Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012"

Transkript

1 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND ENTER RETURN

2 Innehållsförteckning Sid. nr. VD har ordet 3 Presentation av personalen 4 Enter Sverige 6 Enter Sverige Pro 12 Enter Select 18 Enter Select Pro 24 Enter Maximal 30 Enter Maximal Pro 35 Enter Maximal Growth Markets 40 Enter Penningmarknadsfond 45 Enter Trend Räntefond 51 Enter Return 57 Allmän information 63 Enters ägarpolicy 64 Enters investeringsfilosofi 65 Ordlista 66 2

3 Bäste andelsägare, Finansåret 2012 har handlat mycket om pressade statsfinanser, politikers och centralbankchefers strävan att hitta lösningar för framtiden. Åtgärder som syftar till att återskapa stabilitet och förtroende för banker, finansinstitut och centralbanker har stått i fokus. I skuggan av drastiska händelseförlopp och braskande rubriker kan sparare och investerare se tillbaka på en god utveckling för Räntesänkningar och frikostig tillgång på kapital i banksystemet har varit huvudingredienserna för att rädda ansträngda statsfinanser och stabilisera de finansiella marknaderna. Den goda tillgången på pengar har på ett kraftfullt sätt tryckt ner kostnaden för kapital och fått räntorna att falla. Räntenedgångar är gynnsamt för låntagare och innehavare av räntebärande värdepapper. Under 2012 var räntan på en 10-årig svenska statsobligation som högst 2,11 procent och föll som lägst till 1,12 procent. En värdestegring på hela 9 procent för innehavaren av statsobligationen. Det är samtidigt den lägsta räntan noterad i modern tid vilket också innebär all-time-high prismässigt. I utgången av 2012 befinner vi oss därmed i oprövat territorium när det gäller priset på räntebärande placeringar. Här finns betydande prisrisker förknippade med ett läge med stigande marknadsräntor. Något som vi med hjälp av aktiv förvaltning hoppas kunna utnyttja till andelsägarnas fördel i våra räntefonder. Om statsfinanser på sina håll är pressade så är läget ett annat för många svenska bolag. Även om bolagsvinsterna för 2012 är ca 10 procent lägre än för år 2011 kan aktieägarna se fram emot goda utdelningar. Skuldsättningen är låg och värderingen attraktiv. Nivån på direktavkastningen är för svenska börsen högre än räntan på många bankkonton eller obligationer. Vad är det då som varit vägledande för våra placeringsbeslut under 2012 och hur har utfallet varit i de olika fonderna? Mer om detta i denna årsberättelse från Enter Fonder. Med tack för andelsägarnas förtroende Henrik Lindquist Verkställande direktör 3

4 Presentation av personalen Henrik Lindquist Försäljningsansvarig och VD Enter Fonder AB Henrik arbetar med Enters försäljning och marknadsföring. Henrik har arbetat på Alfred Berg Kapitalförvaltning i tolv år där han ingick i förvaltningsteamet för svenska aktier. Han har tidigare arbetat på United Brokers och på Statoil och lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Henrik har civilekonomutbildning från Lunds Universitet. Pehr Westin aktieförvaltare/-analytiker, VD för Enter Asset Management AB (Moderbolag) Pehr har innan starten av Enter 1999 under åtta år arbetat på Alfred Berg Kapitalförvaltning, varav de sista fem åren som VD. Under åren var han anställd på 1-3 AP-fonden och innan dess på Handelsbanken. Pehr lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter och arbetar idag huvudsakligen med aktieanalys. Pehr är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Sten Lindquist Ansvarig för aktieförvaltningen, aktieförvaltare/-analytiker Sten har under mer än 30 år arbetat som analytiker och förvaltare. Hos fondbolaget leder han aktieteamet sedan fondbolagets start Tidigare har Sten arbetat på Alfred Berg i tolv år. Han var bl.a. ansvarig för förvaltning av de nordiska aktieportföljerna. Innan dess var Sten anställd på Consensus Fondkommission, Skandia och 4:e AP-fonden. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Sten har civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet. Anders Wilson Ansvarig för ränteförvaltningen Anders har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i mer än 23 år. På Enter förvaltar Anders våra räntefonder och diskretionära ränteuppdrag. Han är även ansvarig för vår makroanalys. Under perioden förvaltade Anders Aragon Fondkommissions egna räntebärande placeringar. Anders har innan dess varit anställd hos Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank och lämnade Aragon 1999 för att starta Enter. Anders är civilekonom från Stockholms Universitet. John Bornstein aktieförvaltare/-analytiker John är huvudansvarig för analysarbetet i fondbolaget var han ansvarig för fonden Alfred Berg Sverige. John har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Hans Lundeberg aktieförvaltare Hans har erfarenhet av förvaltning av såväl aktier som räntebärande värdepapper. Fram till starten av Enter 1999 arbetade han på Alfred Berg Asset Management, de senaste fem åren som ansvarig för affärsområdet. Under åren var Hans anställd på Trygg-Hansas finansförvaltning. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 4

5 Presentation av personalen Inga-Lill Jörlefalk-Gustafsson CFO, Stf VD, Riskanavarig, ansvarig för Backoffice Inga-Lill har under mer än 30 år arbetat inom den finansiella sektorn och kommer närmast från ABN AMRO Equities (Russia) i Moskva där hon var Chief Financial Officer. Hon lämnade ABN AMRO 1999 för att starta Enter. Inga-Lill har en fil. kand. examen från Stockholms Universitet. Richard Bentefour Marknadschef Richard har mer än 10 års erfarenhet inom finanssektorn och en bred erfarenhet inom fond- och kapitalförvaltning. Richard kommer närmast från SEB Wealth Management där han arbetat som försäljningsansvarig inom fondbolaget. Han ansvarar för försäljning, affärsutveckling och marknadsföring av Enter. Richard har en examen från IHM Business School. Richard började hos Enter i januari Eva-Lena Jansson Backofficechef och administration Eva-Lena kommer närmast från Kaupthing Bank där hon ansvarade för administration av fonder och diskretionära uppdrag. Eva-Lena har mer än 25 års erfarenhet inom finanssektorn och har en bred erfarenhet av olika förekommande arbetsuppgifter inom fond och kapitalförvaltning. Ulrica Alexander Cloud Marknadsassistent Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. Hon kommer närmast från en tjänst som VD och marknadsassistent på Magnusson Advokatbyrå och har mångårig administrativ erfarenhet. Lena Palmqvist Backoffice och administration Lena är sedan 2010 anställd för att arbeta inom Backoffice och administration. Hon har arbetat inom den finansiella sektorn under många år. Lena har även arbetat som redovisningskonsult. Pia Jensen Backoffice och administration Pia kommer närmast från Swedbank där hon jobbade med fixed income produkter. Hon har arbetat inom den finansiella sektorn i mer än 25 år och har bred erfarenhet av såväl aktiehandel, valutahandel som HR och administration av ränteprodukter. Pia har en fil. kand. examen från Stockholms Universitet och är diplomerad marknadsekonom från IHM. Christina Hedblom Backoffice och administration Christina är sedan 2007 anställd hos fondbolaget från att tidigare ha arbetat som konsult hos Enter under nästan två år. Christina har tidigare arbetat med olika konsultuppdrag inom kapitalförvaltning och ekonomi. Christina är civilekonom från Lunds Universitet. 5

6 Enter Sverige Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Sverige (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna, nr Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIX- PRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 13,3 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX (utdelning ingår) redovisar 16,7 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året. Axis, Elekta, Nibe, Novo Nordisk, TGS, Sweco och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade följande innehav under året: ABB, Avanza, Indutrade, Investor, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Concentric, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Concentric fick en mer rättvisande värdering och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Relativt vårt index, fick vi ett positivt bidrag av att stå utanför indextunga bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Relativt vårt index, fick vi ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 6

7 Enter Sverige Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 333, , , ,35 748, , , ,74 900,54 776,77 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 1 771, , , ,63 931, , , ,33 959,66 813,41 Utdelning per andel, kr 21,33 10,61 26,00 17,12 68,55 40,11 54,48 31,18 14,89 9,24 Totalavkastning från start 77,14% 55,53% 95,44% 54,85% -6,68% 64,18% 59,58% 24,53% -5,10% -19,57% Totalavkastning respektive år 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% 31,23% 17,98% 32,92% SIXPRX (jmf index) från start 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% 27,71% -6,60% -22,98% SIXPRX respektive år 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% 21,27% 34,17% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) -5,05% 0,55% 45,10% -2,95% -24,03% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 1,53% -0,67% 9,26% 9,97% 2,75% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 4,26% 4,11% 5,06% 6,60% 6,40% Totalrisk (2 år) 24,07% 24,30% 19,99% 27,70% 22,64% Totalrisk jmf index (2 år) 22,75% 16,91% 19,54% 28,02% 22,94% Informationskvot (2 år) -1,28-1,01 1,11 0,06-0,17 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 1,34 1,06 0,82 1,78 1,44 Genomsnittlig likviditet 5,04% 5,09% 5,73% 7,58% 6.68% Kostnader under året Förvaltningsavgifter, kkr Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Total kostnadsandel (TKA) % 2,02% 1,94% 1,99% 2,13% 2,03% Total Expense Ratio, (TER) % 1,72% 1,74% 1,74% 1,74% 1,75% Årlig avgift % 1,72% 1,74% 1,74% 1,74% 1,75% Transaktionskostnader % 0,09% 0,08% 0,12% 0,09% 0,08% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,53 185,22 32,09 Månadssparande 100 kr per månad 1 252,27 11,07 2,03 7

8 Enter Sverige Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring fondandelar Andelsinlösen Ränteintäkter Årets resultat Utdelningar Lämnad utdelning Övriga intäkter 8 3 Fondförmögenhet utgående Summa intäkter och värdeförändring Övriga tillgångar, not 3 Kostnader Fondlikvider Förvaltningsavgifter Summa Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Ersättning till tillsynsmyndighet Förvaltningsavgifter Ersättning till revisorer Summa Övriga kostnader Summa kostnader Övriga skulder, not 5 Årets resultat Fondlikvider Andelsinlösen Balansräkning, kkr Summa Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Poster inom linjen Övriga tillgångar, not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Summa tillgångar Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Skulder Ställda säkerheter för derivat - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 8

9 Enter Sverige Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Dagligvaror Utländska aktier Aarhuskarlshamn , ,63 TGS Nopec Geophysical , ,75 Summa Dagligvaror ,63 Novo Nordisk , ,29 Wärtsilä OYJ A , ,03 Finans o fastigheter Summa utländska aktier ,07 JM , ,58 Kinnevik Investment , ,39 Summa överlåtbara värdepapper ,46 Skandinaviska Enskilda Banken , ,69 Svenska Handelsbanken A , ,50 Fondens fem största innehav Swedbank A , ,76 Atlas Copco A ,24 Summa Finans o fastigheter ,93 Hennes & Mauritz ,83 SKF ,75 Hälsovård Volvo ,98 Elekta , ,88 Swedbank A ,76 Meda A , ,65 Summa hälsovård ,53 Industrivaror Alfa Laval , ,64 Atlas Copco A , ,24 Concentric , ,74 Gunnebo , ,06 Hexagon , ,70 Nibe Industrier , ,55 Sandvik , ,85 SKF , ,75 Sweco , ,69 Volvo , ,98 Summa Industrivaror ,19 Informationsteknik Axis , ,89 Summa Informationsteknik ,89 Material Boliden , ,70 Summa Material ,70 Sällanköpsvaror Autoliv SDB , ,45 Cdon , ,51 Electrolux , ,41 Hennes & Mauritz , ,83 Mekonomen , ,33 Modern Times Group , ,98 Summa Sällanköpsvaror ,5 Summa svenska aktier ,39 9

10 Enter Sverige Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 5 mars 2013 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 10

11 Revisionsberättelse Till andelsägarna i Enter Sverige (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Fondbolaget AB (Enter Fonder AB), organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för fonden Enter Sverige för räkenskapsåret Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är Fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tilllämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som Fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur Fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat Fondbolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Fondbolagets ansvar Det är Fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 7 mars 2013 Ernst & Young AB Anna Peyron Auktoriserad revisor 11

12 Enter Sverige Pro Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Sverige Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastningen. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIX- PRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 14,8 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX (utdelning ingår) redovisar 16,7 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året. Axis, Elekta, Nibe, Novo Nordisk, TGS, Sweco och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade följande innehav under året: ABB, Avanza, Indutrade, Investor, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Concentric, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Concentric fick en mer rättvisande värdering och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Relativt vårt index, fick vi ett positivt bidrag av att stå utanför indextunga bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Relativt vårt index, fick vi ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 12

13 Enter Sverige Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 570, , , ,47 952, , , , ,35 875,28 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 2 155, , , , , , , , ,04 886,22 Utdelning per andel, kr 66,97 31,02 57,55 85,74 55,63 51,15 32,94 23,28 14,31 8,11 Totalavkastning från start 115,52% 87,25% 130,40% 80,13% 8,81% 81,91% 83,85% 42,45% 7,34% -12,77% Totalavkastning respektive år 14,77% -18,73% 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% 21,08% 33,54% SIXPRX (jmf index) från start 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% 27,71% -6,60% -22,98% SIXPRX respektive år 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% 21,27% 34,17% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) -3,42% 2,10% 45,72% -1,31% -23,07% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 3,11% 0,43% 10,16% 10,90% 4,17% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 4,23% 4,22% 5,18% 6,41% 5.96% Totalrisk (2 år) 24,16% 24,44% 20,84% 28,04% 22,19% Totalrisk jmf index (2 år) 22,75% 16,91% 19,54% 28,02% 22,94% Informationskvot (2 år) -0,90-0,62 1,20 0,32-0,02 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,66 0,55 0,97 1,21 0,88 Genomsnittlig likviditet 3,39% 4,52% 3,31% 2,20% 4,45% Kostnader under året Förvaltningsavgifter, kkr Ersättning till fondbolag fast avgift Ersättning till fondbolaget, resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Total kostnadsandel (TKA) % 0,71% 0,66% 1,50% 1,88% 0,69% Total Expense Ratio, (TER) % 0,52% 0,52% 1,25% 1,56% 0,51% Årlig avgift % 0,52% 0,52% 0,53% 0,52% 0,51% Transaktionskostnader % 0,13% 0,12% 0,12% 0,10% 0,09% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,67 54,91 23,42 Månadssparande 100 kr per månad 1 259,03 3,27 1,36 13

14 Enter Sverige Pro Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Ränteintäkter Andelsinlösen Utdelningar Årets resultat Summa intäkter och värdeförändring Lämnad utdelning Fondförmögenhet utgående Kostnader Förvaltningsavgifter Övriga tillgångar, not 3 Ersättning till fondbolag Fondlikvider Ersättning till förvaringsinstitut Summa Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Övriga kostnader Förvaltningsavgifter Summa kostnader Summa Årets resultat Övriga skulder, not 5 Balansräkning, kkr Fondlikvider Tillgångar Summa Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Poster inom linjen Övriga fordringar, not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Summa tillgångar Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Skulder Ställda säkerheter för derivat - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 14

15 Enter Sverige Pro Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Fondens fem största innehav Markn. värde, kkr Andel % av NAV Dagligvaror Hennes & Mauritz ,06 Aarhuskarlshamn , ,08 Atlas Copco A ,41 Summa Dagligvaror ,08 SKF ,72 Skandinaviska Enskilda Banken ,61 Finans o fastigheter Swedbank A ,59 JM , ,57 Kinnevik Investment , ,97 Skandinaviska Enskilda Banken , Svenska Handelsbanken A , ,49 Swedbank A , ,59 Summa Finans o fastigheter ,23 Hälsovård Elekta , ,80 Meda A , ,33 Summa Hälsovård ,12 Industrivaror Alfa Laval , ,72 Atlas Copco A , ,41 Concentric , ,69 Gunnebo , ,21 Hexagon , ,40 Nibe Industrier , ,48 Sandvik , ,35 SKF , ,72 Volvo , ,05 Summa Industrivaror ,04 Informationsteknik Axis , ,66 Summa Informationsteknik ,66 Material Boliden , ,44 Summa Material ,44 Sällanköpsvaror Autoliv SDB , ,13 Cdon , ,39 Electrolux , ,87 Hennes & Mauritz , ,06 Mekonomen , ,19 Modern Times Group , ,63 Summa Sällanköpsvaror ,25 Summa svenska aktier ,83 Utländska aktier TGS Nopec Geophysical , ,53 Novo Nordisk , ,65 Wärtsilä OYJ A , ,46 Summa utländska aktier ,64 Summa värdepapper ,47 15

16 Enter Sverige Pro Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 5 mars 2013 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 16

17 Revisionsberättelse Till andelsägarna i Enter Sverige Pro (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Fondbolaget AB (Enter Fonder AB), organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för fonden Enter Sverige Pro för räkenskapsåret Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tilllämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur Fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat Fondbolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Fondbolagets ansvar Det är Fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 7 mars 2013 Ernst & Young AB Anna Peyron Auktoriserad revisor 17

18 Enter Select Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Select (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig investeringsfond. Fakta om fonden Fonden startade den 14 augusti Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av en värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 14,7 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50 (utdelning ingår) redovisar 14,7 procent. Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året: Elekta, Nibe, Novo Nordisk, Sandvik, SHB, TGS, och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade flera innehav under året: ABB, Avanza, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Sw Orpahn Biovitrum, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Sw Orpahn Biovitrum, presenterade positiva kliniska data och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Vi fick ett positivt bidrag av att stå utanför bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Vi fick ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 18

19 Enter Select Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 035,39 926, ,54 912,85 535,26 912,41 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 1 093,62 953, ,35 933,09 535,26 912,41 Utdelning per andel, kr 26,85 0,35 6,76 11, Totalavkastning från start 9,36% -4,66% 20,33% -6,69% -46,47% -8,76% Totalavkastning respektive år 14,70% -20,77% 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% OMXS50EW (jmf index) från start 12,48% -1,91% 10,90% -14,01% -44,28% -5,66% OMXS50EW respektive år 14,67% -11,55% 28,98% 54,32% -40,94% -5,66% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år ) -4,67% 1,08% 49,94% 1,13% - Genomsnittlig årsavkastning (sedan start ) 3,69% 1,09% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 4,82% 5,14% 8,64% 8,9% - Totalrisk (2 år) 24,54% 24,95% 23,08% 29,1% - Totalrisk jmf index (2 år) 23,15% 18,37% 21,61% 29,69% - Informationskvot (2 år) -1,11-1,11 1,17 0,50 - Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,77 0,80 0,90 1,70 1,62 Genomsnittlig likviditet 2,34% 4,03% 4,60% 3,99% 6,40% Kostnader under året Förvaltningsavgift, kkr Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel, (TKA) % 1,92% 1,91% 2,02% 2,13% 2,11% Total Expense Ratio, (TER) % 1,71% 1,72% 1,71% 1,72% 1,73% Årlig avgift % 1,71% 1,72% 1,71% 1,72% 1,73% Transaktionskostnader % 0,12% 0,10% 0,11% 0,11% 0,08% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,36 185,31 24,72 Månadssparande 100 kr per månad 1 267,21 11,11 1,49 19

20 Enter Select Resultaträkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring på derivatinstrument Andelsinlösen Värdeförändring på fondandelar Årets resultat Ränteintäkter Lämnad utdelning Utdelningar Fondförmögenhet utgående Övriga intäkter 2 29 Summa intäkter och värdeförändring Övriga tillgångar, not 3 Fondlikvidfordran Kostnader Summa Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Ersättning till förvaringsinstitut Förvaltningsavgifter Ersättning till tillsynsmyndighet Summa Ersättning till revisorer Övriga kostnader Övriga skulder, not 5 Summa kostnader Fondlikvidskulder Årets resultat Summa Balansräkning kkr Poster inom linjen Tillgångar Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Överlåtbara värdepapper, not Utlånade värdepapper - - Bankmedel och övriga likvida medel Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Övriga fordringar, not Ställda säkerheter för derivat - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Handel med derivatinstrument har skett under året. Samtliga positioner är stängda. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 20

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8

SKANDIA REALRÄNTEFOND...59 FONDER SKANDIA AKTIEFOND SMÅBOLAG SVERIGE...8 INNEHÅLL VD HAR ORDET...2 VÅR GLOBALA FÖRVALTNINGSPARTNER...3 AVKASTNING & RISK...6 SKANDIA KAPITALMARKNADSFOND...53 SKANDIA LIKVIDITETSFOND...55 SKANDIA PENNINGMARKNADSFOND...57 SKANDIA REALRÄNTEFOND...59

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Ha lvå 1 rsr a pp ort Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB

INFORMATIONSBROSCHYR. Granit Fonder AB INFORMATIONSBROSCHYR Granit Fonder AB Granit Småbolag Granit Kina 130/30 Granit Sverige 130/30 Granit Basfonden Granit Trend 100 Granit Trend 50 Granit Global 85 13 april 2015 en är upprättad i enlighet

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND HALVÅRSRAPPORT 2014 INNEHÅLL VÅRA MEDARBETARE 3 VD HAR ORDET 3 NÅGRA ORD FRÅN HENRIK DIDNER & ADAM GERGE 4 DIDNER & GERGE AKTIEFOND 6 DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 8 DIDNER & GERGE GLOBAL INVESTERINGSFILOSOFI

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Midas Aktiefond 515602-1494

Midas Aktiefond 515602-1494 Helårsredogörelse för Midas Aktiefond Perioden 2011-01-01-2011-12-31 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge helårsredogörelse

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden

INFORMATIONSBROSCHYR. Kort beskrivning av fonden INFORMATIONSBROSCHYR Excalibur är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder och har varit verksam sedan 1 april 2001. Fonden förvaltas av fondbolaget Excalibur Värdepappersfond AB med

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend

INFORMATIONSBROSCHYR. För fonden. Fondväljaren Trend INFORMATIONSBROSCHYR För fonden Fondväljaren Trend ETURN FONDER AB BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN TELEFON +46 8 55 11 54 90 E-post: info@eturn.se Informationsbroschyr Fondväljaren Trend Fondväljaren

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Fondbestämmelser. Explora

Fondbestämmelser. Explora Fondbestämmelser Explora FONDBESTÄMMELSER EXPLORA 1 Fondens rättsliga ställning Fondens namn är Explora, nedan kallad fonden. Verksamheten bedrivs enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer