Finansrapport Januari-December

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport 2013. Januari-December"

Transkript

1 Finansrapport 2013 Januari-December

2 Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld Prognos räntebärande nettoskuld Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering 8 Placeringar 8 Låneskuld 8 Ränte- och finansieringsrisker 9 Valutor och valutasäkringar 10 Bilagor Bilaga1: Räntebärande tillgångar och skulder Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt 13 Bilaga 3: Swapkontrakt 13 Bilaga 4: Beslut fattade på delegation 14 Bilaga 5: Ordlista 17 2

3 Sammanfattning Den räntebärande nettoskulden har under 2013 minskat med miljoner kronor och uppgår till miljoner kronor. Räntenettot har under året utvecklats bättre än budget och uppgår till 98,8 miljoner kronor. Totalt utestående terminskontrakt för tåg uppgår till 73 miljoner EUR (681 miljoner SEK). Under 2013 har avtal om att binda räntan i låneskulden tecknats för motsvarande 300 miljoner kronor till en genomsnittsränta om 2,5 % i cirka 9 år. Under 2014 förväntas den räntebärande nettoskulden öka med knappt 850 miljoner kronor. Finansverksamheten har hanterats inom tillåtna risklimiter fastställda i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Om inget annat anges avser samtliga belopp i rapporten ställningen per 31 december 2013 eller perioden januari-december

4 Räntebärande nettoskuld 2013 Den räntebärande nettoskulden uppgår till miljoner kronor. Nettoskulden har under året minskat med miljoner kronor vilket är 439 miljoner kronor bättre än prognos. Avvikelsen ligger på tillgångssidan i en bättre likviditet än prognostiserat. De räntebärande tillgångarna har ökat med miljoner kronor under året till miljoner kronor, vilket är cirka 424 miljoner kronor mer än vad senaste prognos förutsatte. Under november och december har likviditeten ökat i snabb takt genom återbetalning av inbetalda försäkringspremier från AFA Försäkring (381 miljoner kronor) och inbetalning av försäljningslikvider för primärvårds- och tandvårdslokaler (368 miljoner kronor). Dessa inflöden var prognostiserade, men inte Trafikverkets återbetalning av utlämnade lån avseende plattformsutbyggnad (200 miljoner kronor), vilket bidrar till att förklara avvikelsen gentemot prognos. Resten av avvikelsen förklaras av att likviditetsutflödet har varit lägre än förväntat, framförallt beroende på att investeringsutgifterna för både bygg- och utrustningsinvesteringar har överskattats i prognoserna jämfört med det nu kända faktiska utfallet. Utöver de räntebärande tillgångarna om miljoner kronor har Region Skåne räntefri utlåning i form av förskottering om sammanlagt 289 miljoner kronor till Trafikverket avseende Pågatåg Nordost och till Sjöbo kommun avseende väg 11. Trafikverket har i december 2013 återbetalat hela fordran om 200 miljoner kronor i förtid avseende plattformspaketet samt 48 av 90 miljoner kronor via Sjöbo kommun i januari 2014 avseende väg 11. De räntebärande skulderna uppgick till miljoner kronor vilket är en minskning med 302 miljoner kronor under året. Minskningen förklaras av planenlig amortering av låneskuld med 216 miljoner kronor, leasingskuld med 75 miljoner kronor samt en minskning av koncernlånen gentemot bolagen om 10 miljoner kronor. Utfall och prognos räntebärande tillgångar och skulder 2013 Miljoner kronor Räntebärande tillgångar prognos Räntebärande skulder prognos Nettolåneskuld prognos Räntebärande tillgångar utfall Räntebärande skulder utfall Nettolåneskuld utfall 4

5 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 Den räntebärande nettoskulden förväntas under året öka med knappt 850 miljoner kronor från till miljoner kronor, varav likviditeten förväntas minska med 883 miljoner kronor och låneskulden endast marginellt. Prognosen utgår från budgeterat kassaflöde för 2014, -470 miljoner kronor, justerad med nu kända avvikelser. Verksamheten inklusive avskrivningar och pensionsavsättningar bedöms nu bidra till en ökad likviditet med miljoner kronor, vilket är en sämre utveckling än det budgeterade beloppet med cirka 400 miljoner kronor. Avvikelsen består framförallt av att skatteavräkningen för 2012 är lägre än vad budgeten förutsatte samt att eventuell återbetalning av inbetalda försäkringspremier till AFA om 175 miljoner kronor avseende året 2004 inte kommer att utbetalas förrän Prognosen för den månadsvisa skuld- och tillgångsutvecklingen, som framgår av diagrammet nedan, pekar på en likviditet under större delen av året kring miljoner kronor. Likviditeten ligger därmed på en hög och betryggande nivå och förväntas inte understiga miljoner kronor vid något månadsskifte. Prognos räntebärande tillgångar och skulder 2014 Miljoner kronor Räntebärande tillgångar prognos Nettolåneskuld prognos Räntebärande skulder prognos Resultat Räntenetto Räntenettot uppgår till -98,8 miljoner kronor vilket är drygt 9 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att räntenivån varit lägre än budgeterad räntenivå. Räntekostnaderna har därför utfallit ca 5,4 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resten av avvikelsen beror på att även ränteintäkterna blivit högre än budget, vilken i sin tur beror på att överskottslikviditeten utfallit högre än förväntat. 5

6 Räntenetto, ackumulerad prognos och utfall 50,0 Miljoner kronor 0,0-50,0-100,0-150,0 Ränteintäkter prognos Räntekostnader prognos Räntenetto prognos Ränteintäkter utfall Räntekostnader utfall Räntenetto utfall Placeringar Penningmarknadsplaceringarna inklusive bankinlåning, har genererat drygt 28 miljoner kronor i intäkter vilket är knappt 4 miljoner kronor över budget. Trots lågräntemiljön som råder på penningmarknaden har alltså en positiv avvikelse kunnat genereras, vilket beror på att överskottslikviditeten har utfallit väsentligt högre än förväntat. Placeringsverksamheten och specialinlåning har under året skapat en meravkastning på 8 miljoner kronor jämfört med bankinlåning på koncernkontot. Genomsnittsräntan för samtliga räntebärande tillgångar har sedan årsskiftet uppgått till 1,39 procent och räntan ligger vid utgången av december på 1,24 procent. Ränteutfall Region Skåne december december 2013 Ränta (%) 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% Ränta (%) -3,0% Räntebärande skulder Jämförelseränta, tillgångar Jämförelseränta, skulder Räntebärande tillgångar -3,0% Jämförelseränta för placeringar utgörs av inlåningsränta på koncernkontot i Swedbank, jämförelseränta för låneskuld utgörs av swapräntekurvan. Låneskuld Under året har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 127,8 miljoner kronor, vilket är 6,3 miljoner kronor lägre än budget. Den totala räntebärande skulden har under året utvecklats enligt 6

7 förväntningarna i budget, orsaken till budgetavvikelsen är, som nämnts ovan, att ränteläget utfallit lägre än förväntat. STIBOR 3 månader har under 2013 utfallit ca.0,2 procentenheter lägre än vad som budgeterades. Genomsnitträntan i Region Skånes skuldportfölj har uppgått till 2,28 procent och ligger vid utgången av december på 2,20 procent. Skillnaden mellan faktisk snittränta i låneskulden och jämförelseräntan har stigit sedan föregående rapport, från 0,57 procentenheter till 0,87 procentenheter. Förändringen beror på att korta räntor fallit i slutet av året vilket har påverkat jämförelseräntan, men på grund av att del av låneskulden har bunden ränta har räntefallet ännu inte påverkat snitträntan fullt ut i faktisk skuld. Ränteutveckling Då inflationen under senhösten blev betydligt lägre än förväntningarna, valde Riksbanken att i december sänka reporäntan från 1 procent till 0,75 procent. Samtidigt sänktes räntebanan och riksbanken signalerar nu oförändrad ränta fram till början av 2015, då räntan höjs. I stort är detta också den allmänna uppfattningen i marknaden. Korta marknadsräntor, de räntor som mest påverkar Region Skånes räntenetto, kommer med stor sannolikhet att ligga kvar på en låg nivå under Längre marknadsräntor, de räntor som är aktuella vid förändringar av räntebindningen med hjälp av ränteswapar, är svårare att prognostisera det närmaste året. 10-årig swapränta har pendlat mellan 2,5 procent och 3 procent det senaste halvåret. Nivån på denna ränta styrs för närvarande i hög utsträckning av den amerikanska centralbankens beslut om fortsatta stödåtgärder samt förväntningar om motsvarande stödåtgärder från den europeiska centralbanken. Marknadsräntor Ränta (%) 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% Ränta (%) 0,0% STIBOR 3M Reporänta SWAP 5Y 0,0% 7

8 Riskhantering I bilagorna redovisas fullständig placerings- och skuldportfölj, samtliga ränteswapar samt beslut fattade på delegation sedan förra rapporttillfället. Placeringar Region Skåne har haft fortsatt möjlighet att placera tillfälliga överskott på bankkonton med särskilt överenskomna förmånliga inlåningsvillkor. 998 miljoner kronor är placerade på denna typ bankkonton. Snitträntan i denna inlåning ligger på 1,24 procent, vilket överstiger motsvarande korta placeringsalternativ i marknaden med 0,15 procentenheter. I takt med den ökade likviditeten har placeringsportföljen utökats och uppgår för närvarande till miljoner kronor, vilket är mer än en fördubbling jämfört med augusti. Den genomsnittliga återstående räntelöptiden i placeringarna uppgår till en dryg månad, och placeringarnas snittränta uppgår till 1,08 procent. 76 % av placeringarna består av certifikat utgivna av kommuner och kommunalt helägda bolag, resterande 24 % är utgivna av företag med högsta kortfristiga rating eller består av dagsinlåning i bank. Portföljens totala riskprofil med avseende på ränte- och kreditrisk är låg i enlighet med limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Placeringarnas marknadsvärde överstiger det bokförda värdet med ca. en halv miljon kronor, vilket beror på ett markant fall i korta marknadsräntor efter Riksbankens sänkning av reporänta och räntebana i december. Någon nedskrivning av placeringsportföljen är följaktligen inte aktuell. Låneskuld Förfallostruktur Miljoner kronor Långfristiga lån, reverslån LÖF Finansiell leasing Placeringar 8

9 I mitten av juni förföll planenligt lån i Europeiska Investeringsbanken om 216 miljoner kronor till betalning. Förfallet hanterades genom att ta befintlig överskottslikviditet i anspråk. Nästa planenliga amortering av långfristiga lån sker först sommaren 2015, då 1 miljard kronor ska återbetalas till Europeiska Investeringsbanken. Räntebindningstiden i den totala låne- och leasingskulden uppgår till 2,62 år vilket är en liten ökning sedan föregående rapport. I syfte att uppfylla limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning har ett nytt swapavtal ingåtts under hösten. Räntebindning inkl. swapavtal Miljoner kronor Lån & leasing inkl. swapavtal Exkl. leasingavtal CRC. Ränte- och finansieringsrisker Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning (RS ) föreskriver följande limiter: Limit Genomsnittlig räntebindningstid - placeringar Max 2 år 0,11 år 0,09 år - låneskuld 1-3 år 2,62 år 2,55 år Låneskuldens exponering mot Ränteförändringar inom 12 månader Max 50 % av skulden 48,2% 43,1% Andel av låne- och leasingskuld som förfaller inom en och samma 12-månaders period Max 30 % 18,4% 17,5% Risknivåerna ligger inom tillåtna limiter. Leasingavtal avseende CRC är ej medräknat i beräkning av räntebindning eller låneskuldens exponering mot ränteförändringar eftersom kostnader och ränterisker i sin helhet vidaredebiteras. 9

10 Valutor och valutasäkringar Den svenska kronan har efter en viss förstärkning mot euron i inledningen av året försvagats och ligger nu på 8,87 vilket är 29 öre högre än vid förra årsskiftet. Under året har även kronan försvagats marginellt mot GBP från 10,56 till 10,65 medan kronan varit i stort sett oförändrad mot USD på nivån 6,50. Samtliga pågatåg av den ursprungliga beställningen om 49 tåg är levererade. Det kvarstår fortfarande terminssäkringar för de 49 tågen som sista december uppgick till 16,7 miljoner EUR motsvarande 152,8 miljoner SEK. Terminssäkringarna omfattar belopp om 5 % av anskaffningsvärdena som ska erläggas efter garantitidens utgång samt vissa innehållna likvider. Under november månad 2011, i samband med undertecknande av avtal om köp av ytterligare 20 nya pågatåg, valutasäkrades de framtida betalningarna. Valutaterminskontrakten för dessa tåg uppgick till 103,2 miljoner EUR. Av terminssäkringarna har 33,2 miljoner EUR erlagts i förskottsbetalning motsvarande trettio procent av tågens anskaffningsvärde. Kvarstående terminskontrakt, efter att fem tåg är betalda, uppgår till 56,8 miljoner EUR (528 miljoner SEK) och merparten förväntas utnyttjas i samband med fortsatta leveranser under Övriga terminsaffärer som genomförts under perioden har inneburit anpassningar av valutaterminerna i tiden till de faktiska betalningarna av framförallt pågatåg. Option om anskaffning av ytterligare fem pågatåg har avropats men då ingen överenskommelse och avtal tecknats om leveranstidpunkt har terminssäkring av dessa framtida betalningar inte genomförts. Ingångna, ej utnyttjade valutaterminskontrakt framgår av bilaga 2 medan samtliga under tertialet ingångna avtal framgår av bilaga 4. Valutakurser 12,0 12,0 11,0 11,0 10,0 10,0 SEK 9,0 8,0 9,0 8,0 SEK 7,0 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 EURSEK USDSEK GBPSEK Kristianstad den 13 februari 2014 Jonas Rastad Regiondirektör Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör 10

11 Bilagor Bilaga 1: Räntebärande tillgångar och skulder RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR Kategori Emittent Rating Belopp Ränta Löptid, år Svenska kommuner, Ronneby ,26 0,0 Kommuninvest Södertälje AA ,15 0,0 (Limiter: Max 200 mkr per Borås AA ,11 0,1 emittent, max löptid 5 år) Huddinge AA ,17 0,1 Avesta ,18 0,1 Ronnebykom ,24 0,1 Södertälje AA ,04 0,1 Lund AAA ,02 0,1 Örebro AA ,07 0,1 Norrköping AA ,07 0,2 Norrköping AA ,03 0,2 Örebro AA ,92 0,2 Nacka ,12 0,2 Summa kommuner Statligt eller kommunalt Framtiden AA ,18 0,0 helägda bolag MKB AA ,19 0,0 (Limiter: Max 100 mkr per Stångåstaden AA ,20 0,1 emittent, max löptid 5 år) Lejonfastigheter AA ,13 0,1 UppsalaHem AA ,11 0,1 Linköpings Stadshus AA ,04 0,1 Tekniska Verken A ,10 0,2 Fastighets AB Förvaltaren AA ,16 0,1 Specialfastigheter AA ,11 0,1 Vattenfall A ,93 0,2 Summa statliga, kommunala bolag Säkerställda obligationer (Limiter: max 200 Mkr per emittent, max löptid 5 år) Summa säkerställda obligationer 0 Svensk bank, försäkrings- Deposit Handelsbanken AA ,75 0,0 institut, bolåneinstitut Deposit Nordea AA ,84 0,0 (Limiter: 1000 mkr totalt, Max 200 Mkr per koncern Max löptid 1 år) Summa bank, försäkring, bolåneinstitut Svenska eller utländska Apoteket AB A ,00 0,0 företag Fortum AA ,16 0,1 (Limiter: 500 mkr totalt, Energinet.dk AA ,08 0,2 max100 Mkr per företag, Landshypotek A ,90 0,2 Max löptid 3 månader) Summa svenska eller utländska företag SUMMA PLACERINGAR Bankkonton mm Specialinlåning konto Swedbank ,36 Specialinlåning konto DNB ,11 Bankkonton övrigt

12 Summa bankkonto mm SUMMA LIKVIDA MEDEL Räntebärande fordringar Dotterbolags andel i koncernkonto Utlämnade lån Summa räntebärande fordringar SUMMA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR RÄNTEBÄRANDE SKULDER Kategori Långivare Belopp Ränta Förfallodatum Låneskuld European Investment Bank , Nordic Investment Bank , Nordic Investment Bank , Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag , Summa låneskuld Leasingskuld SEB Finans, Öresundståg , SEB Finans, P-hus Lund , DAL Nordic Finance, CRC , SEB Finans, P-hus Helsingborg , SEB Finans, Öresundståg , Sv. Exportkredit, Öresundståg , Handelsbanken Finans, Öresundståg , Summa leasingskuld SUMMA LÅNE- & LEASINGSKULD Övriga räntebärande Utnyttjad checkkredit 0 fordringar skulder Dotterbolags andel i koncernkonto Summa övriga skulder SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

13 Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt Nedanstående valutaterminskontrakt har ingåtts för att eliminera valutarisken för Skånetrafikens framtida betalningar av Pågatåg och handdatorer samt för att säkra Skåne Cares framtida intäkter. Motpart Affärsdag Slutförfallodag Belopp valuta Valuta Motbelopp SEK Spotkurs Terminskurs SEB EUR ,0845 9,362 SEB EUR ,925 8,93391 SEB EUR ,0409 9,0454 SEB EUR ,9805 8,988 SEB EUR ,01 9,0208 NORDEA EUR ,084 9,3735 SEB EUR ,0309 9,3283 SEB EUR ,095 9,10945 NORDEA EUR ,07 9,0872 SEB EUR ,0585 9,3758 NORDEA EUR ,078 9,426 SEB EUR ,592 9,8595 SEB GBP ,795 10,79965 Bilaga 3: Ränteswapkontrakt Nedan redovisas samtliga ingångna och gällande räntederivatkontrakt. Kontrakten har ingåtts i syfte att förlänga räntebindningen så att denna hålls inom det intervall som Regionens finanspolicy föreskriver. Instrument Motpart Regionen Regionen Belopp, mkr Affärsdag Slutförfall erhåller betalar Ränteswap Nordea Rörlig ränta 3,02% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,16% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,31% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,03% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,06% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,86% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,30% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,29% Ränteswap Danske Bank Rörlig ränta 2,59% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,58% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,99% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,27% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,13% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 3,36% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,48% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,56% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,65% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,76% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,67% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,94% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,07%

14 Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,01% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,51% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,87% Bilaga 4: Återredovisning av beslut fattade på delegation Placeringar - köp Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Ronneby kommun Handelsbanken ,26 MKB Fastighets AB Danske Markets ,19 Linköpings Stadshus AB Handelsbanken ,14 Stångåstaden AB Danske Markets ,20 Förvaltnings AB Framtiden SEB ,18 Huddinge kommun SEB ,17 Apoteket Handelsbanken ,23 Assa Abloy Financial Danske Markets ,13 Linköpings Stadshus AB Danske Markets ,12 Södertälje kommun Danske Markets ,15 Apoteket Handelsbanken ,25 Borås kommun SEB ,11 Ronneby kommun SEB ,24 Fastighets AB Förvaltaren Danske Markets ,16 Lejonfastigheter AB Danske Markets ,13 Avesta Kommun Handelsbanken ,18 Specialfastigheter Sverige AB Handelsbanken ,11 Uppsalahem SEB ,11 Fortum Oyj Den Norske ,16 Energinet.dk Bank SEB ,08 Norrköpings kommun SEB ,07 Örebro kommun SEB ,07 Södertälje kommun SEB ,04 Lunds kommun SEB ,02 Linköpings Stadshus AB Nordea ,04 Tekniska Verken Nordea ,10 Apoteket Handelsbanken ,24 Norrköpings kommun Danske Markets ,03 Nacka kommun Danske Markets ,12 Vattenfall AB SEB ,93 Landshypotek Handelsbanken ,90 Örebro kommun Handelsbanken ,92 Apoteket Handelsbanken ,

15 Placeringar-försäljningar Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Nyupptagna långfristiga lån Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Räntederivatkontrakt Instrument Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Ränteswap DNB , Valutaderivatkonrakt Valuta Motpart Affärsdag Slutförfall Belopp valuta Spotkurs EUR SEB ,557 EUR SEB ,557 EUR SEB ,557 EUR SEB ,557 EUR SEB ,568 EUR SEB ,568 GBP SEB ,0955 GBP SEB ,0955 EUR SEB ,677 EUR SEB ,677 EUR SEB ,694 GBP SEB ,12 GBP SEB ,12 GBP SEB ,18 GBP SEB ,18 EUR SEB ,697 EUR SEB ,697 15

16 16

17 Bilaga 5: Ordlista Finansiellt leasingavtal Ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren Kapitalbindning Anger hur lång tid till exempel ett lån är bundet enligt avtal. I syfte att begränsa eventuella svårigheter att uppta lån i framtiden (refinansieringsrisk) anges limiter för kapitalbindningen, till exempel hur stor andel av låneportföljen som får falla inom en viss tidsperiod. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper (t.ex. kommuncertifikat, obligationer) Räntebindningstid Den genomsnittliga räntelöptiden i samtliga lån, finansiella leasingavtal och derivatkontrakt eller placeringar. Ju längre räntebindning, desto mindre känsliga är räntekostnaderna (eller ränteintäkterna på tillgångssidan) för förändringar i marknadsräntorna. Räntebärande tillgångar Summan av placeringar, bankinlåning, dotterbolagsfordringar samt räntebärande utlämnade lån. Räntebärande skulder Summan av långfristiga lån, finansiella leasingavtal, dotterbolagsskulder samt utnyttjad checkkredit. Räntenetto I räntenettot medräknas endast Region Skånes ränteintäkter och räntekostnader. I finansnettot medtas även bl.a. rearesultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, avskrivningar på finansiella anläggningstillgångar samt kreditivränta. Ränteswap Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett rörligt kassaflöde byter till ett fast kassaflöde med en annan part. Genom att ingå swapavtal förändras portföljens räntebindning utan att underliggande lån eller leasingavtal behöver förändras. STIBOR STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra på olika löptider. STIBOR Fixing är den räntesats som utgör genomsnittet av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda banker i Sverige. STIBOR används ofta som referensränta i lån, leasingavtal eller placeringar med rörlig ränta. Swapräntekurva Visar en ögonblicksbild över swapräntor på olika löptider. Grafen i diagram Ränteutfall Region Skåne är korrigerad för limiterna i Regionstyrelsens föreskrifter för medelsförvaltning och har en genomsnittlig löptid på 2 år. Valutasäkring Valutakurser fluktuerar ständigt. En valutasäkring innebär att man redan då skuld/fordran uppstår i utländsk valuta låser in valutakursen som används vid den framtida betalningen. Syftet att göra valutasäkringar är att skapa förutsägbarhet. 17

18 18

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Lekebergs kommuns finanspolicy

Lekebergs kommuns finanspolicy Lekebergs kommuns finanspolicy Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-15 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman: Ekonomichef Diarienummer: KS 15-358 >Policy Program Plan

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning 5 december 213 (Kv 3, 213) 5 december 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från hushåll och företag 9 Marknads-

Läs mer

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning

Dokumentbeteckning. Bestämmelser för Trollhättans Stads finansiella verksamhet. Handläggare/Förvaltning Kent Isbrand/KS-förvaltning Syfte Regler och riktlinjer för den finansiella verksamheten Gäller för Trollhättans Stad Referensdokument Strategi för Trollhättans Ansvar och genomförande Ekonomikontoret Uppföljning Enligt rutin för

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Bankernas räntor och utlåning 17 september 213 (kv2, 213) 17 sept 213 Dnr 13-5747 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till hushåll och företag 6 Inlåning från

Läs mer

Kommentarer och noter Sandviks riskhantering

Kommentarer och noter Sandviks riskhantering Kommentarer och noter Sandviks riskhantering Som internationell koncern med verksamhet i 13 länder är Sandvik exponerad för ett antal såväl affärsmässiga som finansiella risker. Koncernen har en modell

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer