Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012"

Transkript

1 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND ENTER RETURN

2 Innehållsförteckning Sid. nr. VD har ordet 3 Presentation av personalen 4 Enter Sverige 6 Enter Sverige Pro 12 Enter Select 18 Enter Select Pro 24 Enter Maximal 30 Enter Maximal Pro 35 Enter Maximal Growth Markets 40 Enter Penningmarknadsfond 45 Enter Trend Räntefond 51 Enter Return 57 Allmän information 63 Enters ägarpolicy 64 Enters investeringsfilosofi 65 Ordlista 66 2

3 Bäste andelsägare, Finansåret 2012 har handlat mycket om pressade statsfinanser, politikers och centralbankchefers strävan att hitta lösningar för framtiden. Åtgärder som syftar till att återskapa stabilitet och förtroende för banker, finansinstitut och centralbanker har stått i fokus. I skuggan av drastiska händelseförlopp och braskande rubriker kan sparare och investerare se tillbaka på en god utveckling för Räntesänkningar och frikostig tillgång på kapital i banksystemet har varit huvudingredienserna för att rädda ansträngda statsfinanser och stabilisera de finansiella marknaderna. Den goda tillgången på pengar har på ett kraftfullt sätt tryckt ner kostnaden för kapital och fått räntorna att falla. Räntenedgångar är gynnsamt för låntagare och innehavare av räntebärande värdepapper. Under 2012 var räntan på en 10-årig svenska statsobligation som högst 2,11 procent och föll som lägst till 1,12 procent. En värdestegring på hela 9 procent för innehavaren av statsobligationen. Det är samtidigt den lägsta räntan noterad i modern tid vilket också innebär all-time-high prismässigt. I utgången av 2012 befinner vi oss därmed i oprövat territorium när det gäller priset på räntebärande placeringar. Här finns betydande prisrisker förknippade med ett läge med stigande marknadsräntor. Något som vi med hjälp av aktiv förvaltning hoppas kunna utnyttja till andelsägarnas fördel i våra räntefonder. Om statsfinanser på sina håll är pressade så är läget ett annat för många svenska bolag. Även om bolagsvinsterna för 2012 är ca 10 procent lägre än för år 2011 kan aktieägarna se fram emot goda utdelningar. Skuldsättningen är låg och värderingen attraktiv. Nivån på direktavkastningen är för svenska börsen högre än räntan på många bankkonton eller obligationer. Vad är det då som varit vägledande för våra placeringsbeslut under 2012 och hur har utfallet varit i de olika fonderna? Mer om detta i denna årsberättelse från Enter Fonder. Med tack för andelsägarnas förtroende Henrik Lindquist Verkställande direktör 3

4 Presentation av personalen Henrik Lindquist Försäljningsansvarig och VD Enter Fonder AB Henrik arbetar med Enters försäljning och marknadsföring. Henrik har arbetat på Alfred Berg Kapitalförvaltning i tolv år där han ingick i förvaltningsteamet för svenska aktier. Han har tidigare arbetat på United Brokers och på Statoil och lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Henrik har civilekonomutbildning från Lunds Universitet. Pehr Westin aktieförvaltare/-analytiker, VD för Enter Asset Management AB (Moderbolag) Pehr har innan starten av Enter 1999 under åtta år arbetat på Alfred Berg Kapitalförvaltning, varav de sista fem åren som VD. Under åren var han anställd på 1-3 AP-fonden och innan dess på Handelsbanken. Pehr lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter och arbetar idag huvudsakligen med aktieanalys. Pehr är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Sten Lindquist Ansvarig för aktieförvaltningen, aktieförvaltare/-analytiker Sten har under mer än 30 år arbetat som analytiker och förvaltare. Hos fondbolaget leder han aktieteamet sedan fondbolagets start Tidigare har Sten arbetat på Alfred Berg i tolv år. Han var bl.a. ansvarig för förvaltning av de nordiska aktieportföljerna. Innan dess var Sten anställd på Consensus Fondkommission, Skandia och 4:e AP-fonden. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Sten har civilekonomutbildning från Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms Universitet. Anders Wilson Ansvarig för ränteförvaltningen Anders har arbetat med förvaltning och handel inom räntebärande värdepapper och valuta i mer än 23 år. På Enter förvaltar Anders våra räntefonder och diskretionära ränteuppdrag. Han är även ansvarig för vår makroanalys. Under perioden förvaltade Anders Aragon Fondkommissions egna räntebärande placeringar. Anders har innan dess varit anställd hos Banque Indosuez, Svensk Exportkredit och Alfa Lavals internbank och lämnade Aragon 1999 för att starta Enter. Anders är civilekonom från Stockholms Universitet. John Bornstein aktieförvaltare/-analytiker John är huvudansvarig för analysarbetet i fondbolaget var han ansvarig för fonden Alfred Berg Sverige. John har också arbetat som journalist på tidningen Affärsvärlden. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. John är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och auktoriserad finansanalytiker CEFA. Hans Lundeberg aktieförvaltare Hans har erfarenhet av förvaltning av såväl aktier som räntebärande värdepapper. Fram till starten av Enter 1999 arbetade han på Alfred Berg Asset Management, de senaste fem åren som ansvarig för affärsområdet. Under åren var Hans anställd på Trygg-Hansas finansförvaltning. Han lämnade Alfred Berg 1999 för att starta Enter. Hans är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. 4

5 Presentation av personalen Inga-Lill Jörlefalk-Gustafsson CFO, Stf VD, Riskanavarig, ansvarig för Backoffice Inga-Lill har under mer än 30 år arbetat inom den finansiella sektorn och kommer närmast från ABN AMRO Equities (Russia) i Moskva där hon var Chief Financial Officer. Hon lämnade ABN AMRO 1999 för att starta Enter. Inga-Lill har en fil. kand. examen från Stockholms Universitet. Richard Bentefour Marknadschef Richard har mer än 10 års erfarenhet inom finanssektorn och en bred erfarenhet inom fond- och kapitalförvaltning. Richard kommer närmast från SEB Wealth Management där han arbetat som försäljningsansvarig inom fondbolaget. Han ansvarar för försäljning, affärsutveckling och marknadsföring av Enter. Richard har en examen från IHM Business School. Richard började hos Enter i januari Eva-Lena Jansson Backofficechef och administration Eva-Lena kommer närmast från Kaupthing Bank där hon ansvarade för administration av fonder och diskretionära uppdrag. Eva-Lena har mer än 25 års erfarenhet inom finanssektorn och har en bred erfarenhet av olika förekommande arbetsuppgifter inom fond och kapitalförvaltning. Ulrica Alexander Cloud Marknadsassistent Ulrica arbetar med marknadsföring av Enters produkter. Hon kommer närmast från en tjänst som VD och marknadsassistent på Magnusson Advokatbyrå och har mångårig administrativ erfarenhet. Lena Palmqvist Backoffice och administration Lena är sedan 2010 anställd för att arbeta inom Backoffice och administration. Hon har arbetat inom den finansiella sektorn under många år. Lena har även arbetat som redovisningskonsult. Pia Jensen Backoffice och administration Pia kommer närmast från Swedbank där hon jobbade med fixed income produkter. Hon har arbetat inom den finansiella sektorn i mer än 25 år och har bred erfarenhet av såväl aktiehandel, valutahandel som HR och administration av ränteprodukter. Pia har en fil. kand. examen från Stockholms Universitet och är diplomerad marknadsekonom från IHM. Christina Hedblom Backoffice och administration Christina är sedan 2007 anställd hos fondbolaget från att tidigare ha arbetat som konsult hos Enter under nästan två år. Christina har tidigare arbetat med olika konsultuppdrag inom kapitalförvaltning och ekonomi. Christina är civilekonom från Lunds Universitet. 5

6 Enter Sverige Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Sverige (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Fonden finns med i Pensionsmyndighetens utbud av fonder till pensionsväljarna, nr Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 90 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 10 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIX- PRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 13,3 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX (utdelning ingår) redovisar 16,7 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året. Axis, Elekta, Nibe, Novo Nordisk, TGS, Sweco och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade följande innehav under året: ABB, Avanza, Indutrade, Investor, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Concentric, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Concentric fick en mer rättvisande värdering och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Relativt vårt index, fick vi ett positivt bidrag av att stå utanför indextunga bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Relativt vårt index, fick vi ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 6

7 Enter Sverige Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 333, , , ,35 748, , , ,74 900,54 776,77 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 1 771, , , ,63 931, , , ,33 959,66 813,41 Utdelning per andel, kr 21,33 10,61 26,00 17,12 68,55 40,11 54,48 31,18 14,89 9,24 Totalavkastning från start 77,14% 55,53% 95,44% 54,85% -6,68% 64,18% 59,58% 24,53% -5,10% -19,57% Totalavkastning respektive år 13,29% -20,42% 27,04% 65,72% -43,16% 1,54% 28,15% 31,23% 17,98% 32,92% SIXPRX (jmf index) från start 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% 27,71% -6,60% -22,98% SIXPRX respektive år 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% 21,27% 34,17% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) -5,05% 0,55% 45,10% -2,95% -24,03% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 1,53% -0,67% 9,26% 9,97% 2,75% Risknivå skala 1-7 (KIID) Aktiv risk (2 år) 4,26% 4,11% 5,06% 6,60% 6,40% Totalrisk (2 år) 24,07% 24,30% 19,99% 27,70% 22,64% Totalrisk jmf index (2 år) 22,75% 16,91% 19,54% 28,02% 22,94% Informationskvot (2 år) -1,28-1,01 1,11 0,06-0,17 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 1,34 1,06 0,82 1,78 1,44 Genomsnittlig likviditet 5,04% 5,09% 5,73% 7,58% 6.68% Kostnader under året Förvaltningsavgifter, kkr Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Total kostnadsandel (TKA) % 2,02% 1,94% 1,99% 2,13% 2,03% Total Expense Ratio, (TER) % 1,72% 1,74% 1,74% 1,74% 1,75% Årlig avgift % 1,72% 1,74% 1,74% 1,74% 1,75% Transaktionskostnader % 0,09% 0,08% 0,12% 0,09% 0,08% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,53 185,22 32,09 Månadssparande 100 kr per månad 1 252,27 11,07 2,03 7

8 Enter Sverige Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring fondandelar Andelsinlösen Ränteintäkter Årets resultat Utdelningar Lämnad utdelning Övriga intäkter 8 3 Fondförmögenhet utgående Summa intäkter och värdeförändring Övriga tillgångar, not 3 Kostnader Fondlikvider Förvaltningsavgifter Summa Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Ersättning till tillsynsmyndighet Förvaltningsavgifter Ersättning till revisorer Summa Övriga kostnader Summa kostnader Övriga skulder, not 5 Årets resultat Fondlikvider Andelsinlösen Balansräkning, kkr Summa Tillgångar Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Poster inom linjen Övriga tillgångar, not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Summa tillgångar Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Skulder Ställda säkerheter för derivat - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 8

9 Enter Sverige Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Dagligvaror Utländska aktier Aarhuskarlshamn , ,63 TGS Nopec Geophysical , ,75 Summa Dagligvaror ,63 Novo Nordisk , ,29 Wärtsilä OYJ A , ,03 Finans o fastigheter Summa utländska aktier ,07 JM , ,58 Kinnevik Investment , ,39 Summa överlåtbara värdepapper ,46 Skandinaviska Enskilda Banken , ,69 Svenska Handelsbanken A , ,50 Fondens fem största innehav Swedbank A , ,76 Atlas Copco A ,24 Summa Finans o fastigheter ,93 Hennes & Mauritz ,83 SKF ,75 Hälsovård Volvo ,98 Elekta , ,88 Swedbank A ,76 Meda A , ,65 Summa hälsovård ,53 Industrivaror Alfa Laval , ,64 Atlas Copco A , ,24 Concentric , ,74 Gunnebo , ,06 Hexagon , ,70 Nibe Industrier , ,55 Sandvik , ,85 SKF , ,75 Sweco , ,69 Volvo , ,98 Summa Industrivaror ,19 Informationsteknik Axis , ,89 Summa Informationsteknik ,89 Material Boliden , ,70 Summa Material ,70 Sällanköpsvaror Autoliv SDB , ,45 Cdon , ,51 Electrolux , ,41 Hennes & Mauritz , ,83 Mekonomen , ,33 Modern Times Group , ,98 Summa Sällanköpsvaror ,5 Summa svenska aktier ,39 9

10 Enter Sverige Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 5 mars 2013 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 10

11 Revisionsberättelse Till andelsägarna i Enter Sverige (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Fondbolaget AB (Enter Fonder AB), organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för fonden Enter Sverige för räkenskapsåret Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är Fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tilllämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som Fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur Fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat Fondbolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Fondbolagets ansvar Det är Fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 7 mars 2013 Ernst & Young AB Anna Peyron Auktoriserad revisor 11

12 Enter Sverige Pro Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Sverige Pro (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fakta om fonden Fonden startade den 30 november Fondens ansvariga förvaltare är John Bornstein och Hans Lundeberg. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till dels en fast avgift om 0,50 procent per år dels en resultatbaserad avgift om 25 procent av överavkastningen. Maximal avgift som får tas ut ur fonden till fondbolaget uppgår till 3 procent. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Sverige Pro tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografisk marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, SIX- PRX. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 14,8 procent. Fondens jämförelseindex, SIXPRX (utdelning ingår) redovisar 16,7 procent. Kommentarer till resultatet Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året. Axis, Elekta, Nibe, Novo Nordisk, TGS, Sweco och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade följande innehav under året: ABB, Avanza, Indutrade, Investor, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Concentric, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Concentric fick en mer rättvisande värdering och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Relativt vårt index, fick vi ett positivt bidrag av att stå utanför indextunga bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Relativt vårt index, fick vi ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 12

13 Enter Sverige Pro Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 570, , , ,47 952, , , , ,35 875,28 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 2 155, , , , , , , , ,04 886,22 Utdelning per andel, kr 66,97 31,02 57,55 85,74 55,63 51,15 32,94 23,28 14,31 8,11 Totalavkastning från start 115,52% 87,25% 130,40% 80,13% 8,81% 81,91% 83,85% 42,45% 7,34% -12,77% Totalavkastning respektive år 14,77% -18,73% 28,27% 65,54% -41,17% 0,60% 29,06% 32,65% 21,08% 33,54% SIXPRX (jmf index) från start 91,28% 63,93% 89,73% 49,52% -2,47% 60,13% 64,37% 27,71% -6,60% -22,98% SIXPRX respektive år 16,68% -13,60% 26,90% 53,31% -39,10% -2,58% 28,71% 36,73% 21,27% 34,17% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år) -3,42% 2,10% 45,72% -1,31% -23,07% Genomsnittlig årsavkastning (5 år) 3,11% 0,43% 10,16% 10,90% 4,17% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 4,23% 4,22% 5,18% 6,41% 5.96% Totalrisk (2 år) 24,16% 24,44% 20,84% 28,04% 22,19% Totalrisk jmf index (2 år) 22,75% 16,91% 19,54% 28,02% 22,94% Informationskvot (2 år) -0,90-0,62 1,20 0,32-0,02 Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,66 0,55 0,97 1,21 0,88 Genomsnittlig likviditet 3,39% 4,52% 3,31% 2,20% 4,45% Kostnader under året Förvaltningsavgifter, kkr Ersättning till fondbolag fast avgift Ersättning till fondbolaget, resultatbaserad avgift Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Total kostnadsandel (TKA) % 0,71% 0,66% 1,50% 1,88% 0,69% Total Expense Ratio, (TER) % 0,52% 0,52% 1,25% 1,56% 0,51% Årlig avgift % 0,52% 0,52% 0,53% 0,52% 0,51% Transaktionskostnader % 0,13% 0,12% 0,12% 0,10% 0,09% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,67 54,91 23,42 Månadssparande 100 kr per månad 1 259,03 3,27 1,36 13

14 Enter Sverige Pro Resultaträkning, kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Ränteintäkter Andelsinlösen Utdelningar Årets resultat Summa intäkter och värdeförändring Lämnad utdelning Fondförmögenhet utgående Kostnader Förvaltningsavgifter Övriga tillgångar, not 3 Ersättning till fondbolag Fondlikvider Ersättning till förvaringsinstitut Summa Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Övriga kostnader Förvaltningsavgifter Summa kostnader Summa Årets resultat Övriga skulder, not 5 Balansräkning, kkr Fondlikvider Tillgångar Summa Överlåtbara värdepapper, not Bankmedel och övriga likvida medel Poster inom linjen Övriga fordringar, not Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Summa tillgångar Utlånade värdepapper - - Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Skulder Ställda säkerheter för derivat - - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Inga transaktioner har skett i derivatinstrument under året. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 14

15 Enter Sverige Pro Not 1 Överlåtbara värdepapper Antal Kurs, kr Markn. värde, kkr Andel % av NAV Fondens fem största innehav Markn. värde, kkr Andel % av NAV Dagligvaror Hennes & Mauritz ,06 Aarhuskarlshamn , ,08 Atlas Copco A ,41 Summa Dagligvaror ,08 SKF ,72 Skandinaviska Enskilda Banken ,61 Finans o fastigheter Swedbank A ,59 JM , ,57 Kinnevik Investment , ,97 Skandinaviska Enskilda Banken , Svenska Handelsbanken A , ,49 Swedbank A , ,59 Summa Finans o fastigheter ,23 Hälsovård Elekta , ,80 Meda A , ,33 Summa Hälsovård ,12 Industrivaror Alfa Laval , ,72 Atlas Copco A , ,41 Concentric , ,69 Gunnebo , ,21 Hexagon , ,40 Nibe Industrier , ,48 Sandvik , ,35 SKF , ,72 Volvo , ,05 Summa Industrivaror ,04 Informationsteknik Axis , ,66 Summa Informationsteknik ,66 Material Boliden , ,44 Summa Material ,44 Sällanköpsvaror Autoliv SDB , ,13 Cdon , ,39 Electrolux , ,87 Hennes & Mauritz , ,06 Mekonomen , ,19 Modern Times Group , ,63 Summa Sällanköpsvaror ,25 Summa svenska aktier ,83 Utländska aktier TGS Nopec Geophysical , ,53 Novo Nordisk , ,65 Wärtsilä OYJ A , ,46 Summa utländska aktier ,64 Summa värdepapper ,47 15

16 Enter Sverige Pro Styrelsen i Enter Fonder AB Stockholm den 5 mars 2013 Fredrik Vinge Hans Lundeberg Ordförande Pehr Westin Nigel Wilson Henrik Lindquist Verkställande direktör 16

17 Revisionsberättelse Till andelsägarna i Enter Sverige Pro (org.nr ) Rapport om årsberättelse Vi har i egenskap av revisorer i Fondbolaget AB (Enter Fonder AB), organisationsnummer , reviderat årsberättelsen för fonden Enter Sverige Pro för räkenskapsåret Fondbolagets ansvar för årsberättelsen Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder tilllämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionsed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur Fondbolaget upprättar årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i Fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i Fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om investeringsfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder. Rapport om andra krav enligt lagar och andra förordningar Utöver vår revision av årsberättelsen har vi även reviderat Fondbolagets förvaltning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Fondbolagets ansvar Det är Fondbolaget som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om investeringsfonder. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsberättelsen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i fonden för att kunna bedöma om fondbolaget handlat i strid med lagen om investeringsfonder. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Fondbolaget har enligt vår bedömning inte handlat i strid med lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna. Stockholm den 7 mars 2013 Ernst & Young AB Anna Peyron Auktoriserad revisor 17

18 Enter Select Förvaltningsberättelse Investeringsfondens rättsliga ställning Enter Select (org. nr ) är en svensk aktiefond. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder, vilket innebär att den har friare placeringsregler än en vanlig investeringsfond. Fakta om fonden Fonden startade den 14 augusti Fondens ansvarige förvaltare är Sten Lindquist. Fonden är öppen för handel varje bankdag. Avgifter och ersättningar Fonden betalar ersättning till fondbolaget för dess förvaltning och administration av fonden. Ersättningen uppgår till 1,70 procent per år. Övriga kostnader i form av ersättning till förvaringsinstitutet för förvaring av fondens tillgångar, avgift till Finansinspektionen samt kostnader för revision av fonden sker löpande under året och får uppgå till högst 0,10 procent per år. Fonden tillämpar för närvarande inga insättnings- eller uttagsavgifter. Placeringsinriktning Fonden placerar i svenska aktier, vilka är eller inom ett år avses bli noterade vid svensk börs eller auktoriserad marknadsplats eller är föremål för regelbunden handel vid annan reglerad marknad i Sverige. Förvaltningen i fonden styrs av en värderingspotential utan hänsyn till bolagens kapitalvikt på börsen. Portföljen är koncentrerad, med en balanserad sammansättning av branscher och storlek på bolag. Enskilda branscher kan dock från tid till annan helt uteslutas. Fonden kan placera mer än 10 procent av fondförmögenheten i en enskild aktie. Fondens medel skall till lägst 75 procent placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Upp till 25 procent av fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som är eller inom ett år från emissionen avses bli, upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Sverige inom EU, EFTA eller Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore eller USA. Derivatinstrument ingår som ett led i placeringsinriktningen. Risknivå Risk- och avkastningsindikatorn, KIID, per den 31 december 2012 Resultatutveckling under året Fondens avkastning under året uppgår till 14,7 procent. Fondens jämförelseindex, OMXS50 (utdelning ingår) redovisar 14,7 procent. Marknadens utveckling Stockholmsbörsen gav god avkastning under året trots betydande oro såväl för konjunkturen som för Eurons fortlevnad. Riskpremien föll ändå från höga nivåer. Policyåtgärder bidrog till utvecklingen, inte minst attitydförändringen inom ECB, som bland annat öppnade för kvantitativa lättnader. Bolagsvinsterna minskade något men lönsamheten var ändå god vilket gav stöd för utdelningar och för tillväxt i eget kapital. Större köp Vi adderade ett antal nya innehav under året: Elekta, Nibe, Novo Nordisk, Sandvik, SHB, TGS, och Wärtsilä. Större försäljningar Vi lämnade flera innehav under året: ABB, Avanza, Millicom, Nobia och Nordea. Positiva bidrag De innehav som gav störst positivt bidrag till avkastningen var Hexagon, Electrolux, Aarhuskarlshamn, Sw Orpahn Biovitrum, Wärtsilä, Novo Nordisk och Atlas Copco. Hexagon fick betalt för omstöpningen av bolaget mot mer mjukvara. Electrolux gynnades av en bättre amerikansk husmarknad samt lägre kostnader. Aarhuskarlshamn vinst fortsatte att växa tack vare bättre mix och lägre kostnader. Sw Orpahn Biovitrum, presenterade positiva kliniska data och Wärtsilä gynnades av trenden mot gasdrift och tuffare miljölagstiftning. Vi fick ett positivt bidrag av att stå utanför bolag som AstraZeneca, Ericsson, Nordea och TeliaSonera. Negativa bidrag De innehav som främst tyngde relativavkastningen var MTG, Meda, Mekonomen, Millicom, Kinnevik, JM och Alfa Laval. Stenbeckbolagen MTG, Millicom och Kinnevik tyngdes alla av oväntat stora investeringar, i Kabel-TV respektive näthandel. Mekonomen och JM tyngdes av bland annat en svagare svensk efterfrågan och Alfa Laval av fallande marginaler. Vi fick ett negativt bidrag av att vara underviktade i banksektorn som hade en stark kursutveckling under året. Framtidsutsikter 2013 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Enter Select tillhör kategori 7, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Sparande i aktier är förenat med risk för stora kurssvängningar. Koncentrationen till en geografiskt marknad höjer risken. Investeringarna sprids dock på olika branscher, vilket samtidigt minskar risken. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Detta innebär att det är hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet för fonden. Den risknivå som eftersträvas i fonden är en standardavvikelse i nivå med motsvarande för fondens jämförelseindex, OMXS50. För att beräkna fondens sammanlagda exponering används åtagandemetoden. Efterfrågan: Vi bedömer att efterfrågan under 2013 kan bli något bättre än under fjolåret. Bland annat finns förutsättningar för ökad försäljning till den viktiga kinesiska marknaden. Vinsterna: Vi tror att vinsterna kan öka något snabbare än försäljningen under året. Bolagen har tagit ned kostnaderna och bör få god utväxling även på måttligt stigande volymer. Värdering: Som vi ser det, har aktier alltjämt stöd av en vettig värdering. Bolagen är lönsamma och skuldsättningen låg. Risker: Den skuldsanering som tyngt de utvecklade ekonomierna de senaste åren, utgör alltjämt ett hot mot såväl tillväxt som finansiell stabilitet. 18

19 Enter Select Nyckeltalsuppgifter Utvecklingen i fonden Fondförmögenhet, kkr Antal utestående andelar, st Andelsvärde, kr 1 035,39 926, ,54 912,85 535,26 912,41 Andelsvärde kr, inkl. utdelning 1 093,62 953, ,35 933,09 535,26 912,41 Utdelning per andel, kr 26,85 0,35 6,76 11, Totalavkastning från start 9,36% -4,66% 20,33% -6,69% -46,47% -8,76% Totalavkastning respektive år 14,70% -20,77% 28,96% 74,33% -41,34% -8,76% OMXS50EW (jmf index) från start 12,48% -1,91% 10,90% -14,01% -44,28% -5,66% OMXS50EW respektive år 14,67% -11,55% 28,98% 54,32% -40,94% -5,66% Risk och avkastningsmått Genomsnittlig årsavkastning (2 år ) -4,67% 1,08% 49,94% 1,13% - Genomsnittlig årsavkastning (sedan start ) 3,69% 1,09% Risknivå skala 1-7 (KIID ) Aktiv risk (2 år) 4,82% 5,14% 8,64% 8,9% - Totalrisk (2 år) 24,54% 24,95% 23,08% 29,1% - Totalrisk jmf index (2 år) 23,15% 18,37% 21,61% 29,69% - Informationskvot (2 år) -1,11-1,11 1,17 0,50 - Omsättning i fonden Genomsnittlig fondförmögenhet, kkr Omsättningshastighet ggr/år 0,77 0,80 0,90 1,70 1,62 Genomsnittlig likviditet 2,34% 4,03% 4,60% 3,99% 6,40% Kostnader under året Förvaltningsavgift, kkr Ersättning till fondbolag Ersättning till förvaringsinstitut Ersättning till tillsynsmyndighet Ersättning till revisorer Övrigt Courtage Summa kostnader, kkr Totalkostnadsandel, (TKA) % 1,92% 1,91% 2,02% 2,13% 2,11% Total Expense Ratio, (TER) % 1,71% 1,72% 1,71% 1,72% 1,73% Årlig avgift % 1,71% 1,72% 1,71% 1,72% 1,73% Transaktionskostnader % 0,12% 0,10% 0,11% 0,11% 0,08% Exempelkund, 2012 Värde vid årets slut Förvaltningsavgifter Övriga kostnader Engångsinsättning kr vid årets början ,36 185,31 24,72 Månadssparande 100 kr per månad 1 267,21 11,11 1,49 19

20 Enter Select Resultaträkning kkr Not 2 Förändring av fondförmögenhet Intäkter och värdeförändring Fondförmögenhet vid årets början Värdeförändring på överlåtbara värdepapper Andelsutgivning Värdeförändring på derivatinstrument Andelsinlösen Värdeförändring på fondandelar Årets resultat Ränteintäkter Lämnad utdelning Utdelningar Fondförmögenhet utgående Övriga intäkter 2 29 Summa intäkter och värdeförändring Övriga tillgångar, not 3 Fondlikvidfordran Kostnader Summa Förvaltningsavgifter Ersättning till fondbolag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not 4 Ersättning till förvaringsinstitut Förvaltningsavgifter Ersättning till tillsynsmyndighet Summa Ersättning till revisorer Övriga kostnader Övriga skulder, not 5 Summa kostnader Fondlikvidskulder Årets resultat Summa Balansräkning kkr Poster inom linjen Tillgångar Erhållna säkerheter för utlånade värdepapper - - Överlåtbara värdepapper, not Utlånade värdepapper - - Bankmedel och övriga likvida medel Ställda säkerheter för inlånade värdepapper - - Övriga fordringar, not Ställda säkerheter för derivat - - Summa tillgångar Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, not Övriga skulder, not Summa skulder Fondförmögenhet, not Övrig information Handel med derivatinstrument har skett under året. Samtliga positioner är stängda. Inga transaktioner har gjorts genom närstående värdepappersinstitut under året. Samtliga värdepapper är upptagna på reglerad marknad. 20

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Halvårsredogörelse fonder 2015

Halvårsredogörelse fonder 2015 Halvårsredogörelse fonder 2015 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 10 Enter Select..... 16 Enter Select

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select...

VD har ordet... 3. Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar. Enter Sverige... 4. Enter Sverige Pro... 8. Enter Select... VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select..... 12 Enter Select Pro..... 16 Enter Maximal.... 20 Enter Maximal Pro.....

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse fonder 2016

Årsberättelse fonder 2016 Årsberättelse fonder 2016 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Enter Sverige.... 4 Enter Sverige Pro...... 10 Enter Select.... 16 Enter Select Pro.... 22 Enter Småbolagsfond. 28 Enter Maximal... 34 Enter

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Enter Select Månadsrapport februari 2013

Enter Select Månadsrapport februari 2013 Enter Select Månadsrapport februari 2013 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 3,7% 3,0% 7,5% 6,5% 5,5% 4,5% 3,5% - - - -3,5% 7,2% 6,7% 60 40

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Enter Fonders Halvårsredogörelse 2016

Enter Fonders Halvårsredogörelse 2016 Enter Fonders Halvårsredogörelse 2016 Innehållsförteckning VD har ordet 3 Enter Sverige.... 4 Enter Sverige Pro...... 9 Enter Select.... 14 Enter Select Pro.... 19 Enter Småbolagsfond. 24 Enter Maximal...

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport juni 2014

Enter Sverige Månadsrapport juni 2014 Enter Sverige Månadsrapport juni 2014 Månadens utveckling Årets utveckling Avkastning sedan start % 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -0,8% -1,4% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0%

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Enter Sverige Månadsrapport november 2015 Riskinformation Placering i fonder innebär alltid en viss risk. Tidigare avkastning är ingen garanti för avkastning i framtiden. Fondandelarnas värde kan både

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013

T.O. Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 17,3 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013

Charlottes Investeringsfond Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 13,0 procent. Marknadens utveckling Det gångna året präglades av en kraftfull återhämtning på aktiemarknaderna. De industrialiserade ländernas

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

ALFRED BERG SVERIGE PLUS

ALFRED BERG SVERIGE PLUS ALFRED BERG SVERIGE PLUS PLACERINGSINRIKTNING Alfred Berg Sverige Plus är en aktivt förvaltad aktiefond. Målsättningen är att fonden med god riskspridning ska uppnå en årlig värdeutveckling som på 5-7

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror. Simplicity Råvaror 49. Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Råvaror Org.nr. 515602-4662 Fondens startdatum 2011.09.30 Jämförelseindex S&P GS Commodity Index Tr Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Årsberättelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2013 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

ISIN: SE0001932781 Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

Plain Capital StyX

Plain Capital StyX Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Året 2015 har varit en relativt vild åktur. Efter flera år av låg volatilitet på aktiemarknaden

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Årsberättelse 2012 Fonden eturn

Årsberättelse 2012 Fonden eturn Årsberättelse 2012 Fonden eturn BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell som används i fonden

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013

SEB Swedish Ethical Beta Fund Årsberättelse 2013 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 25,5 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 25,8 procent. Marknadens utveckling Året som gått har varit ett positivt

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Ethos Aktiefond Årsberättelse 2014

Ethos Aktiefond Årsberättelse 2014 Förvaltarkommentar Fondens andelsvärde steg under perioden med 15,6 procent. Fondens jämförelseindex inklusive utdelning steg med 15,9 procent. Marknadens utveckling Stockholmsbörsen utvecklades väl under

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad LVF. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER SVERIGE 1 Fondens namn och rättsliga ställning Fondens (fonden) namn är Enter Sverige. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, nedan kallad

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer