Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2006"

Transkript

1 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2006

2 2006 Årets avkastning blev +34,42 % 1). Avkastningen överstiger den målsättning om ca 20 % som vi hade för De positiva förhoppningar som fanns i början av året har därmed vida överträffats. Vi har under hösten förstärkt fondbolagets förvaltningsenhet. Ansvarig förvaltare Pär Söderlund och Jonas Larm, som ny assisterande förvaltare, driver den fortsatta förvaltningen av Elexir. Vidare har vi anställt Lars Lövfors som ny marknadsdirektör. Vår målsättning har varit, och är fortsatt, att leverera en genomsnittlig årsavkastning om ca 20 % sett över en 10-års period. Min tro är att vi har goda möjligheter att under 2007 uppnå ett resultat i samklang med vår målsättning och därmed kunna erbjuda våra kunder en investering med förväntad hög avkastning som inte bör uppvisa någon systematisk korrelation med mer traditionella finansiella marknader. Mats Melin Verkställande direktör 1) Avkastning är justerad med skatter och utdelning samt teckningsavgifter. Innehållsförteckning Förvaltaren har ordet... 3 Elexirfondens förvaltare... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Noter till resultat- och balansräkning...5 Redovisningsprinciper... 6 Andelsvärdets utveckling för perioden...6 Förändring av fondförmögenheten...6 Andelägarens kostnader... 6 Handel med derivatinstrument... 7 Revisionsberättelse... 7 Fondbolagets ledning... 7 Fondbolagets styrelse... 7 Fondfakta Elexir... 8 Hedgefonden Elexir är en specialfond med placeringsinriktning mot standardiserade elderivat omfattande elterminer och eloptioner noterade på Nord Pool ASA (NP) såsom börs och Nord Pool Clearing ASA (NPC) såsom clearinghus. Elderivaten kan i tillägg till NP handlas över OTC-marknaden. Alla affärer clearas av NPC. Fonden förvaltas av. Specialfonder i Sverige skiljer sig från traditionella fonder genom att de har ett friare placeringsreglemente. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Som enskild investering är Elexirfonden att betrakta som en högriskinvestering. Som en mindre del av en större portfölj med t ex aktier och obligationer kan dock dess låga korrelation med andra finansiella tillgångar leda till att hela portföljen får en lägre risk. Vi rekommenderar därför investerare att endast investera en mindre del av sitt investeringsbara kapital i Elexirfonden för att på så sätt dra nytta av riskspridningen. 2 ÅRSBERÄTTELSE 2006

3 Förvaltaren har ordet Första halvåret 2006 fick vi se ett kraftigt underskott i den hydrologiska balansen med nordiska priser i närhet av eller i samma nivå som Tyskland, där termisk produktion är prissättande. Vid halvårsskiftet var det hydrologiska underskottet -25 TWh. Det vi sett det senaste halvåret är någonting helt extremt. Eftersom det varit ovanligt varmt har en stor del av nederbörden kommit som vatten direkt i magasinen istället för som snö på fjällen. Den hydrologiska balansen har under sista kvartalet 2006 förbättrats med otroliga 35 TWh. Detta har i sin tur gett en ökat press på vattenproducenter med sjunkande spotpriser som följd. I halvårsrapporten skrev jag att det var hydrologi mot CO 2 som var höstens klo. Jag tror att det bara kommer att röra sig om hydrologi under De finns två orsaker till detta. För det första tror vi att priset på CO 2 för 2007 sakta men säkert kommer närma sig noll. Det betyder att CO 2 -priset inte kommer att spela någon väsentlig roll på spotpriset under För det andra och viktigaste kommer det till största del att handla om vilken hydrologisk balans vi kommer att se till senvåren och sommaren. Vi ser nu, i början av januari, ett överskott på 15 TWh. Vid ett hydrologiskt överskott har vattenproducenterna lite olika val beroende på tidpunkten på året, samt om överskottet ligger som vatten i magasinen eller som snö på fjället. Om överskottet kommer under vinterhalvåret är den oftast i form av snö och pressen på spotpriset blir då inte lika omedelbar. Däremot kommer terminspriser ett halvår fram i tiden gå ner då man kan förvänta sig framtida press på spotpriset då snön smälter och ska få plats i magasinen. Uppstår istället överskottet under sommarhalvåret blir pressen mer direkt på spotpriset då magasinsnivån pressas över normala nivåer vilket ger ökad produktionspress med låga spotpriser som följd. Hydrologi och analys av producenters beteende och möjligheter kommer att vara nyckeln till ett bra år Jag tror att Markedskraft står väl rustade och ser med optimism fram emot ett nytt spännande år. Pär Söderlund Elexirfondens förvaltare Elexirfondens förvaltare Kort presentation Sedan 1 december 2005 är Pär Söderlund (f 62) förvaltningsdirektör och ansvarig för förvaltning av fonden Elexir. Pär har totalt 18 års erfarenhet av handel med finansiella instrument från den svenska penningmarknaden och den nordiska elmarknaden. ÅRSBERÄTTELSE

4 Förvaltningsberättelse Under 2006 redovisar Elexir en avkastning på +34,42 %. Fondförmögenheten uppgår per till msek 538,2. Transaktionskostnader (handel och clearing) under perioden har varit tsek 5 068,5. Fonden uppvisar ett skattepliktigt resultat om tsek för 2006 och fondens styrelse har därmed beslutat om utdelning i enlighet med fondbestämmelserna 12 **) Under perioden har det inte skett några förändringar i Elexirs fondbestämmelser. Fondens utveckling och statistikuppgifter Andelsvärde NAV 137, , Fondförmögenhet tsek Utestående andelar st Avkastning under året % *) 34,42 12,38 Avkastning sedan start % *) 63,26 21,45 Utdelning tsek Utdelning per andel SEK 4,04 8,04 Utdelning 2007 tsek **) (80 046) - Utdelning per andel 2007 SEK **) (20,38) - Förvaltningsavgift, fast tsek Förvaltningsavgift, rörlig tsek TKA % ***) 7,62 5,82 TER % ***) 6,48 4,94 *) Justerat för värdet av kompensationsandelar, utdelning (januari-05, SEK 8,04, januari-06, SEK 4,04) och kvarhållen skatt på utdelning samt teckningsavgifter. Avser investering startad **) Eftersom det utdelningsbara beloppet får minskas med vid andelsinlösen upplupen utdelning, samt utspädning per andel vid nyteckning, kan detta ej exakt fastställas förrän på utdelningsdagen. ***) Av genomsnittlig fondförmögenhet. Kommunikation med andelsägarna Elexirs andelsägare erhåller varje år en årsrapport och en halvårsrapport. Därutöver distribueras värdebesked månadsvis. Ytterligare information om fonden finns på Resultaträkning SEK Not Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på derivat Ränteintäkter Valutanetto Övriga intäkter - - Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Summa Årets resultat ÅRSBERÄTTELSE 2006

5 Balansräkning SEK Not Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Bank och likvida medel Kortfristiga fordringar Summa Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder Skuld andelsinlösen Övriga kortfristiga skulder Summa Fondförmögenhet Noter till resultat- och balansräkning SEK Not 1 Övriga kostnader Transaktionskostnader (handel och clearing) Garantikostnader (mot clearinghus) Summa övriga kostnader Not 2 Not 3 Not 4 Kortfristiga fordringar Upplupna räntor Summa kortfristiga fordringar Finansiella instrument med positivt/negativt marknadsvärde Instrument Volym MW MV ENOMFEB ENOMMAR ENOMAPR ENOQ ENOQ ENOQ ENOQ ENOYR ENOYR ENOP35YR Diskontering Summa positivt MV Instrument Volym MW MV Instrument Volym MW MV ENOC38YR ENOC40YR ENOP33YR Summa positivt MV Instrument Volym MW MV ENOQ ENOQ ENOYR ENOQ ENOYR Diskontering Summa negativt MV Summa negativt MV Övriga kortfristiga skulder Skuld till fondbolag Övriga skulder Summa kortfristiga skulder ÅRSBERÄTTELSE

6 Redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder, samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer där de är tillämpliga för en nationell fond. Andelsvärdets utveckling för perioden Månatlig kursförändring Eftersom Elexir ger ut kompensationsandelar för att det rörliga prestationsbaserade avgiftsuttaget skall bli rätt på den enskilda andelsägarens nivå, kan en jämförelse mellan förändring i andelsvärdet och rapporterad avkastning inte göras NAV Avkastning per mån %*) Avkastning sedan start %**) SEK ***) Januari****) 100, ,46 14, Februari 105, ,55 22, Mars 109, ,05 28, April 115, ,94 34, Maj 114, ,85 33, Juni 118, ,23 39, Juli 126, ,34 48, Augusti 135, ,13 58, September 131, ,69 54, Oktober 128, ,80 50, November 131, ,68 55, December 137, ,84 63, I beräkningar har teckningsavgift exkluderats. *) Avkastning under månaden för en investor som varit med sedan start **) Avser ett ursprungligt investeringsbelopp med start ***) Avser investering gjord ****) Justerat för utdelning och kvarhållen skatt Standardavvikelse, årsbasis 13,75 % Sharpe-kvot, årsbasis 1,36 Down-side risk, årsbasis 5,66 % Sharpe-kvot är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastning utöver riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Down-side risk är ett spridningsmått för en tillgångs negativa avkastning. Förändring av fondförmögenheten SEK Ingående fondvärde Lämnad utdelning Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning TOTALT Andelsägarens kostnader Justerad för utdelning och kvarhållen skatt. Anskaffningsvärde ,00 Totalkostnad ,31 Varav förvaltningsavgift 1 185,04 Värde efter kostnader ,69 Marknadsvärde ,79 SEK 6 ÅRSBERÄTTELSE 2006

7 Handel med derivatinstrument Eftersom handel med futures, forwards och optioner baserade på el-kontrakt är fondens grundläggande affärsidé så har handel med derivatinstrument skett i betydande omfattning. Stockholm den 26 januari 2007 Sverre Valvik Styrelsens ordförande Torkil Mogstad Styrelseledamot Fredrik Lundström Styrelseledamot Mats Melin VD Revisionsberättelse I egenskap av revisorer i (organisationsnummer ) har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Hedgefonden Elexir för räkenskapsåret Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att prova redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelser. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 26 januari 2007 Johan Adolphson Auktoriserad revisor BDO Nordic Stockholm AB Mats Ivarsson Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton (Förordnad av Finansinspektionen) Fondbolagets ledning Mats Melin VD Pär Söderlund Förvaltningsdirektör Fondbolagets styrelse Sverre Valvik Styrelsens ordförande Torkil Mogstad Styrelseledamot Fredrik Lundström Styrelseledamot ÅRSBERÄTTELSE

8 Fondfakta Elexir Placeringsinriktning Hedgefonden Elexir är en specialfond med placeringsinriktning mot standardiserade elderivat omfattande elterminer och eloptioner noterade på Nord Pool ASA (NP) såsom börs och Nord Pool Clearing ASA (NPC) såsom clearinghus. Elderivaten kan i tillägg till NP handlas över OTC-marknaden. Alla affärer clearas av NPC. Strategi Elexir strävar efter en hög avkastning i absoluta tal oavsett utvecklingen på andra finansiella marknader. Elexirs strävan är att utgöra ett attraktivt diversifieringsalternativ till övriga placeringsformer, då elderivatmarknaden ej förväntas uppvisa en systematisk korrelation med övriga finansiella marknader. Startdag Fondförvaltare Pär Söderlund (fr o m ) Avkastningsmål 20 % netto per år i snitt över en tioårsperiod Fast arvode 1 % årligen tas ut med 1/12 varje månad Prestationsbaserat arvode 25 % av den värdestegring som överstiger den genomsnittliga svenska depositräntan med 1 månads löptid för den aktuella månaden 1) med high watermark. Denna ersättning beräknas på värdestegringen efter avdrag för förvaltningsarvodet. Inträdesavgift 0-3 %. Se anmälningsblanketten på för aktuella villkor. Minimiinvestering SEK Tillståndsgivande myndighet Finansinspektionen Förvaringsinstitut Nordea Custody Services Revisor Johan Adolphson, BDO Nordic Stockholm AB Av Finansinspektionen utsedd revisor Mats Ivarsson, Lindebergs Grant Thornton Förvaltande bolag Kontaktperson Lars Lövfors 1) Riksbankens, eller till den de hänvisar, sista publicering av den genomsnittliga svenska depositräntan med 1 månads löptid för den aktuella månaden. Vasagatan 15-17, Stockholm Telefon: Fax:

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007

Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2007 2007 Den positiva utveckling vi såg från januari t o m maj vändes under andra halvåret och avkastningen för året blev - 0,08 %. Senhöstens snabba prisstegringar på

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2011

Årsberättelse för Excalibur 2011 Årsberättelse för Excalibur 2011 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2011 Årsberättelsen

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2011 AB ÅRSREDOVISNING 212 COELI PRIVATE EQUITY 211 AB ORGANISATIONSNUMMER 556825941 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JAN 212 31 DEC 212 PRIVATE EQUITY VD HAR ORDET 212 blev för riskkapitalbranschen överlag ett hyggligt år

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG

ÅRSBERÄTTELSE DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG ÅRSBERÄTTELSE 2010 DIDNER & GERGE AKTIEFOND DIDNER & GERGE SMÅBOLAG INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 5 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 9 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 10 FONDERNAS

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

SEEADLER TOTAL SELECTION FUND

SEEADLER TOTAL SELECTION FUND Perioden 2010-12-1-2011-06-0 Seeadler Total Selection Fund S E E A D L E R SEEADLER TOTAL SELECTION FUND 515602-4266 Halvårsberättelse SEEADLER 2 Förvaltn ingsberättelse Styrelsen och verkstallande direktören

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING

ÅRSREDOVISNING 2007. o2 EL EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2007 o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 Vd har ordet Verksamheten Vindkraft EKONOMISK REDOVISNING 6 7 8 10 12 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer