FINANSRAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANSRAPPORT 2012-01-31"

Transkript

1 INTERNBANKEN 1(4) Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström FINANSRAPPORT Syfte med finansrapporten I den månatliga finansrapporten rapporterar internbanken till kommunstyrelsen och koncernföretagen om sammansättningen av internbankens placeringar och lån, samt hur internbanken följer de riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Månadskommentar Ett lån på 29 Mkr med Dexia som långivare har förfallit under månaden, ett lån på 18 mkr finns fortfarande kvar från samma långivare. Värt att notera: Kommuninvest svarar nu för 99 % av skuldportföljen. Fortsättningsvis kommer Uddevalla Energi AB med dotterbolag i denna rapport att redovisas som en koncern, förhoppningsvis gör detta rapporten mer pedagogisk. Prognosräntor har lagts in för de kommande tertialen, räntan prognosticeras landa runt 3,35 % för Avgörande för räntenivån är i vilken mån nyupplåning kommer att äga rum. Uppföljning ramar och finansiella risklimiter I nedanstående tabell presenteras månadens uppföljning av internbankens efterlevnad av finanspolicyns ramar och limiter. Avvikelserapportering: Inget att rapportera. Not Limiter 2011 och t.v. Lån av kreditinstitut (Mkr) Mkr ( Kf ) Ja Aktuell snittränta (%) 3,29 3,28 Fp 2012: 4,35 % Ja Räntebindningstid (år)* 4,0 4,0 Tillåtet intervall 1,5-4 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 3,1 3,1 - Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Finansiella avtal med tillåtna motparter 1 Ja Ja Bör spridas mellan olika motparter Ja Utestående räntederivat (Mkr) Max = extern låneskuld Ja Andel strukturerade derivat (Mkr) 0 0 Max 25 % av räntederivaten Ja Koncernintern utlåning (Mkr) Max Mkr Ja Koncernintern borgen (Mkr) Max 618 Mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (Mkr) Ja Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 Mkr Ja Valutarisk - - All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja * Vägda snitt Inom limit

2 2(4) Finansiell ställning Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr mån Tillgångar: Koncernkonto (netto) Kortfr placeringar Långfr koncernkontoutlåning Reversfordr koncernföretag Övr långfr fordringar Summa finansiella tillgångar: Skulder: Inlåning via koncernkonto Kortfr låneskulder Långfr lån från kreditinsitut Summa finansiella skulder: Ränteläge och skuldutveckling Internbankens ut- och inlåningsränta Räntan på koncernkontot utgörs av den genomsnittliga räntekostnad som internbanken åstadkommit vid sin långfristiga upplåning. Koncernföretagens räntekostnad vid lån via koncernkontot utgörs av internbankens upplåningskostnad jämte marginal om 0,10 % eller 0,15 % Prognos 2012 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Medellåneskuld (Mkr) Kostnad långfristig upplåning (Mkr) 20,3 22,0 22,4 20,1 20,7 21,5 Ränta långfristig upplåning exkl marginal (%) 3,61 3,71 3,64 3,30 3,35 3,40 Ronald Rombrant Finanschef

3 NOTER FINANSRAPPORT 3(4) 1. Extern låneskuld All extern lånefinansiering inom kommunkoncernen ska verkställas av internbanken. Den externa låneskulden får, enligt kommunstyrelsens antagande av den sammanställda budgeten, uppgå till högst Mkr. Tillåtna motparter vid upplåning är Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renommé. Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Kommuninvest Dexia Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska enligt finanspolicyn vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids över tiden, max 30 % får förfalla inom 1 år. För ränteförfallen gäller att maximalt 50 % av låneskulden får räntejusteras inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens struktur för innevarande period. Kapitalbindning 50% 40% 30% 20% 10% Räntebindning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 10 0% < > Räntederivat Internbanken använder derivat- och försäkringsinstrument i syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå. Tillåtna motparter vid derivataffärer är enligt finanspolicyn Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Motpart räntederivat Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Nordea SEB

4 4(4) 3. Koncernintern in- och utlåning Koncernföretagens långfristiga upplåning från internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för perioden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo redovisas i tabellen för inlåning. Fr.o.m redovisas Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB som en koncern. Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettas således mot dotterbolagens skulder. Utlåning (Mkr) Kvar att utnyttja Uddevalla Utvecklings AB 22,4 22,2 0,2 22,2 0,2 22,8 0,3 Uddevalla Energi AB (koncernen) 664,9 662,9 2,0 662,9 2,0 790,0 125,1 Uddevalla Omnibus AB 5,6 6,8-1,2 6,8-1,2 30,0 24,4 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB 10,8 10,5 0,3 10,5 0,3 12,0 1,2 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 727,5 706,2 21,2 706,2 21,2 750,0 22,5 HSB:s Stiftelse Jakobsberg 168,2 168,2 0,0 168,2 0,0 208,0 39,8 Stiftelsen Ljungskilehem 38,5 38,4 0,1 38,4 0,1 48,0 9,5 Gustafsbergsstiftelsen 3,2 5,1-1,9 5,1-1,9 6,1 2, , ,3 22, ,3 20, ,9 225,8 Inlåning (Mkr) Utnyttjad checkkredit Utnyttjad checkkredit Förändring Ingående balans Förändring från Beviljad checkkredit mån Tillgodohavandhavande Tillgodo- Ingående Förändring Förändring balans från mån Uddevalla Hamnterminal AB 20,6 19,9 0,7 19,9 0,7 Sw anfalk Shipping AB 3,3 1,9 1,3 1,9 1,3 Uddevalla Event AB 2,3 2,3-0,0 2,3-0,0 26,1 24,1 2,0 24,1 1,3

5 INTERNBANKEN 1(4) Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström FINANSRAPPORT Syfte med finansrapporten I den månatliga finansrapporten rapporterar internbanken till kommunstyrelsen och koncernföretagen om sammansättningen av internbankens placeringar och lån, samt hur internbanken följer de riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Månadskommentar Riksbanken beslutade under månaden om sänkning av reporäntan från 1,75 % till 1,50 %. Någon nyupplåning eller låneomsättningar har inte ägt rum under månaden. De kommande 6 månaderna kommer lån om 150 mkr att omsättas. Nyupplåning beräknas ske för att täcka utbetalningar för Östra Torp. Uppföljning ramar och finansiella risklimiter I nedanstående tabell presenteras månadens uppföljning av internbankens efterlevnad av finanspolicyns ramar och limiter. Avvikelserapportering: Inget att rapportera. Not Limiter 2011 och t.v. Lån av kreditinstitut (Mkr) Mkr Ja Aktuell snittränta (%) 3,24 3,29 Fp 2012: 4,35 % Ja Räntebindningstid (år)* 3,9 4,0 Tillåtet intervall 1,5-4 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 3,0 3,1 - Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Finansiella avtal med tillåtna motparter 1 Ja Ja Bör spridas mellan olika motparter Ja Utestående räntederivat (Mkr) Max = extern låneskuld Ja Andel strukturerade derivat (Mkr) 0 0 Max 25 % av räntederivaten Ja Koncernintern utlåning (Mkr) Max Mkr Ja Koncernintern borgen (Mkr) Max 618 Mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (Mkr) Ja Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 Mkr Ja Valutarisk - - All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja * Vägda snitt Inom limit

6 2(4) Finansiell ställning Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr mån Tillgångar: Koncernkonto (netto) Kortfr placeringar Långfr koncernkontoutlåning Reversfordr koncernföretag Övr långfr fordringar Summa finansiella tillgångar: Skulder: Inlåning via koncernkonto Kortfr låneskulder Långfr lån från kreditinsitut Summa finansiella skulder: Ränteläge och skuldutveckling Ränteutveckling (%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Reporänta 5-år swapränta Internbanken STIBOR 3M Internbankens ut- och inlåningsränta Räntan på koncernkontot utgörs av den genomsnittliga räntekostnad som internbanken åstadkommit vid sin långfristiga upplåning. Koncernföretagens räntekostnad vid lån via koncernkontot utgörs av internbankens upplåningskostnad jämte marginal om 0,10 % eller 0,15 % Prognos 2012 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Medellåneskuld (Mkr) Kostnad långfristig upplåning (Mkr) 20,3 22,0 22,4 20,1 20,7 21,5 Ränta långfristig upplåning exkl marginal (%) 3,61 3,71 3,64 3,30 3,35 3,40 Ronald Rombrant Finanschef

7 NOTER FINANSRAPPORT 3(4) 1. Extern låneskuld All extern lånefinansiering inom kommunkoncernen ska verkställas av internbanken. Den externa låneskulden får, enligt kommunstyrelsens antagande av den sammanställda budgeten, uppgå till högst Mkr. Tillåtna motparter vid upplåning är Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renommé. Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Kommuninvest Dexia Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska enligt finanspolicyn vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids över tiden, max 30 % får förfalla inom 1 år. För ränteförfallen gäller att maximalt 50 % av låneskulden får räntejusteras inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens struktur för innevarande period. Kapitalbindning 50% 40% 30% 20% 10% Räntebindning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 10 0% < > Räntederivat Internbanken använder derivat- och försäkringsinstrument i syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå. Tillåtna motparter vid derivataffärer är enligt finanspolicyn Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Motpart räntederivat Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Nordea SEB

8 4(4) 3. Koncernintern in- och utlåning Koncernföretagens långfristiga upplåning från internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för perioden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo redovisas i tabellen för inlåning. Fr.o.m redovisas Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB som en koncern. Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas således mot dotterbolagens skulder. Utlåning (Mkr) Kvar att utnyttja Uddevalla Utvecklings AB 22,4 22,4 0,0 22,2 0,3 22,8 0,3 Uddevalla Energi AB (koncernen) 650,7 664,9-14,2 662,9-12,2 790,0 139,3 Uddevalla Omnibus AB 5,3 5,6-0,3 6,8-1,5 30,0 24,7 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB 1 12,8 10,8 2,0 10,5 2,4 16,0 3,2 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 724,7 727,5-2,8 706,2 18,5 750,0 25,3 HSB:s Stiftelse Jakobsberg 168,2 168,2 0,0 168,2 0,0 208,0 39,8 Stiftelsen Ljungskilehem 38,1 38,5-0,4 38,4-0,3 48,0 9,9 Gustafsbergsstiftelsen 1,1 3,2-2,1 5,1-4,0 6,1 5, , ,1-15, ,3 3, ,9 247,5 Inlåning (Mkr) Utnyttjad checkkredit Utnyttjad checkkredit Förändring Ingående balans Förändring från Beviljad checkkredit mån Tillgodohavandhavande Tillgodo- Ingående Förändring Förändring balans från mån Uddevalla Hamnterminal AB 19,4 20,6-1,2 19,9-0,5 Sw anfalk Shipping AB 2,7 3,3-0,5 1,9 0,8 Uddevalla Event AB 2,3 2,3-0,0 2,3-0,0 24,4 26,1-1,7 24,1 0,8 1 Krediten tillfälligt utökad från 12 till 16 mkr t.o.m för att undvika likviditetsbrist.

9 INTERNBANKEN 1(4) Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström FINANSRAPPORT Syfte med finansrapporten I den månatliga finansrapporten rapporterar internbanken till kommunstyrelsen och koncernföretagen om sammansättningen av internbankens placeringar och lån, samt hur internbanken följer de riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Månadskommentar Konjunkturinstitutets rapport om konjunkturläget visar positiva signaler. Likaså är tongångarna positivare (just nu i varje fall) när det gäller Europas skuldkris. Under månaden har två swapkontrakt på 130 mkr med Nordea som motpart omstrukturerats genom att kontrakten har förtidslösts och ett nytt, 5-årigt avtal om en s.k. förlängningsbar swap ingåtts (motparten har rätt att efter 5 år förlänga swapen med samma räntevillkor som nu gäller). Snitträntan på hela skuldportföljen, jämfört med räntan innan transaktionen genomfördes, sänktes därmed med 8 räntepunkter. Uppföljning ramar och finansiella risklimiter I nedanstående tabell presenteras månadens uppföljning av internbankens efterlevnad av finanspolicyns ramar och limiter. Avvikelserapportering: Inget att rapportera. Not Limiter 2011 och t.v. Lån av kreditinstitut (Mkr) Mkr (KF ) Ja Aktuell snittränta (%) 3,24 3,24 Fp 2012: 4,35 % Ja Räntebindningstid (år)* 4,0 3,9 Tillåtet intervall 1,5-4 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 2,9 3,0 - Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Finansiella avtal med tillåtna motparter 1 Ja Ja Bör spridas mellan olika motparter Ja Utestående räntederivat (Mkr) Max = extern låneskuld Ja Andel strukturerade derivat (Mkr) 11 3 Max 25 % av räntederivaten Ja Koncernintern utlåning (Mkr) Max Mkr Ja Koncernintern borgen (Mkr) Max 618 Mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (Mkr) Ja Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 Mkr Ja Valutarisk - - All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja * Vägda snitt Inom limit

10 2(4) Finansiell ställning Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr mån Tillgångar: Koncernkonto (netto) Kortfr placeringar Långfr koncernkontoutlåning Reversfordr koncernföretag Övr långfr fordringar Summa finansiella tillgångar: Skulder: Inlåning via koncernkonto Kortfr låneskulder Långfr lån från kreditinsitut Summa finansiella skulder: Ränteläge och skuldutveckling Internbankens ut- och inlåningsränta Räntan på koncernkontot utgörs av den genomsnittliga räntekostnad som internbanken åstadkommit vid sin långfristiga upplåning. Koncernföretagens räntekostnad vid lån via koncernkontot utgörs av internbankens upplåningskostnad jämte marginal om 0,10 % eller 0,15 % Prognos 2012 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Medellåneskuld (Mkr) Kostnad långfristig upplåning (Mkr) 20,3 22,0 22,4 20,0 21,2 22,3 Ränta långfristig upplåning exkl marginal (%) 3,61 3,71 3,64 3,29 3,35 3,35 Ronald Rombrant Finanschef

11 NOTER FINANSRAPPORT 3(4) 1. Extern låneskuld All extern lånefinansiering inom kommunkoncernen ska verkställas av internbanken. Den externa låneskulden får, enligt kommunstyrelsens antagande av den sammanställda budgeten, uppgå till högst Mkr. Tillåtna motparter vid upplåning är Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renommé. Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Kommuninvest Dexia Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska enligt finanspolicyn vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids över tiden, max 30 % får förfalla inom 1 år. För ränteförfallen gäller att maximalt 50 % av låneskulden får räntejusteras inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens struktur för innevarande period. Kapitalbindning 50% 40% 30% 20% 10% Räntebindning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 10 0% < > Räntederivat Internbanken använder derivat- och försäkringsinstrument i syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå. Tillåtna motparter vid derivataffärer är enligt finanspolicyn Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Motpart räntederivat Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån SEB Nordea

12 4(4) 3. Koncernintern in- och utlåning Koncernföretagens långfristiga upplåning från internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för perioden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo redovisas i tabellen för inlåning. Fr.o.m redovisas Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB som en koncern. Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas således mot dotterbolagens skulder. Utlåning (Mkr) Kvar att utnyttja Uddevalla Utvecklings AB 22,5 22,4 0,0 22,2 0,3 22,8 0,3 Uddevalla Energi AB (koncernen) 645,4 650,7-5,2 662,9-17,4 790,0 144,6 Uddevalla Omnibus AB 5,7 5,3 0,3 6,8-1,1 30,0 24,3 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB 1 13,7 12,8 0,9 10,5 3,2 16,0 2,3 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 709,9 724,7-14,8 706,2 3,6 750,0 40,1 HSB:s Stiftelse Jakobsberg 168,2 168,2 0,0 168,2 0,0 208,0 39,8 Stiftelsen Ljungskilehem 37,6 38,1-0,5 38,4-0,8 48,0 10,4 Gustafsbergsstiftelsen 0,0 1,1-1,1 5,1-5,1 6,1 6, , ,4-19, ,3-17, ,9 268,0 1 Krediten tillfälligt utökad från 12 till 16 mkr t.o.m för att undvika likviditetsbrist. Inlåning (Mkr) Utnyttjad checkkredit Utnyttjad checkkredit Förändring Ingående balans Förändring från Beviljad checkkredit mån Tillgodohavandhavande Tillgodo- Ingående Förändring Förändring balans från mån Uddevalla Hamnterminal AB 25,0 19,4 5,6 19,9 5,2 Sw anfalk Shipping AB 2,2 2,7-0,5 1,9 0,3 Uddevalla Event AB 2,3 2,3 0,0 2,3-0,0 Gustafsbergsstiftelsen 1,4 0,0 1,4 2,3-0,8 30,9 24,4 6,6 24,1 0,3

13 INTERNBANKEN 1(6) Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström FINANSRAPPORT Syfte med finansrapporten I den månatliga finansrapporten rapporterar internbanken till kommunstyrelsen och koncernföretagen om sammansättningen av internbankens placeringar och lån, samt hur internbanken följer de riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Månadskommentar Den politiska röran som uppstått i Grekland fortsätter, nyval kommer att äga rum 17 juni. Svångremspolitik ersätts av satsningar och tillväxtpolitik i den krisande eurozonen? Resultatet för kommunsektorn i Sverige förväntas bli mycket starkt Finansdepartements förslag om ränteavdragsbegränsningar placerat långt ned i frysboxen, hot mot kommuners internbankslösningar undanröjt. Jämfört med föregående månad inga större förändringar att rapportera. Koncernföretagen minskar en aning sin totala skuldsättning, räntenivån för tertial 1 landade på 3,25 %. Prognosen för återstoden av året har angivits till 3,30 %. Under det kommande tertialet förfaller två lån på sammanlagt 150 miljoner. Uppföljning ramar och finansiella risklimiter I nedanstående tabell presenteras månadens uppföljning av internbankens efterlevnad av finanspolicyns ramar och limiter. Avvikelserapportering: Inga avvikelser att rapportera. Not Limiter 2011 och t.v. Lån av kreditinstitut (Mkr) Mkr (KF ) Ja Aktuell snittränta (%) 3,25 3,24 Fp 2012: 4,35 % Ja Räntebindningstid (år)* 3,9 4,0 Tillåtet intervall 1,5-4 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 2,8 2,9 - Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Finansiella avtal med tillåtna motparter 1 Ja Ja Bör spridas mellan olika motparter Ja Utestående räntederivat (Mkr) Max = extern låneskuld Ja Andel strukturerade derivat (Mkr) Max 25 % av räntederivaten Ja Koncernintern utlåning (Mkr) Max Mkr Ja Koncernintern borgen (Mkr) Max 618 Mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (Mkr) Ja Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 Mkr Ja Valutarisk - - All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja * Vägda snitt Inom limit

14 2(6) Finansiell ställning Belopp i Mkr Not Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr mån Tillgångar: Koncernkonto (netto) Kortfr placeringar Långfr koncernkontoutlåning Reversfordr koncernföretag Övr långfr fordringar Summa finansiella tillgångar: Skulder: Inlåning via koncernkonto Kortfr låneskulder Långfr lån från kreditinsitut Summa finansiella skulder: Ränteläge och skuldutveckling Internbankens upplåningsränta Nedan anges internbankens genomsnittliga upplåningsränta på internbankens samlade skuldportfölj. Koncernföretagens räntekostnad är densamma som internbankens upplåningskostnad jämte en marginal (f.n 0,10 % 0, 15 % per år). Utfall Prognos Tertial Tertial Tertial Tertial Tertial Tertial Medellåneskuld (Mkr) Kostnad långfristig upplåning (Mkr) 20,3 22,0 22,4 19,7 20,9 22,0 Ränta långfristig upplåning exkl marginal (%) 3,61 3,71 3,64 3,25 3,30 3,30 Ronald Rombrant Finanschef

15 NOTER FINANSRAPPORT 3(6) 1. Extern låneskuld All extern lånefinansiering inom kommunkoncernen ska verkställas av internbanken. Den externa låneskulden får, enligt kommunstyrelsens antagande av den sammanställda budgeten, uppgå till högst Mkr. Tillåtna motparter vid upplåning är Danske Bank, Depfa, Dexia, Handelsbanken, Nordea, SBAB, SEB, Swedbank och Kommuninvest och andra likvärdiga och förstklassiga långivare med bästa renommé. Motpart lån Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån Kommuninvest Dexia Kommunkoncernens externa skuldportfölj ska enligt finanspolicyn vara strukturerad så att kapitalförfallen sprids över tiden, max 30 % får förfalla inom 1 år. För ränteförfallen gäller att maximalt 50 % av låneskulden får räntejusteras inom 1 år. Nedanstående diagram visar skuldportföljens struktur för innevarande period. Kapitalbindning 50% 40% 30% 20% 10% Räntebindning 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > 10 0% < > Räntederivat Internbanken använder derivat- och försäkringsinstrument i syfte att förändra räntebindningen, snitträntan och/eller säkerställa en maximal räntenivå. Tillåtna motparter vid derivataffärer är enligt finanspolicyn Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank. Motpart räntederivat Utg balans Utg balans Förändr Ing balans Förändr fr (Mkr) mån SEB Nordea

16 4(6) 3. Koncernintern in- och utlåning Koncernföretagens långfristiga upplåning från internbanken sker genom utnyttjande av checkkrediter via koncernkontosystemet. Nedan redovisas respektive koncernföretags koncernkontosaldo för perioden. Ett negativt saldo (utnyttjad checkkredit) redovisas i tabellen för utlåning och ett positivt saldo redovisas i tabellen för inlåning. Fr.o.m redovisas Uddevalla Energi AB med dotterbolagen Uddevalla Kraft AB, Uddevalla Energi Elnät AB och Uddevalla Energi Värme AB som en koncern. Moderbolagets eventuella tillgodohavanden nettoredovisas således mot dotterbolagens skulder. Utlåning (Mkr) Kvar att utnyttja Uddevalla Utvecklings AB 14,7 22,5-7,8 22,2-7,5 22,8 8,1 Uddevalla Energi AB (koncernen) 641,4 645,4-4,0 662,9-21,5 790,0 148,6 Uddevalla Omnibus AB 5,8 5,7 0,1 6,8-1,0 30,0 24,2 Skärgårdsbåtarna i Uddevalla AB 1 9,5 13,7-4,2 10,5-1,0 16,0 6,5 Bostadsstiftelsen Uddevallahem 720,1 709,9 10,3 706,2 13,9 750,0 29,9 HSB:s Stiftelse Jakobsberg 167,2 168,2-1,0 168,2-1,0 208,0 40,8 Stiftelsen Ljungskilehem 37,7 37,6 0,1 38,4-0,8 48,0 10,3 Gustafsbergsstiftelsen 0,0 0,0 0,0 5,1-5,1 6,1 6, , ,9-6, ,3-23, ,9 274,5 1 Krediten tillfälligt utökad från 12 till 16 mkr t.o.m för att undvika likviditetsbrist. Inlåning (Mkr) Utnyttjad checkkredit Utnyttjad checkkredit Förändring Ingående balans Förändring från Beviljad checkkredit mån Tillgodohavandhavande Tillgodo- Ingående Förändring Förändring balans från mån Uddevalla Hamnterminal AB 19,3 25,0-5,8 19,9-0,6 Sw anfalk Shipping AB 2,4 2,2 0,2 1,9 0,4 Uddevalla Event AB 2,3 2,3 0,0 2,3 0,0 Gustafsbergsstiftelsen 0,9 1,4-0,5 0,0 0,9 24,8 30,9-6,1 24,1 0,4

17 5(6) 4. Borgensförbindelser Borgen och garantier som tecknas av kommunen för koncernföretagen, föreningar och andra externa parter beslutas av kommunfullmäktige 4.1 Koncernintern borgen Utnyttjad Utnyttjad Beviljad Förändring Gäldenär borgen borgen borgen jämfört med (Mkr) beviljad borgen Uddevalla Omnibus AB 57,2 57,9 60,0 2,8 Uddevalla Energi AB 0,0 0,0 0,0 0,0 Uddevalla Utvecklings AB 80,0 80,0 80,0 0,0 Uddevalla Kraft AB 446,0 446,0 453,0 7,0 Uddevalla Energi Elnät AB 23,9 23,9 25,0 1,1 1 I enlighet med beslut av kommunfullmäktige 607,1 607,7 618,0 10,9 4.2 Övriga borgensförbindelser Utnyttjad Utnyttjad Ingående Gäldenär Förändring from borgen borgen balans (Mkr) Egnahemsförbindelser 1 4,9 4,9 4,9-0,0 Föreningen Folkets hus 4,6 4,6 4,6-0,0 Ljungskile Folkhögskola 4,0 4,0 4,0 0,0 IK Oddevold 1,9 2,0 2,0-0,0 Stiftelsen Uddevalla Skolfartyg 0,9 0,9 0,9-0,0 1 Beloppet preliminärt, uppdateras endast efter årsboksluten 16,3 16,4 16,4-0,1 5. Bekräftade kreditlöften I nedanstående tabell redovisas internbankens bekräftade kreditlöften för aktuell period. Motpart kreditlöften Utnyttjat belopp Utnyttjat belopp Förändring Bekräftat Kvar att (Mkr) mån belopp utnyttja Nordea 0,0 0,0 0,0 300,0 300,0 SEB 0,0 0,0 0,0 25,0 25,0 Sw edbank 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 375,0 375,0

18 6(6) 6. Likviditetsberedskap Kommunkoncernen ska ha en betalningsberedskap motsvarande en månad av kommunkoncernens kostnader i form av tillgängliga likvida medel (kassa och bank), finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre dagar samt bekräftade, ej utnyttjade, kreditlöften. Internbankens likviditetsberedskap för aktuell period redovisas nedan. Belopp per Belopp per Förändring Limit mån Likvida medel (kassa bank) 88,5 103,5-15,0 Finansiella tillgångar (oms.bara inom 3 dgr) 0,0 0,0 0,0 Bekräftade kreditlöften 375,0 375,0 0,0 Utnyttjade kreditlöften 0,0 0,0 0,0 463,5 478,5-15,0 Min 300 Mkr

19 INTERNBANKEN 1(6) Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström FINANSRAPPORT Syfte med finansrapporten I den månatliga finansrapporten rapporterar internbanken till kommunstyrelsen och koncernföretagen om sammansättningen av internbankens placeringar och lån, samt hur internbanken följer de riktlinjer som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Månadskommentar På grund av oron kring Grekland och nu också Spanien (som befaras vara tvungna att nödlåna från EU:s stödfonder) har obligationsräntorna i länder som Tyskland och Sverige fallit kraftig. Detta på grund av att investerare väljer att placera i värdepapper med minsta möjliga risk, dvs. flykt till kvalitet. Swapräntorna har följt med i denna utveckling och är nu nere på historiskt sett mycket låga nivåer. Ett mindre lån har förfallit under månaden vilket tillsammans med ett visst utflöde gör att koncernkontokrediten för tillfället utnyttjas. Uppföljning ramar och finansiella risklimiter I nedanstående tabell presenteras månadens uppföljning av internbankens efterlevnad av finanspolicyns ramar och limiter. Avvikelserapportering: Inga avvikelser att rapportera. Not Limiter 2011 och t.v. Lån av kreditinstitut (Mkr) Mkr (KF ) Ja Aktuell snittränta (%) 3,17 3,25 Fp 2012: 4,35 % Ja Räntebindningstid (år)* 4,0 3,9 Tillåtet intervall 1,5-4 år Ja Ränteförfall inom 1 år (%) Max 50 % inom 1 år Ja Kapitalbindningstid (år) 2,8 2,8 - Ja Kapitalförfall inom 1 år (%) Max 30 % inom 1 år Ja Finansiella avtal med tillåtna motparter 1 Ja Ja Bör spridas mellan olika motparter Ja Utestående räntederivat (Mkr) Max = extern låneskuld Ja Andel strukturerade derivat (Mkr) Max 25 % av räntederivaten Ja Koncernintern utlåning (Mkr) Max Mkr Ja Koncernintern borgen (Mkr) Max 618 Mkr (beslut av Kf) Ja Bekräftade kreditlöften (Mkr) Ja Likviditetsberedskap (Mkr) Min 300 Mkr Ja Valutarisk - - All valutarisk ska vara bortförsäkrad Ja * Vägda snitt Inom limit

FINANSRAPPORT JUNI 2015

FINANSRAPPORT JUNI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-07-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT JUNI 2015 Sammanfattning Två lån på

Läs mer

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015

FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 FINANSRAPPORT 1(6) 2015-03-01 Internbankschef Ronald Rombrant Finansekonom Liselott Häggström Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef FINANSRAPPORT FEBRUARI 2015 Sammanfattning Den genomsnittliga

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7)

Finansrapport 1 2015 2015-08-24. Finansrapport 1 1 (7) Finansrapport 1 2015 2015-08-24 Finansrapport 1 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116

1 ( 7) FINANSPOLICY. Borgholms kommun. Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1 ( 7) FINANSPOLICY Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige, 2013-08-19 116 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas

Läs mer

Finanspolicy Högsby kommun

Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicy Högsby kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Högsby kommun. Styrelserna för Högsby Bostads AB, Högsby Energi AB samt Högsby Invest AB förutsätts fatta beslut om bolagets

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7)

Finansrapport 3 2014 2014-11-24. Finansrapport 3 1 (7) Finansrapport 3 2014 2014-11-24 Finansrapport 3 1 (7) Innehåll Nyckeltal... 3 Låneskuld... 3 Ränterisk... 3 Finansieringsrisk... 4 Motpartsrisk... 5 Derivatprodukter... 7 Kommunal borgen... 7 Rådhuset

Läs mer

Reglemente för medelsförvaltning

Reglemente för medelsförvaltning REGLEMENTE Reglemente för Dokumentets syfte Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att uppnå bästa möjliga finansnetto inom ramen för ett bedömt och bestämt risktagande. Detta dokumentet

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY

VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY VÄRNAMO STADSHUSKONCERNEN VÄRNAMO STADSHUS AB FINNVEDSBOSTÄDER AB VÄRNAMO ENERGI AB VÄRNAMO KOMMUNALA INDUSTRIFASTIGHETER AB FINANSPOLICY kkfn 1 Ramar och riktlinjer för företagens finansverksamhet Finanspolicy

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 02:2 Kf 116/2002, 147/2007, Kf 101/2009 Kf 114/2009 Dnr Ks 2011/535 Dnr Ks/K 2001.10441 FINANSREGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06

Finanspolicy. Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY 2013-03-06 ÅNGE KOMMUNS FINANSPOLICY Finanspolicy Antaget av kommunfullmäktige 2010-02-22, 5 Reviderat av kommunfullmäktige 2013-05-06, 24 Ånge kommuns Finanspolicy Innehåll 1 Omfattning av finanspolicyn...1 2 Övergripande

Läs mer

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY

FINANSPOLICY. Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY FINANSPOLICY Beslutad av kommunfullmäktige 2011-10-17, 186 POLICY 1. Finanspolicyns syfte Denna finanspolicy anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen skall bedrivas. Med finansverksamhet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d

KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26. ÄRENDE 3d KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-26 ÄRENDE 3d 1 (7) Finanspolicy för Falköpings kommun Finanspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Falköpings kommun. Delegation från kommunfullmäktige framgår av kommunstyrelsens

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 13 (17) 170 REVIDERAD FINANSPOLICY Dnr: LKS 2014-527 Idag upptar de kommunala bolagen inom Lysekil kommun lån med kommunal borgen till rörlig

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER BILAGA 2 - FINANSPOLICY KUNGÄLVS KOMMUN KS TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR DEN FINANSIELLA VERKSAMHETEN Fastställd av kommunstyrelsen 2013-11-13 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 ORGANISATION AV

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik F Titel FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN Ersätter KF 33/2008 Utbytt den Sign 1:13 1 Allmänt 1:1 1.1 Övergripande målsättningar för finansverksamheten 1:1 1.2 Finanspolicyns syfte och omfattning 1:1 2 Finansförvaltningens organisering 1:2 2.1

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer