eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn."

Transkript

1 eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

2 generella upp och nedgångar, varierar eturn sin exponering mot aktier efter börsklimat. Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend är en fondandelsfond som väljer de aktieeller räntefonder som just nu ger bra värdetillväxt. Med andra ord en fond som läser av börsens svängningar och bevakar ditt fondsparande åt dig. Fonden ingår i Folksams utbud av fondväljartjänster. eturn Fonder AB har förvaltat tjänsten Fondväljaren Trend sedan start juli 2009 samt efter det att tjänsten fondifierades våren 2013 till fonden Fondväljaren Trend. eturn Fonder - Så här placerar vi pengarna Vår förvaltning bygger på att undvika börsras men att ha pengarna placerade i aktier när börsen är på väg upp. En vanlig aktiefond är i princip alltid fullt investerad i aktiemarknaden. Vi anpassar oss istället konsekvent till rådande börsklimat genom att variera exponeringen mot aktiemarknaden. eturns systematiska modeller består av en uppsättning kvantitativa modeller som varje dag bearbetar en omfattande mängd information på aktiebörserna. Tillsammans identifierar de systematiskt lägen och situationer på marknaden: när trender uppstår, hur de utvecklas och när de upphör. Därefter ger modellerna underlag om i vilka aktiemarknader investeringar skall göras och hur mycket som skall köpas eller säljas samt när det ska ske. Att rationellt följa trender baserat på väl utvecklade modeller har historiskt givit goda avkastningstal. Några av världens mest framgångsrika förvaltare har använt modellbaserad handel sedan 1970-talet. Kontrollerad marknadsrisk Att agera med modeller som har en statistisk fördel ger en väsentligt bättre riskkontroll än att följa med på börsens bergoch dalbana. Att kontrollera marknadsrisken genom att kunna växla innehav delvis eller fullt ut mellan aktier och räntebärande placeringar, kan vara avgörande för en långsiktig god avkastning. Bakom modellerna ligger ett grundligt utvecklingsarbete för att säkerställa att modellerna är robusta och pålitliga. Vi har ägnat lång tid till att utveckla våra modeller. Till detta lägger vi stor vikt vid att fortlöpande förfina befintliga modeller och skapa nya. Risker i förvaltningen De risker som kan uppstå i förvaltningen är framför allt kursfallsrisker, likviditetsrisker och motpartsrisker. Fonden innehöll vi årsskifte inga instrument som kan vara svåra att värdera. Våra fonder eturn Fonden eturn varierar sin exponering mot aktiemarknader efter börsklimat. Förvaltningen har därmed fokus på kontroll av den så kallade marknadsrisken. Fonden kan variera från hög positiv exponering (+150%) till viss negativ exponering (-50%) mot aktiemarknaden som helhet. Det innebär att vid börsuppgång finns utrymme för extra hävstång genom handel med derivatinstrument. Vid låg eller ingen exponering innehar fonden istället räntebärande placeringar. Fonden placerar främst i enskilda aktier, indexnära derivatinstrument och ränta. Fondväljaren Trend kan liknas vid en autopilot som: Växlar helt eller delvis mellan aktie- och räntefonder utifrån börsklimatet. Minskar risken för stora värdefall samtidigt som möjligheten till avkastning består. Har väsentligt lägre risk än för exempelvis en svensk indexfond och börsen generellt. Fonden kan variera från hög (+125 %) exponering till låg (0 %) exponering mot aktiemarknaden som helhet. Vid låg eller ingen exponering innehar fonden istället räntebärande placeringar. Transparenta Fonden Fonden är en strategifond med exponering mot den svenska aktie- och räntemarknaden. Förvaltningen bygger på ett aktivt allokeringsråd bestående av en grupp mycket erfarna och kunniga förvaltare och experter. Den primära målsättningen med fondens placeringar är att med aktiv allokering följa den svenska aktiemarknadens långsiktiga uppgångsfaser och undvika aktiemarknadens långsiktiga nedgångsfaser. Den sekundära målsättningen, är att på samma sätt uppnå en stabil avkastning med de medel som inte är allokerade till aktiemarknaden och som placeras i den svenska räntemarknaden. Fonden kan variera från hög (80%) till låg (20%) exponering mot den svenska aktiemarknaden. Vid signaler att aktiemarknaden är på väg upp så ökar aktieandelen och vid omvända signaler så ökar ränteandelen. Framtidsutsikter Bolagets förvaltade fonders framtida avkastning avgörs av de systematiska modeller som eturn Fonder AB baserar sin förvaltning på. Modellerna väger samman olika skeenden i de finansiella marknaderna och väger dessa i ett flertal tidshorisonter till de exponeringar fonder innehar vid varje givet tillfälle. Antal modeller uppgår till fler än 25 stycken. Övrigt Helårsredogörelserna har upprättats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:561 och Finansinspektionens föreskrifter samt är fastställda och undertecknade av styrelsen i eturn Fonder AB i april eturn Fonder AB erhöll tillstånd enligt nya lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFMdirektivet) den 28 november Samtliga fonders fondbestämmelser uppdaterades den 28 november Gjorda uppdateringar är främst av redaktionell karaktär anpassat till ovan lag och direktiv. Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade eller har en konstant vikt till aktier oavsett dess 1 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

3 Fonden eturn Förvaltarna har ordet Utvecklingen på de nordiska börserna var god under helåret 2014 men marknadskaraktären var mindre gynnsam för den systematiska förvaltningsmodell som fonden använder. Framförallt första halvåret var relativt svagt. Från augusti till årets slut utvecklades dock fonden bättre än nordiskt index. Fondens systematiska modeller bygger på två huvudprinciper: 1. Trendföljande modeller som köper aktier och/eller index med positiv trend och säljer av aktier/index när trenden vänder ned. Denna del reglerar exponeringen mot aktiemarknaden. 2. Momentummodeller som väljer vilka aktier som ska köpas av alla de aktier som har positiv trend enligt ovan. Modellerna väljer de aktier som har bäst positiv trend. Båda ingredienserna enligt ovan leder ofta till kraftiga avvikelser från index både vad gäller exponering och vilka aktier som ingår. Detta innebär att utvecklingen kommer att avvika från index, positivt men ibland även negativt. Ibland ger de trendföljande modellernas ökning och minskning av aktieexponeringen en bättre utveckling än index, ibland är dessa ändringar i exponeringen mindre lyckosamma och leder till att modellen underpresterar. Detta skedde i viss mån Att välja aktier med bäst momentum (stark trend) ger statistiskt sett en bättre avkastning över tid än index, vilket är en väldokumenterad effekt i många akademiska studier. Det gäller dock inte varje månad, kvartal eller år ibland kan effekten vara den motsatta. Det sistnämnda har varit fallet under 2014 (och framförallt första halvåret). Förvaltningsberättelse Avkastning och riskmått Totalavkastningen för fonden eturn för 2014 blev 4,05 procent. Andelsvärdet var 120,4534 (Andelsvärdet är ej relevant för att beräkna avkastningen i fonden från fondstart bland annat på grund av utdelningar som effekt av individuellt prestationsbaserat arvode. Från och med februari 2012 gäller kollektivt prestationsbaserat arvode vilket inte ger utdelningseffekter på andelsnavet.) Standardavvikelsen mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 6,94 procent. Fondens tröskelvärde för beräkning av prestationsbaserat förvaltningsarvode, är Riksbankens reporänta. Under 2014 har en placering baserat på reporänta genererat 0,46 % i avkastning. Inget prestationsbaserat arvode har utgått under 2014 då fonden inte under året överstigit sin högsta notering uppräknat med Riksbankens reporänta och fondens fasta avgift. Se mer nedan under fondens kostnader. Historiska risknivåer framräknat enligt Fondbolagens förening rekommendationer återfinns i tabell Nyckeltal eturn. Risk och Avkastningsindikatorn, KIID per den 31 december Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens och eturn-modellens värde har förändrats de senaste fem åren. eturn tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att en investering är riskfri. Fonden kan över tid flytta till både höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens risk, exempelvis uttryckt i standardavvikelse, varierar efter den risk som aktiemarknaden respektive räntemarknaden uppvisar. Fonden eturn syftar till att dynamiskt anpassa placeringsnivå efter rådande börsklimat. Fonden styrs därmed inte efter en förutbestämd nivå av fondens aktiva risk (tracking error). Fonden eturn har som målsättning att över tid väsentligt överträffa börsutvecklingen på de marknader vi handlar, men fonden följer inte något specifikt index. Fondförmögenhet Per 31 december 2014 uppgick fondförmögenheten i eturn till 235,50 miljoner kronor. Andelsutgivning var under året 11,17 miljoner kronor. Andelsinlösen var under året 45,47 miljoner kronor. Fondens kostnader Fondens årliga avgift 2014 är 1,00% (Enligt riktlinjer Fondbolagens förening). Under året har fonden betalat courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten utgör detta en kostnad om 0,25 procent. Fast förvaltningsavgift är 1% per år, prestationsbaserad avgift är 20% på avkastning över reporänta över fondens högsta historiska avkastning (så kallad High Water Mark). Förvaltningskostnaden för ett innehav om kronor var under året 100,49 kr. Kostnader såsom ersättning till fondens förvaringsinstitut, Finansinspektionens tillsyn samt revision av fondens räkenskaper har erlagts av eturn Fonder AB och belastar därmed inte fonden. Fondens exponering Per 31 december 2014 hade fonden en aktierelaterad exponering om 113,4 %. Exponeringen beräknas som marknadsvärdet av positionerna i förhållande till fondförmögenheten. Den genomsnittliga aktierelaterade exponeringen under året har uppgått till 86 %. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer under 2014 var 5,76 gånger. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt riktlinjerna i FFFS 2013:9 under 2014 var 11,44 gånger. Till den del som omsättningen hänför sig till terminskontrakt är beräkningen gjord på terminskontraktens underliggande värde. Utdelning För räkenskapsåret 2014 lämnades ingen utdelning. Övrigt Allt positionstagande har skett med noterade aktier och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Väsentliga risker Risken i fonden eturn beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntetillgångar samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntefonder beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk ränteinstrumenten har. Längre löptid innebär högre risk. För fonden eturn är det över tid aktierisken som överväger. Geografisk spridning och spridning till olika branscher minskar den totala risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i aktier noterade i en annan valuta än i svenska kronor. Dessa aktier påverkas av valutakursförändringar. Derivat används för att vid gott marknadsklimat skapa hävstång. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid upp- och nedgångsfaser i marknaden. 2 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

4 Balansräkning Tillgångar Överlåtbara värdepapper (Not 2) Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 2) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3) Övriga tillgångar (Not 4) Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 5) Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Post er inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara derivatinstrument (Not 6) Värdeförändring övriga derivatinstrument (Not 7) Värdeförändring fondandelar (Not 8) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övriga Intäkter (Not 9) 2 Summa Intäkter och värdeförändringar Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Räntekostnader Övriga kostnader (Not 10) Summa kostnader Årest resultat Not 1 Redovisningsprinciper Fonden tillämpar lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:561 och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:10 samt följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Valutakurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Not Se "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Summa Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt säkerheter Summa Not 4 Övriga tillgångar Fondlikvidfodran Summa Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förvaltningsavgift Uppl räntekostnad säkerheter Uppl avgift derivataffär Summa Not Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepappaer Not Realisationsvinster övriga derivatinstrument Realisationsförluster övriga derivatinstrument Orealiserad vinst/förlust övriga derivatinstrument Summa värdeförändring övriga derivatinstrument Innehav per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) ASSA Abloy B SEK Industri 3,7 Atlas Copco A SEK Industri 3,1 Autoliv SDB SEK Sällanköpsvaror 3,4 Boliden SEK Material 3,1 CHR Hansen Holding AS DKK Hälsovård 2,1 Coloplast B DKK Hälsovård 3,6 DNB NOR ASA NOK Finans 1,2 Electrolux B SEK Sällanköpsvaror 3,2 Elisa OYJ EUR Telekom 3,6 Hexagon AB SEK Industri 2,2 Husqvarna B SEK Sällanköpsvaror 2,7 ICA GRUPPEN AB SEK Dagligvaror 3,2 Investor B SEK Finans 3,4 JM AB SEK Finans 2,7 Lundin Mining Corp- SDB SEK Material 3,0 Marine Harvest ASA NOK Sällanköpsvaror 3,5 Norsk Hydro ASA NOK Material 2,3 Novo Nordisk AS DKK Hälsovård 3,0 NOVOZYMES A/S B DKK Hälsovård 2,1 OMX Fut SEK Index -0,2 OPERA SOFTWARE ASA NOK Informationsteknik 1,2 Orion OYJ B EUR Hälsovård 1,8 Pandora A/S DKK Sällanköpsvaror 3,5 Royal Caribbean Cruises NOK Dagligvaror 4,0 Securitas AB SEK Industri 3,0 Skanska AB-B SHS SEK Industri 3,2 Swedish Match SEK Sällanköpsvaror 3,1 Tele 2 B SEK Telekom 3,2 TopDanmark A/S DKK Finans 3,6 Trygg A/S DKK Finans 2,6 Yara International NOK Material 1,4 Summa: Överlåt bara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad ,16 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,92 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,09 Summa: Likvider på väg Royal Caribbean Cruises Utdelning ,01 FONDFÖRMÖGENHET ,0 Nyckeltal eturn Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 120, , , , , , , ,9593 Värdeutveckling sedan start 137, , , , , , , ,9676 Utveckling sedan start 37,84% 32,47% 3,78% 8,78% 37,52% 35,16% 1,45% 2,97% Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr , Totalavkastning 4,05% 27,64% -4,60% -20,90% 1,70% 33,29% -1,47% 2,96% Reporänta, fondens jämförelseobj. % 0,46% 0,99% 1,43% 1,71% 0,49% 0,65% 4,05% 3,55% Risk- och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 15,25% 10,36% -13,13% -10,31% 16,43% 14,60% - - Genomsnittlig årsavkastning (5år) 0,38% 5,48% 0,16% 1,76% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv Risk (2 år) 10,64% 12,53% 9,37% 13,26% 14,00% 8,78% Totalrisk (2 år) 10,66% 12,51% 9,38% 13,24% 14,00% 8,44% Totalrisk Reporänta(2 år) 0,10% 0,08% 0,08% 0,20% 0,13% 0,54% Ändring av FF Fondförmögenhet vid året s st art Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkningen Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid året s slut Not Realisationsvinst fondandelar Summa värdeförändring fondandelar Not Öresutjämning 2 - Summa övriga intäkter Not Transaktionskostnader Summa övriga kostnader ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

5 Styrelsen för eturn Fonder AB Org.nr Stockholm Bertil Hult, Ordförande Krister Sjöblom, VD Kenneth Holmström Ulf Berg Pertti Hiltunen Göran Emtesjö Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 4 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

6 Fondväljaren Trend Förvaltarna har ordet Fonden Fondväljaren Trend som startde i februari 2013 är ett resultat av den tjänst med samma namn som eturn Fonder har förvaltat sedan start sommaren 2009 och som ingår i Folksams utbud av fondväljartjänster. Fondifiering av den tidigare tjänsten ger en effektivare handel, väsentligt bättre priser (underliggande fondavgifter) samt ett större fondurval. När vi alla gör investeringar i olika fonder eller finansiella instrument, har vi som syfte att få så bra avkastning som möjligt. Men vi vill också känna trygghet i oroliga tider. Målet är således så hög men också så jämn avkastning som möjligt. Som verktyg för en jämnare avkastning har många valt att ha en del investerat i obligationsmarknaden, t.ex. via en blandfond. Obligationer går upp i värde när obligationsräntorna går ner. Genom de allt lägre räntorna gav en ren svensk obligationsfond en avkastning 2014 om ca.8 %. Kommer då obligationer att ha en bra funktion i en portfölj även under 2015? Förutsättningarna är radikalt ändrade. En svensk 10-årsränta gick under 2014 ner med 1,4 % -enheter, från 2,4 % till 1 %. Även då 10-årsräntan i skrivande stund ligger under 1 % och kan falla en bit till så kan avkastningen för säkra obligationer ha svårt att uppnå resultatet för år 2014 då fallhöjden ner till noll är mindre än hela förra årets räntenedgång. Stiger räntorna kan obligationer få en motsatt effekt i en portfölj och avkasta negativt. Fondväljaren Trend fokuserar vid osäkerhet i aktiemarknader på att systematiskt minska aktievikten och vid förnyad styrka åter öka aktievikten. På detta sätt anpassas risknivån i fonden dynamiskt efter rådande marknadssituation. Verktyget för att åstadkomma jämnhet och därmed trygghet är således annorlunda än att förlita sig på sjunkande obligationsräntor. Med ändrade förutsättningar för utjämning av avkastning med hjälp av obligationer ökar fördelarna för förvaltningsformen som Fondväljaren Trend representerar - aktiv allokering. Idag förvaltas 1000 tals miljarder kronor världen över baserat på att systematiskt följa trender. Allt fler ser ett behov av modell och metod som ger trygghet vid stora nedåtgående trender men samtidigt vara med när börsen går upp. Detta kallas taktisk tillgångsallokering (på engelska Tactical Asset Allocation, TAA), vilket kan utföras på olika sätt. eturn Fonder gör det med systematiska modeller, och man talar då om systematisk taktisk tillgångsallokering (Systematic Tactical Asset Allocation). Förvaltningsformen växer mycket snabbt i USA inte minst för dess egenskaper att skydda kapitalet vi stora börsfall. Avkastning och riskmått Totalavkastningen för fonden Fondväljaren Trend för år 2014 blev 13,86 procent. Andelsvärdet var 123,2663. Standardavvikelsen sedan fondstart mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 8,06 procent. Historiska risknivåer framräknat enligt Fondbolagens förening rekommendationer återfinns i tabell Nyckeltal Fondväljaren Trend. Risk och Avkastningsindikatorn, KIID per den 31 december Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Fondväljaren Trend tillhör kategori 4, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att en investering är riskfri. Fonden kan över tid flytta till både höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens risk, exempelvis uttryckt i standardavvikelse, varierar efter den risk som aktiemarknaden respektive räntemarknaden uppvisar. Fonden Fondväljaren Trend tillhör Morningstar kategorin Blandfond SEK flexibel. Gemensamt för gruppen är att de inte har ett jämförelseindex, detta just för att gruppen är flexibla i sin allokering mellan aktier och räntor. Jämförelseindex har främst en fix andel mätt mot aktiemarknaden och eller räntemarknaden. Fondväljaren Trend följer här med den norm som gäller för Morningstar gruppen som helhet, vilket innebär att jämförelse mot ett index inte sker. Fondförmögenhet Per 31 december 2014 uppgick fondförmögenheten i Fondväljaren Trend 1 613,07 miljoner kronor. Andelsutgivning var under året 188,29 miljoner kronor. Andelsinlösen var under året 218,94 miljoner kronor. Fondens kostnader Fondens årliga avgift 2014 är 1,82 % (Enligt riktlinjer Fondbolagens förening). Under året har fonden betalat courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten utgör detta en kostnad om 0,069 procent. Fast förvaltningsarvode till eturn Fonder AB är 1,80 % per år. Årlig avgift framräknad som syntetisk årlig avgift inkluderar även underliggande fonders förvaltningsarvode efter rabatter. eturn Fonder har uppsakattat den del av kostnaden som utgörs av börshandlade fonder (ETF:er). Syntetisk årlig avgift 2014 är 2,3 %. Förvaltningskostnaden för ett innehav om kronor var under året 190,09 kr. Fondens exponering Per 31 December 2014 hade fonden en exponering i aktiva placeringar om 122,05 %. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer under 2014 var 4,46 gånger. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt riktlinjerna i FFFS 2013:9 under 2014 var 8,64 gånger. Till den del som omsättningen hänför sig till terminskontrakt är beräkningen gjord på terminskontraktens underliggande värde. Utdelning För räkenskapsåret 2014 lämnades ingen utdelning. Övrigt Positionstagande har skett i fonder med dagligt noterade andelskurser och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive fond, marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Väsentliga risker Risken i en fondandelsfond beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntefonder samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktiefonder har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntefonder beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk räntefonden har. Längre löptid innebär högre risk. För Fondväljaren Trend är det över tid aktierisken som överväger. Geografisk spridning och spridning till olika branscher samt förvaltare minskar den totala risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i fonder som innehar värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor. Dessa fonder påverkas av valutakursförändringar. Derivat används för att vid gott marknadsklimat skapa hävstång. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångsfaser i marknaden. Detta varierar den momentana risken mot aktiemarknaden mellan hög (125 %) och låg (0 %) och ger över fler börscykler en genomsnittlig investeringsnivå till aktiemarknaden som understiger 100 %. 5 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

7 Balansräkning Tillgångar Fondandelar (Not 2) Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 2) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3) Summa t illgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 4) Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Post er inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring övriga derivatinstrument (Not 5) Värdeförändring fondandelar (Not 6) Ränteintäkter Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Övriga Intäkter (Not 7) Summa Intäkter och värdeförändringar Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ersättning till revisorer Räntekostnader Övriga kostnader (Not 8) Summa kostnader Årest resultat Not 1 Redovisningsprinciper Fonden tillämpar lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:561 och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:10 samt följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Valutakurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Not Se "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Summa Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt säkerheter Summa Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förvaltningsavgift Uppl avgift derivataffär Uppl räntekostnad säkerheter Uppl revisionsarvode Summa Fondförmögenhet per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) ETURN SEK Fonder 7,0 Handelsbanken Indienfond SEK Fonder 4,3 Handelsbanken Läkemedelsefond SEK Fonder 5,0 JP Morgan Funds Sicav JF India USD Fonder 3,2 Lynx Dynamic SEK SEK Fonder 10,9 OMX Fut SEK Index -0,2 SEB Asienfond ex Japan SEK Fonder 6,9 SEB Asset Selection SEK Lux SEK Fonder 6,1 SEB Bioteknik SEK Fonder 4,1 SEB Fastighetsfond SEK Fonder 4,2 SEB Teknologifond SEK Fonder 4,4 SPP Aktiefond Japan SEK Fonder 5,5 SPP Aktiefond Stabil SEK Fonder 12,1 SPP Aktiefond USA SEK Fonder 12,8 SPP Emerging Markets SRI SEK Fonder 5,9 Summa: Övriga finansiella instrument (Fonder) 92,2 Summa: Överlåt bara värdepapper uppt agna t ill handel på reglerad marknad. (Standardiserad OMX-termin) (Index) -0,21 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,1 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,16 FONDFÖRMÖGENHET Nyckeltal Fondväljaren Trend Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 123, ,2584 Utveckling sedan start 23,27% 8,26% Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr - - Totalavkastning 13,86% 8,26% Risk- och avkast ningmåt t Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 11,03% - Genomsnittlig årsavkastning (sedan start) 11,53% 9,04% Risknivå skala 1-7 (KIID) 4 4 Aktiv Risk (2 år) 8,06% 9,67% Totalrisk (2 år) 8,06% 9,67% Ändring av FF Fondförmögenhet vid årets start Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkningen Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slut Not 5 Värdeförändring övriga derivatinstrument Realisationsvinster övriga derivatinstrument Realisationsförluster övriga derivatinstrument Orealiserad vinst/förlust övriga derivatinstrument Summa Not 6 Värdeförändring överlåtbara värdepapper Realisationsvinster fondandelar Realisationsförluster fondandelar Orealiserad vinst/förlust fondandelar Summa Not 7 Övriga intäkter Kickback Kompensation från fondbolag Summa Not 8 Övriga kostnader Transaktionskostnader Summa ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

8 Styrelsen för eturn Fonder AB Org.nr Stockholm Bertil Hult, Ordförande Krister Sjöblom, VD Kenneth Holmström Ulf Berg Pertti Hiltunen Göran Emtesjö Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 7 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

9 Transparenta Fonden Förvaltarna har ordet Lite oväntat fortsatte obligationsrallyt ner mot ett nollränteläge under Detta tillsammans med fallande energipriser samt centralbankernas monetära stimulanser fick de flesta av världens börser att stiga. Detta påverkar naturligtvis företagens nyckeltal som har blivit betydligt högre än vad vi är vana vid. Flera analytiker anser också att det är motiverat med högre nyckeltal under rådande ränteförhållanden. Det kanske är så kortsiktigt, men risken i aktiemarknaden ökar. Det är vårt arbete i Transparenta Fondens allokeringsråd att läsa av de risker och möjligheter som finns på den svenska aktie och räntemarknaden med hjälp av de systematiska modeller vi arbetar efter och uppnå en bra allokering efter rådande börsläge. Transparenta Fonden varierar aktivt den svenska indexaktieexponeringen mellan 20 % och 80 %. Variationen sker baserat på den aktuella trenden samt den förväntade utvecklingen. Fonden passar de investerare som ej önskar göra aktiva val mellan svenska aktier och svenska räntor. Syftet med Transparenta Fonden är att ge sina investerare trygghet och stabilitet genom sin modell och metod och mandat att agera vid såväl positivt som negativt börsklimat. Avkastning och riskmått Totalavkastningen för Transparenta Fonden för år 2014 blev 6,90 procent. Andelsvärdet var 116,7793. Standardavvikelsen sedan fondstart mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 5,12 procent. Historiska risknivåer framräknat enligt Fondbolagens förening rekommendationer återfinns i tabell Nyckeltal Transparenta Fonden. Risk och Avkastningsindikatorn, KIID per den 31 december Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Transparenta Fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att en investering är riskfri. Fonden kan över tid flytta till både höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens risk, exempelvis uttryckt i standardavvikelse, varierar efter den risk som aktiemarknaden respektive räntemarknaden uppvisar. Fondens exponering Per 31december 2014 hade fonden en exponering i aktiva placeringar om 65,5 %. Inklusive fondens passiva placeringar var exponeringen 97,9 %. Exponeringen beräknas som marknadsvärdet av positionerna i förhållande till fondförmögenheten. Den genomsnittliga aktierelaterade exponeringen under året har uppgått till 55,9 %. Minsta investeringsgrad uppgick under året till 34,2 % och högsta uppgick till 66,2 % Fondens omsättningshastighet beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer under 2014 var 0,58 gånger. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt riktlinjerna i FFFS 2013:9 under 2014 var 1,17 gånger. Till den del som omsättningen hänför sig till terminskontrakt är beräkningen gjord på terminskontraktens underliggande värde. Utdelning För räkenskapsåret 2014 lämnades ingen utdelning. Övrigt Positionstagande har skett i fonder med dagligt noterade andelskurser och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive fond, marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Väsentliga risker Risken i en strategifond beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntetillgångar samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntebärande tillgångar beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk tillgången har. Längre löptid innebär högre risk. För Transparenta Fonden är det över tid aktierisken som överväger. Placeringar sker endast i indexnära produkter vilket minskar den totala risken i fonden. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångsfaser i marknaden. Detta varierar den momentana risken mot aktiemarknaden allt mellan 80 % och 20 % och ger över fler börscykler en genomsnittlig investeringsnivå till aktiemarknaden som understiger 80 %. Detta dämpar fondens marknadsrisk. Fondförmögenhet Per 31 december 2014 uppgick fondförmögenheten i Transparenta Fonden till 75,58 miljoner kronor. Andelsutgivning var under året 23,10 miljoner kronor. Andelsinlösen var under året 0 kronor. Fondens kostnader Fondens årliga avgift 2014 är 0,93 % (Enligt riktlinjer Fondbolagens förening). Under året har fonden betalat courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten utgör detta en kostnad om 0,07 procent. Fast förvaltningsarvode till eturn Fonder AB är 0,75 % per år. Årlig avgift framräknad som syntetisk årlig avgift inkluderar även underliggande fonders förvaltningsarvode efter rabatter. eturn Fonder har uppsakattat den del av kostnaden som utgörs av börshandlade fonder (ETF:er). Syntetisk årlig avgift 2014 är 1,1 %. Förvaltningskostnaden för ett innehav om kronor var under året 77,72 kr. 8 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

10 Balansräkning Tillgångar Fondandelar (Not 2) Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 2) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3) Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 4) Summa skulder Fondförmögenhet Post er inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Resultaträkning Intäkter och värdeförändring Värdeförändring övriga derivatinstrument (Not 5) Värdeförändring fondandelar (Not 6) Ränteintäkter Utdelningar Övriga Intäkter (Not 7) Summa Intäkter och värdeförändringar Kostnader Förvaltningskostnad Ersättning till bolaget som driver fondverksamhet Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ersättning till revisor Räntekostnader Övriga kostnader (Not 8) Summa kostnader Årest resultat Not 1 Redovisningsprinciper Fonden tillämpar lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2013:561 och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investerinsgfonder 2013:10 samt följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Valutakurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Not Se "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Summa Not 3 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränteintäkt säkerheter Summa Not 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förvaltningsavgift Uppl avgift derivataffär Uppl revisionsarvode Summa Not 5 Värdeförändring övriga derivatinstrument Realisationsvinster övriga derivatinstrument Realisationsförluster övriga derivatinstrument Orealiserad vinst/förlust övriga derivatinstrument - - Summa Innehav per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) Handelsbanken Sverige Index Criteria SEK Index 14,0 Handelsbanken Sverigefond Index SEK Fonder 24,1 SPP Aktiefond Sverige SEK Fonder 27,5 SPP Företagsobligationsfond SEK Fonder 23,5 SPP Penningmarknadsfond SEK Index 8,9 Summa: Övriga finansiella instrument (Fonder) 97,9 Summa: Överlåt bara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad 0 (Index) 0,0 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,2 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,09 FONDFÖRMÖGENHET Nyckeltal Transparenta Fonden Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 116, ,2467 Utveckling sedan start 16,78% 9,25% Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr - - Totalavkastning 6,90% 9,25% Risk- och avkast ningmåt t Genomsnittlig årsavkastning (2år) 8,06% - Genomsnittlig årsavkastning (sedan start) 8,43% 10,13% Risknivå skala 1-7 (KIID) 4 5 Aktiv Risk (2 år) 5,12% 5,86% Totalrisk (2 år) 5,12% 5,86% Ändring av FF Fondförmögenhet vid årets start Andelsutgivning Andelsinlösen 0 0 Årets resultat enligt resultaträkningen Lämnad utdelning 0 0 Fondförmögenhet vid årets slut Not 6 Värdeförändring överlåtbara värdepapper Realisationsvinster fondandelar Realisationsförluster fondandelar Orealiserad vinst/förlust fondandelar Summa Not 7 Övriga intäkter Kickback Öresutjämning - 1 Summa Not 8 Övriga kostnader Transaktionskostnader Öresutjämning -1 - Summa ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

11 Styrelsen för eturn Fonder AB Org.nr Stockholm Bertil Hult, Ordförande Krister Sjöblom, VD Kenneth Holmström Ulf Berg Pertti Hiltunen Göran Emtesjö Vår revisionsberättelse har lämnats Ernst & Young AB Nilla Rocknö Auktoriserad revisor 10 - ETURN FONDER HELÅRSREDOVISNING 2014

eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HELÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se eller ingen exponering innehar fonden istället räntebärande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2015 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn. eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post: eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2013 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie-

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend

Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend Halvårsberättelse 2010 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Efter den kraftiga börsuppgången 2009 har 2010 präglats av

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond

AP7 Aktiefond. AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond Halvårsredogörelse 2015 AP7 1 AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse Placeringsinriktning AP7 Aktiefond är en viktig komponent för att skapa en livscykelprofil

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011

Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Adrigo Hedge Årsberättelse 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

IKC Tre Euro Offensiv

IKC Tre Euro Offensiv Halvårsredogörelse för IKC Tre Euro Offensiv Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Tre Euro Offensiv 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Tundra Vietnam Fund 515602-6824

Tundra Vietnam Fund 515602-6824 Årsberättelse för Tundra Vietnam Fund Perioden 2014-05-06-2014-12-31 Tundra Vietnam Fund 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed avge

Läs mer

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2013. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (13) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2016 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2016-01-01 till 2016-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer