FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK"

Transkript

1

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt (NOK). Fonden är en UCITS fond ( matarfond ) det vill säga att fonden är en fond i en fond som placerar minst 85 % av sina medel i andelar i mottagarfondföretaget. Fondens resterande medel placeras i likvida medel eller finansiella derivat i syfte att skydda värdet på tillgångarna i fonden. Fondens investeringar i Holberg Kreditt, som är denominerad och väsentligt exponerad mot NOK, valutasäkras till SEK genom användandet av valutaderivat. Fonden kommer därigenom inte att ha någon betydande valutarisk mot norska kronor. Mottagarfondföretaget Holberg Kreditt investerar i räntebärande värdepapper i ett antal olika branscher/sektorer med olika kreditkvalité. Fonden investerar i värdepapper där utställaren har en minimum rating på B från minst ett analysföretag/mäklarhus. Placering i obligationer där utställaren efter investeringstidpunkten nedgraderas till en rating under B, får maximalt utgöra 10 % av fondens totala förvaltningskapital. Fondens huvudsakliga investeringsområde är Norden. Fondens genomsnittliga löptid på underliggande investeringar skall vara max. 3 år. Fondens ränterisk är begränsad till max. 1 år. Holberg Kreditt använder ränte- och valutaderivat, förväntad risk och avkastning på fondens underliggande värdepappersportfölj reduceras som en följd av dessa derivatplaceringar. För fullständiga uppgifter om innehållet i mottagarfondföretagets portfölj och relaterade avgifter, var god se årsberättelsen för mottagarfondföretaget, som finns tillgänglig på Den rekommenderade placeringshorisonten i fonden är medellång eller lång. Fondens utveckling Fondens startdatum var Vid årets slut var fondförmögenheten 332 miljoner kronor. Nettot av in- och utflöde i fonden var ett inflöde om 338 miljoner kronor. Fondens avkastning under perioden från fondens startdatum till 30. december var: Andelsklass A -1,8 %. Andelsklass B -1,7 % Andelsklass C -1,8 % Fondens referensindex är OMRX-TBILL90 (3 mnd. statsränta), avkastning under perioden var 0,02 %. Fondens avkastning understeg den för referensindexet på grund av ökande riskpremier i mottagarfondens obligationer under perioden från fondens start. Andelsklass A och B lämnar inte utdelning. Andelsklass C lämnar utdelning. Någon utdelning har inte lämnats under Väsentliga risker Fondens riskprofil beror på olika typer av risker i mottagarfondföretaget som investerar i företagsobligationer. Den största risken förknippad till fondens tillgångar er kreditrisken vilken innebär att kreditvärdigheten hos någon eller några av emittenterna försämras eller att en emittent går i konkurs. Fonden investerar i värdepapper där utställaren har en minimum rating på B från minst ett analysföretag/mäklarhus. Snittkreditrating var vid årsskiftet BB. Ränterisken i fonden är låg. 1

3 Matarfonden använder valutaderivat. Under perioden har valutaterminer med DNB som motpart använts för att hantera fondens valutarisk mot NOK. Fondens förvaltningsbolag är Holberg Fondsforvaltning AS. Fondens investeringsmandat följs upp och rapporteras till det förvaltande bolagets ledning och styrelse på regelbunden basis av bolagets compliance- och riskstyrningsfunktion. Holberg Fondsforvaltning AS har förutom interna resurser inom compliance, kontroll och riskuppföljning även extern internrevision genom avtal med PwC som förutom att genomföra oberoende stickprov också gör regelbunden rapportering till bolagets ledning och styrelse samt ad-hoc kontroller vid behov. Dessa funktioner är en central del i Holberg Fondsforvaltnings regelverk för internkontroll. Både matarfonden och mottagarfonden är UCITS fonder. UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) är ett samlingsbegrepp för värdepappersfonder som regleras av gemensamma europeiska riktlinjer för bland annat innehåll i fondens villkor, krav på riskspridning, krav på kurssättningsrutiner, informationskrav, organisation och god affärssed. Regleringarna är till för att styra risker i värdepappersfonder. De flesta riskparametrar kontrolleras på daglig basis. En närmare beskrivning av fondens riskprofil finns i fondens nyckelinformation för investerare som är tillgänglig på vår hemsida Förvaltningen av fonden har under året skett i enlighet med fondens riskprofil. Fondfakta Holberg Kredit SEK Fonden startade Fondens utveckling Fondförmögenhet, tkr Andelsklass A Andelsklass B Andelsklass C Andelsvärde A per NAV 30/12, kr 98,21 Andelsvärde B per NAV 30/12, kr 98,32 Andelsvärde C per NAV 30/12, kr 98,20 Antal utestående andelar Andelsklass A Andelsklass B Andelsklass C Utdelning per andel, kr 0 Totalavkastning för perioden 3 oktober till 30 december, % Andelsklass A -1,8 % Andelsklass B -1,7 % Andelsklass C -1,8 % OMRX T-BILL, % 0,02 % Risk og avkastningsmått * Totalrisk, % 1,7 % Totalrisk jämförelseindex, % 0,1 % *) Eftersom fonden bare funnits tre månader är uppgiften för totalrisken mottagarfondens volatilitet under de senaste 24 månaderna. För att få jämförbarhet är totalrisken i jämförelseindexet för mottagarfonden beräknad för samma period. 2

4 Kostnader ** Förvaltningsavgift, % Andelsklass A 0,95 % Andelsklass B 0,45 % Andelsklass C 0,95 % Transaktionskostnader, tkr 0 Transaktionskostnader, % 0 Årlig avgift, % Andelsklass A 0,95 % Andelsklass B 0,45 % Andelsklass C 0,95 % Innsättnings- och uttagsavgifter, % Upp till 0,5 % Förvaltningskostnad för - engångsinnsättning kr Andelsklass A 95 Andelsklass B 45 Andelsklass C 95 -löpande sparande 100 kr Andelsklass A 1,0 Andelsklass B 0,5 Andelsklass C 1,0 **) Förvaltningsavgiften är total avgift för matarfonden och mottagarfonden. Omsättning Omsättningshastighet 0,21 Derivatinstrument Alla fondens tillgångar har valutasäkrats med terminer. Köp och försäljing av finansiella instrument med närstående Omsättning genom fonder förvaltade av Holberg Fondsforvaltning AS, % 100 % Fonden investerar sina medel i andelar i mottagarfondföretaget Holberg Kreditt. Valutaderivat ingår inte i beräkningen. Mottagarfondens fem största positioner Emittent Andel av fonden Eksportfinans ASA 9,4 Aker ASA 7,3 Stolt-Nielsen Limited 5,5 Teekay Offshore Partners L.p. 4,5 Hoist Kredit AB (publ) 4,0 3

5 Balansräkning Tillgångar Fondandelar (Not 1) Summa finansielle instrument med positivt marknadsvärde Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde (Not 1) Summa finansielle instrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet (not 2) Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på fondandelar (not 3) Räntaintäkter Utdelningar Valutakursvinster och -forluster netto Övriga intäkter (not 5) Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader -475 Summa kostnader Årets resultat

6 Not 1 Innehav i finansiella instrument per Innehav i finansiella instrument per Land/Valuta Antal/nominellt belopp Marknadsvärde % av fondförmögenhet ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT FONDANDELAR Verdipapirfondet Holberg Kreditt NO/SEK ,1 % VALUTATERMIN NOK/SEK, förfall NOK/SEK ,3 % SUMMA ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT ,8 % SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT Övriga tillgångar och skulder netto ,2 % FONDFÖRMÖGENHET ,0 % Not 2 Förändring av fondförmögenhet Andelsutgivining Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Not 3 Värdeförändring på fondandelar Realisationsvinster 0 Realisationsförluster Orealiserade vinster/förluster Summa Not 4 Värdeförändring på OTC derivatinstrument Orealiserade vinster/förluster Summa Not 5 Övriga intäkter Övriga intäkter avser returprovision från mottagarfonden Holberg Kreditt. Redovisningsprinciper Fondens redovisningsprinciper bygger på god redovisningssed och i tillämpliga delar lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder, Finansinspektionens vägledning, Fondbolagens förenings riktlinjer och vägledning samt bokföringslagen. Värdering av finansiella instrument: Fondens finansiella instrument inklusive skulder och derivatinstrument värderas till gällande marknadsvärde För att fastställa marknadsvärde används officiella fondkurser per den Valutaderivat värderas till marknadsvärde. Transaktionskostnader bokförs löpande då de uppstår. Eventuell teckningsprovision debiteras i samband med köp av fondandelar och bokförs löpande via fondens värdering. 5

7 6

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014

Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 1 Månadsrapport Holberg Kredit SEK A November 2014 Holberg Kredit SEK A Holberg Kredit SEK A är vår nordiska high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Holberg Kredit SEK A är en så kallad

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta

Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta Prospekt för fonden Swedbank Nordisk Högränta 1. Information om förvaltningsbolaget First Asset Management AS Filipstad Brygge 1 Postboks 1441 Vika 0115 Oslo 0250 Oslo Organisationsnummer: 994 832 107

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Värdepappersfonder: Specialfonder:

Värdepappersfonder: Specialfonder: Informationsbroschyr Värdepappersfonder: Lannebo Corporate Bond Lannebo High Yield Allocation Lannebo Likviditetsfond Lannebo Mixfond Lannebo Småbolag Lannebo Sverige Lannebo Sverige 130/30 Lannebo Vision

Läs mer

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014

EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI 2014 EKVATOR LIKVIDITETSSTRATEGI PLACERINGSINRIKTNING Ekvator Likviditetsstrategi är en aktivt förvaltad fond som främst investerar i räntebärande tillgångar i syfte att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig

Läs mer

Information. om fondsparande i AMFs fonder

Information. om fondsparande i AMFs fonder Information om fondsparande i AMFs fonder Allmän information om AMFs värdepappersfonder Publiceringsdag 1 juni 2015 Denna information tillsammans med fondbestämmelserna utgör informationsbroschyr i enlighet

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig

Halvårsredogörelse 30 juni 2014. ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig Halvårsredogörelse 30 juni 2014 ICA Banken Varlig ICA Banken Måttlig ICA Banken Modig ICA FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Innehåll 3 VD-ord 3 Risk 4 ICA Banken Varlig 6 ICA Banken Måttlig 8 ICA Banken Modig

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB

INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB INFORMATIONSBROSCHYR INDECAP FONDER AB Indecap Fonder AB är en oberoende analytiker av fonder och fondbolag. Vår affärsidé är att lotsa våra uppdragsgivare till de bästa fondvalen. Vi drivs av ett stort

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 6 Förslag till placeringsreglemente Kongress 2013 PLACERINGSREGLEMENTE för SEKO Facket för Service och Kommunikation 1. Inledning, syfte och målsättning Detta reglemente

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom.

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till fondens egendom. Fondbestämmelser Naventi Aktie 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Fondens namn är Naventi Aktie, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB

Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB Viking Fonder Sverige 2015-06-25 ISEC Services AB 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Informationsbroschyr Viking Fonder Sverige... 3 Fonden och fondandelarna... 3 Målsättning och

Läs mer

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING

FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 1 FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA ÅRSREDOVISNING 2013 2 Innehåll År 2013 i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Femårsöversikt 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Rapport över förändring av eget kapital 14 Kassaflödesanalys

Läs mer