacka kommun , Norrköpings kommun K , Ronneby kommun , Avesta Kommun , Helsingborgs kommun K , Västerås kommun K , Sundsvalls kommun K , Summa kommuner Statligt eller kommunalt Stångåstaden AB K , helägda bolag Specialfastigheter Sverige AB K , (Limiter: Max 100 mkr per Specialfastigheter Sverige AB K , emittent, max löptid 5 år) Uppsalahem K , Fastighets AB Förvaltaren K , Tekniska Verken K , Linköpings Stadshus AB K , Lejonfastigheter AB K , Kraftringen Energi K , Summa statliga, kommunala bolag Säkerställda obligationer (Limiter: max 200 Mkr per emittent, max löptid 5 år) Summa säkerställda obligationer 0 Svensk bank, försäkringsinstitut, bolåneinstitut (Limiter: 1000 mkr totalt, Max 200 Mkr per koncern Max löptid 1 år) Summa bank, försäkring, bolåneinstitut 0 Svenska eller utländska Apoteket K , företag SCA Finans K , (Limiter: 500 mkr totalt, SCA Finans K , max100 Mkr per företag, Energinet.dk K , Max löptid 3 månader) Industrivärden AB K , Assa Abloy Financial K ,

12 Summa svenska eller utländska företag SUMMA PLACERINGAR Bankkonton mm Specialinlåning konto Swedbank A ,40 Specialinlåning konto DNB A ,24 Bankkonton övrigt Summa bankkonto mm SUMMA LIKVIDA MEDEL Räntebärande fordringar Dotterbolags andel i koncernkonto Utlämnade lån Summa räntebärande fordringar SUMMA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR RÄNTEBÄRANDE SKULDER Kategori Långivare Belopp Ränta Förfallodatum Låneskuld European Investment Bank , Nordic Investment Bank , Nordic Investment Bank , Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag , Summa låneskuld Leasingskuld SEB Finans, Öresundståg , SEB Finans, P-hus Lund , DAL Nordic Finance, CRC , SEB Finans, P-hus Helsingborg , SEB Finans, Öresundståg , Sv. Exportkredit, Öresundståg , Handelsbanken Finans, Öresundståg , Summa leasingskuld SUMMA LÅNE- & LEASINGSKULD Övriga räntebärande Utnyttjad checkkredit 0 fordringar skulder Dotterbolags andel i koncernkonto Summa övriga skulder SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

13 Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt Nedanstående valutaterminskontrakt har ingåtts för att eliminera valutarisken för Skånetrafikens framtida betalningar av Pågatåg. Motpart Affärsdag Slutförfallodag Belopp valuta Valuta Motbelopp SEK Spotkurs Terminskurs SEB EUR ,23 9,25 NORDEA EUR ,23 9,25 SEB EUR ,86 8,93 Bilaga 3: Ränteswapkontrakt Nedan redovisas samtliga ingångna och gällande räntederivatkontrakt. Kontrakten har ingåtts i syfte att förlänga räntebindningen så att denna hålls inom det intervall som Regionens finanspolicy föreskriver. Instrument Motpart Regionen Regionen Belopp, mkr Affärsdag Slutförfall erhåller betalar Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,16% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,31% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,03% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,06% Ränteswap SEB Rörlig ränta 1,15% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,86% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,30% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,29% Ränteswap Danske Bank Rörlig ränta 2,59% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,58% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,99% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,27% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,13% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 3,36% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,48% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,56% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,65% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,76% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,67% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,94% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,07% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,01% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,51% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,87% Bilaga 4: Återredovisning av beslut fattade på delegation 13

14 Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Norrköpings kommun Handelsbanken ,35 Örebro kommun Handelsbanken ,35 Borås kommun Handelsbanken ,35 Västerås kommun Handelsbanken ,33 Huddinge kommun DnB ,29 Göteborgs Stad SEB ,36 Nacka kommun Danske Markets ,37 Ronneby kommun SEB ,44 Tekniska Verken Danske Markets ,48 Helsingborgs kommun SEB ,33 Örebro kommun Handelsbanken ,34 Helsingborgs kommun SEB ,33 Specialfastigheter Sverige AB SEB ,42 Östersunds kommun SEB ,33 Sundsvalls kommun SEB ,24 Malmö kommun SEB ,32 Malmö kommun Handelsbanken ,33 Apoteket Handelsbanken ,44 Apoteket Handelsbanken ,31 Norrköpings kommun Danske Markets ,14 Nacka kommun SEB ,21 Fastighets AB Förvaltaren SEB ,21 Stockholms läns landsting Danske Markets ,17 Helsingborgs kommun Handelsbanken ,14 Uppsalahem Danske Markets ,17 Örebro kommun Handelsbanken ,16 Linköpings Stadshus AB Danske Markets ,20 Huddinge kommun Danske Markets ,16 Energinet.dk SEB ,13 Norrköpings kommun Handelsbanken ,13 Huddinge kommun Handelsbanken ,11 Assa Abloy Financial Handelsbanken ,24 Lejonfastigheter AB SEB ,20 Borås kommun Handelsbanken ,17 Kraftringen Energi Danske Markets ,38 SCA Finans SEB ,15 Apoteket Danske Markets ,16 Avesta Kommun Danske Markets ,21 Stångåstaden AB Handelsbanken ,18 Energinet.dk Handelsbanken ,16 Nacka kommun Handelsbanken ,26 Specialfastigheter Sverige AB DnB ,13 Avesta Kommun Handelsbanken ,31 Industrivärden AB SEB ,22 Apoteket SEB ,20 SCA Finans Danske Markets ,15 Norrköpings kommun Danske Markets ,

15 Placeringar-försäljningar Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Nyupptagna långfristiga lån Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Räntederivatkontrakt Instrument Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Valutaderivatkontrakt Valuta Motpart Affärsdag Slutförfall Belopp valuta Spotkurs EUR NORDEA ,42 EUR SEB ,23 EUR SEB ,23 EUR SEB ,24 EUR NORDEA ,23 EUR NORDEA ,23 EUR NORDEA ,16 EUR NORDEA ,16 EUR SEB ,18 EUR SEB ,18 EUR SEB ,22 EUR SEB ,22 EUR SEB ,22 EUR SEB ,22 15

16 Bilaga 5: Ordlista Finansiellt leasingavtal Ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren Kapitalbindning Anger hur lång tid till exempel ett lån är bundet enligt avtal. I syfte att begränsa eventuella svårigheter att uppta lån i framtiden (refinansieringsrisk) anges limiter för kapitalbindningen, till exempel hur stor andel av låneportföljen som får falla inom en viss tidsperiod. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper (t.ex. kommuncertifikat, obligationer) Räntebindningstid Den genomsnittliga räntelöptiden i samtliga lån, finansiella leasingavtal och derivatkontrakt eller placeringar. Ju längre räntebindning, desto mindre känsliga är räntekostnaderna (eller ränteintäkterna på tillgångssidan) för förändringar i marknadsräntorna. Räntebärande tillgångar Summan av placeringar, bankinlåning, dotterbolagsfordringar samt räntebärande utlämnade lån. Räntebärande skulder Summan av långfristiga lån, finansiella leasingavtal, dotterbolagsskulder samt utnyttjad checkkredit. Räntenetto I räntenettot medräknas endast Region Skånes ränteintäkter och räntekostnader. I finansnettot medtas även bl.a. rearesultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, avskrivningar på finansiella anläggningstillgångar samt kreditivränta. Ränteswap Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett rörligt kassaflöde byter till ett fast kassaflöde med en annan part. Genom att ingå swapavtal förändras portföljens räntebindning utan att underliggande lån eller leasingavtal behöver förändras. STIBOR STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra på olika löptider. STIBOR Fixing är den räntesats som utgör genomsnittet av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda banker i Sverige. STIBOR används ofta som referensränta i lån, leasingavtal eller placeringar med rörlig ränta. Swapräntekurva Visar en ögonblicksbild över swapräntor på olika löptider. Grafen i diagram Ränteutfall Region Skåne är korrigerad för limiterna i Regionstyrelsens föreskrifter för medelsförvaltning och har en genomsnittlig löptid på 2 år. Valutasäkring Valutakurser fluktuerar ständigt. En valutasäkring innebär att man redan då skuld/fordran uppstår i utländsk valuta låser in valutakursen som används vid den framtida betalningen. Syftet att göra valutasäkringar är att skapa förutsägbarhet. 16

17 17

18 18

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Kommentarer och noter Sandviks riskhantering

Kommentarer och noter Sandviks riskhantering Kommentarer och noter Sandviks riskhantering Som internationell koncern med verksamhet i 13 länder är Sandvik exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. Koncernen har en modell

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern

Regler för medelshantering inom Strömsunds kommunkoncern 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2002-06-12, 53 Uppdateras: inom Strömsunds kommunkoncern Innehållsförteckning 1. Mål och riktlinjer 2. Långfristig finansiering

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA HANDELSBANKEN CAPITAL

Läs mer

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor

Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor DATERAT 21 MAJ 2008 Akademiska Hus AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Notes Program om 8 miljarder kronor Ledarbank SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (publ) Emissionsinstitut DANSKE BANK NORDEA

Läs mer