Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder"

Transkript

1 Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014

2 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige Enter Sverige Pro Enter Select Enter Select Pro Enter Maximal Enter Maximal Pro Enter Pension Enter Penningmarknadsfond Enter Trend Räntefond Enter Return Enters investeringsfilosofi. 42 Presentation av styrelse, ledning, förvaltare och personal. 43 Allmän information Enters ägarpolicy Ordlista

3 VD har ordet Bäste andelsägare, Den svenska börsen har stigit med knappt 10 procent inklusive värdet av utdelningar och investerare i svenska räntebärande har kunnat hämta hem en låg men förhållandevis jämn avkastning under första halvåret. Ett återkommande tema på finansmarknaderna är olika länders centralbanker och viljan att hålla låga räntor. Flera betydande centralbanker i världen fortsätter pressa ner räntenivåerna. Allt för att åstadkomma en bra grogrund för tillväxt och stimulera investeringar och konsumtion. Baksidan av det myntet är att låga räntorna ger allt färre möjligheter till god avkastning för ränteplacerare. Så har det varit en tid och på sina håll är nu räntorna de lägsta någonsin noterade. Många känner sig därför tvingade att acceptera allt högre risktagande för att få avkastning på sparandet. Låga räntor medför också risker som man kanske inte förknippar med räntesparande. I klartext innebär det att om räntorna av olika skäl - exempelvis tilltagande ekonomisk tillväxt - skulle komma att stiga finns det risk att det blir kursförluster på räntesparande. På Enter Fonder kan vi erbjuda tre olika nivåer på risk för de som söker placeringsalternativ på räntemarknaden. De låga räntorna har ställt aktiemarknaden i en allt bättre dager. I många fall är ju direktavkastningen på aktier högre än räntan på sparande. Därtill kommer möjligheten till kurstillväxt. Den låga räntan är därmed en del av förklaringen till uppgången på börsen dit kapitalet istället söker sig. Vi som ägnar mycket tid åt värdering av bolagen hade gärna sett lite mer av positiva tongångar i företagens delårsrapporter. Det hade givit ett starkare stöd till uppgången på börsen. Nu får vi ta fasta på att förbättringen i USA så småningom sprider sig vidare till bland annat Europa. Så har ju skett förr. Läs gärna en mer detaljerad redogörelse om förvaltningen av Enters aktiefonder, räntefonder och strategifonder och dess utfall under första halvåret. Notera gärna att nystartade fonden Enter Pension för första gången ingår rapporten. Med tack för andelsägarnas förtroende, Henrik Lindquist Verkställande direktör Händelser under året Enter Pension är framtagen i samarbete med Länsförsäkringar Fondliv och ingår i Länsförsäkringars nya fondutbud för pensionssparande. Fonden placerar i räntor och aktier i Sverige med inslag av nordiska innehav. Fonden har en tydlig inriktning mot aktier med stabil intjäning och hög direktavkastning. Fondens placeringsinriktning skiftar mellan aktier och räntor och kan därför dra fördel av rörelserna på marknaden. 3

4 Enter Sverige FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Sverige (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna, nr Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIXPRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetod. Resultatutveckling under perioden januari-juni Fondens avkastning redovisas under perioden till 10,0 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX redovisar en avkastning om 9,6 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades positivt under första halvåret trots en fortsatt blygsam utveckling för bolagsvinsterna och en tilltagande spänning på det geopolitiska planet. De låga räntorna gör att aktier alltjämt framstår som ett vettigt placeringsalternativ. Större köp Nya innehav under första halvåret är: AstraZeneca, Addtech, Recipharm och TeliaSonera. AstraZeneca har efter ett antal tuffa år påbörjat en lovande förnyelser av sin produktportfölj. Addtech sysslar med teknikhandel och är duktiga på att växa via förvärv. Recipharm är ett nynoterat bolag som sysslar med kontraktstillverkning av läkemedel och har goda förutsättningar att växa. Större försäljningar Större försäljningar under första halvåret gjordes i följande innehav: Axis, Electrolux, ICA, Meda och Sandvik Positiva bidrag Följande innehav gav störst positivt bidrag till relativavkastningen: JM, Autoliv, Novo Nordisk, Nibe och TeliaSonera. Negativa bidrag Följande innehav gav störst negativt bidrag till relativavkastningen: Electrolux, Nordea, Elekta, MTG och Kinnevik. Framtidsutsikter 2014 Efterfrågan: Vi förväntar oss att konjunkturen ska återhämta sig men i långsammare takt än vad som är normalt. Vinsterna: Vi tror att vinsterna börjar växa i måttlig takt under innevarande år efter tre år av sidledes utvecklig. Värdering: Aktiemarknaden är något högre värderad än normalt, något som kan förklaras med de låga räntorna. Risker: Det finns en risk att den bräckliga återhämtningen i världskonjunkturen kommer av sig. I skrivande stund upplevs den risken som störst i Europa, där konflikten med Ryssland adderar till oron. Det finns också en risk för att de finansiella marknaderna reagerar negativt på en gradvis åtstramning av amerikansk penningpolitik. 4

5 Enter Sverige Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 802, , , , , , ,35 748, , ,92 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 2 394, , , , , , ,63 931, , ,87 Utdelning per andel, kr ,33 10,61 26,00 17,12 68,55 40,11 54,48 Totalavkastning från start 139,48% 88,38% 117,73% 77,14% 55,53% 95,44% 54,85% -6,68% 64,18% 59,58% Totalavkastning respektive år 9,99% 6,34% 22,91% 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% SIXPRX (jmf index) från start 168,24% 108,80% 144,78% 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% SIXPRX respektive år 9,59% 9,16% 27,97% 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% , ,33 31,18 24,53% 31,23% 27,71% 36,73% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 20,60% -0,32% 18,00% -5,05% 0,55% 45,10% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 15,47% 7,92% 18,46% 1,53% -0,67% 9,26% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 3,33% 4,18% 3,69% 4,26% 4,11% 5,06% Totalrisk (2 år) 12,37% 23,28% 15,98% 24,07% 24,30% 19,99% Totalrisk jmf index (2 år) 12,22% 22,34% 11,40% 22,75% 16,91% 19,54% Informationskvot (2 år) -0,94-1,34-1,14-1,28-1,01 1,11 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,74 0,57 0,47 1,34 1,06 0,82 Genomsnittlig likviditet 2,62% 3,53% 3,17% 5,04% 5,09% 5,73% Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel, (TKA) % 1,88% 1,84% 1,84% 2,02% 1,94% 1,99% Total Expense Ratio, (TER) % 1,72% 1,70% 1,72% 1,72% 1,74% 1,74% Årlig avgift % 1,72% 1,70% 1,72% 1,72% 1,74% 1,74% Transaktionskostnader % 0,10% 0,09% 0,10% 0,09% 0,08% 0,12% Exempelkund, Värde vid periodens slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,09 91,94 8,95 Månadssparande 100 kr per månad 753,38 3,30 0,32 5

6 Enter Sverige Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring fondandelar Andelsinlösen Ränteintäkter Periodens resultat Utdelningar Lämnad utdelning - - Övriga intäkter - - Fondförmögenhet utgående Summa intäkter och värdeförändring Poster inom linjen Kostnader Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Förvaltningsavgifter Utlånade värdepapper - - Ersättning till fondbolag Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ersättning till förvaringsinstitut Ställda säkerheter för derivat - - Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ersättning till revisorer Övriga kostnader Summa kostnader Periodens resultat Balansräkning, kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 73 - Övriga tillgångar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 6

7 Enter Sverige Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % AAK AB , ,4% NOVO NORDISK , ,2% Dagligvaror ,4% Utländska aktier ,2% HEMFOSA , ,5% Summa utländska aktier ,2% KINNEVIK , ,7% NORDEA BANK , ,8% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,4% RATOS , ,5% SHB A , ,1% Största emittenter Finans ,7% NORDEA BANK 8,8% HENNES & MAURITZ 8,7% ASTRAZENECA , ,8% ATLAS COPCO 6,4% ELEKTA , ,6% SHB A 6,1% RECIPHARM , ,0% AUTOLIV SDB 5,4% Hälsovård ,5% ADDTECH , ,7% ALFA LAVAL , ,0% ATLAS COPCO A , ,4% CONCENTRIC , ,7% NIBE INDUSTRIER , ,2% SECURITAS , ,6% SWECO , ,8% VOLVO , ,8% Industrivaror ,1% HEXAGON , ,9% Informationsteknik ,9% AUTOLIV SDB , ,4% CDON , ,5% HENNES & MAURITZ , ,7% HUSQVARNA , ,6% JM , ,1% MODERN TIMES GROUP , ,2% Sällanköpsvaror ,5% MILLICOM , ,4% TELIASONERA , ,9% Telekomoperatörer ,2% Summa svenska aktier ,3% 7

8 Enter Sverige Pro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Sverige Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder i dess lydelse före den 22 juli Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastningen. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIXPRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetod. 8 Resultatutveckling under perioden januari-juni Fondens avkastning redovisas under perioden till 10,7 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX redovisar en avkastning om 9,6 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades positivt under första halvåret trots en fortsatt blygsam utveckling för bolagsvinsterna och en tilltagande spänning på det geopolitiska planet. De låga räntorna gör att aktier alltjämt framstår som ett vettigt placeringsalternativ. Större köp Nya innehav under första halvåret är: AstraZeneca, Addtech, Recipharm och TeliaSonera. AstraZeneca har efter ett antal tuffa år påbörjat en lovande förnyelser av sin produktportfölj. Addtech sysslar med teknikhandel och är duktiga på att växa via förvärv. Recipharm är ett nynoterat bolag som sysslar med kontraktstillverkning av läkemedel och har goda förutsättningar att växa. Större försäljningar Större försäljningar under första halvåret gjordes i följande innehav: Axis, Electrolux, ICA, Meda och Sandvik Positiva bidrag Följande innehav gav störst positivt bidrag till relativavkastningen: JM, Autoliv, Novo Nordisk, Nibe och TeliaSonera. Negativa bidrag Följande innehav gav störst negativt bidrag till relativavkastningen: Electrolux, Nordea, Elekta, MTG och Kinnevik. Framtidsutsikter 2014 Efterfrågan: Vi förväntar oss att konjunkturen ska återhämta sig men i långsammare takt än vad som är normalt. Vinsterna: Vi tror att vinsterna börjar växa i måttlig takt under innevarande år efter tre år av sidledes utveckling. Värdering: Aktiemarknaden är något högre värderad än normalt, något som kan förklaras med de låga räntorna. Risker: Det finns en risk att den bräckliga återhämtningen i världskonjunkturen kommer av sig. I skrivande stund upplevs den risken som störst i Europa, där konflikten med Ryssland adderar till oron. Det finns också en risk för att de finansiella marknaderna reagerar negativt på en gradvis åtstramning av amerikansk penningpolitik

9 Enter Sverige Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 2 164, , , , , , ,47 952, , , ,64 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 2 971, , , , , , , , , , ,43 Utdelning per andel, kr ,97 31,02 57,55 85,74 55,63 51,15 32,94 23,28 Totalavkastning från start 197,14% 131,38% 168,55% 115,52% 87,25% 130,40% 80,13% 8,81% 81,91% 83,85% 42,45% Totalavkastning respektive år 10,65% 7,36% 24,60% 14,77% -18,73% 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% SIXPRX (jmf index) från start 168,24% 108,80% 144,78% 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% 27,71% SIXPRX respektive år 9,59% 9,16% 27,97% 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 22,01% 1,31% 19,58% -3,42% 2,10% 45,72% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 16,84% 9,56% 19,80% 3,11% 0,43% 10,16% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 3,27% 4,12% 3,65% 4,23% 4,22% 5,18% Totalrisk (2 år) 12,49% 23,42% 16,17% 24,16% 24,44% 20,84% Totalrisk jmf index (2 år) 12,22% 22,34% 11,40% 22,75% 16,91% 19,54% Informationskvot (2 år) -0,53-0,96-0,71-0,90-0,62 1,20 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,65 0,50 0,42 0,66 0,55 0,97 Genomsnittlig likviditet 1,94% 3,0% 2,32% 3,39% 4,52% 3,31% Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag fast avgift Ersättning till fondbolaget, resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel (TKA) % 0,68% 0,65% 0,64% 0,71% 0,66% 1,50% Total Expense Ratio, (TER) % 0,52% 0,51% 0,52% 0,52% 0,52% 1,25% Årlig avgift % 0,52% 0,51% 0,52% 0,52% 0,52% 0,53% Transaktionskostnader % 0,10% 0,12% 0,11% 0,13% 0,12% 0,12% Exempelkund, Värde vid periodens slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,29 29,41 9,43 Månadssparande 100 kr per månad 753,93 1,12 0,33 9

10 Enter Sverige Pro Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring på fondandelar 38 - Andelsinlösen Ränteintäkter Periodens resultat Aktieutdelningar Lämnad utdelning - - Summa intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet utgående Kostnader Poster inom linjen Förvaltningsavgifter Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Ersättning till fondbolag Utlånade värdepapper - - Ersättning till förvaringsinstitut Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ställda säkerheter för derivat - - Ersättning till revisorer Övriga kostnader Summa kostnader Periodens resultat Balansräkning, kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 38 - Övriga fordringar Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder - -5 Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 10

11 Enter Sverige Pro Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % AAK AB , ,5% Utländska aktier Dagligvaror ,5% NOVO NORDISK , ,0% Summa utländska aktier ,0% HEMFOSA , ,5% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde KINNEVIK , ,6% ,3% NORDEA BANK , ,1% RATOS , ,7% Största emittenter SHB A , ,7% HENNES & MAURITZ 9,1% Finans ,6% NORDEA BANK 9,1% TELIASONERA 6,9% ASTRAZENECA , ,0% ATLAS COPCO 6,7% ELEKTA , ,7% SHB A 6,7% RECIPHARM , ,1% Hälsovård ,8% ADDTECH , ,7% ALFA LAVAL , ,2% ATLAS COPCO A , ,7% CONCENTRIC , ,7% NIBE INDUSTRIER , ,7% SECURITAS , ,5% VOLVO , ,7% Industrivaror ,2% HEXAGON , ,0% Informationsteknik ,0% AUTOLIV SDB , ,1% CDON , ,6% HENNES & MAURITZ , ,1% HUSQVARNA , ,0% JM , ,0% MODERN TIMES GROUP , ,4% Sällanköpsvaror ,2% MILLICOM , ,3% TELIASONERA , ,9% Telekomoperatörer ,2% Summa svenska aktier ,4% 11

12 Enter Select FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Select (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder i dess lydelse före den 22 juli Fakta om fonden Fonden startade den 14 augusti Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av en värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50EW. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under perioden januari-juni Fondens avkastning redovisas under perioden till 11,5 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50EW redovisar 12,5 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades positivt under första halvåret trots en fortsatt blygsam utveckling för bolagsvinsterna och en tilltagande spänning på det geopolitiska planet. De låga räntorna gör att aktier alltjämt framstår som ett vettigt placeringsalternativ. Större köp Större köp gjordes i följande innehav: Nordea, AstraZeneca, Addtech, och Recipharm. AstraZeneca har efter ett antal tuffa år påbörjat en lovande förnyelser av sin produktportfölj. Addtech sysslar med teknikhandel och är duktiga på att växa via förvärv. Recipharm är ett nynoterat bolag som sysslar med kontraktstillverkning av läkemedel och har goda förutsättningar att växa. Större försäljningar Större försäljningar under första halvåret gjordes i följande innehav: Axis, Electrolux, ICA och Meda. Positiva bidrag Följande innehav gav störst positivt bidrag till relativavkastningen: Astra, JM och Hexpol. Negativa bidrag Följande innehav gav störst negativt bidrag till relativavkastningen: Electrolux, MTG och Elekta. Framtidsutsikter 2014 Efterfrågan: Vi förväntar oss att konjunkturen ska återhämta sig men i långsammare takt än vad som är normalt. Vinsterna: Vi tror att vinsterna börjar växa i måttlig takt under innevarande år efter tre år av sidledes utveckling. Värdering: Aktiemarknaden är något högre värderad än normalt, något som kan förklaras med de låga räntorna. Risker: Det finns en risk att den bräckliga återhämtningen i världskonjunkturen kommer av sig. I skrivande stund upplevs den risken som störst i Europa, där konflikten med Ryssland adderar till oron. Det finns också en risk för att de finansiella marknaderna reagerar negativt på en gradvis åtstramning av amerikansk penningpolitik. 12

13 Enter Select Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 440, , , ,39 926, ,54 912,85 535,26 912,41 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 1 521, , , ,62 953, ,35 933,09 535,26 912,41 Utdelning per andel, kr ,85 0,35 6,76 11, Totalavkastning från start 52,17% 17,29% 36,5% 9,36% -4,66% 20,33% -6,69% -46,47% -8,76% Totalavkastning respektive år 11,51% 7,25% 24,78% 14,70% -20,77% 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% OMXS50EW (jmf index) från start 58,21% 20,92% 40,67% 12,48% -1,91% 10,90% -14,01% -44,28% -5,66% OMXS50EW respektive år 12,47% 7,50% 25,06% 14,67% -11,55% 28,98% 54,32% -40,94% -5,66% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år ) 23,34% 0,62% 19,63% -4,67% 1,08% 49,94% Genomsnittlig årsavkastning (5 år ) 17,84% 10,05% 20,58% 3,69% 1,09% - Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 3,26% 4,48% 3,69% 4,82% 5,14% 8,64% Totalrisk (2 år) 12,46% 23,75% 16,18% 24,54% 24,95% 23,08% Totalrisk jmf index (2 år) 12,39% 22,76% 15,34% 23,15% 18,37% 21,61% Informationskvot (2 år) -0,28-0,93-0,03-1,11-1,11 1,17 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,85 0,78 0,62 0,77 0,80 0,90 Genomsnittlig likviditet 1,94% 2,13% 1,98% 2,34% 4,03% 4,60% Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgift Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel, (TKA) % 1,91% 1,90% 1,88% 1,92% 1,91% 2,02% Total Expense Ratio, (TER) % 1,72% 1,70% 1,71% 1,71% 1,72% 1,71% Årlig avgift % 1,72% 1,70% 1,71% 1,71% 1,72% 1,71% Transaktionskostnader % 0,11% 0,11% 0,11% 0,12% 0,10% 0,11% Exempelkund, Värde vid periodens slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,40 100,10 10,98 Månadssparande 100 kr per månad 729,72 3,80 0,40 13

14 Enter Select Resultaträkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring på fondandelar Andelsinlösen Ränteintäkter Periodens resultat Aktieutdelningar Lämnad utdelning - - Summa intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet utgående Kostnader Förvaltningsavgifter Poster inom linjen Ersättning till fondbolag Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Ersättning till förvaringsinstitut Utlånade värdepapper - - Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ersättning till revisorer Ställda säkerheter för derivat - - Övriga kostnader Summa kostnader Periodens resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga fordringar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 14

15 Enter Select Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % AAK AB , ,8% AUTOLIV SDB , ,3% Dagligvaror ,8% CDON , ,6% HENNES & MAURITZ , ,9% HEMFOSA , ,4% HUSQVARNA , ,9% KINNEVIK , ,6% JM , ,3% NORDEA BANK , ,3% MODERN TIMES GROUP , ,4% SHB A , ,0% SWEDOL , ,9% Finans ,3% Sällanköpsvaror ,3% ASTRAZENECA , ,5% MILLICOM , ,4% ELEKTA , ,7% Telekomoperatörer ,4% RECIPHARM , ,0% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde SW ORPHAN BIOVITRUM , ,8% ,1% Hälsovård ,0% Största emittenter ADDTECH , ,7% NORDEA BANK 8,3% ALFA LAVAL , ,3% ATLAS COPCO A 6,5% ATLAS COPCO A , ,5% AUTOLIV SDB 6,3% CONCENTRIC , ,6% VOLVO 5,5% NIBE INDUSTRIER , ,5% ASTRAZENECA 5,5% PEAB , ,2% SAAB , ,9% SECURITAS , ,4% TRELLEBORG , ,1% VOLVO , ,5% Industrivaror ,7% HEXAGON , ,2% Informationsteknik ,2% HEXPOL , ,4% Material ,4% 15

16 Enter Select Pro FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Select Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en Specialfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder i dess lydelse före den 22 juli Fakta om fonden Fonden startade den 6 februari Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till en fast avgift om 0,50 procent per år samt en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastning. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i fondpapper noterade vid andra börser, auktoriserade marknadsplatser eller andra reglerade marknader utanför Sverige. Fondens medel skall till minst 75 procent vara investerade i, eller exponerade mot aktier. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn enligt, KIID, per den 30 juni Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select Pro tillhör kategori 6, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50EW. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under perioden januari-juni Fondens avkastning redovisas under perioden till 12,3 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50EW redovisar 12,5 procent. Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades positivt under första halvåret trots en fortsatt blygsam utveckling för bolagsvinsterna och en tilltagande spänning på det geopolitiska planet. De låga räntorna gör att aktier alltjämt framstår som ett vettigt placeringsalternativ. Större köp Större köp gjordes i följande innehav: Nordea, AstraZeneca, Addtech, och Recipharm. AstraZeneca har efter ett antal tuffa år påbörjat en lovande förnyelser av sin produktportfölj. Addtech sysslar med teknikhandel och är duktiga på att växa via förvärv. Recipharm är ett nynoterat bolag som sysslar med kontraktstillverkning av läkemedel och har goda förutsättningar att växa. Större försäljningar Större försäljningar under första halvåret gjordes i följande innehav: Axis, Electrolux, ICA och Meda. Positiva bidrag Följande innehav gav störst positivt bidrag till relativavkastningen: Astra, JM och Hexpol. Negativa bidrag Följande innehav gav störst negativt bidrag till relativavkastningen: Electrolux, MTG och Elekta. Framtidsutsikter 2014 Efterfrågan: Vi förväntar oss att konjunkturen ska återhämta sig men i långsammare takt än vad som är normalt. Vinsterna: Vi tror att vinsterna börjar växa i måttlig takt under innevarande år efter tre år av sidledes utveckling. Värdering: Aktiemarknaden är något högre värderad än normalt, något som kan förklaras med de låga räntorna. Risker: Det finns en risk att den bräckliga återhämtningen i världskonjunkturen kommer av sig. I skrivande stund upplevs den risken som störst i Europa, där konflikten med Ryssland adderar till oron. Det finns också en risk för att de finansiella marknaderna reagerar negativt på en gradvis åtstramning av amerikansk penningpolitik. 16

17 Enter Select Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 2 946, , , , , , , , , , ,21 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 3 764, , , , , , , , , ,26 Utdelning per andel, kr ,35 9,61 38,02 67,53 68,68 80,09 33,05 23,62 Totalavkastning från start 276,46% 188,11% 235,34% 167,04% 129,93% 187,25% 121,84% 27,29% 118,14% 113,36% 54,93% Totalavkastning respektive år 12,26% 7,89% 25,58% 16,14% -19,98% 29,48% 74,35% -41,65% 2,28% 37,61% 38,47% OMXS50EW (jmf index) från start 275,68% 187,12% 234,03% 167,09% 132,92% 166,40% 104,17% 32,30% 124,02% 119,08% 61,71% OMXS50EW respektive år 12,47% 7,50% 25,06% 14,67% -11,55% 30,48% 54,32% -40,94% 2,25% 35,48% 45,49% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) 24,50% 1,91% 20,76% -3,60% 1,79% 50,24% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 18,70% 10,46% 21,38% 4,13% 1,52% 13,14% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 3,26% 4,46% 3,66% 4,81% 5,16% 8,32% Totalrisk (2 år) 12,45% 23,57% 16,08% 24,38% 24,95% 23,02% Totalrisk jmf index (2 år) 12,39% 22,76% 15,34% 23,15% 18,37% 21,61% Informationskvot (2 år) 0,08-0,65 0,28-0,89-0,97 1,26 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,87 1,01 0,83 0,86 0,84 1,01 Genomsnittlig likviditet 2,32% 2,89% 2,44% 2,76% 3,26% 3,52% Kostnader under året, kkr Förvaltningsavgift Ersättning till fondbolaget fast avgift Ersättning till fondbolag resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel, (TKA) % 0,72% 0,72% 0,92% 0,73% 0,70% 1,72% Total Expense Ratio, (TER) % 0,52% 0,51% 0,75% 0,53% 0,52% 1,44% Årlig avgift % 0,52% 0,51% 0,52% 0,53% 0,52% 0,53% Transaktionskostnader % 0,10% 0,10% 0,10% 0,11% 0,10% 0,11% Exempelkund, Värde vid periodens slut Förvalt ningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,96 29,56 11,49 Månadssparande 100 kr per månad 732,48 1,12 0,41 17

18 Enter Select Pro Resultaträkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring på fondandelar Andelsinlösen Ränteintäkter Periodens resultat Aktieutdelningar Lämnad utdelning - - Summa intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets slut Kostnader Poster inom linjen Förvaltningsavgifter Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Ersättning till fondbolag Utlånade värdepapper - - Ersättning till förvaringsinstitut Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Ersättning till tillsynsmyndighet - - Ställda säkerheter för derivat - - Ersättning till revisorer Övriga kostnader Summa kostnader Periodens resultat Balansräkning kkr Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 72 - Övriga fordringar - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad.. 18

19 Enter Select Pro Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % AAK AB , ,7% HEXPOL , ,4% Dagligvaror ,7% Material ,4% HEMFOSA , ,4% AUTOLIV SDB , ,3% KINNEVIK , ,6% CDON , ,6% NORDEA BANK , ,3% HENNES & MAURITZ , ,9% SHB A , ,0% HUSQVARNA , ,8% Finans ,3% JM , ,3% MODERN TIMES GROUP , ,4% ASTRAZENECA , ,5% SWEDOL , ,9% ELEKTA , ,7% Sällanköpsvaror ,1% RECIPHARM , ,0% SW ORPHAN BIOVITRUM , ,8% MILLICOM , ,3% Hälsovård ,0% Telekomoperatörer ,3% ADDTECH , ,7% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,5% ALFA LAVAL , ,3% ATLAS COPCO A , ,4% Största emittenter CONCENTRIC , ,6% NORDEA BANK 8,3% NIBE INDUSTRIER , ,6% ATLAS COPCO A 6,4% PEAB , ,4% AUTOLIV SDB 6,3% SAAB , ,8% ASTRAZENECA 5,5% SECURITAS , ,3% VOLVO 5,5% TRELLEBORG , ,9% VOLVO , ,5% Industrivaror ,5% HEXAGON , ,2% Informationsteknik ,2% 19

20 Enter Maximal FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fondens rättsliga ställning Enter Maximal (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 5 februari Fondens ansvarige förvaltare är Pehr Westin. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud av fonder, nr till pensionsväljarna. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till en fast avgift om 2,00 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande 1 procent i insättnings och uttagsavgift. Placeringsinriktning Fondens förvaltning bygger på ett matematiskt analysverktyg kallat Enter Trendindikator. Trendindikatorn analyserar pris och avkastningsförändringar i finansiella marknader i syfte att identifiera trender. I ett marknadsläge där trendindikatorn identifierar en stigande trend i aktiemarknaden kommer fonden att till 100 procent ha exponering i aktiemarknaden. I ett marknadsläge där trendindikatorn identifierar en fallande trend i aktiemarknaden kommer fonden att till 100 procent ha exponering i räntemarknaden. I samband med omplaceringar kommer fonderna att vara investerade i både aktie och räntebärande placeringar. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 30 juni 2014 Resultatutveckling under perioden januari-juni Fondens avkastning redovisas under perioden till 5,7 procent. Fondens jämförelseindex, 50 procent OMXS30 och 50 procent HMTS redovisar en avkastning om 1,9 procent. Kommentarer till resultatet Det analysverktyg, Enters Trendindikator, som styr fondens aktieplaceringar har under hela första halvåret indikerat stigande börskurser. Det har lett till att fonden under hela perioden varit exponerad till i princip 100 procent mot aktiemarknaden. Kapitalet har varit placerat i räntebärande värdepapper samtidigt som fonden köpt indexplaceringar i OMX terminer motsvarande värdet på fondens räntebärande placeringar. Durationen i fonden var 0,2 år per den 30 juni Not 1 Överlåtbara värdepapper obligationer Nom. kkr Markn. ränta/ kurs % Markn. värde, kkr Andel % * SVENSKA STATEN OBL. 4,5%, FFD , NR , ,4% SVENSKA STATEN OBL. 3,0%, FFD , NR , ,4% Summa överlåtbara värdepapper ,8% Not 2 Penningmarknadsinstrument STATSSKULDVÄXEL FFD , ,8% STATSSKULDVÄXEL FFD , ,2% STATSSKULDVÄXEL FFD , ,0% STATSSKULDVÄXEL FFD , ,1% Summa Penningmarknadsinstrument ,0% Not 3 Derivatinstrument Antal kontrakt kurs OMXS30 TERMIN JULI 2014 (KONTRAKT) ,50 Summa derivatinstrument Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde ,8% Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens och modellens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Maximal tillhör kategori 5, vilket betyder medel- till hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fondens placeringar kan komma att variera mellan 100 procent kortfristiga räntebärande placeringar och 100 procent aktierelaterade placeringar. Placeringar i OMX-terminer innebär placeringar på aktiemarknaden vilket kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Placeringar i svenska räntebärande värdepapper och räntefonder påverkas av ränteutvecklingen i Sverige, durationen skall vara högst ett år. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. * andel inklusive upplupen räntekupong Exponering i aktieterminer motsvarar ca 99 procent av fondens marknadsvärde. Exponering mot svenska staten ca 98 procent 20

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström. HALVÅRSRAPPORT 2013 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Bildtext lektion 7: Spara i fonder

Bildtext lektion 7: Spara i fonder Bildtext lektion 7: Spara i fonder Vad är en fond? (Bild 3) En fond är som en låda eller påse med en samling värdepapper. I lådan kan alla som vill, lägga sina sparpengar, sedan lämnas lådan till en förvaltare.

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19

Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 Informationsbroschyr för Skandia Global Hedge Senast uppdaterad 2015-02-19 INFORMATION TILL INVESTERAREN Fondens placeringsstrategi Fonden är en multistrategifond som investerar i ett flertal underliggande

Läs mer

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper

Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Ny Fondlagstiftning (lagen om investeringsfonder) och olika fondtyper Inledning Ny lag som bidrar till EU-harmonisering Den 1 april 2004 trädde en ny fondlagstiftning i kraft: lagen om investeringsfonder

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer