Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)"

Transkript

1 Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX , STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE

2 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden eturn kännetecknas av att investeringar sker i aktier som uppvisar stark trend samt att den totala aktieexponeringen varieras efter börsklimat. Syftet med modellen är att utnyttja positiva börstider till att skapa god avkastning samt att skydda kapitalet under negativa börstider genom att gå ur aktieinnehav och gå över helt eller delvis till räntebärande. Finanskrisen och dess följdverkningar i form av skuldkris och eurokris är det mest dramatiska som skett i finansvärlden efter andra världskriget, vilket gör att förutsättningarna för bland annat aktieplaceringar påverkas. Börsutvecklingen har under stora delar av 2010 och 2011 svängt upp och ned på ett sätt som varit ogynnsamt för trendföljande modeller. Även om denna typ av beteende inte är ett nytt fenomen har det inte på mycket länge varit en så lång period av besvärlig marknad ur ett trendperspektiv. Den systematiska förvaltningsmodell vi använder, som vi ofta för enkelhets skull omnämner som eturn-modellen, består av ett antal olika delmodeller. Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera och vidareutveckla dessa modeller. Under det senaste året har vi intensifierat detta arbete och ägnat mycket tid åt både utvärdering av befintliga modeller och utveckling av nya, kompletterande modeller. Den modellutveckling vi har gjort den senaste tiden innebär dels att vissa delmodeller kommer att agera snabbare för att fånga kortare trender, dels att fonden under vissa perioder kommer att "gå kort" det vill säga ha en netto negativ exponering i aktiemarknaden. I sin enklaste beskrivning innebär detta att fonden utvecklas positivt om värdet på ägda aktier går ned och tvärtom. Andelen netto negativa positioner avses vara maximalt 50%. Vi har tidigare uttryckt att investeringsgraden till aktier har varierat mellan 0% till 150%. Med de nya modellerna kommer investeringsgraden att variera mellan -50% till 150%. Möjligheten att "gå kort" har alltid funnits i fondens bestämmelser, men vi har tidigare inte utnyttjat den möjligheten. De nya modellerna har tagits i bruk från och med januari Målsättningarna för eturn är: Att leverera positiv avkastning, att överträffa index med bred marginal samt att maximalt värdefall är väsentligt lägre än för index. Dessa målsättningar bör ses över en längre tidsperiod än ett år. Som framgår av diagrammet nedan har fonden mycket väl uppfyllt samtliga målsättningar sedan fondstart. Under kalenderåret 2011 har maximalt värdefall varit lägre än för svenskt börsindex (-23,4% respektive -28,1%), men de övriga målsättningarna har inte uppnåtts. Avkastningen har inte överträffat svenskt börsindex under kalenderåret men från fondstart ligger fonden eturn 34% över index.

3 Diagram 1 nedan visar värdeutvecklingen i eturn från fondstart. I diagrammet visas även investeringsgraden (andelen aktierelaterad exponering) som en streckad linje mot vänsteraxelns skala. Som en jämförelse visas också utvecklingen för Stockholmsbörsens OMXSPI-index. Som framgår av diagrammet var investeringsgraden hög i början av året, minskade gradvis under vintern, minskade kraftigt i samband med jordbävningskatastrofen i Japan och var under resten av året på en låg eller mycket låg nivå. När det stora börsfallet kom under augusti och under de efterföljande mycket turbulenta månaderna var fonden nästan enbart placerad i räntebärande instrument. Diagram 1. Fonden eturn från fondstart jämfört med OMXSPI-index 2 Förvaltningsberättelse Avkastning och riskmått Totalavkastningen för fonden eturn för 2011 blev -20,90 procent. Denna avkastning gäller för en investerare som varit med från fondstart. Andelsvärdet var 95,06 (Andelsvärdet är ej relevant för att beräkna avkastningen i fonden från fondstart bland annat på grund av utdelningar som effekt av individuellt prestationsbaserat arvode. Från och med februari 2012 gäller kollektivt prestationsbaserat arvode vilket inte ger utdelningseffekter på andelsnavet.) Standardavvikelsen mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 7,04 procent. Värden för daglig Value at Risk (parametrisk med 95% konfidensintervall) var under året: Min 0 %, max 2,63 % samt medel 0,68 %. Fondens tröskelvärde för beräkning av prestationsbaserat förvaltningsarvode, är Riksbankens reporänta. Under 2011 har en placering baserat på reporänta genererat 1,71 % i avkastning.

4 Fonden eturn har som målsättning att över tid väsentligt överträffa börsutvecklingen på de marknader vi handlar, men fonden följer inte något specifikt index. Som ytterligare information görs här en jämförelse med OMXSPI, detta index har under 2011 haft en värdeutveckling på -16,69 %. Historiska risknivåer framräknat enligt Fondbolagens förening rekommendationer återfinns i tabell Nyckeltal eturn. Risk och Avkastningsindikatorn, KIID per den 31 december Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens och eturn-modellens värde har förändrats de senaste fem åren. eturn tillhör kategori 5, vilket betyder medel till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär att fonden är riskfri. Fonden kan över tid flytta till både höger och vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fondens risk, exempelvis uttryckt i standardavvikelse, varierar efter den risk som aktiemarknaden respektive räntemarknaden uppvisar. Fonden kan variera sin placeringsnivå mot aktiemarknaden mellan -50% till 150%. Risken kan således också variera efter den aktuella placeringsnivå fonden har mot aktiemarknaden respektive räntemarknaden. Förvaltningen syftar till att dynamiskt anpassa placeringsnivå efter rådande börsklimat. Fonden styrs därmed inte efter en förutbestämd nivå av fondens aktiva risk (tracking error). Fondförmögenhet Per 31 december 2011 uppgick fondförmögenheten i eturn till 308,49 miljoner kronor. Fondens kostnader Under året har fonden betalat kronor i courtage och clearingavgifter. I förhållande till den genomsnittliga fondförmögenheten utgör detta en kostnad om 0,41 procent. Fasta och prestationsbaserade förvaltningsarvoden till Eturn Capital Management AB uppgick till kronor respektive 0 kronor. Fast förvaltningsavgift är 1% per år, prestationsbaserad avgift är 20% på avkastning över reporänta. Fondens TER (Total Expense Ratio) beräknad enligt Finansinspektionens rekommendation var 1,00 procent under Förvaltningskostnaden för ett innehav om kronor var under året 85,55 kr.

5 Kostnader såsom ersättning till fondens förvaringsinstitut, Finansinspektionens tillsyn samt revision av fondens räkenskaper har erlagts av Eturn Capital Management AB och belastar därmed inte fonden. Fondens exponering Per 31 December 2011 hade fonden en aktierelaterad exponering om 0 %. Exponeringen beräknas som marknadsvärdet av positionerna i förhållande till fondförmögenheten. Den genomsnittliga aktierelaterade exponeringen under året har uppgått till 38,67 %. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt Fondbolagens Förenings riktlinjer under 2011 var 5,89 gånger. Fondens omsättningshastighet beräknad enligt riktlinjerna i FFFS 2008:11 under 2011 var 11,47 gånger. Till den del som omsättningen hänför sig till terminskontrakt är beräkningen gjord på terminskontraktens underliggande värde. Utdelning För räkenskapsåret 2011 lämnades ingen utdelning. Fondbestämmelser Ändringar i fondbestämmelser har genomförds , vilka sammanfattas nedan: Fonden byter namn till eturn (tidigare eturn AktieTrend) Daglig handel införs för fonden Vissa ändringar i fondbestämmelserna: Möjlighet att handla så kallade ETF:er (börshandlade fonder), fler och flexiblare möjligheter att placera i räntebärande instrument, utökade mandat till bruttoexponering. Vår avsikt med dessa ändringar är att förenkla handel i fonden, att förbättra möjligheterna för fonden att dra nytta av investeringsmöjligheter på världens börser samt att effektivisera möjligheterna till skydd mot marknadsrisker och valutarisker. Fullständiga fondbestämmelser finns tillgängliga på bolagets hemsida. Övrigt Allt positionstagande har skett med noterade aktier och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag hämtats från WM-Company, kurs noterad kl. 16:00 GMT Årsberättelsen har upprättats enligt lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter samt är fastställd och undertecknad av styrelsen i Eturn Capital Management AB den 24 april 2012.

6 BALANSRÄKNING Tillgångar Överlåtbara värdepapper (Not 2) Penningmarknadsinstrument (Not 2) Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde Placering på konto hos kreditinstitut (Not 2) Summa placeringar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 2) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 3) Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (Not 4) Summa skulder Fondförmögenhet Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Övriga ställda säkerheter RESULTATRÄKNING Intäkter och värdeförändring Värdeförändring på överlåtbara värdepapper (Not 5) Värdeförändring för övriga derivatinstrument (Not 6) Värdeförändring fondandelar (Not 7) Ränteintäkter (Not 8) Utdelningar Valutakursvinst- och förluster netto Summa intäkter och värdeförändring Kostnader Förvaltningskostnader Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Räntekostnader Övriga kostnader (Not 9) Summa kostnader Årets resultat

7 Nyckeltal eturn Fondens utveckling Fondförmögenhet Andelsvärde, kr Värdeutveckling sedan start Antal utestående andelar Utdelning per andel, kr Totalavkastning, % % 1.70% 33.29% -1.47% 2.96% Reporänta, fondens jämförelseobjekt, % 1.71% 0.49% 0.65% 4.05% 3.55% Risk- och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) % 16.43% 14.60% - - Genomsnittlig årsavkastning (sedan start) 1.76% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv Risk (2 år) 13.26% 14.00% 8.78% Totalrisk (2 år) 13.24% 14.00% 8.44% Ändring av FF Fondförmögenhet vid årets start Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkningen Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Not 1 Redovisningsprinciper Fonden tillämpar lagen om investeringsfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder 2008:11 och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga. Detta innebär bland annat att uppställningsformerna av resultat och balansräkning har ändrats i enlighet med FFFS 2011:42 som trädde i kraft i augusti Ingen förändring har skett av nettoresultatet och fondförmögenheten. Not 2 Specifikation av finansiella instrument. Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Instrumentnamn Volym Värd.kurs Värd.ränta Marknv. SEK % av fondförmögenh Emittent Vasakronan FC et VASAKRONAN SCA Capital FC SCA Statsskuldväxel RIKSGÄLDEN Statsskuldväxel RIKSGÄLDEN Länsf. Bank BC LÄNSF. BANK Totaler % Likvidkonton Volym Valuta Marknadv. SEK % av fondförmögenhet eturn Investeringskonto NOK NOK eturn Investeringskonto EUR EUR eturn Investeringskonto SEK SEK eturn Säkerhetskonto SEK SEK eturn Investeringskonto DKK DKK Totaler % Valutakurser (SEK) Kurs Danish Krone Euro Norwegian Krone

8 Not Upplupen depåavgift Upplupen ränteintäkt Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Förvaltningsavgift Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Realisationsvinster överlåtbara värdepapper Realisationsförluster överlåtbara värdepapper Orealiserad vinst/förlust överlåtbara värdepapper Summa värdeförändring överlåtbara värdepapper Not Realisationsvinster övriga derivatinstrument Realisationsförluster övriga derivatinstrument Orealiserad vinst/förlust övriga derivatinstrument Summa värdeförändring övriga derivatinstrument Not Realisationsförluster fondandelar Summa värdeförändring fondandelar Not Upplupna ränteintäkter Ränteintäkter penningmarknadsinstrument Summa ränteintäkter Not Courtage Öresutjämning -2-4 Summa övriga kostnader

9 Styrelsen för Eturn Capital Management AB Org.nr Stockholm Bertil Hult, Ordförande Krister Sjöblom, VD Kenneth Holmström Ulf Berg Pertti Hiltunen

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE

31 juli 2015 INFORM ATIONSBROSCHYR GRAAL TRENDHEDGE 31 juli 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM FONDEN Sida 3 Målsättning och placeringsinriktning Sida 3 Historisk avkastning Sida 3 Ansvarig förvaltare Sida 3 Vem passar fonden för Sida 4 Risk/Avkastningsprofil

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011

HealtHInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder Årsrapport 2011 HealthInvest Fonder i korthet 2 HealthInvest Fonder INRIKTNING Svenska specialfonder och värdepappersfonder som investerar inom hälso och sjukvårdsområdet. Viktiga sektorer

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING

OM FONDBOLAGET OM FONDEN FONDUTBUD OCH PLACERINGSINRIKTNING Enter Fonder AB Sveavägen 17, Box 7006, 103 86 Stockholm Telefon 08-790 57 00, Fax 08-790 57 50 Org. nr 556573-5114 www.enterfonder.se 19 februari 2013 2013-07-09 INNEHÅLL OM FONDBOLAGET... 4 OM FONDEN...

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Högräntefond Spiltan Räntefond Sverige

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Halvårsredogörelse för Camelot 2014

Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Halvårsredogörelse för Camelot 2014 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Camelot för perioden 1 januari 30 juni 2014. Halvårsredogörelsen har upprättats

Läs mer

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB

SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010. Scientia Fund Management AB SCIENTIA HEDGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 Scientia Fund Management AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Registreringsnummer ISIN-nummer Typ Risk Fondens startdag Minsta insättning Teckning/inlösen av andelar

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

UTVECKLING UNDER ÅRET

UTVECKLING UNDER ÅRET ÅRSBERÄTTELSE 2013 Förvaltningsberättelse PLACERINGSINRIKTNING EDGE (504400-8653) är en svensk-registrerad fond som står under Finans-inspektionens tillsyn. Fonden vänder sig till såväl institutionella

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B

O R G. N R 5 0 4 4 0 0-7 0 8 5 Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 8 H. L U N D É N K A P I T A L F Ö R VA L T N I N G A B 1 2 Å R S B E R Ä T T E L S E F Ö R V E R K S A M H E T S Å R E T 2 0 0 8-0 1-0 1 2 0 0 8-1 2-3 1 Styrelsen och verkställande

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer