Finansrapport Januari-Augusti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Finansrapport 2014. Januari-Augusti"

Transkript

1 Finansrapport 2014 Januari-Augusti

2 Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 5 Låneskuld 6 Ränteutveckling 6 Riskhantering 7 Placeringar 7 Låneskuld 8 Ränte- och finansieringsrisker 9 Valutor och valutasäkringar 9 Bilagor Bilaga1: Räntebärande tillgångar och skulder Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt 13 Bilaga 3: Ränteswapkontrakt 13 Bilaga 4: Beslut fattade på delegation 14 Bilaga 5: Ordlista 17 2

3 Sammanfattning Den räntebärande nettoskulden har under 2014 minskat med 914 miljoner kronor och uppgår till miljoner kronor. Räntenettot har under året utvecklats bättre än budget och uppgår till - 48 miljoner kronor. Totalt utestående terminskontrakt för tåg uppgår till 45 miljoner EUR (411 miljoner SEK). Under 2014 har avtal om att binda räntan i låneskulden tecknats för motsvarande 100 miljoner kronor till en ränta om 1,15 % i 2 år. Under 2014 förväntas den räntebärande nettoskulden minska med knappt 250 miljoner kronor. Finansverksamheten har hanterats inom tillåtna risklimiter fastställda i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. Om inget annat anges avser samtliga belopp i rapporten ställningen per 31 augusti 2014 eller perioden januari-augusti

4 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Räntebärande nettoskuld 2014 Region Skånes räntebärande nettoskuld uppgår till miljoner kronor. Inkluderas helägda dotterbolag, uppgår koncernens räntebärande nettoskuld till miljoner kronor. Regionens nettoskuld har under året minskat med 914 miljoner kronor vilket är en dryg miljard kronor bättre än prognos. Avvikelsen ligger på tillgångssidan i en bättre likviditet än prognostiserat. De räntebärande tillgångarna har ökat med 984 miljoner kronor under året till miljoner kronor, vilket är cirka 1,2 miljarder kronor mer än vad senaste prognos förutsatte. Den huvudsakliga orsaken till den kraftigt minskade skuldsättningen för Region Skånes del är att tillförd likviditet från årets resultat och från kostnadsförda avskrivningar, som inte ger upphov till några utbetalningar, om sammanlagt miljoner kronor mer än väl har räckt till nettoinvesteringarna som uppgår till miljoner kronor. Resultatet är cirka 250 mkr bättre än budget och investeringsbetalningarna avviker med cirka 450 miljoner kronor mot likviditetsprognosen. Ytterligare förklaringar är Trafikverkets återbetalning med 52 miljoner kronor av förskotterat lån avseende Sjöbo kommun väg 11 och ännu ej utbetalt bidrag om 168 miljoner kronor till Max IV. Utöver de räntebärande tillgångarna om miljoner kronor har Region Skåne räntefri utlåning i form av förskottering om sammanlagt 199 miljoner kronor till Trafikverket avseende Pågatåg Nordost. De räntebärande skulderna uppgick till miljoner kronor vilket är en ökning med 69 miljoner kronor under året. Förändringen förklaras av en ökning av koncernlånen gentemot bolagen om 113 miljoner kronor samt planenlig amortering av leasingskuld med 44 miljoner kronor. Utfall och prognos räntebärande tillgångar och skulder Räntebärande tillgångar prognos Räntebärande skulder prognos Nettolåneskuld prognos Räntebärande tillgångar utfall Räntebärande skulder utfall Nettolåneskuld utfall Likviditetsprognosen har uppdaterats avseende perioden september till december En bättre resultatprognos tillsammans med förväntade lägre investeringsutbetalningarna gör att prognosen över likviditeten nu förbättras med cirka 1 miljard kronor till miljoner kronor. Detta förutsätter att förskottet på drygt 400 miljoner kronor till de 25 nya pågatågen som ännu inte är beslutade samt att betalning till Max 4 om 168 miljoner kronor inte utbetalas i år. Den räntebärande nettoskulden förväntas därigenom för helåret minska med knappt 250 miljoner kronor från miljoner kronor till miljoner kronor. 4

5 Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Resultat Räntenetto Räntenettot uppgår till -48,3 miljoner kronor vilket är 10,4 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen mot budget förklaras av att ränteläget i förhållande till förväntningarna vid budgetarbetet varit väsentligt lägre än förväntat. Räntekostnaderna har utfallit cirka 14,5 miljoner kronor lägre än budgeterat, och resten av avvikelsen beror på att ränteintäkterna av samma orsak blivit lägre än budgeterat, trots att överskottslikviditeten varit högre än förväntat. Räntenetto, budget och utfall 50,0 25,0 0,0-25,0-50,0-75,0-100,0-125,0 Ränteintäkter budget Räntekostnader budget Räntenetto budget Ränteintäkter utfall Räntekostnader utfall Räntenetto utfall Placeringar Penningmarknadsplaceringarna inklusive bankinlåning, har genererat 22,3 miljoner kronor i ränteintäkter vilket är drygt fyra miljoner kronor under budget. Orsaken är den extrema lågräntemiljön som råder på penningmarknaden. Vid budgetarbetet för ett år sedan förväntades långsamt stigande räntor under 2014, och en trolig höjning av reporäntan under våren Utfallet har blivit det omvända, med en sänkning av reporäntan i december 2013 samt en oväntat kraftig sänkning under sommaren Den genomsnittliga anskaffningsräntan i korta penningmarknadsplaceringar har sedan i våras legat runt 0,60 %, mot förväntade 1,50 %. Placeringsverksamheten inkl. specialinlåning har under året skapat en meravkastning på 5,7 miljoner kronor i förhållande till jämförelseräntan. Genomsnittsräntan för samtliga räntebärande tillgångar har sedan årsskiftet uppgått till 0,95 procent och räntan ligger vid utgången av augusti på 0,73 procent. 5

6 Ränta (%) Ränta (%) FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Ränteutfall Region Skåne augusti augusti ,0% 2,0% 1,0% 1,0% 0,0% 0,0% -1,0% -1,0% -2,0% -2,0% -3,0% Räntebärande skulder Jämförelseränta, tillgångar Jämförelseränta, skulder Räntebärande tillgångar -3,0% Jämförelseränta för placeringar utgörs av genomsnitt av STIBOR 3 månader och STIBOR T/N, jämförelseränta för låneskuld utgörs av swapräntekurvan. Låneskuld Under året har räntekostnaderna för den långfristiga låne- och leasingskulden uppgått till 70 miljoner kronor, vilket är drygt 15 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken till budgetavvikelsen är, som nämnts ovan, att ränteläget utfallit väsentligt lägre än förväntat. Genomsnitträntan i Region Skånes skuldportfölj har hittills under året uppgått till 1,91 procent och ligger vid utgången av augusti på 1,79 procent. Skillnaden mellan faktisk snittränta i låneskulden och jämförelseräntan har stigit kraftigt sedan föregående rapport, från 0,81 procentenheter till 1,1 procentenheter. Förändringen beror främst på Riksbankens sänkning av reporäntan i juli. Den oväntat kraftiga sänkningen gav effekter på räntor även på längre löptider, och den nya lägre räntenivån har, på grund av räntebindningen i låneskulden, ännu inte fått fullt genomslag i låneskuldens snittränta. Ränteutveckling Riksbanken sänkte som förväntat reporäntan i juli men överraskade genom att sänka med 0,5 procentenheter mot förväntade 0,25. Argumenten för den kraftiga sänkningen var som tidigare mycket låg inflation, inflationsförväntningar långt under Riksbankens mål, samt mycket låg tillväxt både globalt, framförallt i eurozonen, och i Sverige. Framförallt korta räntor föll kraftigt efter beskedet, men också längre marknadsräntor, de räntor som är aktuella vid förändringar av räntebindningen med hjälp av ränteswapar, har efter räntebeskedet fallit till de lägsta nivåerna i modern tid. Trots den stora sänkningen bedömer marknaden det som mer sannolikt att det under det närmsta året sker ytterligare sänkningar än höjningar av reporäntan. De rekordlåga räntorna ser alltså ut att bestå under lång tid framöver, botten för räntan är kanske ännu inte nådd. 6

7 Ränta (%) Ränta (%) FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 I egenskap av nettolånare är utvecklingen på räntemarknaden givetvis positiv för Region Skåne. De fallande korträntorna har resulterat i att räntekostnaderna i låne- och leasingskulden utfallit lägre än budgeterat. Prognosen för räntekostnader i låne- och leasingskulden har sänkts ytterligare och uppgår för helåret till 103 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 129 miljoner kronor. Prognosen för ränteintäkter har också sänkts och ligger för närvarande på 26 miljoner kronor, jämfört med budgeterade 41 miljoner kronor. Sammanfattningsvis bedöms ränteutvecklingen alltså bidra positivt med 11 miljoner till resultatet 2014 i förhållande till budget. Marknadsräntor 3,0% 2,5% 2,0% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% STIBOR 3M Reporänta SWAP 5Y Riskhantering I bilagorna redovisas fullständig placerings- och skuldportfölj, samtliga ränteswapar samt beslut fattade på delegation sedan förra rapporttillfället. Placeringar Region Skåne har haft fortsatt möjlighet att placera tillfälliga överskott på bankkonton med särskilt överenskomna förmånliga inlåningsvillkor. 984 miljoner kronor är placerade på denna typ av bankkonton. Snitträntan i denna inlåning ligger på 0,49 procent, vilket överstiger motsvarande korta placeringsalternativ i marknaden med runt 0,1 procentenheter. I takt med den ökade likviditeten har placeringsportföljen utökats och uppgår för närvarande till miljoner kronor, vilket är en ökning med 984 miljoner kronor sedan årsskiftet. Den genomsnittliga återstående räntelöptiden i placeringarna uppgår till en dryg månad, och snitträntan uppgår till 0,6 procent, en nedgång med en halv procentenhet sedan årsskiftet. Merparten av placeringarna består av certifikat utgivna av kommuner och kommunalt helägda bolag, övriga är utgivna av företag med högsta kortfristiga rating eller består av dagsinlåning i bank. Portföljens totala riskprofil med avseende på ränte- och kreditrisk är låg i enlighet med limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning. 7

8 Miljoner kronor Miljoner kronor FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Placeringarnas marknadsvärde överstiger vid utgången av augusti det bokförda värdet, någon nedskrivning av placeringsportföljen har därför inte skett. Låneskuld Förfallostruktur Långfristiga lån, reverslån LÖF Finansiell leasing Placeringar Nästa planenliga amortering av långfristiga lån sker sommaren 2015, då en miljard kronor ska återbetalas till Europeiska Investeringsbanken. Räntebindningstiden i den totala låne- och leasingskulden uppgår till 2,29 år vilket är en liten minskning sedan föregående rapport. I syfte att uppfylla limiterna i Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning har ett nytt swapavtal ingåtts under våren. Räntebindning inkl. swapavtal Lån & leasing inkl. swapavtal Placeringar Exkl. leasingavtal CRC. 8

9 Ränte- och finansieringsrisker Regionstyrelsens riktlinjer för Region Skånes medelsförvaltning (RS ) föreskriver följande limiter: Limit Genomsnittlig räntebindningstid - placeringar Max 2 år 0,13 år 0,11 år - låneskuld 1-3 år 2,29 år 2,62 år Låneskuldens exponering mot Ränteförändringar inom 12 månader Max 50 % av skulden 47,9% 48,2% Andel av låne- och leasingskuld som förfaller inom en och samma 12-månaders period Max 30 % 18,6% 18,4% Risknivåerna ligger inom tillåtna limiter. Leasingavtal avseende CRC är ej medräknat i beräkning av räntebindning eller låneskuldens exponering mot ränteförändringar eftersom kostnader och ränterisker i sin helhet vidaredebiteras. Valutor och valutasäkringar Det handelsvägda kronindexet har fortsatt att försvagas under hela Den svenska kronan har tappat cirka 5 procent mot de valutor Sveriges företag handlar med. Försvagningen uppgår till 3 procent mot EUR till 9,16, med 8 procent till 6,95 mot USD och 9 procent till 11,54 mot GBP. Samtliga pågatåg av den ursprungliga beställningen om 49 tåg är levererade. Det kvarstår fortfarande terminssäkringar för de 49 tågen som sista augusti uppgick till 14,8 miljoner EUR motsvarande 133,3 miljoner SEK. Terminssäkringarna omfattar belopp om 5 % av anskaffningsvärdena som ska erläggas efter garantitidens utgång samt vissa innehållna likvider. Under november månad 2011, i samband med undertecknande av avtal om köp av ytterligare 20 nya pågatåg, valutasäkrades de framtida betalningarna. Valutaterminskontrakten för dessa tåg uppgick till 103,2 miljoner EUR. Av terminssäkringarna har 33,2 miljoner EUR erlagts i förskottsbetalning motsvarande trettio procent av tågens anskaffningsvärde. Kvarstående terminskontrakt, efter att 18 tåg är betalda, uppgår till 11,7 miljoner EUR (107,9 miljoner SEK) och merparten förväntas utnyttjas i samband med de sista leveranserna i september. I samband med utnyttjande av option för leverans av ytterligare fem tåg valutasäkrades i mars ytterligare 19 miljoner EUR till ett motvärde av 170 miljoner kronor. Tidpunkten för leverans är för närvarande osäker och i ett inledningsskede har terminerna genomförts med förfall i mitten på Övriga terminsaffärer som genomförts under perioden har inneburit anpassningar av valutaterminerna i tiden till de faktiska betalningarna av framförallt pågatåg. 9

10 SEK SEK FINANSRAPPORT JANUARI-AUGUSTI 2014 Ingångna, ej utnyttjade valutaterminskontrakt framgår av bilaga 2 medan samtliga under tertialet ingångna avtal framgår av bilaga 4. Valutakurser 12,0 11,0 10,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 EURSEK USDSEK GBPSEK Kristianstad den 30 september 2014 Jonas Rastad Regiondirektör Lars-Åke Rudin Ekonomidirektör 10

11 Bilagor Bilaga 1: Räntebärande tillgångar och skulder RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR Kategori Emittent Rating Belopp Ränta Förfall Svenska kommuner, Norrköpings kommun K , Kommuninvest Borås kommun K , (Limiter: Max 200 mkr per Örebro kommun K , emittent, max löptid 5 år) Sundsvalls kommun K , Jönköpings kommun K , Sundsvalls kommun K , Huddinge kommun K , Malmö Stad K , Västerås kommun K , Jönköpings kommun K , Nacka kommun , Norrköpings kommun K , Avesta kommun , Helsingborgs kommun K , Lunds kommun K , Borås kommun K , Södertälje kommun K , Södertälje kommun K , Avesta kommun , Huddinge kommun K , Västerås kommun K , Helsingborgs kommun K , Summa kommuner Statligt eller kommunalt Tekniska Verken K , helägda bolag Lejonfastigheter K , (Limiter: Max 100 mkr per Lejonfastigheter K , emittent, max löptid 5 år) UppsalaHem K , Fastighets AB Förvaltaren K , Linköpings Stadshus K , Kraftringen K , Summa statliga, kommunala bolag Säkerställda obligationer (Limiter: max 200 Mkr per emittent, max löptid 5 år) Summa säkerställda obligationer 0 Svensk bank, försäkrings- Deposit Handelsbanken AA , institut, bolåneinstitut Landshypotek K , (Limiter: 1000 mkr totalt, Max 200 Mkr per koncern Max löptid 1 år) Summa bank, försäkring, bolåneinstitut Svenska eller utländska Industrivärden K ,

12 företag Apoteket AB K , (Limiter: 500 mkr totalt, SCAFinans K , max100 Mkr per företag, Max löptid 3 månader) Summa svenska eller utländska företag SUMMA PLACERINGAR Bankkonton mm Specialinlåning konto Swedbank Specialinlåning konto DNB Bankkonton övrigt Summa bankkonto mm SUMMA LIKVIDA MEDEL Räntebärande fordringar Dotterbolags andel i koncernkonto Utlämnade lån Summa räntebärande fordringar SUMMA RÄNTEBÄRANDE TILLGÅNGAR RÄNTEBÄRANDE SKULDER Kategori Långivare Belopp Ränta Förfallodatum Låneskuld European Investment Bank , Nordic Investment Bank , Nordic Investment Bank , Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag , Summa låneskuld Leasingskuld SEB Finans, Öresundståg , SEB Finans, P-hus Lund , DAL Nordic Finance, CRC , SEB Finans, P-hus Helsingborg , SEB Finans, Öresundståg , Sv. Exportkredit, Öresundståg , Handelsbanken Finans, Öresundståg , Summa leasingskuld SUMMA LÅNE- & LEASINGSKULD Övriga räntebärande Utnyttjad checkkredit 0 fordringar skulder Dotterbolags andel i koncernkonto Summa övriga skulder SUMMA RÄNTEBÄRANDE SKULDER RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

13 Bilaga 2: Gällande valutaterminskontrakt Nedanstående valutaterminskontrakt har ingåtts för att eliminera valutarisken för Skånetrafikens framtida betalningar av Pågatåg. Motpart Affärsdag Slutförfallodag Belopp valuta Valuta Motbelopp SEK Spotkurs Terminskurs SEB EUR ,02 9,04 NORDEA EUR ,02 9,04 NORDEA EUR ,08 9,43 SEB EUR ,00 9,02 SEB EUR ,86 8,93 Bilaga 3: Ränteswapkontrakt Nedan redovisas samtliga ingångna och gällande räntederivatkontrakt. Kontrakten har ingåtts i syfte att förlänga räntebindningen så att denna hålls inom det intervall som Regionens finanspolicy föreskriver. Instrument Motpart Regionen Regionen Belopp, mkr Affärsdag Slutförfall erhåller betalar Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,86% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,16% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,31% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,03% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,06% Ränteswap SEB Rörlig ränta 1,15% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,86% Ränteswap SEB Rörlig ränta 3,30% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,29% Ränteswap Danske Bank Rörlig ränta 2,59% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,58% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,99% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,27% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,13% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 3,36% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,48% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,56% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,65% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,76% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,67% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 1,94% Ränteswap Nordea Rörlig ränta 2,07% Ränteswap SEB Rörlig ränta 2,01% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,51% Ränteswap DnB Rörlig ränta 2,87%

14 Bilaga 4: Återredovisning av beslut fattade på delegation Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Industrivärden AB Handelsbanken ,82 Avesta Kommun Handelsbanken ,89 Lejonfastigheter AB Handelsbanken ,83 Specialfastigheter Sverige AB Handelsbanken ,89 SCA Finans DnB ,93 Borås kommun SEB ,81 Huddinge kommun Danske Markets ,80 Uppsalahem SEB ,87 Scania Danske Markets ,92 Borås kommun SEB ,78 Tekniska Verken Handelsbanken ,83 Kraftringen Energi SEB ,98 Borås kommun SEB ,77 Örebro kommun SEB ,78 Örebro kommun SEB ,78 Sundsvalls kommun SEB ,78 Apoteket Handelsbanken ,89 Landshypotek Handelsbanken ,87 Örebro kommun Handelsbanken ,78 Norrköpings kommun Danske Markets ,74 Sundsvalls kommun SEB ,75 Helsingborgs kommun SEB ,83 Huddinge kommun Danske Markets ,72 Malmö kommun Handelsbanken ,72 Norrköpings kommun Danske Markets ,71 Nacka kommun Handelsbanken ,81 Västerås kommun Danske Markets ,71 Norrköpings kommun Danske Markets ,71 Helsingborgs kommun SEB ,72 Apoteket Handelsbanken ,87 Apoteket Handelsbanken ,40 Avesta Kommun Handelsbanken ,50 Helsingborgs kommun SEB ,31 Lejonfastigheter AB Handelsbanken ,45 Lejonfastigheter AB Danske Markets ,48 Uppsalahem SEB ,47 Linköpings Stadshus AB Danske Markets ,47 Fastighets AB Förvaltaren Danske Markets ,47 Lunds kommun Handelsbanken ,40 Lunds kommun Handelsbanken ,40 Borås kommun Handelsbanken ,39 Industrivärden AB DnB ,52 Apoteket Handelsbanken ,38 Kraftringen Energi SEB ,56 Huddinge kommun SEB ,39 Södertälje kommun Danske Markets ,38 Södertälje kommun Danske Markets ,39 Avesta Kommun Handelsbanken ,43 SCA Finans Nordea Bank AB ,

15 Placeringar-försäljningar Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Lunds kommun Handelsbanken , Nyupptagna långfristiga lån Emittent Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Räntederivatkontrakt Instrument Motpart Affärsdag Slutförfall Nominellt belopp Ränta Ränteswap SEB , Valutaderivatkontrakt Valuta Motpart Affärsdag Slutförfall Belopp valuta Spotkurs EUR SEB ,00 EUR SEB ,00 EUR SEB ,09 EUR SEB ,02 EUR SEB ,02 EUR NORDEA ,02 EUR NORDEA ,02 EUR SEB ,02 EUR NORDEA ,41 EUR SEB ,01 15

16 Bilaga 5: Ordlista Finansiellt leasingavtal Ett leasingavtal vari de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett objekt i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren Kapitalbindning Anger hur lång tid till exempel ett lån är bundet enligt avtal. I syfte att begränsa eventuella svårigheter att uppta lån i framtiden (refinansieringsrisk) anges limiter för kapitalbindningen, till exempel hur stor andel av låneportföljen som får falla inom en viss tidsperiod. Likvida medel Kontanter eller tillgångar som kan omsättas på kort sikt, till exempel kassa- och banktillgångar, postväxlar samt värdepapper (t.ex. kommuncertifikat, obligationer) Räntebindningstid Den genomsnittliga räntelöptiden i samtliga lån, finansiella leasingavtal och derivatkontrakt eller placeringar. Ju längre räntebindning, desto mindre känsliga är räntekostnaderna (eller ränteintäkterna på tillgångssidan) för förändringar i marknadsräntorna. Räntebärande tillgångar Summan av placeringar, bankinlåning, dotterbolagsfordringar samt räntebärande utlämnade lån. Räntebärande skulder Summan av långfristiga lån, finansiella leasingavtal, dotterbolagsskulder samt utnyttjad checkkredit. Räntenetto I räntenettot medräknas endast Region Skånes ränteintäkter och räntekostnader. I finansnettot medtas även bl.a. rearesultat vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar, avskrivningar på finansiella anläggningstillgångar samt kreditivränta. Ränteswap Swappar är finansiella instrument som innebär ett byte av kassaflöden mellan två parter på ett underliggande nominellt belopp. Ett swapavtal kan innebära att en part med ett rörligt kassaflöde byter till ett fast kassaflöde med en annan part. Genom att ingå swapavtal förändras portföljens räntebindning utan att underliggande lån eller leasingavtal behöver förändras. STIBOR STIBOR står för Stockholm Interbank Offered Rate, den ränta som bankerna betalar när de lånar pengar mellan varandra på olika löptider. STIBOR Fixing är den räntesats som utgör genomsnittet av de räntesatser som noteras dagligen av utvalda banker i Sverige. STIBOR används ofta som referensränta i lån, leasingavtal eller placeringar med rörlig ränta. Swapräntekurva Visar en ögonblicksbild över swapräntor på olika löptider. Grafen i diagram Ränteutfall Region Skåne är korrigerad för limiterna i Regionstyrelsens föreskrifter för medelsförvaltning och har en genomsnittlig löptid på 2 år. Valutasäkring Valutakurser fluktuerar ständigt. En valutasäkring innebär att man redan då skuld/fordran uppstår i utländsk valuta låser in valutakursen som används vid den framtida betalningen. Syftet att göra valutasäkringar är att skapa förutsägbarhet. 16

17 17

18 18

Finansrapport 2014. Januari-December

Finansrapport 2014. Januari-December Finansrapport 2014 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2014 4 Prognos räntebärande nettoskuld 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 7 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Finansrapport 2013. Januari-December

Finansrapport 2013. Januari-December Finansrapport 2013 Januari-December Innehåll Sammanfattning 3 Räntebärande nettoskuld 2013 4 Prognos räntebärande nettoskuld 2014 4 Resultat 5 Räntenetto 5 Placeringar 6 Låneskuld 6 Ränteutveckling 7 Riskhantering

Läs mer

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30

Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Miljoner kronor Fördjupad finansrapportering 2015-04-30 Räntebärande nettoskuld Den räntebärande nettoskulden uppgår till 2 266 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 881 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Läs mer

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag:

2004-10-20 5.4. Ärendebeskrivning: Finansrapport augusti 2004 RS/040089. Redovisning av finansrapport augusti 2004. Ordförandens förslag: 2004-10-20 5.4 Ärendebeskrivning: Redovisning av finansrapport augusti 2004. Finansrapport augusti 2004 RS/040089 Ordförandens förslag: Regionstyrelsen beslutar att lägga redovisad finansrapport augusti

Läs mer

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014

Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och utvärdering avseende finansverksamheten och riskhanteringen 2014 SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-11 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport december 2014 med likviditetsprognos för 15 och

Läs mer

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos.

Sammanfattning I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 3o september 2013 samt en reviderad likviditetsprognos. SIGNERAD 2013-10-31 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-31 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Finansrapport September 2013 STK-2013-960 Sammanfattning I finansrapporten

Läs mer

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr

9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 13 (30) 2014-02-10 Ks 9. Finanspolicy för Västerviks kommunkoncern ändring Dnr Kommunfullmäktige fastställde 2013-02-25, 29 finanspolicy för Västerviks kommunkoncern.

Läs mer

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 8 1(11) RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställt av kommunfullmäktige 2011-09-26, 97 1 Inledning 1.1 Syftet med riktlinjerna Syftet med riktlinjer i finansfrågor är att: fastställa

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-12-03 13 (17) 170 REVIDERAD FINANSPOLICY Dnr: LKS 2014-527 Idag upptar de kommunala bolagen inom Lysekil kommun lån med kommunal borgen till rörlig

Läs mer

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag

Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Gemensam Finanspolicy och finansverksamhet för Oxelösunds Kommun och dess helägda bolag Närmare riktlinjer för den finansiella verksamheten 1 av 8 1. Inledning 2. Tillgångar 2.1 Placering av överskottslikviditet

Läs mer

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527

Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Finanspolicy för Lysekils kommun med bolag Dnr: LKS 2014-527 Antagen av Kommunfullmäktige 2010, 86, Reviderad 2012-06-27, 109, Reviderad 2014-12-18, 39 Sida 1 av 18 Innehåll 1. Inledning... 3 Finanspolicyns

Läs mer

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015.

Ärendet I finansrapporten redovisas kommunens likviditets- och lånesituation per den 30 april 2015. SIGNERAD 2015-06-04 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-06-03 Vår referens Stefan Bille Ekonom stefan.bille@malmo.se Tjänsteskrivelse Finansrapport april 2015 med likviditetsprognos STK-2015-726

Läs mer

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789

Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 Regionstyrelsen Lennart Henricson Finanschef 040-675 36 36 lennart.henricson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-20 Dnr 1500789 1 (10) Regionstyrelsen Finansieringsstrategi Ordförandens förslag Regionstyrelsen

Läs mer

FINANSRAPPORT 2012-01-31

FINANSRAPPORT 2012-01-31 INTERNBANKEN 1(4) 2012-02-02 Kommunstyrelsen, koncernföretagen, kommunens ekonomichef Finanschef Ronald Rombrant 0522-69 6015 Finansekonom Liselott Häggström 0522-69 6114 FINANSRAPPORT 2012-01-31 Syfte

Läs mer

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3

1. Finanspolicyns syfte 2. 2. Finansverksamhetens mål 2. 3. Organisation och ansvarsfördelning 2. 4. Likviditetsförvaltning 3 FINANSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2012-11-19 Ersätter KFS 224 samt KFS 225 som båda utgår Skall revideras senast 2014-10-30 2012-10-03 Upplaga 2 INNEHÅLL sid 1. Finanspolicyns syfte 2 2. Finansverksamhetens

Läs mer

Nordmalings kommuns Finanspolicy

Nordmalings kommuns Finanspolicy Nordmalings kommuns Finanspolicy Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-16 127 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Finanspolicyns syfte och omfattning... 3 1.2 Övergripande målsättning med finansverksamheten...

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 21 1 (13) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL RIKTLINJER I FINANSFRÅGOR Fastställda av kommunstyrelsen 2011-09-06, 248 Reviderad av kommunstyrelsen 2012-12-11, 288 Reviderad av kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012

Dnr 2013/376 22 februari 2013. Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 2012 Dnr 213/376 22 februari 213 Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 212 1 Innehåll 1 Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2 Statsskuldens kostnad och risk 2 2.1 Räntebetalningar på statsskulden

Läs mer

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN 2014-02-17 1(21) FINANSPOLICY FÖR FINSPÅNGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2013-12-18 312 Kommunfullmäktige har den 27 oktober 2004 240 beslutat att upphäva Finansinstruktion beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bankernas räntor och utlåning

Bankernas räntor och utlåning Maj 2012 (kv 1, 2012) 24 maj 2012 Dnr 12-5725 innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Utlåning, inlåning och räntor 6 Utlåning till företag och hushåll 6 Inlåning från hushåll 7 Marknads- och utlåningsräntor

Läs mer

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen

Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen Riksgäldens Underlag till utvärdering av statsskuldsförvaltningen 27 Dnr 28 /29 Innehåll 1. Mål för statsskuldsförvaltningen 1 2. Statsskuldens kostnader 2 Genomsnittliga emissionsräntor för våra viktigaste

Läs mer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer

Författningssamling GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Författningssamling Ändrad 2009-02-10 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2009-03-04 Senast reviderad av: Martin Fransson Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: Finanspolicy för Växjö kommun närmare riktlinjer Antagna

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4. Sida 1 av 12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:4 Dokumenttyp Nämnd Dokumentansvarig Policy Kommunstyrelsen Ekonomichef Fastställd av Datum Paragraf Kommunfullmäktige 2013-03-18 15 Finanspolicy 1. INLEDNING 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering

Finansföreskrifter med Riktlinjer för riskhantering med Riktlinjer för riskhantering maj 2012 Riktlinjer för riskhantering jan 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1. FINANSFÖRESKRIFTERNAS SYFTE OCH OMFATTNING... 1 2. ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR FINANSVERKSAMHETEN...

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 Finanspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND... 1 1.2 SYFTE MED FINANSPOLICY... 1 1.3 GILTIGHET OCH UPPDATERING... 1 1.4 ANSVAR OCH BEFOGENHETER... 1 1.5 RAPPORTERING...

Läs mer