Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hedgefonden Elexir. Årsberättelse 2007"

Transkript

1 Hedgefonden Elexir Årsberättelse 2007

2 2007 Den positiva utveckling vi såg från januari t o m maj vändes under andra halvåret och avkastningen för året blev - 0,08 %. Senhöstens snabba prisstegringar på kol och olja har varit en bidragande orsak till det negativa utfallet. Vi står dock väl rustade för att möta utmaningar under 2008 då vi nu lagt större resurser på att fånga omvärldsförändringar och att uppskatta dess påverkan på nordiska prisnivåer. Styrelsen i fondbolaget tog i april beslutet att stänga Elexir för nyteckning då man vid denna tidpunkt hade uppnått den övre gräns för kapital som bedömdes vara rimligt att förvalta utan att behöva ge avkall på målsättningar. Inga planer finns för närvarande att återöppna fonden. Mats Melin Verkställande direktör 1) Årsavkastning är justerad med skatter och utdelning samt teckningsavgifter. Innehållsförteckning Förvaltaren har ordet... 3 Elexirfondens förvaltare... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 4 Balansräkning... 5 Noter till resultat- och balansräkning...5 Redovisningsprinciper... 6 Andelsvärdets utveckling för perioden...6 Förändring av fondförmögenheten...6 Andelägarens kostnader... 6 Handel med derivatinstrument... 7 Revisionsberättelse... 7 Fondbolagets ledning... 7 Fondbolagets styrelse... 7 Fondfakta Elexir... 8 Hedgefonden Elexir är en specialfond med placeringsinriktning mot standardiserade elderivat omfattande elterminer och eloptioner noterade på Nord Pool ASA (NP) såsom börs och Nord Pool Clearing ASA (NPC) såsom clearinghus. Elderivaten kan i tillägg till NP handlas över OTC-marknaden. Alla affärer clearas av NPC. Fonden förvaltas av. Hedgefonder i Sverige klassas som specialfonder och skiljer sig från traditionella fonder genom att de har ett friare placeringsreglemente. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn. Som enskild investering är Elexirfonden att betrakta som en högriskinvestering. Som en mindre del av en större portfölj med t ex aktier och obligationer kan dock dess låga korrelation med andra finansiella tillgångar leda till att hela portföljen får en lägre risk. Vi rekommenderar därför investerare att endast investera en mindre del av sitt investeringsbara kapital i Elexirfonden för att på så sätt dra nytta av riskspridningen. årsberättelse 2007

3 Förvaltaren har ordet Hydrologisk balans vs råvaror Första halvåret 2007 fick vi se ett kraftigt överskott i den hydrologiska balansen och nordiska priser under Tyskland, där termisk produktion är prissättande. Vid halvårsskiftet var det hydrologiska överskottet +10 TWh. Det vi sett det senaste året på världens råvarumarknader är någonting helt unikt. Oljan har gått upp från låga 50 dollar till nära 100 dollar/ fat, kolet har gått upp från höga 60 dollar/ton till 120 dollar. Gasen i England, NBP, var nere på 15 pence/therm under sommaren för att nu handlas mellan 55 och 60 pence. Vi såg en första fas av CO 2 -handeln som kollapsade hela vägen ner till noll i december, men som för den andra fasen, , handlas mellan 20 och 25 Euro/ton. I halvårsrapporten skrev jag att det var hydrologi mot CO 2 som var höstens klo. Jag hade fel! Det skulle i stället ha varit hydrologi mot råvaror. Det är råvaror som ett samlat begrepp som är den drivande kraften bakom det senaste halvårets prisrörelser. Det kommer även att vara råvaror som sätter sin prägel på Råvaror samt den ökande graden av banker och hedgefonder som har kommit in på alla dessa olika arenor. Jag tror att vi kommer att få se en allt ökande korrelation mellan råvarupriser och elpriser på samtliga europeiska handelsplatser. Särprägeln på olika marknader kommer att minska, men när väl en marknad avviker kommer den fundamentala kunskapen att fälla avgörande för om man lyckas väl eller inte. Hydrologi och analys av producenters beteende och möjligheter kommer fortsatt att vara nyckeln till ett bra år Detta då utfallsrummet uppåt som neråt idag är i stort sett lika stora. Tålamod blir årets ledord, då rörelserna kommer att generellt vara rangebetonade, men vi vet av erfarenhet att två eller tre gånger om året kommer det rörelser som bryter mönstret. Jag tror att Markedskraft står väl rustade och ser med optimism fram emot ett nytt spännande år. Pär Söderlund Elexirfondens förvaltare Elexirfondens förvaltare Kort presentation Sedan 1 december 2005 är Pär Söderlund (f 62) förvaltningsdirektör och ansvarig för förvaltning av fonden Elexir. Pär har totalt 20 års erfarenhet av handel med finansiella instrument från den svenska penningmarknaden och den nordiska elmarknaden. Assisterande förvaltare, Jonas Larm (f 73) anställdes september 2006 och har 8 års erfarenhet av handel med finansiella instrument på den nordiska elmarknaden. årsberättelse 2007

4 Förvaltningsberättelse Under 2007 redovisar Elexir en avkastning på -0,08 %. Fondförmögenheten uppgår per till msek 433,6. Transaktionskostnader (handel och clearing) under perioden har varit tsek 4 497,4. Fonden uppvisar ett skattepliktigt resultat om tsek för Fondens styrelse har beslutat om utdelning ej skall ske, i enlighet med fondbestämmelserna 12. **) Elexirs fondbestämmelser har under perioden ändrats i samband med omauktoriseringsprocessen enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder samt vid beslut om stängning för nyteckning av andelar Fondens utveckling och statistikuppgifter Andelsvärde NAV.. 117, , Fondförmögenhet tsek Utestående andelar st Avkastning under året % *) -0,08 34,42 Avkastning sedan start % *) 63,13 63,26 Utdelning, föregående räkenskapsår tsek Utdelning per andel, föregående räkenskapsår SEK.. 20,38 4,04 Utdelning 2007 tsek **) (0) - Utdelning per andel 2007 SEK **) (0) - Förvaltningsavgift, fast tsek Förvaltningsavgift, rörlig tsek TKA % ***) 3,53 7,62 TER % ***) 2,90 6,48 *) Justerat för värdet av kompensationsandelar, utdelning (januari-05, SEK 8,04, januari-06, SEK 4,04, januari-07, 20,38) och kvarhållen skatt på utdelning samt teckningsavgifter. Avser investering startad **) Eftersom det utdelningsbara beloppet får minskas med vid andelsinlösen upplupen utdelning, samt utspädning per andel vid nyteckning, kan detta ej exakt fastställas förrän på utdelningsdagen. ***) TotalKostnadsAndel, TotalExpenseRatio. Av genomsnittlig fondförmögenhet. Kommunikation med andelsägarna Elexirs andelsägare erhåller varje år en årsrapport och en halvårsrapport. Därutöver distribueras värdebesked månadsvis. Ytterligare information om fonden finns på Resultaträkning SEK Not Intäkter och värdeförändring Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på derivat Ränteintäkter Valutanetto Övriga intäkter Summa Kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Summa Årets resultat årsberättelse 2007

5 Balansräkning SEK Not Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Övriga tillgångar Bank och likvida medel Kortfristiga fordringar Summa Skulder Finansiella instrument med negativt marknadsvärde Övriga skulder Skuld andelsinlösen Övriga kortfristiga skulder Summa Fondförmögenhet Noter till resultat- och balansräkning SEK Not 1 Övriga kostnader Transaktionskostnader (handel och clearing) Garantikostnader (mot clearinghus) Summa övriga kostnader Not 2 Kortfristiga fordringar Upplupna räntor Summa kortfristiga fordringar Not 3 Finansiella instrument med positivt/negativt marknadsvärde Not Instrument Volym MW MV ENOMJAN ENOMFEB-08 8, ENOMMAR ENOQ , ENOQ , ENOQ , ENOYR-09-1, ENOYR ENOC55Q ENOP40Q ENOC60YR ENOP40YR Diskontering Sv St växlar Summa positivt MV Instrument Volym MW MV ENOW ENOW ENOW Summa negativt MV Instrument Volym MW MV ENOMFEB ENOMMAR ENOMAPR ENOQ ENOQ ENOQ ENOQ ENOYR ENOYR ENOP35YR Diskontering Summa positivt MV Instrument Volym MW MV...0 Summa negativt MV Övriga kortfristiga skulder Skuld till fondbolag Övriga skulder Summa kortfristiga skulder årsberättelse 2007

6 Redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder, samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer där de är tillämpliga för en specialfond. Andelsvärdets utveckling för perioden Månatlig kursförändring Eftersom Elexir ger ut kompensationsandelar för att det rörliga prestationsbaserade avgiftsuttaget skall bli rätt på den enskilda andelsägarens nivå, kan en jämförelse mellan förändring i andelsvärdet och rapporterad avkastning inte göras NAV Avkastning per mån %*) Avkastning sedan start %**) SEK ***) Januari****) 121, ,23 68, Februari 123, ,01 71, Mars 124, ,57 72, April 125, ,26 75, Maj 126, ,78 76, Juni 125, ,17 74, Juli 122, ,24 70, Augusti 121, ,79 69, September 119, ,41 66, Oktober 117, ,36 62, November 117, ,22 63, December 117, ,03 63, I beräkningar har teckningsavgift exkluderats. *) Avkastning under månaden för en investor som varit med sedan start **) Avser ett ursprungligt investeringsbelopp med start ***) Avser investering gjord ****) Justerat för utdelning och kvarhållen skatt Standardavvikelse, årsbasis 12,29 % Sharpe-kvot, årsbasis 0,98 Down-side risk, årsbasis 5,35 % Sharpe-kvot är ett mått på portföljens riskjusterade avkastning. Beräknas som avkastning utöver riskfria räntan i relation till investeringens risk definierad som standardavvikelse. Down-side risk är ett spridningsmått för en tillgångs negativa avkastning. Förändring av fondförmögenheten SEK Ingående fondvärde Lämnad utdelning Andelsutgivning Andelsinlösen Resultat enligt resultaträkning TOTALT Andelsägarens kostnader Justerad för utdelning och kvarhållen skatt. Anskaffningsvärde ,00 Totalkostnad ,80 Varav förvaltningsavgift ,91 Värde efter kostnader ,20 Marknadsvärde ,44 SEK årsberättelse 2007

7 Handel med derivatinstrument Eftersom handel med futures, forwards och optioner baserade på el-kontrakt är fondens grundläggande affärsidé så har handel med derivatinstrument skett i betydande omfattning. Stockholm den 22 januari 2008 Sverre Valvik Styrelsens ordförande Torkil Mogstad Fredrik Lundström Håkon Persen Söderström Mats Melin VD Revisionsberättelse I egenskap av revisorer i (organisationsnummer ) har vi granskat årsberättelsen och bokföringen samt fondbolagets förvaltning av Hedgefonden Elexir för räkenskapsåret Det är fondbolagets styrelse som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att prova redovisningsprinciperna och fondbolagets tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som fondbolaget gjort när de upprättat årsberättelsen samt att utvärdera den samlade informationen i årsberättelsen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelser. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden. Årsberättelsen har upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna Stockholm den 22 januari 2008 Johan Adolphson Auktoriserad revisor BDO Nordic Stockholm AB Fondbolagets ledning Mats Melin VD Pär Söderlund Förvaltningsdirektör Fondbolagets styrelse Sverre Valvik Styrelsens ordförande Torkil Mogstad Lars Lövfors Marknadsdirektör Fredrik Lundström Håkon Persen Söderström årsberättelse

8 Fondfakta Elexir Placeringsinriktning Hedgefonden Elexir är en specialfond med placeringsinriktning mot standardiserade elderivat omfattande elterminer och eloptioner noterade på Nord Pool ASA (NP) såsom börs och Nord Pool Clearing ASA (NPC) såsom clearinghus.. Elderivaten kan i tillägg till NP handlas över OTC-marknaden. Alla affärer clearas av NPC. Strategi Elexir strävar efter en hög avkastning i absoluta tal oavsett utvecklingen på andra finansiella marknader. Elexirs strävan är att utgöra ett attraktivt diversifieringsalternativ till övriga placeringsformer, då elderivatmarknaden ej förväntas uppvisa en systematisk korrelation med övriga finansiella marknader. Startdag Stängdes för nyteckning i april Fondförvaltare Ansvarig förvaltare, Pär Söderlund. Assisterande förvaltare, Jonas Larm Avkastningsmål 20 % per år i snitt över en tioårsperiod Fast arvode 1 % årligen tas ut med 1/12 varje månad Prestationsbaserat arvode 25 % av den värdestegring som överstiger den genomsnittliga svenska depositräntan med 1 månads löptid för den aktuella månaden 1), med high watermark. Denna ersättning beräknas på värdestegringen efter avdrag för förvaltningsarvodet. Inträdesavgift 0-3%. Se anmälningsblanketten på för aktuella villkor. Minimiinvestering SEK Tillståndsgivande myndighet Finansinspektionen Förvaringsinstitut Nordea Custody Services Revisor Johan Adolphson, BDO Nordic Stockholm AB Förvaltande bolag Kontaktperson Lars Lövfors 1) Riksbankens, eller till den de hänvisar, sista publicering av den genomsnittliga. svenska depositräntan med 1 månads löptid för den aktuella månaden. Vasagatan 15-17, Stockholm Telefon: Fax:

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2012

Årsberättelse för Excalibur 2012 Årsberättelse för Excalibur 2012 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2012 Årsberättelsen

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014

Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Halvårsredogörelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge halvårsredogörelse för Excalibur för perioden 1 januari 30 juni 2014 Halvårsredogörelsen

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9

VD har ordet 4. Awake Swedish Equity Fund 6. Förvaltarna har ordet 7. Nyckeltal och innehav 8. Förvaltningsberättelse 9. Balans- och resultaträkning 9 Årsberättelse 2010 Innehåll VD har ordet 4 Awake Swedish Equity Fund 6 Förvaltarna har ordet 7 Nyckeltal och innehav 8 Förvaltningsberättelse 9 Balans- och resultaträkning 9 Awake Swedish Bond Fund 10

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sid 3 Sid 4 År 2011 i korthet VDs ord Sid 5 Våra uppdrag 2011 Sid 7 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 12 Sid 13 Sid 22 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity

Informationsbroschyr OPM Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Informationsbroschyr Listed Private Equity Innehållsförteckning Listed Private Equity i korthet 4, 6 Placeringsinriktning

Läs mer

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01

Informationsbroschyr. Senast uppdaterad 2013-01-01 Informationsbroschyr Senast uppdaterad 2013-01-01 Enligt 4 kap. 15 lagen (2004:46) om investeringsfonder skall för varje investeringsfond finnas en aktuell informationsbroschyr om fonden och dess verksamhet.

Läs mer

VD har ordet... Lennart Näslund VD

VD har ordet... Lennart Näslund VD Årsredovisning 2009 2009 Innehåll 2009 VD har ordet... 5 Förvaltningsberättelse... 6-7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 9 Noter... 10-12 Revisionsberättelse... 13 Granskningsrapport... 14 2 2009 3

Läs mer

GMM Global Asset Management AB

GMM Global Asset Management AB INFORMATIONSBROSCHYR GMM Global Asset Management AB INNEHÅLL Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Investeringsstrategi 4 3. Investeringsprocess 5 4. Restriktioner 5 5. Riskkontroll 6 6. Förvaltare 7 7. Fondbolaget

Läs mer

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE

3 mars 2014. INFORMATIONSBROSCHYR FoF FIVE 3 mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Placeringsråd Sida 3 Vem passar fonden för Sida 3 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister...

ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 1 ENTER FONDER AB... 4 Bolagsfakta... 4 Förvaringsinstitut... 5 FONDERNA... 5 Fondöversikt Bolagets fondutbud... 5 Andelsägarregister... 5 Fondandelar och likabehandling... 5 Andelsklass B utdelande klass...

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR EUROPAFONDEN 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.

INFORMATIONSBROSCHYR. Uppdaterad februari 2015. Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder. INFORMATIONSBROSCHYR Uppdaterad februari 2015 Atlant Fonder AB Sveavägen 47, 113 59 Stockholm Telefon 08-457 33 70 www.atlantfonder.se KORT OM STABILITY Stability kombinerar aktierelaterade derivatstrategier,

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2010 Lidköping Biogas AB bildades 2010. Bolaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företaget producerar och säljer biogas. LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING

08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING 08ÅRSREDOVISNING o2 EL EKONOMISK FÖRENING Innehåll 3 4 5 2008 i korthet Linda Magnusson, vd Vindkraft - lönsam förnybar kraft för Sverige 6 Medlemmar i o2 El Ekonomisk Förening 7 8 9 10 12 13 17 Det här

Läs mer

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift.

Klass B: Andelsklassen har en högsta möjliga fast avgift om 1,75 procent och ingen prestationsrelaterad avgift. FONDBESTÄMMELSER FÖR CLIENS SVERIGE 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Cliens Sverige nedan kallad Fonden. Fonden är en så kallad specialfond enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder

Läs mer