Finansrapport Finansrapport 1 1 (7)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)"

Transkript

1 Finansrapport Finansrapport 1 1 (7)

2 Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset Jönköping Tfn Fax (7)

3 Nyckeltal Jönköpings kommunkoncern Nyckeltal Lån Kommunen, Lån Kommunkoncernen Snittränta Kommunkoncernen 1,51% 1% Genomsnittlig räntebindning inkl. derivat 1 år och 8 mån 2 år och 3 mån Koncernkonto Jönköpings Rådhus AB Nyckeltal Lån Rådhus AB ikl. Lease och Elmia Vidareutlåning Bolag Vidareutlåning SEB Snittränta lån Rådhus AB 1,50% 1,20% Toppkonto Låneskuld Per rapportdatum har låneskulden sedan årsskiftet för kommunkoncernen ökat med 350 mnkr. Av Kommunkoncernens låneskuld om mnkr har mnkr vidareutlånats till dotterbolagen. Moderbolaget Rådhus AB:s låneskuld uppgår till mnkr. Koncernens räntebärande skulder till banker och kreditinstitut uppgår till mnkr, 65 mnkr är lån av Elmia AB och mnkr lån av Jönköpings Kommun som finansierats via kommunens penningmarknadsprogram. Utav nämnd låneskuld har Jönköping Energi AB mnkr i upplåning via finansiell leasing avseende kraftvärmeverket på Torsvik. Ränterisk Jönköpings kommunkoncern Ränterisk Enligt riktlinjer Aktuellt värde Genomsnittlig räntebindning inkl. derivat 1,5-4,5 år 2 år och 3 mån Räntebindning inkl. derivat <3M max 40% 10% 3 (7)

4 Samtliga reverslån och derivatavtal tecknas genom moderbolaget Jönköpings Rådhus AB och är medräknade i ovan redovisade räntebindningstider. I låneportföljen ingår inga valutalån. Den genomsnittliga räntan på samtliga lån inom kommunkoncernen är för närvarande 1 %, vilket är 0,51 enheter lägre än vid årsskiftet. Genomsnittränta för moderbolaget ligger på ca 1,2 %. Med anledning av det rådande marknadsläget där riksbanken sänkt reporäntan till -0,25 och 3M Stibor handlas på negativa tal så leder detta till en positiv effekt med sänkta räntekostnader för kommunkoncernens upplåning som baseras på rörlig ränta. Det betyder även att kommunen idag befinner sig i en situation där en del av de emitterade lånen ligger med en negativ ränta. dvs. då räntan tillsammans med marginalen hamnar på en negativ nivå. I teorin borde detta innebära att Kommunen erhåller ränta för sin upplåning men i praktiken ser det annorlunda ut. Då clearingsystemet Euroclear sweden, där samtlig upplåning passerar, inte kommer att hantera negativa flöden så hamnar vi i ett 0-ränteläge. Detta förefaller vara branschpraxis och drabbar hela obligationsmarknaden inte enbart Jönköpings kommun. Då branschen valt att se detta som en tillfällig situation väljer man denna modell, skulle framtidsutsikterna försämras/ändras så är det en del som talar för att Euroclear kommer se över sin hantering i systemet. Finansieringsrisk Som ett led av kommunens ratingprocess av Standard & Poor s så har stort fokus lagts på kapitalbindningen som enligt riktlinjerna skall ligga över de 2 år och 6 månader. Per rapportdatum uppfyller kommunkoncernens låneportfölj kraven och är ca 2 år och 6 månader. Enligt Riktlinjerna så skall kommunen kunna hantera sitt närmaste 3 mån. resp förfall inom 12 månader kalkylerade ny- och refinansieringsbehov genom tillgång till likvida medel, kreditlöften och backup-faciliteter. Aktuella kreditlöften och backup-faciliteter uppgår per rapportdatum till mnkr samt en likviditet på koncernkontot på 164 mnkr. Med ett gemensamt ansvar får högst 40 % av låneskulden förfalla till betalning under kommande 12 månaders period hos de enskilda bolagen och kommunkoncernen i sin helhet. Det aktuella värdet är 21 %. Jönköpings kommunkoncern Finansierings- och Likviditetsrisk (mnkr) Kreditram Utnyttjat Kreditramar 240-0,5 Koncernkonto Backup-facilitet *Kommunen innehar inga lån som kräver valutasäkring Tot: ,5 Enligt riktlinjer Aktuellt värde Finansiering för förfall inom 3M max 50% 6% Andel lån med förfall inom 12 mån max 40% 21% Genomsnittlig kapitalbindning minst 2,5 år 2 år, 6 mån Tillgång till likvida Medel, (kreditlöften, koncernkonto) minst 5% 21% *Kommunen innehar inget lån med bindningstid längre än 10 år i enlighet med finansföreskrifterna. 4 (7)

5 > Kommunkoncernens förfallostruktur för lån per år Jönköpings penningmarknadsprogram är utökat och de nya ramarna framgår i tabellen nedan. Per rapportdatum utnyttjas emitterat belopp motsvarande mnkr där mnkr vidareutlånas till de kommunala bolagen och förvaltningarna. Detta är ett komplement till kommunens tidigare lånestruktur med möjlighet att låna till marknadsmässigt bra priser. Jönköpings kommunkoncern Penningmarknadsprogram (mnkr) Enligt Ram Utnyttjat Vidareutlåning till D-Bolag MTN CERT Tot: Motpartsrisk Kommuninvest är koncernens största långivare. Där ligger nu ca 48 % av kommunkoncernens totala låneportfölj. Enligt finansföreskrifterna får ingen enskild långivare ha mer än 40 %, dock med undantag för Kommuninvest som får ha högst 75 % av låneportföljen. Dexia Kommunbank och DePfa Bank har beslutat att inte fortsätta på den svenska marknaden vilket innebär att våra lån där kommer att lösas allt efter som de förfaller. Jönköpings kommunkoncern Motpartsrisk (mnkr) Kommunkoncernen Motpartsrisk (40% limit) Swedbank % Dexia % DePfa % Nordea % Danske Bank % Handelsbanken % SEB % Kommuninvest % Tot: % 5 (7)

6 48% 4% 2% 2% 4% 23% 12% 5% Swedbank Dexia DePfa Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Kommuninvest Motpartsrisk där en enskild motpart enligt riktlinjer får ha högst 40% av kommunens totala låneportfölj / med undanatag för Kommuninvest som har 75% som godkänd nivå. Sedan föregående finansrapport har Energibolagen ökat sin skuld med lån för mnkr. Bostadsbolaget VätterHem ligger kvar på samma belåning som föregående period, mnkr. Bolaget har nu möjlighet att självfinansiera större delar av deras framtida kostnader för investeringar. Moderbolaget och delar av koncernen har haft möjlighet att amortera ner sin skuld däribland Rosenlunds fast. AB. Högskolefastigheter har däremot utökat sin skuld med 35 mnkr sedan föregående period. Fusion av de mindre fastighetsbolagen som nu mera ligger i Södra Munksjö Utv. AB gör att antalet låntagare inom koncernen minskat. Gemensamt för större delen av bolagen är att det kommer att ske ett stort förfall i augusti på motsvarande 569 mnkr som kommer att läggas om på olika löptider. Bostad AB Vätterhem Energi - Bolagen Högskolefastigheter i Jönköping AB Rosenlunds Fastighets AB AB Norrahammars Komm Bostäder Jönköpings Kommuns Parkerings AB AB Grännahus AB Bankerydshem Södra Munksjö uvt. AB Visingsöbostäder AB Bottnaryds Bostads AB Vidareutlåning till Bolagskoncernen 6 (7)

7 Derivatprodukter För att reducera ränteexponeringen för koncernen vid ränteuppgångar har derivatavtal tecknats i form av räntetak/räntegolv och ränteswappar på sammanlagt mnkr. Räntetak som har tecknats på sammanlagt 250 mnkr avser 200 mnkr leasingkontraktet för Kraftvärmeverket och skyddar mot Stibor 3-mån. ränta över 5 %. Dessa förfaller successivt under åren Ränteswappar på 560 mnkr har tecknats för Kraftvärmeverkets långfristiga finansiering och förfaller successivt fram till 2024 i ungefär samma takt som lånets amorteringsplan. Resterande derivatavtal om mnkr har tecknats för att skydda bolagens lån med rörliga räntor och förfaller succesivt fram till Ränteswapparna har en rörlig genomsnittsränta på -0,04 %. (Det nuvarande ränteläget där interbankräntan 3M Stibor är negativ gör att vi får betala både för den fasta samt den rörliga räntan vilket tillfälligt kommer att bidra till en ökad kostnad för koncernens räntesäkring). Kommunal borgen Kommunfullmäktige har beviljat borgensramar för koncernens upplåning på totalt mnkr, varav mnkr avseende kraftvärmeverket, etapp 1 och mnkr etapp 2. Borgensramarna är för närvarande utnyttjade med sammanlagt mnkr med följande fördelning: 321 mnkr avser banklån för Kraftvärmeverket etapp 1, mnkr avser leasingavtal för Kraftvärmeverket etapp 1 och 2. Resterande belopp på mnkr avser koncernens övriga lån och bl. a 500 mnkr kredit på koncernkontot i Swedbank. 7 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansiell rapport tertial 2 2014

Finansiell rapport tertial 2 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-09-10 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 2 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy

Fastighets AB Förvaltaren Finanspolicy Fastighets AB Förvaltaren FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN 2 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Målsättning... 3 1.3 Uppdatering/ändring av finanspolicyn... 3 2. Ansvarsfördelning...

Läs mer

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansiell rapport tertial 1 2014

Finansiell rapport tertial 1 2014 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum 2014-05-14 Ekonomichef Agneta Sjölund 0410-73 31 38, 0708-817 138 agneta.sjolund@trelleborg.se Kommunstyrelsen Finansiell rapport tertial 1 2014 I kommunens finanspolicy anges

Läs mer

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147

FINANSPOLICY. Gnosjö kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 FINANSPOLICY Gnosjö kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2012-12-20, 147 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas Med

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21

Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 Finansiell riktlinje KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-21 2 (10) FINANSIELLA RIKTLINJER... 3 1. INLEDNING... 3 1.1 SYFTE... 3 1.2 BEGRÄNSNING... 3 1.3 MÅL... 3 1.4 UPPDATERING... 3 2. ANSVAR OCH BEFOGENHET...

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Finanspolicy för Karlshamns kommun

Finanspolicy för Karlshamns kommun Finanspolicy för Karlshamns kommun Fastställd av KF 2003-12-01, 153 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING OCH DISPOSITION...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syften...4 1.3 Avgränsningar...4 1.4 Strategi...4

Läs mer

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN

RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN Förslag till KS september 2014 Ren utan ändringar och kommentarer 1 (15) Kommunledningskontoret 2014-09-09 Beslutad av kommunstyrelsen xx-xx-xxx RISKINSTRUKTION FÖR LINKÖPINGS KOMMUN 1. Inledning... 2

Läs mer

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15

Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN. Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 1 (16) FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Fastställd av kommunfullmäktige 1997-09-15 Hultsfreds kommun 1997-06-23 2 (16) 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar

Läs mer

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting

Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting Landstingskontoret Ekonomi 2002-01-07 Anvisningar för finansförvaltningen i Stockholms läns landsting 1. Inledning och syfte 1.1 Syfte Syftet med detta dokument är att i enlighet med den av landstingsfullmäktige

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt.

1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten. Kommunens finansverksamhet skall bedrivas på ett säkert och effektivt sätt. FINANSPOLICY, antagen av Hedemora kommunfullmäktige 2001-10-25, 138. Att gälla fr o m 2001-10-25 6:1 1 ALLMÄNT 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten Kommunens finansverksamhet skall bedrivas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer