eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn."

Transkript

1 eturn Fonder HALVÅRSREDOGÖRELSE För fonder 2014 ETURN FONDER AB BOX 24150, STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON E-post:

2 Fondväljaren Trend Fondväljaren Trend väljer de aktie- eller räntefonder som just nu ger bra värdetillväxt. Med andra ord en fond som läser av börsens svängningar och bevakar ditt fondsparande åt dig. Fonden ingår i Folksams utbud av fondväljartjänster. Namnet 'Fondväljaren Trend' är ett av Folksams varumärken. eturn Fonder - investeringsfilosofi Att anpassa placeringarna efter hur börsen rör sig, är grundstenen i eturn Fonders investeringsfilosofi. Detta kallas taktisk tillgångsallokering (på engelska Tactical Asset Allocation, TAA), vilket kan utföras på olika sätt. eturn gör det med systematiska modeller, och man talar då om systematisk taktisk tillgångsallokering (Systematic Tactical Asset Allocation). Genom att identifiera trender investerar modellerna i långsiktiga uppgångar och skyddar kapitalet vid stora börsfall. En vanlig aktiefond är i princip alltid fullt investerad i aktiemarknaden. Vi anpassar oss istället konsekvent till rådande börsklimat genom att variera exponeringen mot aktiemarknaden. Att rationellt följa trender baserat på väl utvecklade modeller har historiskt givit goda avkastningstal. Några av världens mest framgångsrika förvaltare har använt modellbaserad handel sedan 1970-talet. Systematisk taktisk tillgångsallokering Systematisk taktisk tillgångsallokering är ett begrepp som används för förvaltning som aktivt och dynamiskt växlar mellan olika tillgångsslag med systematiska metoder. Modellbaserad förvaltning är att med hjälp av matematiska modeller, baserade på historiska fakta och statistiskt fastställda sammanhang, söka de placeringar som har bäst statistiska förutsättningar för god avkastning i varje situation. Att förutspå exakt hur börsen ska utvecklas i framtiden är vanskligt, för att inte säga omöjligt. Däremot vet vi att när en marknadstrend uppstår har den en benägenhet att hålla i sig över tiden. Taktisk tillgångsallokering växer kraftigt i USA I USA har taktisk tillgångsallokering som förvaltningsform växt kraftigt de senaste åren. Det intressanta är att man har fått uppmärksamhet kring ansatsen att det viktigaste för ett långsiktigt bra förvaltningsresultat är att man är placerad i rätt tillgångsslag vid rätt tillfälle, och att aktiv dynamisk växling mellan tillgångsslagen kan påverka både avkastning och risk på ett fördelaktigt sätt. Våra fonder eturn Fonden eturn varierar sin exponering mot aktiemarknader efter börsklimat. Förvaltningen har därmed fokus på kontroll av den så kallade marknadsrisken. Fonden kan variera från hög positiv exponering (+150%) till viss negativ exponering (-50%) mot aktiemarknaden som helhet. Det innebär att vid börsuppgång finns utrymme för extra hävstång genom handel med derivatinstrument. Vid låg eller ingen exponering upptar fonden istället räntebärande placeringar. Fonden placerar främst i enskilda aktier, indexnära derivatinstrument och ränta. Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade eller har en konstant vikt till aktier oavsett dess generella upp och nedgångar, varierar eturn sin exponering mot aktier efter börsklimat. eturn Fonder AB har förvaltat Fondväljaren Trend sedan start juli Fondväljaren Trend väljer de fonder som just nu ger bra värdetillväxt. Helt systematiskt, fritt från subjektiva bedömningar och känslomässiga beslut. Fondväljaren Trend kan liknas vid en autopilot som: Växlar helt eller delvis mellan aktie- och räntefonder utifrån börsklimatet. Minskar risken för stora värdefall samtidigt som möjligheten till avkastning består. Har väsentligt lägre risk än för exempelvis en svensk indexfond och börsen generellt. Fonden är en fondandelsfond som främst placerar i värdepappersfonder och indexnära derivatinstrument. Till skillnad från traditionella aktiefonder som alltid är fullt investerade i aktiemarknader oavsett dessas generella upp- och nedgångar, varierar Fondväljaren Trend sin exponering mot aktiemarknader efter börsklimat. Variationen sker i spannet 0% till 125%. Det innebär att fonden kan variera från hög exponering till ingen exponering mot aktiemarknaden som helhet. Vid låg eller ingen exponering upptar fonden istället räntebärande placeringar. Transparenta Fonden Fonden är en strategifond med exponering mot den svenska aktie- och räntemarknaden. Den primära målsättningen med fondens placeringar är att med aktiv allokering följa den svenska aktiemarknadens långsiktiga uppgångsfaser och undvika aktiemarknadens långsiktiga nedgångsfaser. Den sekundära målsättningen, är att på samma sätt uppnå en stabil avkastning med de medel som inte är allokerade till aktiemarknaden och som placeras i den svenska räntemarknaden. Fondens fokus är således kontroll av den så kallade marknadsrisken på såväl den svenska aktiemarknaden som på den svenska räntemarknaden. Fonden kan variera från hög (80%) till låg (20%) exponering mot den svenska aktiemarknaden. Vid signaler att aktiemarknaden är på väg upp så ökar aktieandelen och vid omvända signaler så ökar ränteandelen. Förvaltningen bygger på ett aktivt allokeringsråd bestående av en grupp mycket erfarna och kunniga förvaltare och experter. Rådande marknadsklimat och utsikter Marknaden generellt första halvåret 2014 kännetecknades av normal volatilitet och i huvudsak stiganden trender. Nyckeltal för värderingar blir allt högre. Frågan framöver är om marknaden varit för optimistisk relativt rådande konjunkturuppgång eller om tillväxten kan accelerera för att matcha ställda förväntingar. Halvårsredogörelse har upprättats enligt lagen om värdepappersfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter samt är fastställd och undertecknad av Vd i eturn Fonder AB i augusti ETURN FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

3 Fonden eturn Förvaltarna har ordet Efter en stark börsutveckling 2013 inleddes året med lite mer volatil och orolig börs. I slutet av januari kom en ganska snabb nedgång där den svenska börsen gick ned cirka 6%. Några av de indikatorer som ingår i våra systematiska förvaltningsmodeller varnade då för en potentiell större nedgång efter den stora uppgången Vi minskade därför investeringsgraden till aktier kraftigt. Det blev dock ingen fortsatt nedgång. Istället tvärvände börsen kraftigt uppåt i februari, vilket innebar att fonden hamnade på efterkälken mot den allmänna börsutvecklingen. Därefter har fonden i huvudsak följt börsutvecklingen. En av de långsiktigt viktigaste ingredienserna i den systematiska förvaltningsmetodiken är att skydda kapitalet mot stora börsnedgångar genom att snabbt minska aktieandelen. Ibland kostar detta skydd en del kortsiktigt när börsen tvärvänder på det sätt som skedde i januari-februari. Nedanstående diagram presenterar fondens utveckling sedan fondstart jämfört med ett nordiskt börsindex, N30X. annan valuta än i svenska kronor. Dessa aktier påverkas av valutakursförändringar. Derivat används för att vid gott marknadsklimat skapa hävstång upp till 150 %. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångsfaser i marknaden. Detta varierar den momentana risken mot aktiemarknaden allt mellan hög (150 %), låg (0 %) och netto negativ exponering (-50%). Över fler börscykler är genomsnittlig investeringsnivå till aktiemarknaden ca.100 %. Balansräkning Tillgångar Överlåtbara värdepapper (Not 1) Fondandelar med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 1) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga Tillgångar Summa tillgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Post er inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Diagram 1. Fonden eturn från fondstart t o m juni 2014 jämfört med N30X-index Förvaltningsberättelse Avkastning och riskmått Totalavkastningen för fonden eturn första halvåret 2014 blev 2,02 procent. Andelsvärdet var 118,0965 (andelsvärdet är ej relevant för att beräkna avkastningen i fonden bland annat på grund av utdelningar som effekt av individuellt prestationsbaserat arvode som fonden hade fram till januari 2011). Standardavvikelsen löpande 5 år mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 12,85 procent.standardavvikelsen under första halvåret 2014 mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 8,03 procent. Fonden eturn har som målsättning att över tid väsentligt överträffa börsutvecklingen på de marknader vi handlar, men fonden följer inte något specifikt index. Som ytterligare information görs här en jämförelse med N30X, detta index har under första halvåret 2013 haft en värdeutveckling på 9,61 procent. Standardavvikelsen under första halvåret 2014 mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 11,34 procent. Allt positionstagande har skett med noterade aktier och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT. Väsentliga risker Risken i fonden eturn beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntetillgångar samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntefonder beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk ränteinstrumenten har. Längre löptid innebär högre risk. För fonden eturn är det över tid aktierisken som överväger. Geografisk spridning och spridning till olika branscher minskar den totala risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i aktier noterade i en Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Innehav per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) ASSA Abloy B SEK Industri 2,0 Aker Solutions ASA NOK Energi 1,2 Alfa Laval SEK Industri 0,8 Autoliv Inc SDB SEK Sällanköpsvaror2,3 CHR Hansen Holding AS DKK Dagligvaror 1,2 Cargotec OYJ EUR Industri 2,0 Coloplast B DKK Hälsovård 2,2 DNB NOR ASA NOK Finans 1,3 DNO International ASA NOK Energi 2,5 DSV AS DKK Industri 2,0 Elisa OYJ EUR Telekom 2,2 GENMAB A/S DKK Hälsovård 1,0 GN Store Nord A/S DKK Hälsovård 2,3 Gjensidige Forsikring ASA NOK Finans 1,7 Golden Ocean Group Ltd NOK Industri 1,3 Huhtamaki OYJ EUR Material 2,0 Husqvarna B SEK Dagligvaror 0,8 Investor B SEK Finans 2,0 JM AB SEK Dagligvaror 2,0 Jyske Bank DKK Finans 2,3 Kesko Oyj EUR Dagligvaror 2,2 Kinnevik B SEK Finans 2,4 Lundbeck DKK Hälsovård 1,6 Marine Harvest ASA NOK Dagligvaror 1,2 Meda A AB SEK Hälsovård 2,0 Millicom Intl Cellular-SDR SEK Telekom 2,0 NCC B SEK Industri 2,0 NOVOZYMES A/S B DKK Material 2,0 Neste Oil OYJ EUR Energi 1,9 Nokia OYJ EUR Info.teknologi 2,2 Norsk Hydro ASA NOK Material 2,2 Novo Nordisk AS DKK Hälsovård 2,3 OPERA SOFTWARE ASA NOK Info.teknologi 1,0 Orion OYJ B EUR Hälsovård 2,2 Outokumpu OYJ EUR Material 2,0 Pandora A/S DKK Dagligvaror 2,7 Renewable Energy Corp A/S NOK Energi 2,0 Royal Caribbean Cruises NOK Sällanköpsvaror2,2 SSAB A SEK Material 2,0 Sampo OYJ EUR Försäkring 1,0 Skanska AB-B SHS SEK Industri 0,7 Statoil ASA NOK Energi 2,2 Stora Enso OYJ EUR Material 0,7 Trelleborg B SEK Industri 2,5 UPM Kymmene Oyj EUR Material 2,2 Vestas Wind System DKK Industri 2,3 OMX Fut SEK Index -0,02 Summa: Överlåt bara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad ,9 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,9 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,04 FONDFÖRMÖGENHET Nyckeltal Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 118, , , , , , , ,9593 Utveckling sedan start 135, ,4714 3,78% 8,78% 37,52% 35,16% 1,45% 2,97% Utdelning per andel, kr , Totalavkastning 2,02% 27,64% -4,60% -20,90% 1,70% 33,29% -1,47% 2,96% 2 - ETURN FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

4 Fondväljaren Trend Förvaltarna har ordet Fonden Fondväljaren Trend är ett resultat av den tjänst med samma namn som eturn Fonder har förvaltat sedan start sommaren 2009 och som ingår i Folksams utbud av fondväljartjänster. Fondifiering av den tidigare tjänsten ger en effektivare handel, väsentligt bättre priser (underliggande fondavgifter) samt ett större fondurval. Det som utmärker Fondväljaren Trend är dess egenskaper som ett resultat av en aktiv variation av investeringsgraden mot aktiemarknaden. Att systematiskt undvika stora börsnedgångar och vid god trend investera i fonder som också går bra är helt avgörande för en långsiktig god avkastning. I lägesrapport januari 2014 redogjorde vi för hur Fondväljaren Trend presterat mot andra fondväljare som varierar exponeringen mot börsen efter dess svängningar. Denna grupp av fondväljare tillhör Morningstar kategorin Blandfond SEK flexibel. Gemensamt för gruppen är att de inte har ett jämförelseindex, detta just för att gruppen är flexibla i sin allokering mellan aktier och räntor. Jämförelseindex har främst en fix andel mätt mot aktiemarknaden och eller räntemarknaden. Fondväljaren Trend följer här med den norm som gäller för Morningstar-gruppen som helhet, vilket innebär att jämförelse mot ett index inte sker. Nedanstående diagram presenterar sammantaget tjänsten fonden Fondväljaren Trends utveckling sedan start juli Diagram 1. Tjänsten Fondväljaren Trend till mars 2013 mörkblå kurva, fonden Fondväljaren Trend till juni 2014 orange kurva. Avkastning och riskmått Totalavkastningen för fonden Fondväljaren Trend sedan fondstart till blev +15,90 procent. Andelsvärdet var 115,8961. Standardavvikelsen sedan fondstart mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 9,00 procent. Standardavvikelsen under första halvåret 2014 mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 8,39 procent. Positionstagande har skett i fonder med dagligt noterade andelskurser och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens innehav är officiella stängningskurser för respektive fond, marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Väsentliga risker Risken i en fondandelsfond beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntefonder samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktiefonder har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntefonder beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk räntefonden har. Längre löptid innebär högre risk. För Fondväljaren Trend är det över tid aktierisken som överväger. Geografisk spridning och spridning till olika branscher samt förvaltare minskar den totala risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i fonder som innehar värdepapper i en annan valuta än i svenska kronor. Dessa fonder påverkas av valutakursförändringar. Derivat används för att vid gott marknadsklimat skapa hävstång upp till 125 %. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångsfaser i marknaden. Detta varierar den momentana risken mot aktiemarknaden mellan hög (125 %) och låg (0 %) och ger över fler börscykler en genomsnittlig investeringsnivå till aktiemarknaden som understiger 100 %. Balansräkning Tillgångar Fondandelar (Not 1) med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 1) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa t illgångar Skulder Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Fondförmögenhet per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) DB X-Trackers DAX ETF EUR ETF 4,2 DB X-Trackers FTSE MIB EUR ETF 3,89 DB X-Trackers MSCI EU. SMALL CAP TRN 205 INDEX 500 ETF EUR ETF 3,72 DBXT MSCI Europe Mid Cap EUR ETF 4,25 Handelsbanken Indienfond SEK Fonder 3,9 Handelsbanken Nordenfond SEK Fonder 3,61 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond SEK Fonder 5,36 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond SEK Fonder 4,05 JP Morgan Funds Sicav JF India Class A 76 Dist 923USD USD Fonder 2,71 JP Morgan Investment US Equity A USD Fonder 2,28 Lynx Dynamic SEK SEK Fonder 9,18 SEB Asset Selection SEK Lux SEK Fonder 6,01 SEB Europafond Småbolag SEK Fonder 1,27 SEB Läkemedelsfond SEK Fonder 1,12 SEB Nordenfond Småbolag SEK Fonder 2,33 SEB SCHWEIZFOND SEK Fonder 3,05 SEB Sverigefond Småbolag SEK Fonder 2,42 SPP Aktiefond Europa SEK Fonder 12,03 SPP Aktiefond USA SEK Fonder 3,56 SPP Emerging Markets SRI SEK Fonder 2,02 eturn SEK Fonder 7,86 OMX Fut SEK Index -0,03 Summa: Övriga finansiella instrument (Fonder) 88,79 Summa: Överlåt bara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad (Index) -0,03 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,39 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,15 FONDFÖRMÖGENHET ,00 Nyckeltal Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 115, ,2584 Utveckling sedan start 7,06% 8,26% Utdelning per andel, kr - - Totalavkastning 7,06% 8,26% 3 - ETURN FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

5 Transparenta Fonden Förvaltarna har ordet I det globala perspektivet har makrodata från de flesta håll kommit in i linje med eller starkare än förväntat, framför allt från USA och Kina. Totalt sett ser den globala ekonomin ut att vara på rätt spår, understödd av en fortsatt expansiv penningpolitik. Europa som sista tiden har haft många tunga år återhämtar sig så sakta. Takten på återhämtningen uppfattas av marknaden som väl svag, vilket återspeglar sig i att flera tunga aktiemarknader i Europa ligger på minus fram till augusti Marginaler för bakslag är små. ECB har på ett års sikt bantat sin balansräkning från 700 till 400 miljarder Euro. Kanske behövs en ökning av balansen genom förnyade tillväxtstimulanser från ECB. Tongångar höjs för att det genomförs för få reformer i de Europeiska länder med svag tillväxt. Den svenska aktiemarknaden började året starkt men försvagades, vilket inte är ovanligt, efter bolagsstämmorna. I dagens lågräntemiljö så fanns det förhoppningar om bättre vinster hos de större svenska företagen. Detta infriades dock inte helt av företagens Q2 rapporter. Ungefär hälften av bolagen hade en bättre försäljning än motsvarande period 2013 vilket även gällde för bolagens vinster. Till de traditionella riskerna som vanligtvis hör hemma på en aktiemarknad får vi nu lägga till de geopolitiska risker som uppstått under första halvåret och drabbar aktiemarknaden med fördröjd effekt. Kopplat till detta skall man också lägga till det uppkomna handelskriget. Transparenta Fondens aktieandel var under perioden till som högst 70 % och som lägst 51 %. Fonden passar de investerare som ej önskar göra aktiva val mellan svenska aktier och svenska räntor samt för de som vill ha ett jämförelsealternativ till sin egna eller utlagda diskretionära förvaltning. innehav är officiella stängningskurser för respektive fond, marknad och börs. Övriga värderingskurser har aktuell dag kurs noterad kl. 16:00 GMT Väsentliga risker Risken i en strategifond beror till stor del på fördelningen mellan aktie- och räntetillgångar samt när omfördelning sker mellan tillgångsslagen. Aktier har generellt en högre risk, eftersom kurserna på aktiemarknaderna kan svänga kraftigt. Risken i räntebärande tillgångar beror på vilken löptid fondens placeringar har och vilken kreditrisk tillgången har. Längre löptid innebär högre risk. För Transparenta Fonden är det över tid aktierisken som överväger. Placeringar sker endast i indexnära produkter vilket minskar den totala risken i fonden. Fondens strategi är att genom systematisk förvaltning fokusera på kontroll av marknadsrisk vid generella upp- och nedgångsfaser i marknaden. Detta varierar den momentana risken mot aktiemarknaden allt mellan 80 % och 20 % och ger över fler börscykler en genomsnittlig investeringsnivå till aktiemarknaden som understiger 80 %. Detta dämpar fondens så kallade marknadsrisk. Balansräkning Tillgångar Fondandelar (Not 1) med positivt marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel (Not 1) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fondförmögenhet Post er inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 1 Se flik "Innehav" för specifikation av finansiella instrument Innehav per Fondens innehav av finansiella instrument. Underliggande Marknads- Andel av instrument Volym Valuta värde (SEK) Bransch FF (%) Diagram 1. Transparenta Fonden från fondstart t o m juni 2014 jämfört med OMXS30GI, vikt 50%, OMRXTBILL, vikt 25% och OMRXBONDALL, vikt 25%. Avkastning och riskmått Totalavkastningen för Transparenta Fonden sedan fondstart till blev 14,69 procent. Andelsvärdet var 114,6912. Standardavvikelsen sedan fondstart mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 5,68 procent. Standardavvikelsen under första halvåret 2014 mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 5,89 procent. Transparenta Fonden har som målsättning att över tid överträffa börsutvecklingen för Sverige mätt som 50% aktieindex och 50% ränta (lika delar kort och lång ränta) Fondens jämförelseindex (OMXS30GI, vikt 50%, OMRXTBILL, vikt 25% och OMRXBONDALL, vikt 25%), har sedan fondstart till haft en värdeutveckling på 14,71 procent. Standardavvikelsen sedan fondstart mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 5,25 procent. Standardavvikelsen under första halvåret 2014 mätt på månadsbasis och uppräknad till årsbasis var 4,72 procent. Positionstagande har skett i fonder med dagligt noterade andelskurser och standardiserade aktierelaterade derivatkontrakt handlade på reglerade börser. Värderingskurser för fondens Handelsbanken Sverige Index Criteria SEK Fonder 7,3 Handelsbanken Sverigefond Index SEK Fonder 20,3 SPP Aktiefond Sverige SEK Fonder 20,3 SPP Företagsobl Fond SEK Fonder 25,1 Xact OMXS30 ETF SEK Index 3,7 SPP Penningmarknadsfond SEK Fonder 14,3 Summa: Övriga finansiella instrument (Fonder) 87,2 Summa: Överlåt bara värdepapper upptagna till handel på reglerad marknad (Index) 3,7 Summa: Bankmedel och övriga likvida medel ,2 Summa: Övriga tillgångar och skulder netto ,10 FONDFÖRMÖGENHET Nyckeltal Fondens utveckling Fondförmögenhet, kr Andelsvärde, kr 114, ,2467 Utveckling sedan start 4,98% 9,25% Utdelning per andel, kr - - Totalavkastning 4,98% 9,25% 4 - ETURN FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

6 Halvårsredogörelse i sin helhet Stockholm, augusti 2014 Krister Sjöblom, Vd eturn Fonder AB 5 - ETURN FONDER HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN... 15 SKANDIA IDÉER FÖR LIVET...

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE...

INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... INNEHÅLL VD HAR ORDET... 2 VÅR FÖRVALTNING... 3 AVKASTNING & RISK... 4 SKANDIA CANCERFONDEN... 6 SKANDIA SMÅBOLAG SVERIGE... 9 SKANDIA SVERIGE... 12 SKANDIA SVERIGE EXPONERING... 15 SKANDIA VÄRLDSNATURFONDEN...

Läs mer

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND

Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND Fonder Årsberättelse SVERIGE SVERIGE FOKUS MIXFOND RÄNTEFOND CLIENS KAPITALFÖRVALTNING AB ÅRSBERÄTTELSE 2014 GRAFISK FORM JESPER ZACHRISON FOTO MATS LUNDQVIST 2014 Innehåll 01 Året som gått... sid 5 02

Läs mer

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår

VD har ordet. Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar. Ett händelserikt halvår INNEHÅLL VD har ordet... 2 Skandia Fonders miljö- och samhällsansvar... 2 Vår förvaltning... 3 Avkastning och risk... 4 Skandia Cancerfonden... 5 Skandia Småbolag Sverige... 7 Skandia Sverige... 9 Skandia

Läs mer

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013

Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Svenska Lärarfonder Halvårsrapport 2013 Lärarfonder är ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 VD HAR ORDET... 3 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER... 4 AVKASTNING

Läs mer

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30

Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Halvårsberättelse 2013-06-30 Cliens Mixfond Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Aktiemarknaden steg under första halvåret 2013 med 9,14 %. Utvecklingen uppvisade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB

HALVÅRSRAPPORT 2015. Carnegie Fonder AB HALVÅRSRAPPORT 2015 PRIVATBANK LEDARE Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...12

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009

AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 AMF Fonder AB Årsberättelse fonder 2009 Lipper Fund Awards Bästa Svenska Aktiefond på 10 år Lipper Fund Awards Bästa Blandfond på 5 och 10 år Lipper Fund Awards Bästa Räntefond på 5 år Privata Affärer

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB

Helårsrapport 2013. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE Helårsrapport 2013 Carnegie Fonder AB Innehåll Innehåll Koncernöversikt...2 VD-ord...3 fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...10

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB

HELÅRSRAPPORT 2012. Carnegie Fonder AB PRIVATBANK LEDARE HELÅRSRAPPORT 1 Carnegie Fonder AB Innehå Innehå Koncernöversikt... VD-ord...3 Utveckling fonder och marknader...4 Förvaltning...7 Översikt...8 Svenska aktiefonder Carnegie Småbolagsfond...1

Läs mer

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder

Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Marknadsbrev juni-juli 2014 Stor räntespecial allt du behöver veta om räntefonder Vad avgör humöret på obligationsmarknaden? Trots att konjunkturen har fortsatt att röra sig i rätt riktning har långa obligationsräntor

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet halvårsrapport 2013 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27

halvårsredogörelse för fonder 2012 Information om fondbolaget 25 26 Skatteregler 27 Ordlista 27 l a n n e b o f o n d e r halvårsredogörelse för fonder 2012 Aktiemarknaden 2 3 Våra förvaltare 4 Lannebo Mixfond 5 8 Lannebo Småbolag 9 11 Lannebo Sverige 12 14 Lannebo Sverige 130/30 15 17 Lannebo Vision

Läs mer

lynx i korthet Förvaltningsmål

lynx i korthet Förvaltningsmål halvårsrapport 2013 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

lynx dynamic i korthet

lynx dynamic i korthet ÅRSBERÄTTELSE 2012 lynx dynamic i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 11 maj 2009. Portföljförvaltare:

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen

Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Halvårsredogörelse Catellas fonder 30 juni 2015 Textdelen Innehåll INLEDNING 3 VD-ord 4 Risk 5 Den starka början på svenska börsåret kom av sig 6 Marknadssyn AKTIEFONDER 7 Catella Reavinstfond 8 Catella

Läs mer