Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend"

Transkript

1 Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, SOLNA, SWEDEN PHONE

2 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket kraftiga börsfall världen över. Året kännetecknades också av exceptionellt breda nedgångar där i princip alla aktier gick ner. Den systematiska modell som används i AktieTrend kännetecknas av att investeringar sker i aktier som uppvisar stark trend samt att den totala aktieexponeringen varieras mellan 0% och 150% beroende av börsklimat. Syftet med modellen är att utnyttja positiva börstider till att skapa god avkastning samt att skydda kapitalet under negativa börstider genom att gå ur aktieinnehav och gå över helt eller delvis till räntebärande. Under de förutsättningar som var gällande under 2008 var modellen nästan helt inriktad på det sistnämnda, det vill säga att skydda kapitalet mot förluster. Att undvika stora nedgångar är långsiktigt minst lika viktigt som att följa med i de stora uppgångarna. Målsättningarna för AktieTrend är: Att leverera positiv avkastning, att överträffa index med bred marginal samt att maximalt värdefall är väsentligt lägre än för index. Vi kan konstatera att de två sistnämnda målsättningarna kraftfullt har infriats under Fondens avkastning 2008 var -1,47% vilket innebär att den inte klarat målsättningen att leverera positiv avkastning. Vi är dock mycket nöjda med resultatet med tanke på att 2008 var det sämsta börsåret på många decennier. Diagram 1 nedan visar värdeutvecklingen i AktieTrend från fondstart. I diagrammet visas även investeringsgraden (andelen aktierelaterad exponering) som en streckad linje mot vänsteraxelns skala. Som en jämförelse visas också utvecklingen för Stockholmsbörsens OMXSPI-index. Som framgår av diagrammet var fonden som mest exponerad mot aktier under våren och försommaren (maximalt 44%) då börsen hade en tillfällig uppgångsperiod. AktieTrend lyckades komma ur denna period med endast en marginell nedgång medan börsen fortsatte att falla mycket kraftigt. Investeringsgrad Mar-07 Apr-07 May-07 Jun-07 Investeringsgrad AktieTrend OMXSPI Jul-07 Aug-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dec-07 Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec Värde Diagram 1. AktieTrend från fondstart jämfört med OMXSPI-index

3 2 Fondens utveckling under året ligger mycket väl i linje med den teoretiska avkastningen från modellen. Den genomsnittliga investeringsgraden under perioden har varit 8,8%, vilket innebär att riskexponeringen i fonden har varit mycket lägre än för aktiemarknaden som helhet. När marknaden har fallit som mest har fonden varit placerad enbart i räntebärande. Vi är mycket nöjda med fondens utveckling under de svåra marknadsförutsättningar som existerat under året, och ser framtiden an med stor tillförsikt. 2 Förvaltningsberättelse Avkastning och riskmått Totalavkastningen för eturn AktieTrend för 2008 blev -1,47 procent. Denna avkastning gäller för en investerare som varit med från fondstart, och inkluderar de kompensationsandelar som en sådan investerare erhållit under året. Andelsvärdet var 100,16 (andelsvärdet är ej relevant för att beräkna avkastningen i fonden bland annat på grund av utdelningar som effekt av individuellt prestationsbaserat arvode). Standardavvikelsen mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 3,75 procent. Värden för daglig Value at Risk (parametrisk med 95% konfidensintervall) var under året: Min 0%, max 1,11% samt medel 0,23%. Fondens tröskelvärde för beräkning av prestationsbaserat förvaltningsarvode, är Riksbankens reporänta. Under 2008 har en placering baserat på reporänta genererat 4,14% i avkastning. Fonden AktieTrend har som målsättning att över tid väsentligt överträffa börsutvecklingen på de marknader vi handlar, men fonden följer inte något specifikt index. Som ytterligare information görs här en jämförelse med OMXSPI, detta index har under 2008 haft en värdeutveckling på -41,96%. Fondförmögenhet Per 31 december 2008 uppgick fondförmögenheten i eturn AktieTrend till 62,43 miljoner kronor. Fondens kostnader Under året har fonden betalat kronor i courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten utgör detta en kostnad om 0,22 procent. Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till Eturn Capital Management AB uppgick till kronor respektive kronor. Fast förvaltningsavgift är 1% per år, prestationsbaserad avgift är 20% på avkastning över reporänta.

4 3 Fondens TER (Total Expense Ratio) beräknad enligt Finansinspektionens rekommendation och uppräknad till årsbasis var 1,0 procent under Kostnader såsom ersättning till fondens förvaringsinstitut, Finansinspektionens tillsyn samt revision av fondens räkenskaper har erlagts av Eturn Capital Management AB och belastar därmed inte fonden. Förvaltningskostnaden för ett innehav om kronor var under året 100 kr. Fondens exponering Per 31 December 2008 hade fonden inga aktierelaterade innehav (0% aktierelaterad exponering) och två räntebärande innehav, med en sammanlagd exponering på 83,2%. Exponeringen beräknas som marknadsvärdet av positionerna i förhållande till fondförmögenheten. Den genomsnittliga aktierelaterade exponeringen under året har uppgått till 8,8%. Fondens omsättningshastighet (beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer) under 2008 var 0,76 gånger. Till den del som omsättningen hänför sig till terminskontrakt är beräkningen gjord på terminskontraktens underliggande värde. Utdelning Fonden redovisar inget skattpliktigt resultat för verksamhetsåret 2008 och lämnar därmed inte någon utdelning (se fondens informationsbroschyr och fondbestämmelser). Fondbestämmelser Inga ändringar har gjorts i AktieTrends fondbestämmelser under Övrigt Allt positionstagande har skett med noterade aktier och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag hämtats från WM-Company, kurs noterad kl. 16:00 GMT Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter samt är fastställd och undertecknad av styrelsen i Eturn Capital Management AB den 27 april 2009.

5 4 BALANSRÄKNING Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar Summa tillgångar Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för derivat Ställda säkerheter för derivat % av FF 0,53% 12,77% RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på aktierelaterade fin instrument Värdeförändring på ränterelaterade fin instrument Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinster och förluster netto Övriga intäkter (upplupen ränta) Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Courtage vid derivataffärer Räntekostnader Övriga kostnader Summa kostnader Skatt 0 0 Årets resultat SPECIFIKATION AV VÄRDEFÖRÄNDRING Realisationsvinster på aktierelaterade instrument Realisationsförluster på aktierelaterade instrument Orealiserade förändringar på aktierelaterade instrum Värdeförändring på ränterelaterade instrument Summa värdeförändringar FÖRÄNDRING AV FF ( 16) Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkningen Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slut

6 5 FONDFÖRMÖGENHET per Fondens innehav av finansiella instrument Räntebärande finansiella instrument Volym Valuta Valuta kurs Marknadsvärde (SEK) Del av fondförmög enheten (%) Statsskuldväxlar SEK 1, ,53% Statsskuldväxlar SEK 1, ,62% Summa räntebärande finansiella instrument ,15% Aktierelaterade finansiella instrument 0 0,00% Likvida medel ,94% Övriga tillgångar och skulder, netto ,09% FONDFÖRMÖGENHET % Styrelsen för Eturn Capital Management AB Org.nr Stockholm Bertil Hult, Ordförande Krister Sjöblom, VD Kenneth Holmström Ulf Berg Pertti Hiltunen

7 6 Revisionsberättelse Till andelsägarna i fonden eturn AktieTrend I egenskap av revisor i Eturn Capital Management AB, organisationsnummer har jag granskat årsberättelsen och bokföringen samt värdepappersbolagets förvaltning av fonden eturn AktieTrend för räkenskapsåret Det är värdepappersbolaget som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tillämpas vid upprättandet av årsberättelsen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och värdepappersbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som värdepappersbolaget gjort när det upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om värdepappersbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Värdepappersbolaget har enligt min bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 27 april 2009 Ernst & Young AB Lars Bonnevier Auktoriserad revisor

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2006 2006 Årets avkastning blev +34,42 % 1). Avkastningen överstiger den målsättning om ca 20 % som vi hade för 2006. De positiva förhoppningar som fanns i början av året

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013

PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013 PriorNilsson Fonder Årsberättelse 2013-1 - Innehåll VD har ordet... 3 Helåret 2013... 4 PriorNilsson Realinvest... 5 PriorNilsson Sverige Aktiv... 9 PriorNilsson Idea... 15 PriorNilsson Yield...21 Styrelse,

Läs mer

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2007 2007 Den positiva utveckling vi såg från januari t o m maj vändes under andra halvåret och avkastningen för året blev - 0,08 %. Senhöstens snabba prisstegringar på

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2011

Årsberättelse för Excalibur 2011 Årsberättelse för Excalibur 2011 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2011 Årsberättelsen

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014

PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014 PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2014-1 - Innehåll VD har ordet... 3 PriorNilsson Realinvest... 4 PriorNilsson Sverige Aktiv... 8 PriorNilsson Idea... 13 PriorNilsson Yield... 18 Styrelse, ledning och

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen.

Allmänt om verksamheten Erik Penser Fondkommission AB bildades 1994 och är ett oberoende värdepappersinstitut med tillstånd från Finansinspektionen. ÅRSREDOVISNING 2005 ERIK PENSER FONDKOMMISSION AB Org. nr 556031 2570 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Erik Penser Fondkommission AB (publ.) får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9

Innehåll. VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 5. Förvaltarna har ordet 6. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9 Årsberättelse 2007 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 5 Förvaltarna har ordet 6 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10 Förvaltarna

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer